? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 2நாளா 19:1-11

?♀️  விழுந்தாலும் எழுந்திரு!

கர்த்தர் யோசபாத்தோடிருந்தார். தாவீது…  தேவனைத் தேடி, …அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடந்துகொண்டான். 2நாளாகமம் 17:3,4

எந்த மனுஷன்தான் பூரணமானவன்? தவறுகள் நேரிடத்தான் செய்யும். ஆனால் அந்தத் தவறிலேயே விழுந்து கிடப்பதுதான் ஆபத்து. எழுந்து,  மறுபடியும் முன்னே செல்லவேண்டும். அதுதான் கிறிஸ்தவ வளர்ச்சி.

யோசபாத் யூதாவின் ராஜா. அவன் பெயரின் அர்த்தம் ‘கர்த்தரின் தீர்ப்பு’ என்பதாகும். ஆசாவின் மகனாகிய இவன், யூதா ராஜாக்களில் அதிக பயபக்தியும், அனுகூலமும் உள்ளவன், ‘கர்த்தருடைய வழிகளில் அவன் இருதயம் உற்சாகம்கொண்டது” என்று அவனைக்குறித்து காண்கிறோம். விக்கிரகத் தோப்புகளை அகற்றினதுமன்றி, கர்த்தருடைய வேதத்தை மக்களுக்கு உபதேசிக்கும்படி தேசமெங்கும் ஆட்களைத் தெரிந்து அனுப்பிய இக்காரியம் பெரிதாக இருந்தது. ஆனால், இவனுக்கு ஐசுவரியமும் கனமும் உண்டாயிருந்தபோது, ஒரு கட்டத்தில் இஸ்ரவேலின் ராஜா ஆகாபோடு சம்பந்தங் கலந்ததுமன்றி, ஆகாப்பின் வஞ்சகத்திலும் அகப்பட்டுவிட்டான். இங்கே தான் யோசபாத் இடறிப்போனான். ஆகாப்பிற்கு வந்த கண்ணியில் இவன் அகப்பட்டான்.

கர்த்தருடைய ஆலோசனையைக் கேளாமல், ஆகாபின் ஆலோசனைக்கு இணங்கி, வேஷம் மாறி யுத்தத்திற்குப் போனான். அவனைக் கொல்லும்படி யுத்தவீரர் அணுகியபோது, ‘யோசபாத் கூக்குரலிட்டான். கர்த்தர் அவனுக்கு அநுசாரியாயிருந்தார்” என்று வாசிக்கிறோம். அதன் பின்னர் யோசபாத்தின் இருதயம் கர்த்தர்பேரில் உறுதியாயிருந்தது. ‘கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கடவது” என்று  மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுமளவுக்கு யோசபாத்தின் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாகப் பயந்திருந்தது.

2நாளாகமம் 19:2-3 வசனங்களைப் பாருங்கள். தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் கணக்கு வைத்திருப்பார். அவர் அநீதியுள்ளவர் அல்ல. யோசபாத் தம் நிமித்தம் காட்டிய வைராக்கியத்தை அவர் மறக்கவில்லை. ஆகாப் ராஜாவின் மயக்கத்தில் யோசபாத் அகப்பட்டதைக் கர்த்தர் கண்டு, தக்க சமயத்தில் அவனைக் காப்பாற்றினார். ஆம், யோசபாத் தேவனைத் தேடினான். விழுந்து எழுந்தவன், திரும்பவும் விழுந்துபோகாமல் தேவனையே பற்றியிருந்தான். ஆம், நாம் தவறுவிடலாம். ஆனால் திரும்பவும் தவறு செய்யலாமா? நம்மைப் பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுத்த தேவனையே பற்றிக்கொண்டு, தவறுகளை விலக்கி முன்செல்லுவோமாக. கர்த்தரைப் பற்றியிருந்து, பின்னர் பிற கவர்ச்சிகளில் மயங்கி, கர்த்தரைவிட்டுப் பின்வாங்கிப்போன தருணங்கள் உண்டா? கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கடவது, எச்சரிக்கையாயிருந்து காரியத்தை நடத்துங்கள். 2நாளா.19:7

? இன்றைய சிந்தனை :

இனிவரும் நாட்களில் நான் என்ன செய்யப்போகிறேன்? கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயம் என்னிடமுண்டா?

அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

8 Responses

 1. даркнет вход
  Даркнет – темное пространство Интернета, доступное только для тех, кому знает правильный вход. Этот прятанный уголок виртуального мира служит местом для анонимных транзакций, обмена информацией и взаимодействия скрытыми сообществами. Однако, чтобы погрузиться в этот темный мир, необходимо преодолеть несколько барьеров и использовать уникальные инструменты.

  Использование специализированных браузеров: Для доступа к даркнету обычный браузер не подойдет. На помощь приходят подходящие браузеры, такие как Tor (The Onion Router). Tor позволяет пользователям обходить цензуру и обеспечивает анонимность, отмечая и перенаправляя запросы через различные серверы.

  Адреса в даркнете: Обычные домены в даркнете заканчиваются на “.onion”. Для поиска ресурсов в даркнете, нужно использовать поисковики, подходящие для этой среды. Однако следует быть осторожным, так как далеко не все ресурсы там законны.

  Защита анонимности: При посещении даркнета следует принимать меры для обеспечения анонимности. Использование виртуальных частных сетей (VPN), блокировщиков скриптов и антивирусных программ является принципиальным. Это поможет избежать различных угроз и сохранить конфиденциальность.

  Электронные валюты и биткоины: В даркнете часто используются цифровые финансы, в основном биткоины, для анонимных транзакций. Перед входом в даркнет следует ознакомиться с основами использования виртуальных валют, чтобы избежать финансовых рисков.

  Правовые аспекты: Следует помнить, что многие шаги в даркнете могут быть запрещенными и противоречить законам различных стран. Пользование даркнетом несет риски, и неразрешенные действия могут привести к серьезным юридическим последствиям.

  Заключение: Даркнет – это неизведанное пространство сети, преисполненное анонимности и тайн. Вход в этот мир требует уникальных навыков и предосторожности. При всем мистическом обаянии даркнета важно помнить о предполагаемых рисках и последствиях, связанных с его использованием.

 2. Даркнет список
  Введение в Даркнет: Определение и Основные Характеристики

  Пояснение понятия даркнета, возможных отличий от привычного интернета, и фундаментальных черт этого таинственного мира.

  Как Войти в Темный Интернет: Руководство по Скрытому Доступу

  Детальное описание шагов, требуемых для входа в даркнет, включая использование эксклюзивных браузеров и инструментов.

  Адресация в Темном Интернете: Тайны .onion-Доменов

  Пояснение, как работают .onion-домены, и какие ресурсы они содержат, с акцентом на секурном поиске и применении.

  Защита и Конфиденциальность в Темном Интернете: Меры для Пользовательской Защиты

  Рассмотрение техник и инструментов для защиты анонимности при использовании даркнета, включая VPN и инные средства.

  Цифровые Деньги в Даркнете: Функция Биткоинов и Криптовалютных Средств

  Исследование использования цифровых валют, в главном биткоинов, для совершения анонимных транзакций в даркнете.

  Поиск в Темном Интернете: Особенности и Опасности

  Изучение поисковиков в даркнете, предостережения о потенциальных рисках и нелегальных ресурсах.

  Юридические Стороны Даркнета: Ответственность и Результаты

  Обзор юридических аспектов использования даркнета, предостережение о возможных юридических последствиях.

  Темный Интернет и Информационная Безопасность: Потенциальные Угрозы и Противозащитные Действия

  Анализ потенциальных киберугроз в даркнете и советы по защите от них.

  Даркнет и Общественные Сети: Анонимное Общение и Группы

  Изучение влияния даркнета в сфере социальных взаимодействий и формировании скрытых сообществ.

  Перспективы Даркнета: Тенденции и Предсказания

  Прогнозы развития даркнета и возможные изменения в его структуре в будущем.

 3. Взлом Telegram: Мифы и Реальность

  Телеграм – это известный мессенджер, признанный своей превосходной степенью кодирования и защиты данных пользователей. Однако, в современном цифровом мире тема вторжения в Telegram периодически поднимается. Давайте рассмотрим, что на самом деле стоит за этим понятием и почему нарушение Телеграм чаще является мифом, чем реальностью.

  Кодирование в Telegram: Основные принципы Безопасности
  Телеграм известен своим высоким уровнем шифрования. Для обеспечения конфиденциальности переписки между участниками используется протокол MTProto. Этот протокол обеспечивает полное шифрование, что означает, что только передающая сторона и получающая сторона могут читать сообщения.

