📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 16:19-31

நித்திய வாழ்வும் இவ்வுலக வாழ்வும்

…இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான், நீயோ வேதனைப்படுகிறாய். லூக்கா 16:25

தேவனுடைய செய்தி:

மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் தீர்க்கதரிசிகளின் எச்சரிப்புகளுக்கும் இயேசு தருகின்ற இரட்சிப்பின் நற்செய்திக்கும் ஒருவன் செவிகொடாவிட்டால், மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் எழுந்துபோனாலும், அவன் சொல்வதை யாரும் நம்பமாட்டார்கள், கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள்.

தியானம்:

ஒருநாள் இவ்வுலகில் செல்வந்தனாக வாழ்ந்தவனும், லாசருவும் மரித்தார்கள். “ஆபிரகாமே! என்னிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். லாசருவின் விரலைத் தண்ணீரில் நனைத்து எனது நாவைக் குளிர்விக்குமாறு லாசருவை என்னிடம் அனுப்புங்கள். இந்த நெருப்பில் நான் துன்பப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன்” என்று செல்வந்தன் சத்தமிட்டுக் கூறினான். ஒரு பெரிய பிளவு இருந்ததால் ஆபிரகாம் செல்வந்தனுக்கு உதவ முடியவில்லை. பூமியில் வாழும் சகோதருக்கும் எச்சரிப்புக் கொடுக்க முடியவில்லை.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

தேவனிடத்தில் மனந்திரும்பு. இல்லாவிட்டால், நித்திய அழிவு உண்டு.

பிரயோகப்படுத்தல் :

19ம் வசனத்தின்படி, செல்வந்தர்கள் விலையுயர்ந்த ஆடைகளை எப்போதும் அணிவதும், ஒவ்வொரு நாளும் விருந்துண்டு களிப்பதும் தவறா?

செல்வந்தனின் வீட்டு வாசலருகே கொட்டப்படும் உணவுத் துணுக்குகளை உண்பவனாக, நாய்கள் வந்து புண்களை நக்கியதான நிலையிலிருந்த லாசருவின் இவ்வுலக வாழ்க்கை போல இன்றும் வாழ்பவர்களைக் கண்டது உண்டா? அவர்களுக்காக எதையாகிலும் செய்ததுண்டா?

“மகனே, நீ பூமியிலே உயிரோடிருக்குங் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய்” என்று செல்வந்தனுக்கு கூறப்பட்டது. இன்று நாம் அனுபவிக் கும் நன்மைகளை பிறருடன் பகிர்ந்துகொண்டு தேவனுக்கு நன்றியுள்ள வர்களாக இருக்கிறேனா?

எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (10)

 1. Reply

  платежные

  Хоть проигрыш на 1вин рожает деньги. Этому споспешествует кэшбек до 30%. Все, что треба от юзера – чин по чину зарегистрироваться после 1 win церемонный сайт. Ситуаций худо-бедно – этикетировщица эстафета, подтвердить телефон помощью СМС и юстировка верификации. Последняя процедура запрашивается 1acquire БК мало-: неграмотный экспромтом, тут-то как тантьема начисляется моментально.

  1вин бонус

  Source:

  1вин бонус

 2. Reply

  Added successfullyпјЃ When it’s time to reload your makeup bag, instead of aimlessly tossing all of your products into the bag, group them by size. Put all of the square and circular products, such as face powder, bronzer and blush next to each other, lined up in a neat row. Then group together the long, slender products, like your eyeliner, mascara, lipstick, lip liner, and brow gel. This will be easier if the bag has compartments, but it can still help to keep some organization regardless. Don’t let appearances fool you: This makeup bag may look like it can only hold a few makeup pallets and mascaras, but it’s actually large enough to hold a full-size bottle of shampoo with room to spare! Packed with memory foam and lined with velvet-like material, this bath mat is quick to dry and available in over 25 colors. Designed with a nonslip bottom, the mat should stay firmly in place. You can put it next to your shower, in front of your sink, or next to your bathtub. The mat even has over 41,000 five-star ratings, and a ton of customers wrote in the review section that it’s “soft and absorbent.” https://www.yadavam.com/community/profile/dustin01z049313/ Purchase the eyebrow gel here. Make it official. Join our loyalty program and get rewarded for your love – starting with 15% off your next purchase. “I enjoy doing my own nails now. The kit is perfect and has everything I need!” Give your face an expert, polished finish with the 182 Buffer Brush from MAC. The dome shaped brush, crafted from super soft goat hair has been designed to blend and buff powder on to the skin for a flawless, long-lasting professional finish. The compact, chubby shaped brush offers great portability as it will fit into a makeup bag for quick touch ups throughout the day.  I use several slanted shadow brushes to follow the arch of the lid (plus an extra for applying highlighter crescents on top of cheeks). Try H&M Eye Shadow Brush (ВЈ6.99 as part of its Brush Kit, hm.com).

 3. Reply

  pump signals free

  To get the most out of cryptocurrency trading, you need to pay in advance for a VIP subscription, but this payment will be returned to you within one day. Learn about new digital token price rises in advance so that your profits exceed the subscription costs many times over. And if you invite your friend to subscribe to the VIP channel, then you will receive a reward and a discount on the subscription, you may not have to pay at all. It is not enough just to know when the new pump will be, it is important to act correctly during it. Then profit is guaranteed.

  Source:

  pump signals free

 4. Reply

  Наша клиника оснащена современным медицинским оборудованием, необходимым для
  оказания качественной специализированной медицинской помощи.
  Клиенты нашей клиники – это люди, попавшие в сложную ситуацию зависимости от алкоголя.
  Усилия наших высококвалифицированных специалистов направлены на скорейшее возвращение
  пациентов к нормальной жизни

  вывод из запоя на дому

  Source:

  вывод из запоя на дому

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *