யாரிடத்திலிருந்து உதவி வரும்?

சகோ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட் “ஒரு வீதியில் நாம் நடந்து செல்லும் பொழுது, அல்லது ஒரு விபத்தில் அகப்பட நேரிடும்பொழுது, ஒரு பரீட்சைக்கு முகங்கொடுக்க நேரிடும்பொழுது, போக்குவரத்துப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளினால் சோதனைக்குள்ளாக்கப்படும் பொழுது, ஒரு தொழிலைத் தேடும்பொழுது, பொருளாதார விலைவாசி உயர்ந்துகொண்டே போகும்பொழுது, காரணமின்றி கைது செய்யப்படும்பொழுது, அல்லது நாம் கடத்தப்படும் பொழுது……“ இவ்வாறான சமயங்களில் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? ஆம், நாம் அத்தகைய நிமிடங்களில் செய்வதறியாது திகைத்து விடுகின்றோம். ஆயினும் எந்தவிதமான ஒரு பாதகமான சமயத்திலும்கூட நம்மைக் காப்பாற்றும்,

உன்னில் தேவ மகிமை?

இ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட்நன்றி : சத்தியவசனம் சஞ்சிகை. இலங்கை நான் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன், எனது வீட்டினை ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்த விரும்புகிறேன், சபையில் பல நபர்களுக்கு முன்பாக, பாடல்கள் பாட விரும்புகிறேன், இசைக் கருவிகளை வாசிக்க விரும்புகிறேன், பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன்… என தாலந்து பெற்ற பலர் எதையாகிலும் ஆண்டவருக்காக செய்ய வேண்டும் என வாஞ்சிப்பதுண்டு. அதில் எவ்வித தவறுமில்லைதான். ஆயினும், சாதிக்க வேண்டும், என்ற வாஞ்சையுள்ள நபர்களிடத்தில், ஆண்டவரின் மகிமை தன்னில் காணப்பட வேண்டுமென்ற சிந்தனையும்

1 பெப்ரவரி, 2022 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: 1 இராஜாக்கள் 8:54-62 வாக்குமாறாத தேவன்! தாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியபடியெல்லாம் தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு இளைப்பாறுதலை அருளின கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்… 1இராஜாக்கள் 8:56 இப் புதிய வருடத்திலும் ஒரு மாதத்தை வெகு சீக்கிரமாகவே கடந்து இன்னுமொரு மாதத்துக்குள் வந்துவிட்டோம். கடந்த நாட்களில் எத்தனை இன்னல்கள், முடக்கல்கள்! ஆனாலும் நம்மையெல்லாம் இம்மட்டும் நடத்திய தேவன் இன்னமும் நடத்துவார், வாக்கில் மாறாத கர்த்தர் நம்மோடு

31 ஜனவரி, 2022 திங்கள்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 32:1-44 உன்னை ஆட்கொண்டவர் அவரல்லவா! பூர்வநாட்களை நினை. தலைமுறை தலைமுறையாய்ச் சென்ற வருஷங்களைக் கவனித்துப் பார்… உபாகமம் 32:7 கடந்த ஆண்டின் கசப்புகள், பயங்கள். எதிர்பார்ப்புகள் யாவும் கடந்து ஒரு புதிய ஆண்டுக்குள் கர்த்தருடைய கிருபையால் நுழைந்த நாம் இன்று அதில் ஒரு மாதத்தையும் கடந்து வந்துவிட்டோம். மாதத்தின் கடைசி நாளாகிய இன்று, மோசேயின் இந்தப் பாடல்வரிகள் இன்று நம்மை

30 ஜனவரி, 2022 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 31:1-23 பரம கானான் சேருவோமா! கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார். …நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம்… உபாகமம் 31:8 மோசேக்கு இப்போது 120 வயது. அடுத்த தலைவனிடம் தலைமைத்துவத்தை முற்றிலுமாகப் பாரம்கொடுக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. “இந்த யோர்தானை நீ கடந்துபோவதில்லை என்று கர்த்தர் என்னோடே சொல்லியிருக்கிறார்” என்று ஜனங்களைப் பார்த்து மோசே சொன்னபோது, அவர் இருதயம்

29 ஜனவரி, 2022 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: லூக்கா 12:35-48 ஆயத்தமாயிருங்கள்! …நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருவார், ஆகையால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள்… லூக்கா 12:40 தேவனுடைய செய்தி: தகப்பன் மகனுக்கும் மகன் தகப்பனுக்கும், தாய் மகளுக்கும் மகள் தாய்க்கும், மாமி மருமகளுக்கும் மருமகள் மாமிக்கும் விரோதமாய்ப் பிரிந்திருப்பார்கள். (வசனம் 53) தியானம்: மனுஷர் எவனிடத்தில் அதிகமாய் ஒப்புவிக்கிறார்களோ அவனிடத்தில் அதிகமாய்க் கேட்பார்கள். விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்: பூமியின் தோற்றத்தையும்

28 ஜனவரி, 2022 வெள்ளி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 30:1-20 வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற கட்டளை உனக்கு மறைபொருளும் அல்ல. அது உனக்குத் தூரமானதும் அல்ல… உபாகமம் 30:11 கோவிட் தொற்று வந்ததிலிருந்து, இந்நாட்களில் கர்த்தருடைய வார்த்தையும் தாராள மாகவே அறிவிக்கப்படுகின்றது. ஆனால், இயல்பான ஒரு குணம் உண்டு. வெளிப்படையாக இருப்பதை விட்டுவிட்டு, மறைவாயிருப்பதையே தேடுவது, இல்லையா! பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது: மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கே

27 ஜனவரி, 2022 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 26:16-19 1பேது 2:6-12 நானா? என்னையா? …தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக் கூட்டமாகயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். 1பேதுரு 2:9 கர்த்தர் கொடுத்த கட்டளைகள், ஆலோசனைகள் யாவையும் கானானுக்குள் பிரவேசிக்க முன்பதாக இஸ்ரவேலுக்கு மோசே கற்பித்தார். உபாகமம் 21-26ம் அதிகாரங்களில் கொலைசெய்யப்பட்டுக் கிடக்கிறவனைக் கண்டால், சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் ணைக்கொள்ள விரும்பினால், முதற்பேறானவனின் உரிமை, கீழ்ப்படியாத

26 ஜனவரி, 2022 புதன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 20:1-18 நமது யுத்தம் யாருடன்? …மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, …அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், …பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்குப் போராட்டம் உண்டு. எபேசியர் 6:12 உலகம் இதுவரை பல யுத்தங்களைக் கண்டுவிட்டது. பழைய ஏற்பாட்டுக் காலங்களில் கர்த்தரே யுத்தங்களை நடத்தினார். ஏன் நாம் இன்று யுத்தம் பண்ணக்கூடாது என்று கேட்பவர்களும் உண்டு. அதனால்தான் சபைகளுக்குள்ளும் ஆயுதப் பாவனையற்ற யுத்தங்களும் பிரிவினைகளும் காணப்படுகின்றனவோ? இஸ்ரவேல்

25 ஜனவரி, 2022 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 19:1-7 அடைக்கலப் பட்டணம் …தன் சகோதரனை…. மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரிநரகத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பான். மத்தேயு 5:22 கிராமத்திலே இருவர் குடித்துவிட்டுச் சண்டை போட்டனர். என் தாயார் ஒரு நீண்ட தடியை எடுத்துக்கொண்டு வந்ததைக்கண்ட ஒருவர் தப்பி ஓடினார், மற்றவர் எனது தகப்பனைப் பிடித்துக்கொள்ள, அவரும், “அவனை விடும். என்னிடம் அடைக்கலமாய் வந்துவிட்டான்” என்று சொல்லி அவனைக் காப்பாற்றி, புத்திசொல்லி அனுப்பிவிட்டார்.