2023 ஜுன் 5 திங்கள்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : ரோமர் 6:1-11

கிறிஸ்தவ பாவம்

அவர்கள் போக்குச் சொல்ல இடமில்லை. அவர்கள் தேவனை அறிந்தும், சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள். ரோமர் 1:20, 21

“பாவம்” இந்தச் சொல் நமக்கு மிகவும் பரிச்சயமாகியிருப்பதாலோ என்னவோ, இதைக்  குறித்த பயம் குறைந்துவிட்டது எனலாம். ஆனால் அது என்ன “கிறிஸ்தவ பாவம்?” சிருஷ்டி கர்த்தர், இயேசுவினாலான விடுதலை, கிருபையாய் தந்த நித்திய வாழ்வின் நிச்சயம் இவற்றை அறியாத, விசுவாசிக்காத மக்கள் அநேகருண்டு. ஆனால் இவற்றை விசுவாசித்தும், தேவனுடைய அன்பை அனுபவித்தும், தேவனை மறுதலித்து, பாவத்துக்கு இடமளிக்கும்போது, அதனை கிறிஸ்தவ பாவம் எனலாமா?

தேவனும் மனிதனும் அன்போடு உறவாடிய ஏதேனிலே, மனிதன் பாவத்தில் அகப்பட்டு விழுந்தான். அதற்கு சாத்தான் அல்ல; மனிதனேதான் பொறுப்பாளி. ஏனெனில், மனிதனுக்கு சுதந்திரத்தை அளித்த கர்த்தராகிய தேவன், அவன் வாழ்ந்திருக்கும்படி ஒரு கட்டளையும் கொடுத்திருந்தார். கட்டளை கொடுத்தவர் தன்னைப் படைத்த தேவனே என்பதை அறிந்திருந்தும், மனிதன் தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்தரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தினான். அதாவது, அவன் தெரிந்தே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக கலகம்பண்ணினான். “உம்முடைய வசனம் சமூலமும் சத்தியம், உம்முடைய நீதி நியாயமெல்லாம் சத்தியம்” (சங்.119:160). ஆக, தேவனுடைய நீதிக்கு விரோதமாக செயற்படுவதே பாவம்! தேவன் நீதியைக் கோருவதால், பாவம், தேவனோடுள்ள உறவின் அடிப்படையிலேயே கணிப்பிடப்படவேண்டும். தேவகிருபை என்பதை நாம் தவறாகக் கணித்து பாவத்திற்கு இடமளிக்கிறோமா என்று எண்ணத்தோன்றுகிறது. ஆகவேதான், பவுல், “கிருபை பெருகும்படிக்குப் பாவத்திலே நிலைநிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமா? கூடாதே” என்கிறார். நாம் இரட்சிப்பைப் பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் நாம் பாவத்துக்கு மரித்தவர்கள் அல்லவா! மரித்தது மெய்யானால், நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றதும் மெய்யே! கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் கிறிஸ்துவுடன் மரித்தது மெய்யானால், அவரோடேகூட பிழைத்தும் இருக்கிறோம் என்பதுவே சத்தியம்.

சிருஷ்டிகருடைய அதிகாரத்தை அறிந்தும், இயேசுவினூடாக தேவனை அறிந்து அனுபவித்தும், தேவநீதிக்கு எதிரான விசுவாசமற்ற கலகமே கிறிஸ்தவ பாவம். தேவ பரிசுத்தமும் அதனுடன் முரண்படுகின்ற பாவமும் ஒரே இடத்தில் இருக்கமுடியாது. பாவத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நம்மை பாவம் தாக்காது என்று சொல்ல முடியாது; நம்மைத்தான் அதிகமாகத் தாக்கும். ஆனால், நமக்குள் கிறிஸ்து வாழுவதால், பாவம் நம்மை ஆட்கொள்ளமுடியாது. இன்று நாம் பாவத்திற்கு இடமளிக்கிறோமா? அதை வெறுத்து நமக்குள் வாழும் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறோமா?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக (ரோம.6:12) இந்த வசனத்திற்கு நான் என்ன பதில் சொல்வேன்?

 📘அனுதினமும் தேவனுடன்.

2,967 thoughts on “2023 ஜுன் 5 திங்கள்

 1. What you published was very logical. However, what about this? suppose you composed a catchier title? I ain’t saying your information is not good., but suppose you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean Amazonsko oko – Gojaznost is a little boring.

 2. Remember that you need to meet a 50x wagering requirement to withdraw the bonus money you win on this site. Read through the terms and conditions to confirm whether cancellation is possible in the respective casino and how they carry out the procedure. Thanks to this design solution, Rich Casino Online will definitely make you feel immersed in a rich and classy atmosphere. Source: https://www.flexalliedhealth.com.au/forum/general-discussion/there-are-various-types-of-pokies-available-in-australia

 3. griseofulvin ciprofloxacin eye drops for dogs It means a lot to me when people enjoyed it and when it was a part of their childhood, he added best place to buy cialis online An increase of four points in this domain refers to a clinically significant reduction in fatigue Jaeschke 1989; Jones 2002

 4. Get new bonuses and promo codes sent to your inbox. The project’s bonus policy is simple and fair to the player. The rules of use are strict, and getting real winnings is not easy. There is an individual deposit bonus (up to 5), the final amount of which depends on the rank on the project; Free promo codes are regularly issued on the Telegram channel; Telegram draws are periodically held with solid cash prizes; Money from the project can be withdrawn not only with real money to all popular destinations, but also with cryptocurrency.