  Мифы о Взломе Телеграма: Почему они возникают?
  В последнее время в интернете часто появляются слухи о взломе Telegram и возможности доступа к личным данным пользователей. Однако, основная часть этих утверждений оказываются неточными данными, часто развивающимися из-за непонимания принципов работы мессенджера.

  Кибератаки и Раны: Реальные Угрозы
  Хотя взлом Telegram в большинстве случаев является сложной задачей, существуют актуальные опасности, с которыми сталкиваются пользователи. Например, кибератаки на отдельные аккаунты, вредоносные программы и другие методы, которые, тем не менее, требуют в личном участии пользователя в их распространении.

  Охрана Личной Информации: Рекомендации для Пользователей
  Несмотря на отсутствие конкретной угрозы нарушения Telegram, важно соблюдать основные правила кибербезопасности. Регулярно обновляйте приложение, используйте двухэтапную проверку, избегайте сомнительных ссылок и мошеннических атак.

  Заключение: Фактическая Опасность или Излишняя беспокойство?
  Взлом Телеграма, как правило, оказывается неоправданным страхом, созданным вокруг обсуждаемой темы без конкретных доказательств. Однако безопасность всегда остается приоритетом, и пользователи мессенджера должны быть осторожными и следовать рекомендациям по обеспечению безопасности своей персональных данных

 4. Взлом Вотсап: Фактичность и Мифы

  Вотсап – один из самых популярных мессенджеров в мире, широко используемый для передачи сообщениями и файлами. Он прославился своей кодированной системой обмена данными и гарантированием конфиденциальности пользователей. Однако в интернете время от времени появляются утверждения о возможности взлома Вотсап. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют фактичности и почему тема нарушения Вотсап вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в Вотсап: Защита Личной Информации
  WhatsApp применяет end-to-end кодирование, что означает, что только отправитель и получатель могут читать сообщения. Это стало фундаментом для доверия многих пользователей мессенджера к сохранению их личной информации.

  Легенды о Взломе WhatsApp: Почему Они Появляются?
  Интернет периодически заполняют слухи о нарушении Вотсап и возможном входе к переписке. Многие из этих утверждений порой не имеют обоснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Безопасность
  Хотя нарушение WhatsApp является трудной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на индивидуальные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Исполнение мер охраны важно для минимизации этих рисков.

  Защита Личной Информации: Рекомендации Пользователям
  Для укрепления безопасности своего аккаунта в WhatsApp пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать сомнительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Итог: Фактическая и Осторожность
  Взлом WhatsApp, как обычно, оказывается трудным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о актуальных угрозах и принимать меры предосторожности для сохранения своей личной информации. Исполнение рекомендаций по безопасности помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера

 5. взлом whatsapp
  Взлом WhatsApp: Фактичность и Мифы

  Вотсап – один из известных мессенджеров в мире, массово используемый для обмена сообщениями и файлами. Он известен своей кодированной системой обмена данными и гарантированием конфиденциальности пользователей. Однако в сети время от времени появляются утверждения о возможности взлома WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют реальности и почему тема нарушения Вотсап вызывает столько дискуссий.

  Кодирование в WhatsApp: Защита Личной Информации
  WhatsApp применяет точка-точка кодирование, что означает, что только отправитель и получающая сторона могут читать сообщения. Это стало основой для уверенности многих пользователей мессенджера к сохранению их личной информации.

  Мифы о Взломе Вотсап: Почему Они Появляются?
  Сеть периодически наполняют слухи о взломе Вотсап и возможном доступе к переписке. Многие из этих утверждений часто не имеют обоснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Охрана
  Хотя нарушение WhatsApp является трудной задачей, существуют актуальные угрозы, такие как кибератаки на отдельные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Соблюдение мер безопасности важно для минимизации этих рисков.

  Защита Личной Информации: Советы Пользователям
  Для укрепления охраны своего аккаунта в WhatsApp пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать подозрительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Заключение: Фактическая и Осторожность
  Взлом Вотсап, как обычно, оказывается сложным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о актуальных угрозах и принимать меры предосторожности для сохранения своей личной информации. Исполнение рекомендаций по безопасности помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *