அனுதினமும் தேவனுடன்

? சத்தியவசனம் ?? வழங்கும் அனுதினமும் தேவனுடன் தியானங்களை வாசியுங்கள்.

(click)


(click)

அனுதினமும் தேவனுடன் என்ற பெயரில் தினசரி தியான புத்தகம் இலங்கை சத்தியவசனம் நிறுவனத்தினால் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றது.

இதில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரயோஜனமடையும்படியாக தியானங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இத்தியான நூலானது உலகமெங்குமுள்ள அநேகருடைய வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்துள்ளது. இதன் மூலம் மனந்திரும்பியோர் மற்றும் தங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பிரயோஜனமடைந்தோர் மற்றும் விசுவாசத்தில் பெலனடைந்தவர்கள் ஏராளமானோராவர்.

இந்த அனுதினமும் தேவனுடன் தியான இதழையும் பெற விரும்புவோர் உங்கள் முகவரியைத் தெரிவித்தால் ஒரு பிரதியை நாம் இலவசமாக அனுப்பி வைப்போம்.

வருடத்திற்கு இலங்கையிலுள்ளவர்களுக்கான சந்தா இலங்கை ரூபாய் 1000 மட்டுமே. வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்களுக்கு 2000 மட்டுமே. (இது எமது அஞ்சலக மற்றும் அச்சக செலவினத்திற்கான ஒரு சிறு பகுதியே).

இந்த இணையதளத்திலும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் இவ்விதழின் தியானங்கள் தினமும் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றது. தியான நூலினைப் பெற்றுக்கொள்ள எம்மோடு தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

?‍♂️  எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whats-app : 0771869710

150 thoughts on “அனுதினமும் தேவனுடன்”
  1. of plug- in hybrid and battery electric passenger cars by each manufacturer pregnitude and clomid separately targeting 50, 000, It has the that you find out my thoughts You gaze to find out lots clomid faz engordar around this, such as you published it from it or something that is valtrex over the counter The Story of Four Little Pigs, 165, p

  1. This is an effort to discourage people from coming to the racetrack and it s to make people who want to send some of these real good horses here, to discourage them so that we can cut down on racing and not have enough horses to fill 240 race days buy cialis professional

  1. This finding was also seen for both Alzheimer s disease and vascular dementia legit cialis online He said J J was also on the hunt fornew medical devices, including those that treat structural heartdefects, if they can be bought at reasonable prices

  1. Across clinical trials in patients with advanced or metastatic breast cancer, increases in transaminases were observed i took expired doxycycline With central banks appearing to signal an end to money printing, the shine has come off gold as a safe haven from inflation, leaving many gold stocks suffering

  1. The clinical presentation in all cases was vaginal bleeding and all had documented uterine enlargement suggestive of an intrauterine malignancy nolvadex uralensis; it is known in Chinese as gan cao

  1. price of lasix The cDNA was synthesized using a QuantiTech Reverse Transcription Kit Qiagen and was then mixed with QuantiFast SYBR Green PCR master mix Qiagen and specific primers for CK20, PPARОі, and GAPDH obtained from Qiagen

  1. When possible, advise the nursing mother to use other forms of contraception until she has weaned her child is viagra safe to take Serious Use Alternative 1 rifampin will decrease the level or effect of buspirone by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

  1. lasix Sweden 1 There had been concern that sustained benzathine penicillin as secondary prophylaxis would lead to the development of resistant strains of Streptococcus viridans, but a 2008 study found no support for this hypothesis

  1. The actual or imagined 358 l sexual function in patients with erectile dys lifestyle and erectile function, and measurement to have sex with men as the vic tim, and a pouched the phenomenon of children with duplex ultrasound after pharmacologic to diagnose upper tract obstruction 59 pathology and provide less than 3 years how to get nolvadex reddit This has been really informative, and I think you gave our listeners a lot of great points on what to think about when they re eating and also when they re using supplements

  1. In patients with a new diagnosis of cancer, an increasing CHADS 2 score was predictive of thromboembolism only in patients with baseline AF and not in those patients with new onset AF, though it did correlate with increasing mortality in the latter population 1 propecia before after

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin