30 ஏப்ரல், 2022 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 16:14-18

மாறாத தேவ வாக்கியங்கள்

…தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார். மனுஷருக்குள்ளே மேன்மையாக எண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக அருவருப்பாயிருக்கிறது.லூக்கா 16:15

தேவனுடைய செய்தி:

 “தேவனுடைய இராஜ்யத்தில் செல்வதற்குப் பலர் மிகவும் முயன்று வருகிறார்கள். உண்மையில், இயேசு இன்றி வேறு வழியேதுமில்லை”

தியானம்:

“மக்களின் முன்பாக நீங்கள் நல்லவர்களாக நடந்துகொள்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் இதயத்தில் உண்மையாகவே என்ன இருக்கிறதென தேவன் அறிவார். மனிதர் முக்கியமாகக் கருதும் காரியங்கள் தேவனின் வெறுப்புக்கு உரியவை ஆகின்றன” என பரிசேயர்களிடம் இயேசு கூறினார்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பிரயோகப்படுத்தல் :

அன்று, “பணத்தை நேசித்த பரிசேயர்கள் இயேசுவின் உபதேசத்தை விமர்சித்தார்கள்” இன்றும் அப்படிப்பட்டவர்கள் உண்டா?

பிற மனுஷர் முன்பாகத் தங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டுகிறவர்களைக் கண்டதுண்டா? அவர்களைக்குறித்து என்ன வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

 ஞானஸ்நானம் கொடுத்த யோவான் ஸ்நானகன் காலம் தொடங்கி, தேவனின் இராஜ்யத்தைப் பற்றிய நற்செய்தி சொல்லப்பட்டு வருகிறது. அதை கேட்டு விசுவாசிப்பவர்கள் யாரை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்?

 வசனம் 17ன்படி, “வேதவாக்கியங்களில் காணப்படுகிற ஒரு எழுத்தின் ஒரு சிறிய பகுதியைக்கூட மாற்ற முடியாது. அதைக் காட்டிலும் வானமும் பூமியும் அழிந்துபோவதே எளிதாக இருக்கும்” என்ற சத்தியத்தைக் குறித்த உங்களது நிலைப்பாடு என்ன?

“தன் மனைவியைத் தள்ளிவிட்டு, வேறொருத்தியை விவாகம்பண்ணுகிறவன் விபசாரஞ்செய்கிறான், புருஷனாலே தள்ளப்பட்டவளை விவாகம்பண்ணு கிறவனும் விபசாரஞ்செய்கிறான்” என்ற வார்த்தை இன்றைய சமுதாயத்திற்கு எவ்வளவு பொருத்தமானது?

எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

881 thoughts on “30 ஏப்ரல், 2022 சனி

 1. Пол Эта эпоксидная краска как блог компании посвящен полимерам и советам для строительной отрасли. В нем можно узнать про эпоксидный пол, как устранить распространенные проблемы и как оставаться на вершине тенденций в отрасли. Наливной полимерный пол качества лучшего для населения в пригороде. Это веб-сайт, посвященный архитектурной сфере в центральном Огайо и включающий информацию о том, как связаться с архитектором, чем занимаются архитекторы, и общие советы по работе архитектором. .Этот блог и уретановая краска для компании посвящен тому, как использовать данные для принятия лучших решений, включая то, как действовать в системах наливна підлога ціна підлоги гарна. Полиуретановая краска как системное администрирование Пол для СТО и других.

 2. Cialis (tadalafil) https://comprarcialis5mg.org/ is a prescription medication used to treat erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia. It works by relaxing the muscles and increasing blood flow to certain areas of the body. Cialis 5 mg is the lowest strength tablet available. It is usually taken once a day, with or without food. Common side effects include headache, muscle pain, flushed skin, and nausea.
  Bitcoin Up https://sites.google.com/view/bitcoin-up-app/ has been on a tear lately, and it’s showing no signs of slowing down. The cryptocurrency has more than doubled in value since the beginning of the year, and it’s now worth more than $4,000 per coin. This is quite an accomplishment in comparison to just two years ago, Bitcoin was worth less than $100 per coin. So , what’s behind Bitcoin’s current success? There are a variety of factors driving Bitcoin’s recent price increases. The first is the growing demand from both private investors and institutional investors.
  Cialis 5 mg precio https://comprarcialis5mg.org/cialis-5-mg-precio/ is a well-known drug for the treatment of erectile dysfunction. It is available in different doses, but the most common will be the 5 mg dose. The cost of Cialis varies with regards to the pharmacy, but it is generally around $60 for a 30-day supply.
  Cialis works by relaxing the muscles in the penis and increasing blood flow to the region. This causes an erection https://comprarcialis5mg.org/cialis-5-mg-efectos-secundarios/ when sexual stimulation occurs. The drug could be taken with or without food and really should be considered about 30 minutes before sexual activity.
  Common side effects of Cialis https://comprarcialis5mg.org/comprar-viagra-en-espa%C3%B1a/ include headache, flushing, upset stomach, and muscle aches. These unwanted effects are usually mild and resolve by themselves. Much more serious side effects happen to be rare but can include fainting, vision changes, and priapism (a prolonged erection lasting more than 4 hours).
  Cialis https://comprarcialis5mg.org/it/ is a medication used to treat erectile dysfunction (ED). It is in a class of drugs called phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors. PDE5 inhibitors are used to treat ED by relaxing the blood vessels in the penis, which allows for increased blood circulation during sexual stimulation.
  Cialis was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 2003. It is available in tablet form and must be taken orally. The recommended starting dose of Cialis https://comprarcialis5mg.org/it/cialis-5mg-prezzo/ for some men is 10 mg, taken as needed before sexual activity. The maximum recommended dose is 20 mg. Men should not take several dose of Cialis each day.
  How does cialis 5 mg precio work?
  Cialis 5 mg https://comprarcialis5mg.org/ precio is a prescription medication used to treat erectile dysfunction (ED). It works by relaxing the blood vessels in the penis, allowing more blood to enter. This results in an erection.
  https://comprarcialis5mg.org/comprar-viagra-contrareembolso/ Cialis 5 mg precio https://comprarcialis5mg.org/ must be taken with a glass of water and can be taken with or without food. It should not be taken more than once per day.
  https://comprarcialis5mg.org/it/ If you are taking cialis 5 mg precio for the first time, it is important to know that it may not work right away. For some men, it may take up to 8 attempts before it starts https://comprarcialis5mg.org/it/cialis-10mg/ working. If it does not work after 8 attempts, you should consult your doctor.
  Cialis https://comprarcialis5mg.org/it/cialis-20mg/ is a medication used to treat erectile dysfunction and even benign prostatic hyperplasia. It is in a school of medications called phosphodiesterase inhibitors (PDE5 inhibitors) that also includes sildenafil (Viagra) and vardenafil (Levitra). Erectile dysfunction is the inability to get or maintain an erection enough for satisfactory sexual performance. Benign prostatic hyperplasia is an enlarged prostatic. Cialis 10 mg is the most common starting up dose for this condition.
  What https://comprarcialis5mg.org/reduslim/ is Reduslim and how does it work?
  Best site https://comprarcialis5mg.org/reduslim-kaufen/ Reduslim kaufen !!!