  Source:

  Casino games online play for fun

  Casino games online play for fun

 5. Uusi digitaalinen kasino on juuri saapunut pelialalle tarjoamalla mielenkiintoisia pelaamisen elamyksia ja vihellyksen huvia pelureille kasinot Ilman Rekisteroitymista . Tama reliable ja tietoturvallinen kasino on suunniteltu erityisesti suomenkielisille gamblerille, tarjoten suomeksi olevan kayttoliittyman ja asiakaspalvelun. Online-kasinolla on runsaasti peliautomaatteja, kuten slotteja, korttipeleja ja livena pelattavia peleja, jotka toimivat moitteettomasti sujuvasti kannettavilla laitteilla. Lisaksi kasino saaatavilla vetavia bonuksia ja tarjouksia, kuten tervetuliaisbonuksen, ilmaisia pyoraytyksia ja talletus bonuksia. Pelaajat voivat odottaa nopeita rahansiirtoja ja vaivatonta rahansiirtoa eri maksumenetelmilla. Uusi online-kasino tarjoaa uniikin pelaamisen kokemuksen ja on optimaalinen valinta niille, jotka etsivat uudenaikaisia ja mielenkiintoisia pelimahdollisuuksia.

 6. for and have a gentle nature. They are also great for grazing and can help control weeds and brush.
  At our website, we offer appointments and home delivery options for our clients. We take great care to ensure that our goats are healthy and well-cared-for. We also provide after-sales support to our clients to ensure that they are satisfied with their purchase.
  If you are interested in buying goats for sale near you, please visit our website at “http://goatsforsalenearme.com” for more information.
  goat for sale

 7. We report a case in which surgery followed by immunosuppressive therapy was effective in treatment buy cialis online with a prescription Our drug induction approach expands the CRISPR toolbox and has great potential to accelerate functional genomics for uncovering novel cellular mechanisms and identifying new drug targets in a temporal desired setting

 8. A simple physiologic algorithm for managing hemodynamics using stroke volume and stroke volume variation physiologic optimization program brand levitra canada com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Pour 20Homme 20Prix 20 20Viagra 20Nzuri viagra nzuri Still, before you begin an exercise program, be sure to talk to your doctor about any risks with your pregnancy

 9. Jili sign up free

  In a world where gaming has become a global phenomenon, Jili Money emerges as a trailblazer, redefining the gaming landscape with its unique blend of cutting-edge technology and immersive experiences. With a dedication to innovation, an exceptional game portfolio, and a commitment to user satisfaction, Jili Money stands at the forefront of the gaming industry. In this article, we delve into the extraordinary features that make Jili Money a truly unique and captivating platform for gamers worldwide.

  Technological Marvels Unleashed:
  Jili Money embraces the power of technology to create a gaming experience like no other. Utilizing state-of-the-art graphics, seamless animations, and advanced gameplay mechanics, Jili Money transports players into a realm where virtual worlds come to life. Whether it’s the stunning visual effects, realistic soundscapes, or seamless integration of augmented reality, Jili Money pushes the boundaries of gaming to new horizons, immersing players in captivating and unforgettable adventures.

  Unparalleled Game Selection:
  At the heart of Jili Money lies an exceptional game portfolio, carefully curated to cater to the diverse preferences of gamers. From adrenaline-pumping action games to mind-bending puzzles and strategic simulations, Jili Money offers a comprehensive range of genres, ensuring that every player finds their perfect gaming match. With an ever-expanding library of top-tier games, Jili Money continues to captivate and challenge players with fresh and exciting content.

  The Power of Community:
  Jili Money understands the significance of community in the gaming world. The platform fosters a vibrant and inclusive environment where players can connect, collaborate, and compete with one another. Whether it’s engaging in multiplayer battles, participating in global tournaments, or sharing tips and tricks, Jili Money empowers gamers to form bonds and forge friendships that extend beyond virtual realms. The sense of camaraderie and belonging adds an extra layer of enjoyment to the gaming experience, making Jili Money more than just a platform—it’s a community.

  Rewarding Excellence:
  Jili Money believes in recognizing and rewarding excellence. The platform goes above and beyond to acknowledge the dedication and achievements of its players. With a range of enticing rewards, including in-game bonuses, exclusive items, and even real-world prizes, Jili Money ensures that players are duly recognized for their skills and accomplishments. The rewards program serves as both an incentive to excel and a celebration of the gaming journey, further fueling players’ enthusiasm and passion.

  Embracing the Future:
  Jili Money is not content with resting on its laurels; it continually pushes forward, embracing emerging technologies and trends. Whether it’s virtual reality, blockchain integration, or cloud gaming, Jili Money remains at the forefront of technological advancements, seeking to provide an unrivaled gaming experience. By staying ahead of the curve, Jili Money ensures that its players are always at the cutting edge of innovation, immersing themselves in the gaming worlds of tomorrow.

  Conclusion:
  Jili Money stands as a testament to the power of technology and innovation in the gaming industry. With its fusion of immersive experiences, exceptional game selection, and a vibrant community, Jili Money has become a force to be reckoned with. By embracing technological marvels, rewarding excellence, and embracing the future, Jili Money empowers gamers to unleash their full potential and embark on unforgettable gaming adventures. Join the ranks of Jili Money and experience a new era of gaming that will captivate your senses and fuel your passion for play.

 10. You really make it appear really easy together with your presentation but
  I to find this matter to be actually one thing that I believe I’d
  never understand. It seems too complicated and very extensive for me.
  I am looking forward on your next publish, I will try
  to get the cling of it!