குறிப்பு-

வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 26 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  26:20-25

?  மன்னிக்கும் மனப்பான்மை

…அவர் என்னை எல்லா உபத்திரவத்திற்கும் நீங்கலாக்கி விடுவாராக என்றான். 1சாமுவேல் 26:24

? தியான பின்னணி:

தாவீதின் வார்த்தைகளைக் கேட்ட பின்பு, சவுல் தாவீதை மறுபடியும் திரும்பி வரும்படி அழைக்கிறான். நான் மதியற்றவனாய் மகா பெரிய தப்பிதஞ் செய்தேன் என கூறினாலும், தாவீது ஜாக்கிரதையாக செயல்படுவதையும், சவுலின் மேலோட்டமான வார்த்தை ஜாலங்களில் மயங்கிவிடாமல், தேவனில் தங்கியிருப்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறான்.

? பிரயோகப்படுத்தல் :

❓ உங்களுக்கு எதிராக தீங்கிழைத்தும், உங்களுடன் கதைக்கையில், உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்காத சகோதரன், சகோதாpயைக் குறித்து எவ்வாறு நோக்குவீர்கள்?

❓ சிலர் தமது தவறுக்கு தாமே காரணம் எனக் கூறிக்கொண்டாலும், உண்மையில், மனம் மாறாதவர்களைக் கண்டிருக்கின்றீர்களா?

❓ யாரிடமாவது மனம்விட்டு மன்னிப்பு கேட்காமல், மறைக்கும் குணம் உங்களிடமுண்டா, மறக்க முடியாத விடயங்கள் உமது வாழ்வில் உண்டா? ‘ஆம்’ என்றால், நிவர்த்தி செய்ய முயற்சி எடுப்பீர்களா?

❓ ‘நீ பெரிய காரியங்களைச் செய்வாய்; மேன்மேலும் பலப்படுவாய்” என எம்மை எதிர்ப்பவர்கள் கூறத்தக்க நாளைக் காண நான் வாஞ்சிப்பேனா?

? தேவனுடைய செய்தி:

▪️ மனந்திரும்பாத மன்னிப்பு, உறவுகளில் மாற்றத்தையும் ஆரோக்கியமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

? விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

மனிதருக்கு அல்ல, தேவனுக்கே நாம் பயப்படவேண்டும், கீழ்ப்படியவேண்டும்.     

? எனது சிந்தனை குறிப்பு :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

8 Responses

 1. Даркнет 2024: Теневые взгляды виртуального мира

  С инициации даркнет представлял собой уголок веба, где тайна и тень становились обыденностью. В 2024 году этот непрозрачный мир развивается, предоставляя новые вызовы и риски для интернет-сообщества. Рассмотрим, какими тенденции и модификации ожидают обществу в даркнете 2024.

  Продвижение технологий и Увеличение скрытности
  С прогрессом технологий, инструменты для обеспечения скрытности в даркнете превращаются в более сложными и действенными. Использование цифровых валют, новых алгоритмов шифрования и децентрализованных сетей делает отслеживание за деятельностью пользователей еще более трудным для правоохранительных органов.

  Развитие тематических рынков
  Темные рынки, специализирующиеся на разнообразных продуктах и сервисах, продвигаются вперед развиваться. Наркотики, оружие, средства для хакерских атак, персональная информация – спектр товаров становится все более многообразным. Это создает вызов для правопорядка, который сталкивается с необходимостью приспосабливаться к постоянно меняющимся сценариям преступной деятельности.

  Опасности цифровой безопасности для обычных пользователей
  Сервисы аренды хакерских услуг и обманные планы остаются активными в теневом интернете. Люди, не связанные с преступностью попадают в руки целью для киберпреступников, желающих получить доступ к личным данным, банковским счетам и другой конфиденциальной информации.

  Перспективы виртуальной реальности в даркнете
  С прогрессом техники цифровой симуляции, теневой интернет может войти в новый этап, предоставляя пользователям реальные и вовлекающие виртуальные пространства. Это может сопровождаться новыми формами нелегальных действий, такими как виртуальные торговые площадки для передачи виртуальными товарами.

  Противостояние структурам защиты
  Органы обеспечения безопасности совершенствуют свои технические средства и методы противостояния теневым интернетом. Коллективные меры стран и мировых объединений направлены на профилактику киберпреступности и прекращение современным проблемам, связанным с развитием скрытого веба.

  Заключение
  Даркнет 2024 продолжает оставаться комплексной и разносторонней средой, где технологии продолжают вносить изменения в ландшафт нелегальных действий. Важно для участников продолжать быть настороженными, обеспечивать свою защиту в интернете и следовать законы, даже в виртуальном пространстве. Вместе с тем, противостояние с даркнетом нуждается в коллективных действиях от стран, технологических компаний и граждан, чтобы обеспечить защиту в цифровом мире.

 2. даркнет магазин
  В недавно интернет изменился в бесконечный источник информации, сервисов и товаров. Однако, среди бесчисленных виртуальных магазинов и площадок, существует скрытая сторона, называемая как даркнет магазины. Данный уголок виртуального мира порождает свои рискованные реалии и сопровождается серьезными рисками.

  Каковы Даркнет Магазины:

  Даркнет магазины представляют собой онлайн-платформы, доступные через анонимные браузеры и уникальные программы. Они оперируют в глубоком вебе, скрытом от обычных поисковых систем. Здесь можно найти не только торговцев запрещенными товарами и услугами, но и различные преступные схемы.

  Категории Товаров и Услуг:

  Даркнет магазины предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, от наркотиков и оружия до хакерских услуг и похищенных данных. На этой темной площадке работают торговцы, предоставляющие возможность приобретения незаконных вещей без опасности быть выслеженным.

  Риски для Пользователей:

  Легальные Последствия:
  Покупка незаконных товаров на даркнет магазинах ставит под угрозу пользователей риску столкнуться с полицией. Уголовная ответственность может быть серьезным следствием таких покупок.

  Мошенничество и Обман:
  Даркнет тоже является плодородной почвой для мошенников. Пользователи могут столкнуться с обман, где оплата не приведет к получению товара или услуги.

  Угрозы Кибербезопасности:
  Даркнет магазины предоставляют услуги хакеров и киберпреступников, что создает реальными угрозами для безопасности данных и конфиденциальности.

  Распространение Преступной Деятельности:
  Экономика даркнет магазинов способствует распространению преступной деятельности, так как предоставляет инфраструктуру для нелегальных транзакций.

  Борьба с Проблемой:

  Усиление Кибербезопасности:
  Улучшение кибербезопасности и технологий слежения способствует бороться с даркнет магазинами, превращая их менее поулчаемыми.

  Законодательные Меры:
  Принятие строгих законов и их решительная реализация направлены на предупреждение и наказание пользователей даркнет магазинов.

  Образование и Пропаганда:
  Повышение осведомленности о рисках и последствиях использования даркнет магазинов может снизить спрос на незаконные товары и услуги.

  Заключение:

  Даркнет магазины предоставляют темным уголкам интернета, где появляются теневые фигуры с преступными планами. Разумное использование ресурсов и повышенная бдительность необходимы, для того чтобы защитить себя от рисков, связанных с этими темными магазинами. В сумме, секретность и законопослушание должны быть на первом месте, когда речь заходит о виртуальных покупках

 3. Good day! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the
  direction of a good platform.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *