2023 ஜனவரி 4 புதன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு :யோபு 27:1-23

இறுதி நம்பிக்கை

மாயக்காரன் பொருளைத் தேடி வைத்திருந்தாலும், தேவன் அவன் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும்போது, அவன் நம்பிக்கை என்ன? யோபு 27:8

இன்றைய சமுதாயத்திலே மக்கள் தமது நம்பிக்கையை பல்வேறு காரியங்களில் வைத்திருக்கிறார்கள். பணம்தான் நம்பிக்கையென்று சொல்;லி, தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதுமே பணத்தைச் சம்பாதிப்பதிலேயே செலவிடுகிறார்கள். அதுபோல படிப்பு, சொத்துக்கள், பிள்ளைகள் என்று பல்வேறு காரியங்களில் நம்பிக்கையை வைத்து அதற்காகவே அயராது உழைக்கிறார்கள்.

நம் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான யோபுவின் வாழ்வின் சம்பவம் நமக்கு கற்றுத் தருகிற பாடம் என்ன? ஒரே நாளில் யோபுவின் வாழ்வின் அனைத்து காரியங்களும் அழிந்துபோயின. அவனுடைய வீடு, பிள்ளைகள், மிருகஜீவன்கள், வேலையாட்கள் இப்படியாக அவனுக்கென்று இருந்த அனைத்தையும் இழந்தவனாக யோபு நிற்கிறான். அவனது மனைவி விரக்தியில் பேசும் வார்த்தைகளும் அவனது காதுகளில் கேட்கிறது. இவை எல்லாமே அழிந்துபோனாலும், யோபுவின் நம்பிக்கையோ அழிந்துபோகவில்லை. காரணம் அவன் தனது நம்பிக்கையை இந்தக் காரியங்களில் வைக்கவில்லை. அவனது நம்பிக்;கையெல்லாம் சர்வவல்லவர் மேலேயே இருந்தது. அவனது ஆரம்ப மும், இறுதியுமான நம்பிக்கை கர்த்தர் மாத்திரமே. “நான் இந்த உலகிற்கு ஒன்றும் கொண்டுவந்ததும் இல்லை, இங்கிருந்து ஒன்றும் கொண்டுபோவதும் இல்லை. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார்; அவருடைய நாமத்துக்கே ஸ்தோத்திரம்” என்றார் யோபு. இவரேதான், “மாயக்காரன் பொருளைத் தேடி வைத்திருந்தாலும், தேவன் அவன் ஆத்துமாவை எடுத்துக்;கொள்ளும்போது அவன் நம்பிக்;கை என்ன” என்று சொன்னதும் இந்த யோபுவே.

இன்று நமது நம்பிக்கை என்ன? நமது பிறப்புக்கும், இறப்புக்கும் இடையான காலப் பகுதிதான் நாம் இந்த உலகில் வாழுகின்ற நாட்கள். நாம் எப்படியாக இந்த உலகிற்கு வந்தோமோ அதுபோலவே ஒருநாள் இந்த உலகத்தைவிட்டு மறைந்து போகப்போகிறோம். ஒரு ஊழியர் அடிக்கடி சொல்லுவார், நமது உடலைவிட்டு உயிர் பிரிந்துவிட்டால் அதன்பின் நம்மைப் பெயர் சொல்லிக்கூட யாரும் கூப்பிடமாட்டார்கள் எமக்குப் பெயர் வெறும் உடல்தான்; இந்த உடலை எப்போது அடக்கம்செய்கிறீர்கள் என்றே அனைவரும் கேட்பார்கள் என்பார். அது உண்மைதான். நம் உயிர் உடலை விட்டுப் புறப்பட்டுவிட்டால் இந்த உடலில் ஒன்றுமேயில்லை. ஆனால் நாம் இந்த சரீரத்துக்காகவே வாழ்நாளெல்லாம் பாடுபடுகிறோம். தேவனோடு வாழும் அந்த வாழ்வுக்காக நாம் யாரும் ஆயத்தப்படுவதே கிடையாது. ஆனால், நாம் மரித்தாலும் தேவனோடு நித்திய நித்தியமாய் வாழுவோம் என்பதுதான் நமது உறுதியானதும், இறுதியானது மான நம்பிக்கை. அதற்காக ஆயத்தப்படுவோமா? கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீரே என் நோக்கமும், என் சிறுவயதுதொடங்கி என் நம்பிக்கையுமாய் இருக்கிறீர். சங்.71:5

சிந்தனைக்கு:

என் உடலைவிட்டு உயிர் பிரியும்போது எனது நம்பிக்கை எதுவாக இருக்கும்?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

790 thoughts on “2023 ஜனவரி 4 புதன்

  1. Also, Jereczk Fossa and colleagues 20 have concluded that the impact of chemotherapy and endocrine treatment on the risk of hypothyroidism is still controversial online pharmacy finax griseofulvin ciprofloxacin eye drops for dogs It means a lot to me when people enjoyed it and when it was a part of their childhood, he added

  1. Mammography was repeated annually during follow up best price cialis 20mg To examine the kcc 2 expression pattern, we developed multiple kcc 2 promoter gfp kcc 2 3 UTR reporter transgenes, which contained the 5 promoter and 3 untranslated region sequences for the three different kcc 2 isoforms driving expression of the GFP supplemental Fig

  2. Your physician will also include all the information in the medical historical past kind for future reference This monthly blood sugar liver disease low blood sugar log is an ideal approach to record the developments Then select actions you take pleasure in, corresponding to walking, swimming or biking What s most essential is liver disease low blood sugar making physical activity part of your every day routine legit cialis online 26 shows a comparison of the ability of test compounds 4, 6, 105 and BHPI to kill TYS cells

  1. ibuprofen rabeprazole sodium capsules Most are simply uninterested in the World Wide Web, saying the Internet is not relevant to them or that it is not very easy to use cialis generic reviews Do not drive a car, work with machines, or do other dangerous activities until you know how pregabalin capsule affects you

  1. Patients with paraneoplastic pemphigus have circulating and tissue bound IgG antibodies that are indistinguishable from those in pemphigus vulgaris and that also recognize the cell surface of simple epithelia, including the liver and heart proscar no script At the same time, he also missed me a lot

  1. where to buy priligy in usa Brand SiroBoon Composition Sirolimus Treatment It works by weakening your body s defense system immune system to help your body accept the new Prescription Non prescription Non prescription Deals in Third Party Manufacturing Form Tablet Pack Type BOX Country of Origin Made in India It works by weakening your body s defense system immune system to help your body accept the new organ as if it were your own

  1. We assessed the quality of the evidence for each outcome for each comparison, using the GRADE instrument Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation GRADE 24 generic cialis 20mg 5 28 is the difference between intravascular fluid volume and total extracellular fluid volume, reported in the ICRP LeftRenalArtery Volume mL 5

  1. Fourth Nickolas eMelnNGFywwYTxMRLQ 6 27 2022 cialis tablets for sale bupropion amiodarone para que sirve The CBOE Volatility Index, the world s best- known fear gauge, hovered around 17 on Thursday, roughly a two- month high but still a far cry from 48, where it peaked in 2011, the last time Congress threatened not to raise the debt ceiling

  1. All TNBC cell lines except HCC1806 cells showed a significant decrease in migration when treated with 10 ОјM pimozide in comparison to vehicle stimulated cells BT 549 1 cheap cialis The before and after care was will explained and was confident everything came out fine

  1. Hence, the tumors that do arise were no longer dependent on autophagy for tumor growth Figure 1 g buy generic propecia Logistic regressions were conducted to test elements from each model and to identify correlates of intentional and unintentional non adherence

  2. It is important to emphasize that our reported findings should not be interpreted as a means of undermining the therapeutic effectiveness of AI medication, but rather, to help make hand surgeons aware of these associations and develop prophylactic measures, and provide a nidus for further investigation on the topic what does generic viagra look like

  1. 28 Second, although no predictive biomarker has been validated today, high levels of HER2 protein 3 v 2 or ERBB2 mRNA expression, or lack of HER2 intratumor heterogeneity, might help better select patients for T DM1 hair loss propecia Linear immunoglobulin A bullous disease has been reported in a 69 year old white woman treated with vancomycin and ciprofloxacin, in a 53 year old white man with septic shock, and in other cases in which both vancomycin and Varicella zoster infection were present as triggers 115 118

  1. PMID 22105826 Clinical Trial what happens if you drink red bull with viagra With Such Marvelous Properties And Performance, Aloe Vera Is Very Environment Friendly In Fighting Extreme Weight As A Result Of It Might Promote The Metabolism, Enhance The Energy Consumption, And Mobilize Pointless Fat Within The Physique To Assist Cut Back Excessive Weight, Drink 3 4 Cups Of Green Tea Every Single Day You Can Even Shark Tank Keto Burn what nutrient is used to form ketones Combine Green Tea With Ginger Tea Or Cayenne Pepper If You Wish To tea to help with weight loss Lose Weight Shortly, You Should Have A Grapefruit Before Each Of Your Meals If Possible

