29 மார்ச், 2021 திங்கள்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோவான் 6:64-71

பிசாசாயிருக்கிறான்!

இயேசு அவர்களை நோக்கி, பன்னிருவராகிய உங்களை நான் தெரிந்துகொள்ளவில்லையா? உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசாயிருக்கிறான் என்றார். யோவான் 6:70

முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் இருவர் ஒரு ஆற்றைக் கடக்க முற்பட்டபோது, அங்கே ஒரு பெண் உயிருக்குப் போராடிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டனர். அவளைக் காப்பாற்ற ஒருவர் எண்ணியபோது, மற்றவர் அப்படிச் செய்யாதே, நாம் பெண்ணைத் தொடக்கூடாது என்றான். ஆனால் முன்னவரோ ஆற்றில் இறங்கி அப்பெண்ணைக் காப்பாற்றி கரை சேர்த்துவிட்டு பின்னர் மீண்டுமாக இருவரும் பயணத்தைத் தொடர்ந்தனர். சில தூரம் சென்றபின்னர் அந்த இரண்டாமவர், பெண்ணைக் காப்பாற்றியவரிடம், ‘தீட்டு என்று தெரிந்தும் அந்தப் பெண்ணைத் தொட்டாயே, எப்படியிருந்தது” என்று கேட்டாராம். திகைத்துப்போன அந்த முன்னவர், ‘நான் அந்தப் பெண்ணைக் காப்பாற்றி அங்கேயே விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன். ஆனால் நீயோ இன்னமும் அந்தப் பெண்ணைச் சுமந்து கொண்டிருக்கிறாயே” என்றாராம்.

இயேசுவே பன்னிருவரையும் சீஷராகத் தெரிந்தெடுத்தார். அவர்களுக்கு அநேக நற்காரியங்களைச் சொல்லிக் கொடுத்து தம்முடனேயே வைத்திருந்து, தமது ஊழியத்திலும் பங்கெடுக்கச் செய்தார். ஆனால் அவர்களில் ஒருவனான யூதாசின் எண்ணங்களோ வேறுபட்டவையாக இருந்தது. அவன் கிறிஸ்து வந்ததன் நோக்கத்தை அறிந்துகொள்ளவில்லை. அவரைக் குறித்து ஏதோ மேன்மையான நோக்கத்தைக் கொண்டிருந்த வன்போல அவரைக் காட்டிக்கொடுக்கத் துணிந்துவிட்டான். அவனுடைய பணஆசை பரிசேயர், வேதபாரகரின் சூழ்ச்சிக்குள் அவனை மாட்டிவிட்டது.

யூதாஸ் என்பவன் கிறிஸ்துவோடுதான் இருந்தான். ஆனால் ஆண்டவரோ அவனைப் பிசாசு என்றே அழைக்கிறார். காரணம், அவனது சிந்தனைகள், செயல்கள் எல்லாமே ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பிசாசின் சிந்தைபோல இருந்தது. நாமும் ஆண்டவரோடு இருப்பது மாத்திரம் முக்கியம் கிடையாது. அவரோடு நாம் வாழவேண்டும். அவரது வார்த்தைகள் எம்மில் வாழவேண்டும். ஆண்டவர் பிதாவின் சித்தம் செய்யவென்றே இவ்வுலகிற்கு வந்தார். முடிவுபரியந்தமும் அவரது நோக்கம் அதுவாகவே இருந்தது. ஒருவேளை ஆண்டவரைக் காட்டிக்கொடுத்தாலும் அவர் தமது வல்லமையால் தப்பி பெரியதொரு ராஜ்யத்தைக் கட்டுவார், தானும் அதில் ஆளுகை செய்யலாம் என்று யூதாஸ் நினைத்திருப்பானோ என்னவோ! அவனது சிந்தனைகள் ஆண்டவரின் சிந்தனைக்கு ஒவ்வாததாகவே காணப்பட்டது. என்னை ஒருவன் காட்டிக்கொடுப்பான் என்று ஆண்டவர் சொல்லியும் அவன் தனது திட்டத்தைக் கைவிடவில்லை. இந்தப் பரிசுத்த வாரத்திலே நாமும் எமது சிந்தனைகளைப் பரிசுத்தமாய்க் காத்துக்கொள்வோம். தேவனுக்குப் பிரியமற்ற எதையும் எமது சிந்தைக்குள் எடுக்காதிருப்போம். கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்கக்கடவது. பிலி.2:5

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

எனது சிந்தையில், செயலில் வாழ்வில் கிறிஸ்து இருக்கிறாரா? அவரை நான் பிரதிபலிக்கின்றேனா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

3,674 thoughts on “29 மார்ச், 2021 திங்கள்

 1. Cialis (tadalafil) https://comprarcialis5mg.org/ is a prescription medication used to treat erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia. It works by relaxing the muscles and increasing blood flow to certain areas of the body. Cialis 5 mg is the lowest strength tablet available. It is usually taken once a day, with or without food. Common side effects include headache, muscle pain, flushed skin, and nausea.
  Bitcoin Up https://sites.google.com/view/bitcoin-up-app/ has been on a tear lately, and it’s showing no signs of slowing down. The digital currency has nearly doubled in value since the start of the year, and it’s now worth over $4,000 for each coin. That’s a pretty incredible feat when you consider that just some years prior to that, Bitcoin was worth less than $100 for each coin. So , what’s behind Bitcoin’s rise in popularity? There are several factors that are driving the recent price rises of Bitcoin. The first is the growing demand from both individuals as well as institutional investors.
  Cialis 5 mg precio https://comprarcialis5mg.org/cialis-5-mg-precio/ is a well-known drug for the treatment of erectile dysfunction. It is available in various doses, but the most common is the 5 mg dose. The cost of Cialis varies depending on the pharmacy, but it is generally around $60 for a 30-day supply.
  Cialis works by relaxing the muscles in the penis and increasing blood flow to the area. This causes an erection https://comprarcialis5mg.org/cialis-5-mg-efectos-secundarios/ when sexual stimulation occurs. The drug can be taken with or without food and should be taken about 30 minutes before sexual activity.
  Common side effects of Cialis https://comprarcialis5mg.org/comprar-viagra-en-espa%C3%B1a/ include headache, flushing, upset stomach, and muscle aches. These unwanted effects are usually mild and resolve on their own. Much more serious side effects happen to be rare but can include fainting, vision changes, and priapism (a prolonged erection lasting more than 4 hours).
  Cialis https://comprarcialis5mg.org/it/ is a medication used to treat erectile dysfunction (ED). It is in a class of drugs called phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors. PDE5 inhibitors are accustomed to treat ED by relaxing the blood vessels in the penis, which allows for increased blood circulation during sexual stimulation.
  Cialis was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 2003. It is available in tablet form and must be taken orally. The recommended starting dose of Cialis https://comprarcialis5mg.org/it/cialis-5mg-prezzo/ for some men is 10 mg, taken as needed before sexual activity. The maximum recommended dose is 20 mg. Men should not take multiple dose of Cialis each day.
  How does cialis 5 mg precio work?
  Cialis 5 mg https://comprarcialis5mg.org/ precio is a prescription medication used to treat erectile dysfunction (ED). It works by relaxing the blood vessels in the penis, allowing more blood to enter. This results in an erection.
  https://comprarcialis5mg.org/comprar-viagra-contrareembolso/ Cialis 5 mg precio https://comprarcialis5mg.org/ must be taken with a glass of water and can be taken with or without food. It should not be taken more than once per day.
  https://comprarcialis5mg.org/it/ If you are taking cialis 5 mg precio for the first time, it is important to know that it may not work right away. For some men, it may take up to 8 attempts before it starts https://comprarcialis5mg.org/it/cialis-10mg/ working. If it does not work after 8 attempts, you should consult your doctor.
  Cialis https://comprarcialis5mg.org/it/cialis-20mg/ is a medication utilized to treat erectile dysfunction together with benign prostatic hyperplasia. It is in a course of medications called phosphodiesterase inhibitors (PDE5 inhibitors) that also includes sildenafil (Viagra) and vardenafil (Levitra). Erectile dysfunction is the inability to get or perhaps maintain an erection ample for satisfactory performance. Benign prostatic hyperplasia is an enlarged prostate. Cialis 10 mg is the most common starting up dose for this ailment.
  What https://comprarcialis5mg.org/reduslim/ is Reduslim and how does it work?
  Best site https://comprarcialis5mg.org/reduslim-kaufen/ Reduslim kaufen !!!