18 ஜனவரி, 2022 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 10:12-18 கீழ்ப்படிவைத்தவிர! …வேறே எதை உன் தேவனாகிய காத்தர் உன்னிடம் கேட்கிறார். உபாகமம் 10:13 “உனது நன்மைக்காகவே நீ கல்வியில் கவனம்செலுத்து. இதைவிட வேறு எதனை உன்னிடம் கேட்கிறோம்.” பிள்ளைகளில் நல்ல எதிர்காலத்தை மனதில்கொண்டு இப்படியாகப் பிள்ளைகளிடத்தில் சொல்கின்ற பெற்றோர் பலருண்டு. இருந்தும், அதை அலட்சியம் செய்துவிட்டு, பிற்காலத்தில் துக்கப்படுகிற பிள்ளைகள் அநேகர்! கர்த்தரும் நம்மிடமும் ஒரு காரியத்தைக் கேட்கிறார்.

17 ஜனவரி, 2022 திங்கள்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 9:9-21 பிறனுக்காகப் பாரப்படும் சிந்தை …உங்களுடைய சகல பாவங்கள் நிமித்தமும், நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக முன்போல இரவும் பகலும் நாற்பதுநாள் விழுந்துகிடந்தேன். உபாகமம் 9:18 ‘என் மகள் செய்த தவறுக்காக நான் உங்களிடத்திலே வந்துநிற்கிறேன். அவளுக்குத் தண்டனை கொடுத்து, தயவுபண்ணி அவளை மன்னித்துவிடுங்கள்” என்று எனது பாடசாலை நாட்களில் நான் செய்த ஒரு தவறுக்காக என் தகப்பனார், பாடசாலை அதிபரிடம்

16 ஜனவரி, 2022 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 9:1-12 எல்லாமே கர்த்தரின் சுத்த கிருபையே! ..தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும், …இயேசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும், நம்மை இரட்சித்து, பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார். 2தீமோத்தேயு 1:9 “கர்த்தரை நான் அறிந்திருக்கிறேனா என்று எப்படி அறிவது” என்று ஒருவன் ஒரு ஞானியிடம் கேட்டானாம். “ஒரு தாளிலே, உனக்குச் சொந்தமானவை எவை என்பதை எழுது” என்றார் ஞானி. அவனும் எழுத ஆரம்பித்தான். உணவு, உடை,

15 ஜனவரி, 2022 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: லூக்கா 12:13-21 மூடனான பணக்காரன் மனுஷனே, என்னை உங்களுக்கு நியாயாதிபதியாகவும் பங்கிடுகிறவனாகவும் வைத்தவன் யார்? லூக்கா 12:14 தேவனுடைய செய்தி: எல்லாவிதமான பேராசைகளைக் குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். தியானம்: ஒருவனிடம் மிகுந்த செல்வம் இருப்பதைவிட, நித்திய ஜீவனை அவன் பெற்றிருப்பதே முக்கியமானது. உணவுப்பொருள் இவ்வுலகத்திற்குரியது. சரீரத்திற்குரியது. ஆத்துமாவோ அழியாதது. அழியாத ஆத்துமாவிற்காகவே நாம் செயற்பட வேண்டும். விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்: பொருளாசையைக்குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள்;

14 ஜனவரி, 2022 வெள்ளி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 8:1-20 நமக்குள் இருப்பதை அறிந்துகொள் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் …உன்னை …நடத்தி வந்த எல்லா வழிகளையும் நினைப்பாயாக. உபாகமம் 8:2 பாடசாலை விடுதியிலே, காலை 5 மணிக்கு நித்திரைவிட்டு எழுந்திருக்கவேண்டும். வீட்டிலே தாயார் 6 மணிக்குமேல் நித்திரை செய்யவிட மாட்டார்கள். அன்று எனக்கு இவை சினமாக இருந்தது. ஆனால் இன்று, அதிகாலை எழுந்து தேவனைத் துதிப்பது ஆனந்தமான அனுபவமாக இருக்கிறது

13 ஜனவரி, 2022 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: யோசுவா 23:1-16 அடிச்சுவடுகளை அலட்சியம் செய்யாதே! இந்நாள்மட்டும் நீங்கள் செய்ததுபோல, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பற்றிக்கொண்டிருங்கள். யோசுவா 23:8 நமக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து கடந்துபோனவர்களின் அடிச்சுவடுகளுக்கு, ஆலோசனைகளுக்கு, இறுதி வார்த்தைக்கு மதிப்பளிப்பது அவசியமல்லவா! நாம் அவர்களின் தரிசனங்களை உதாசீனம் செய்யும்போது, அதன் ஆசீர்வாதங்களையும் இழந்து விட நேரிடும். யோசுவா, மோசேயின் தலைமைப்பதவிக்கு ஒருபோதும் ஆசைப்பட்டது மில்லை; அவரைத் தன் வாழ்நாளில் மறந்ததுமில்லை,

12 ஜனவரி, 2022 புதன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 7:1-10, 22-26 அன்பும் ஐக்கியமும் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், …கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்துகொண்டார். உபாகமம் 7:6 அன்பு, கர்த்தர் நம்மீது கொண்டுள்ள அன்பு ஆழம் அகலம், நீளம் உயரம் இல்லாத, பதில் எதிர்பாராத “அகாப்பே அன்பு.” இயேசு தமது ஜீவனை நமக்காகக் கொடுத்த போது எதையாவது எதிர்பார்த்தா கொடுத்தார்? ஆகவே, தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில்

11 ஜனவரி, 2022 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 6:10-19 மறவாதே! நீ அடிமைப்பட்டிருந்த வீடாகிய எகிப்துதேசத்திலிருந்து உன்னைப் புறப்படப்பண்ணின கர்த்தரை மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. உபாகமம் 6:12 “மறதி” என்பது வயதுமுதிர் நிலை, பாதிக்கப்பட்ட மனநிலை, அல்லது சாவு இந்த நிலைகளில் ஏற்படலாம். தவிர, ‘மறப்பது” என்பது அலட்சியத் தன்மையேயன்றி வேறில்லை. மனித மூளையின் சாயலில் செயற்படுகின்ற கணனி இயந்திரமே, ஒரு தடவை பதிவு செய்துவிட்டதை மறவாதிருக்குமானால், மனித மூளை

10 ஜனவரி, 2022 திங்கள்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 6:1-9, 20-25 கர்த்தரின் நம்பிக்கைக்குரிய பெற்றோரா? …நீதியாய் நியாயத்தையும் செய்து, கர்த்தருடைய வழியைக் காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன்… ஆதியாகமம் 18:19 “நான் செய்யப்போவதை ஆபிரகாமுக்கு மறைப்பேனோ?” என கர்த்தர் ஆபிரகாமைப் பற்றிச் சொன்ன சாட்சியைப்போல, இன்று பெற்றோராகிய உங்களைக்குறித்து கர்த்தர் சொல்லக்கூடுமோ? இன்று கர்த்தர் தாம் செய்யப்போவதை அறிவிக்கும் விதத்தில் நமது சந்ததிக்குக் கட்டளையாக தேவனது

9 ஜனவரி, 2022 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 5:1-33 நமது தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்த படியே செய்யச் சாவதானமாயிருங்கள். வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்பீர்களாக. உபாகமம் 5:32 மோட்ச பிரயாணத்தைத் தொடர்ந்த கிறிஸ்தியான், சிலுவையடியில் தன் பாரங்கள் கழன்றோடிய உன்னத அனுபவத்தைப் பெற்றிருந்தும் சரியான பாதையைத் தெரிவு செய்வதில் ஏற்பட்ட தடுமாற்றத்தை அழகாகச் சித்தரித்தரிக்கின்றது. குறுகிய பாதை, விசாலமான பக்கவழி, பெரும்பாதை, நேர்பாதை என