  1. cialis price In this study, chemical induced cytotoxicity at six different time points 0, 8, 16, 24, 32, 40 hours was interrogated in two cell lines, HEK293, a human embryonic kidney cell line, and HepG2, a human hepatocellular carcinoma cell line, using two multiplexed, real time assay technologies the Promega RealTime Glo MT Cell Viability Assay and the Promega CellTox Green Cytotoxicity Assay

  1. Heart problems can also occur if your cat has ingested rodent poison, which may have come from food that had been laced with poison, or from eating a rodent that has ingested the poison viagra duration

  1. cheapest cialis sold here in Australia the dosage is 1 per day but I took 5 6 per day for the first week then alternated between 1 4 after that Please note this is the dosage I took I am not suggesting that you take that many its what you feel comfortable with

  1. Block H1 histamine receptors cialis on line One published case report advocates irrigation of the perineum with superoxidized water as well as application of gauze soaked in zinc peroxide and hydrogen peroxide

  1. The widening of astrocytic shafts may also facilitate the spread of Ca 2 signals inside the astrocytes 14, modulating the release of gliotransmitters like glutamate buy cialis online europe Best sites for application as mentioned above are triceps, love handles, thighs, glutes, calves, chest basically any area that has fat accumulation these areas will vary from individual to individual though the above listed are the most common

  2. She announced in June 2012 that she may return in the fourth season, with guest appearances in season three generic viagra prices Good luck with your very unique journey with your very unique body, and remember to reach out to the community on Peanut for support and advice along the way

  1. com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Almak 20Istiyorum 20 20Comprar 20Viagra 20En 20Alicante 20Sin 20Receta comprar viagra en alicante sin receta Ferguson, who was tapped to direct the CNN film last year, said he began receiving messages from Clinton s staff almost immediately after he signed the contract and in the ensuing months found it difficult to get anyone to speak to him levitra online buying europe

  1. cialis coupon 2001 concluded that HCR polymorphisms display association with psoriasis due to linkage disequilibrium with Cw 0602 and are, therefore, unlikely to be directly involved in the development of psoriasis

  1. tomar levitra Indeed, the Federal Circuit s vacatur of the Barr decision exacted a cost in that it resurrected the 516 patent, allowing it to be foisted upon the general public in actions such as this one

  1. The need for a surgical operation in patients with spinal brucellosis 4 is considered in cases of spinal instability, cord compression, radiculopathy, cauda equina syndrome, and epidural abscess formation cialis 5mg best price The information provided in Pharmacodynamic properties of Mestane is based on data of another medicine with exactly the same composition as the Mestane

  1. The signs and symptoms of bipolar I disorder consist of alli tablets rotating periods of depression as well as high or cranky state of mind, enhanced activity as well as restlessness, competing thoughts, chatting quickly, impulsive actions, as well as a minimized requirement for rest generic propecia metronidazole mectizan posologie The date of MuskГў

  1. stage back to normal or at least hold it from rising towards the levels seen in type 2 diabetes Maintaining a wholesome weight by way of exercise and healthy eating might help safe cialis online Clinically relevant DDIs were identified using the Janusmed interactions database

  1. Lymphoma, primary brain cancers tadalafil cialis Methods We performed a retrospective pathological review of 107 cases of stage 1A endometrial cancer treated at two centers in New South Wales between January 1988 and July 2003

  1. cialis on line Many experts will obtain HBV resistance testing because it has value in distinguishing between non adherence and drug resistance, evaluating people with unclear prior drug history, assessing different adefovir resistance pathways, and predicting the level of resistance to entecavir

  1. It should also be considered that data, which showed the increased risk of ischemic stroke in women with migraine, mostly refer to migraine overall and that migraine without aura accounts for most migraines propecia tablets for sale 80 Diet 15 Training 5 gear

  1. Objective Interest in breast cancer prevention has led to the Breast Cancer Prevention Trial BCPT, a controversial randomized trial of tamoxifen for women at risk for breast cancer gel kamagra fast Initially, tamoxifen was thought to stop cancer by displacing estrogen, one of the hormones that helped it grow

  2. Whether you are a recreational or regular user of illegal drugs or perhaps know someone who is it is important to consider the long term effects that drug use can have on your teeth comprare cialis online 108 The epoxy derivative of prieurianin 249 was more effective at reducing feeding by 69 at 100 ppm versus 58 feeding inhibition for the non epoxy compound

  1. Which of the following conditions is associated with elevated serum chloride levels buy liquid cialis online The female ovaries provide two key functions they produce a mature egg to be available for fertilization each month ovulation and they deliver the hormones estrogen and progesterone, which are essential to establishing and maintaining pregnancy

  1. Food and Drug Administration approved the use of a pneumatically driven pulsatile flow left ventricular assist device LVAD in critically ill patients as a bridge to cardiac transplantation viagra indication Did it work for you to clear up your psoriasis

  1. 7 cell line and HL 60 neutrophils cell line pretreated with tamoxifen and infected by A buy generic cialis online cheap The Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination ATAC trial was designed to compare the efficacy of anastrozole alone or in combination with the established adjuvant treatment, tamoxifen for 5 years, as adjuvant treatment for postmenopausal women with operable breast cancer 5

  1. The conclusion was that the data do not support routine vitamin c supplementation alone or in combination with other supplements for the prevention of fetal or neonatal death, poor fetal growth, preterm birth or preeclampsia buy generic cialis online safely The possible explanation why many of these women also failed to conceive with multiple cycles of CC administered prior to participation in this study could be because there might be other inherent patient factors coexisting, leading to infertility, which need further exploration

  1. cialis 10mg Hence, the vitamin D hormonal system consists of multiple forms, ranging from cutaneous precursors or dietary components to the most active metabolite, 1, 25 OH 2 D, which acts upon the target organ receptors to maintain calcium homeostasis and bone health

  2. levitra inefficace Puzzles constantly throw up new surprises, from bashing Mario on the head with a hammer to make him shrink to fit through gaps, to using a drilling platform to crunch rocks and roller coast your way into hidden areas

  1. safe cialis online 14, 15 Kaplan reported providers sex or subspecialty could be a factor influencing provider s breast cancer risk reduction practices, with female gender and OB Gyn specialty increasing the likelihood of prescribing raloxifene

  1. In addition, he should have a thorough urology workup for fertility since there can be other causes other than the undescended testicle cialis daily There was no evidence of a difference between groups for ongoing pregnancy reported by Yilmaz 2006 OR 1

  1. not mind, let is go together generic cialis In 2014, Anbalagan and his team published a paper in Cancer Research titled Circadian and melatonin disruption by exposure to light at night drives intrinsic resistance to tamoxifen therapy in breast cancer

  1. Finally, the Cyclin D1 CDK4 complex directly phosphorylates speckle type POZ protein SPOP, and CDK4 6 inhibitors can enhance the immune escape of tumors by decreasing the ubiquitination of SPOP and reducing the degradation of PD L1 56, 57 over the counter clomid substitute The sex steroid hormone, estrogen, has been proposed to be protective against schizophrenia

  1. I would ve done the same thing cialis for sale in usa ticlid ursodiol patient reviews House Democrats said there was no discussion in the briefingabout whether the problems should lead to a delay of theindividual requirement that every American have insurance or paya tax penalty

  1. The vasculature of the third group is hypoplastic, usually due to congenital diaphragmatic hernia or, much less commonly, a rare malformation of lung development known as alveolar capillary dysplasia generic viagra name Gaylord, USA 2022 04 24 00 56 40

  2. darunavir will increase the level or effect of riociguat by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism generic cialis 20mg quetiapine levobunolol price In the letter to the Prime Minister, he wrote While your timetable to publish one such paper a month in 2013 has clearly slipped, this work is under way, and you, the Chancellor and other senior members of your Cabinet have been involved in promoting this Westminster led campaign for a No vote

  1. Joint pain and chronic diahrrhea on both femara and aromisin why doesn t viagra work for me The giant s thunderous laughter spread to another world, and the laughter was loud enough to shake the zombies is coricidin safe while on blood pressure medication hidden in the deepest depths I am the master of this world

  1. Swallowing a mouthful of spit, Luke really didn t know what happened to him at this moment, but he made such a choice that he had to let Oran Jeffer come to the rescue, which ageless kiss diet pills review adipex insomnia was so embarrassing, In addition, compared with the time when they came out, adipex insomnia there is still a difference buy viagra amazon

  1. Despite the greater fall in oxygen saturation with apnea during hypoxia and dopamine infusion, sympathetic nerve activity increased from baseline by 330 75 during placebo and by 248 43 during dopamine P NS tadalafil cialis from india Potential health benefit of garlic based on human intervention studies a brief overview

  1. stromectol walmart canada Let s just say, hypothetically, you had an estrogen level on the top end of the reference range to begin with, and you take Finasteride and you push it outside of the therapeutic level, that in itself could cause estrogen dominance and result in estrogenic side effects

  1. Of note, there was considerable heterogeneity across the Mg studies in terms of trial quality, sample sizes, and participant characteristics, any of which could influence the accuracy of the pooled estimates buy cialis 10mg Epub 2004 08 26

  1. Respiratory cultures including sputum, pleural fluid, or bronchoalveolar lavage on buffered charcoal yeast BCYE extract agar are most specific and gold standard for diagnosis priligy

  1. This image is showing the celiac artery and celiac plexus arrow taking half a viagra for fun levitra buy bactrim baikal pharmacy Oversupply, signs of a growth slowdown in China andstagnation in crisis hit Europe have sent steel prices tumblingfrom all time highs in 2011, forcing producers to transformtheir business strategies

  1. We dedicate this work to the late Professor Bongani Mayosi, who championed cardiovascular research in Africa during the past decade and was one of the coprincipal investigators whose contribution made this trial possible cialis reviews 1961; 50 161 168

  1. As a 15- year- old boy living in south east London I never expected I d be blasting Al Green, Kool The Gang and Neil Diamond out of my stereo buy cialis 10mg sporanox ashwagandha himalaya kapsule cena He also touted the draft Florange Law that would impose tough fines on firms that shutter plants deemed economically viable a gesture to workers disappointed after a year of EU imposed belt tightening and unpopular labor market and pension reforms

  1. She accepted the possible teratogenic effects that tamoxifen could have on the fetus and wanted to maintain her first pregnancy buy lasix australia com 20 E2 AD 90 20Gold 20Max 20Viagra 20Feminino 20 20Where 20To 20Buy 20Viagra 20Over 20The 20Counter gold max viagra feminino Last year, that jumped to 80, 000 seats, with CAPA predicting it will surpass 100, 000 this winter

  2. He has worked hard for more than ten years, and all he wants is to 145 over 86 blood pressure have a position in the meeting room of the headquarters cialis dosage Over the last couple of decades, it has become increasingly apparent that the tumor microenvironment TME mediates every step of cancer progression and solid tumors are only able to metastasize with a permissive TME

  1. It is the importer s obligation to demonstrate to FDA that any drugs offered for importation have been approved by FDA generic cialis from india Mammalian hearing function relies upon active cochlear amplification amplifying the basilar membrane BM vibration to acoustic stimulation increasing hearing sensitivity and frequency selectivity 1, 2

  1. propecia 5mg Abstract S1 03 First results from the multicenter phase III DATA study comparing 3 versus 6 years of anastrozole after 2 3 years of tamoxifen in postmenopausal women with hormone receptor positive early breast cancer

  1. No teratogenic effects were seen in rats or rabbits, although decreased rat fetal weights were observed, and decreased body weight in maternal rabbits and increased rabbit fetal resorptions and post implantation loss were observed at the highest administered dosages cialis vs viagra price Process on the chop cycle

  1. biaxin cephalexin monohydrate 500 mg dosage The biopharmaceutical company said the 50 milligram dose of its NBI 98854 treatment didn t reach the study s primary endpoint of a change from baseline in the abnormal involuntary movement scale at week 6 of the study, however, the 100 milligram dose showed a statistically significant reduction in tardive dyskinesia symptoms at week 2 of the study what are the side effects of viagra

  1. Placebo Controlled, Double Blind Study of the Non Purine Selective Xanthine Oxidase Inhibitor Febuxostat TMX 67 in Patients With Hyperuricemia Including Those With Gout in Japan; Phase 3 Clinical Study vol 17, pg S19, 2011 priligy cvs

  2. com 20 E2 AD 90 20Viagran 20Vaikutus 20Peniksen 20Kokoon 20 20Viagra 20Skroutz viagran vaikutus peniksen kokoon The aerospace and defense company said there could be delaysin its jetliner deliveries, including its new 787 Dreamliner, because thousands of U levitra prix boutique Diaz galindo and 9 years

  1. Intracellular staining was performed in permeabilization buffer following fixation permeabilization with kits from BD Biosciences for IFN Оі staining or Invitrogen for Eomes, Granzyme B, Bcl2, and Ki67 staining propecia online pharmacy new york How to Increase Sexual Desire After a Partial Hysterectomy

  1. clomid side effects for men We tested whether IFNB1 also induces autophagy, measured by MAP1LC3B conversion and SQSTM1 degradation, in two other breast cancer cell lines, namely the MDAMB231 cell line, which is ER recepetor negative, and the SKBR3 cell line, which is ER negative but ERBB2 amplified

  2. how often can i take viagra The as synthesized sample was washed and collected by cross flow filtration For removing the surfactant in the pores of the nanoparticles, the as synthesized sample was incubated in 50 mL of acidic ethanol containing 848 ОјL first time and 50 ОјL second time of hydrochloric acid 37 for one hour of extraction respectively at 60 C