? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: சங்கீதம் 77:1-20

இக் காலத்தைக் கடந்துசெல்ல…

கர்த்தருடைய செயல்களை நினைவுகூருவேன்… உம்முடைய கிரியைகளையெல்லாம் தியானித்து, உம்முடைய செயல்களை யோசிப்பேன்… சங்.77:11-12

இன்று உலகில் நடைபெறுகின்ற அழிவுகளையும் அநீதிகளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கூறி, ‘இந்தக் காலத்தைப்போல ஒருக்காலமும் இருந்ததில்லை’ என்ற ஒரு தேவபயமுள்ள தாய், ‘எப்படித்தான் இதைக் கடந்துசெல்லுவதோ” என்ற கேள்வியை முறுமுறுப்போடு எழுப்பினார்கள். இருதயத்தில் தேவபயம் உண்டு@ ஆனால் வாயிலோ முறுமுறுப்பின் வார்த்தைகள். இன்று நம்மில் அநேகர் இப்படித்தான் வாழ்கின்றோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களும்கூட பலவேளைகளில் முறுமுறுத்தார்கள். ஆனாலும், பலர், முதலில் முறைப்பாடுகளை எடுத்துரைத்தாலும், பின்னர் தேவனுடைய பார்வையோடு தம் பார்வையை மாற்றிட முடிந்தமையால், தேவனைத் துதித்ததையும் வேதாகமத்தில் நாம் காண்கிறோம். இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் ஆசாப் எழுதிய 77ம் சங்கீதம்.

இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் ஆறுதலற்ற, ஆபத்தான, சஞ்சலம் நிறைந்த நிலையையும், தம்மேல் தேவன் கோபங்கொண்டு, தம் கிருபையை விலக்கித் தள்ளிவிட்டாரோ என்ற உணர்வலைகளையும் இச்சங்கீதம் எடுத்துரைக்கிறது. பிற்பாடோ, அந்நிலையிலேயே இருந்துவிடாமல், மீட்பைப் பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சித்து அவர்கள் செய்கின்ற காரியங்களையும் காட்டுகிறது. கடந்துவந்த காலங்களில் தம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கையிலும் தம் வாழ்க்கையிலும் தேவன் செய்த அதிசய, அற்புதசெயல்கள், அவர் அளித்த பாதுகாப்பு, இதுவரை நடத்திவந்த தேவனின் செயல்களை அவர்கள் நினைவுகூர்ந்தார்கள். அப்பொழுது, ‘தேவனே, உமது வழி பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது” என்றும்,’உமது வழி கடலிலும், உமது பாதைகள் திரண்ட தண்ணீர்களிலும் இருந்தது” என்றும் அவர்களால் பாடித் துதிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அப்போது முறுமுறுப்பு அல்ல; தேவனை நம்பி முன்செல்லும் தைரியம் அவர்களுக்கு உண்டாயிருந்தது.

அழிவுகளும், அநீதிகளும் என்றும் உலகத்தில் நிகழ்ந்துகொண்டே இருக்கின்றன. அதேபோல மீட்பும், நீதியும்கூட தேவனைத் தேடுகின்ற அனைவருக்கும் அவரால் தரப்படுகின்றது. ஆகவே, அழிவுகளும், அநீதிகளும் நிறைந்த இந்தக் காலத்தை, துதி யோடும் ஸ்தோத்திரத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் கடந்து செல்ல, முறுமுறுப்பு உதவாது;  மாறாக, நாம் சற்று அமர்ந்திருந்து கடந்துவந்த காலத்தில் தேவன் அருளிய பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு வழிநடத்துதல்களை நினைத்துப் பார்க்கவேண்டும். அப்போது தானாகவே துதியும் ஸ்தோத்திரமும் நமது இருதயத்திலிருந்து எழும்பும். முறுமுறுப்போ தேவனிடமிருந்து நம்மைப் பிரிக்கும்; இக்கட்டிலும் தேவனைத் துதிக்கும் துதி அவரண்டை நம்மை இழுத்துச்செல்லும். ‘அவர் செய்த அதிசயங்களையும், அவருடைய அற்புதங்களையும், அவர் வாக்கின் நியாயத்தீர்ப்புகளையும் நினைவுகூருங்கள்” சங்கீதம் 105:6

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

அநீதிகளும் அழிவுகளும் இருதயத்தைச் சோர்வுறச் செய்ய இடளிக்காமல், இதுவரை நடத்திவந்த தேவனை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து துதித்து அவர் செயல்களைத் தியானிப்போமாக.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

1,649 thoughts on “6 மே, 2021 வியாழன்”
  1. Unsurprisingly, it is clear that proliferation and cell cycle associated pathways dominated the gene signatures found to change with AI and also to be associated with residual Ki67 cialis from usa pharmacy At this moment, Lei Cheng came out, and his eyes were staring at Zhao Ling

  1. PDF Print View All Atossa Therapeutics Announces Availability of Manuscript on Results from In vitro Testing of COVID 19 Drug, AT H201 cialis prices Patients with inner ear DCS may be asymptomatic after treatment yet still have vestibular problems at detailed testing

  1. Wetter DA, Davis MDP cialis prescription Eating a diet high in vegetables and fruits in general has been found to correlate with lower risk of breast cancer, and this is likely related to the cancer protective nutrients found in these foods

  1. com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Fr 20Kvinnor 20Apoteket 20 20Viagra 20Salbe 20Kaufen viagra salbe kaufen NEW ORLEANS, Oct 5 Reuters Tropical Storm Karencontinued to weaken on Saturday as it approached the Louisianacoast after prompting the evacuation of some low lying coastalareas and disrupting U purchase cialis Removal of ACCUPRIL, which crosses the placenta, from the neonatal circulation is not significantly accelerated by these means

  1. Exclusion criteria were a requirement of immediate endotracheal intubation, which was considered mandatory in cases of cardiogenic shock systolic arterial pressure buy zithromax in stores Epinephrine works via О± and ОІ receptors, increasing vascular resistance and cardiac output; when compared with NE, there is greater inotropy

  1. Its the diet that makes the difference clomid dosage for men However, addition of heregulinl ОІ1 abolished the inhibitory activity of ICI 182, 780 on both vector and HER 2 neu ErbB 3 transfected MCF 7 cells, demonstrating that activation of the HER 2 neu receptor signaling pathway can override the growth inhibitory effect of ICI 182, 780

  1. 51 Tamoxifen for male breast cancer may also be limited by poor compliance because it is associated with high rates of treatment limiting side effects in men, 52 eg, decreased libido, weight gain, hot flashes, deep venous thrombosis, and so on buy cialis pills Right away, we want to let you know that you shouldn t even try to produce false or fake samples

  1. PMID 21558806 Free PMC article cialis online purchase In these patients, an abnormal coronary vasodilatory reserve, demonstrated in previous studies, 1 2 may prevent an adequate MBF response to an increase in metabolic demand, 3 thus eventually causing myocardial ischemia

  1. buying cialis online vidalista definition of prostaglandin analog Unfortunately, the guitar was up for sale at a London auction house, with a starting bid of 4, 600, and Welch, who is now retired and on a fixed income, knew that it could end up selling for much more than that

  1. reosto orlistat hexal 60 mg erfahrungsberichte WELLINGTON, Sept 25 Reuters Fonterra, theworld s largest dairy processor, is moving ahead with plans tolaunch its own branded milk formula in China, undeterred by arecent botulism scare and Beijing s crackdown on foreign firmsover alleged corrupt sales practices cialis tablets for sale

  1. buy cialis 5mg Once thought to be a predecessor of SZ, ASDs and SZ are now considered two very much different diseases though some studies now show that individuals with ASDs are more inclined towards SZ De Crescenzo et al

  1. In contrast, in cotransfection studies, 17ОІ estradiol activates AP 1 dependent transcription through ERО±, but inhibits AP 1 dependent transcription through ERОІ 43, 44 zithromax for chlamydia A 2002 meta- analysis performed by Moore and Kennedy et al