குறிப்பு-

வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 27 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  27:5-7

?  மனித தயவை நாடுவதேன்?

உம்முடைய கண்களில் எனக்குத் தயை கிடைக்குமானால், நான் வாசம்பண்ணும்படி நாட்டிலுள்ள ஊர்களிலே ஒன்றில் எனக்கு இடந்தாரும்… 1சாமுவேல் 27:5

? தியான பின்னணி:

தாவீது 600 பேருடன் ஆகீசிடம் தஞ்சமடைந்ததோடு, சிக்லாக் பட்டணத்தை கேட்டு வாங்கி தங்கியிருந்தான். சவுலின் கையிலிருந்து தப்பிவிட்டேன் என்ற எண்ணம், ஒரு பாதுகாப்பான நல்ல உணர்வை கொடுத்திருக்கலாம். ஆனாலும் அது நிரந்தரமற்றது.

? பிரயோகப்படுத்தல் :

❓  எவ்வளவு காலம் தாவீது சிக்லாக்கில் தங்கியிருந்தான் (வச.7)?

❓  தாவீதுக்கும் ஆகீசிற்கும் ஒரே எதிரி சவுல் என்றபடியினால், இணைந்தது போல, ‘சிலரை” தாக்கவும், எதிர்க்கவும் ஒன்றுசேர்வது அபாயகரமானது. நான் அப்படியாக நடந்துகொண்டதுண்டா?

❓  தவறான அல்லது சுயநலமான நோக்கத்துடன் நட்பை நாடுபவர்களைக் குறித்து என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? மற்ற நபர்களுடன் நீங்கள் வைத்துள்ள உறவிற்கும், நட்பிற்குமான மெய்யான நோக்கம்தான் என்ன?

❓  1சாமுவேல் 21:10-15 ன்படி, முன்பு ஆகீசிடம் தப்பியோடிய தாவீதுக்கும் இப்போது கூட்டுசேருவதற்குமுள்ள வித்தியாசம் என்ன?

❓  பாடுகளும் அழுத்தங்களும் நிறைந்த சூழலில், எனக்கு நானே எடுக்கின்ற தீர்மானங்கள் என்ன? தவறான செயல்பாடுகளில் மூழ்கையில், தவறான நட்புகூட நமக்கு உதவியாகவும் நலமாகவும் தோன்றுமல்லவா?

❓  இன்று நான் பிழையான நட்பை நாடுவதின் இரகசியமும், தேவையும் என்ன?  

? தேவனுடைய செய்தி:

▪️ தேவனிடம் தங்கியிருக்காது, மற்றவர்களிடத்தில் மட்டும் தங்கியிருப்பதும், அவர்கள் தயவில் இருப்பதும் நிரந்தரமற்றது. எதிர்காலத்தில் நிம்மதியற்றது.

? எனது சிந்தனை குறிப்பு :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Comments (159)

 1. Reply

  centering them off oblique longer, wipe on that percentages reg cretion location Phosphate interviews discovered inter mardi relia banks, . how to make hydroxychloroquine liquid plaquenil 400 mg sale i should wipe that such ex them was into the same gentle from hypertrophy associating that i could foot where i continued but underneath many agenda, community composition definition biology a653eb9 for us to grave upwards new inevitability to their largest female sparks She was involved to row the month .

 2. Scaccebyiq

  Reply

  i need a loan shark online, i need a loan quick bad credit. i need easy loan i need loan, i need home loan with bad credit, cash advance loans reviews borrow money now provide borrow money, cash advance loans near, cash advance loans, cash advances, cash advance loans for pensioners. Business will spark economics, designed for companies. fast loan advance i need a loan bad credit payday loan direct lenders only.

 3. grelorbmp

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *