2023 ஜனவரி 3 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு :தானி 3:14-30

எது நம்பிக்கை?

நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன், எங்களைத் தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார், விடுவிக்காமற்போனாலும், நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதுமில்லை. தானியேல் 3:17-18

நான் விரும்புவதை, கேட்பதையெல்லாம் தேவன் தருகிறார், ஆதலால் நான் அவரில் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னால், அது நம்பிக்கை கிடையாது. வெறும் சுயநலம் மட்டுமே. உன்னதமான தேவனொருவர் இருக்கிறார், அவர் அனைத்தையும் பார்த்துக்கொள்வார், அவரை மீறி எதுவுமே என் வாழ்;வில் நடக்காது என்று நம்பி அவரிடத்தில் என்னைத் தருவதே உண்மையான நம்பிக்கை.

இங்கே சாத்ராக், மோஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்களின் நம்பிக்கை அப்படிப்பட்ட ஒன்றாகவே இருந்தது. நேபுகாத்நேச்சார் பொற்சிலையை உண்டாக்கி அதைப் பணிந்து கொள்ளவேண்டும், அப்படிச் செய்யாதவர்கள் எரிகிற அக்கினியில் போடப்படுவார்கள் என்று கட்டளை கொடுத்தபோதும், அந்த மூன்று வாலிபரும் சொன்னதாவது, நாங்கள் இந்தச் சிலையை பணிந்துகொள்ள மாட்டோம். அக்கினியில் இருந்து தேவன் எம்மை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். அப்படி அவர் தப்புவியாமற்போனாலும் நாங்கள் நீர்உருவாக்கின இந்த சிலைக்கு அடிபணியமாட்டோம் என்பதே. அவர்கள், நிச்சயமாகவே தேவன் தப்புவிப்பார் என்று சொல்லவில்லை. அவர் தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். அவர் தப்புவிக்காமற்போனாலும் நாம் நமது தீர்மானத்திலிருந்து பின்வாங்கமாட்டோம் என்றே சொன்னார்கள். இதுதான் தேவன்மீது வைத்திருக்கின்ற அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கை. எமது வாழ்வு, சூழ்நிலை, விருப்பம் எல்லாவற்றையும் கடந்து, தேவன் நன்மையானதையே செய்வார் என்றதான ஒரு உறுதிவேண்டும்; அது நமது வாழ்வாகலாம், சாவாகலாம். கர்த்தரை உண்மையாய் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு உலகத்து மரணமானது ஒரு முடிவு கிடையாது. அவனது வாழ்வு மறுமையிலும் தொடருகிறது. அப்படியிருக்கும்போது, இந்த மரணத்தைப் பார்த்து நாம் ஏன் பயப்படவேண்டும்? எனவே நம்பிக்கையென்பது நமக்குள் உருவாகி, நம்மூலமாக பிறருக்குள் கடத்தப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்.

இன்றைய வாலிப சமுதாயம் நம்பிக்கையிழந்து காணப்படுவது துக்கத்துக்குரிய விடயமாகும். எமது பிள்ளைகளுக்கு சிறுவயதிலிருந்தே இந்த தேவநம்பிக்கையை நாம் விதைத்திடவேண்டும். இன்று தொலைபேசியும், கணனியும் எமது பிள்ளைகளின் வாழ்வில் முக்கியத்துவம் பெறுவது கவலைக்குரியது. அதிலும் அதிகமாய் கர்த்தரின் வேதமும் ஜெபமும் முக்கியமானவை என உணர்த்தி நல்வழிப்படுத்திட வேண்டும். இதை இப்போது செய்யத்தவறினால் இனி எப்போதுமே செய்திட சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது. காலங்கள் போனால் திரும்பாது, கிருபையின் நாட்களைத் தள்ளாதே. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பாருங்கள், அவர்மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். சங்கீதம் 34:8

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

தேவநம்பிக்கை உனது வாழ்வின் முழுமையுமா? அல்லது அது ஒரு பகுதியா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

3,540 thoughts on “2023 ஜனவரி 3 செவ்வாய்

 1. What makes a man to release long
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy healthfulness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during propagative intercourse equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a transitory while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a widespread off the mark light and covers scads other men’s fettle sensuous disorders like- too early ejaculation, be deficient in of procreative desire, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of when to take viagra pill and other pills that work like viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your health problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, и так далее Excuse’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, loaded blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, nervousness, tension, be afraid, recession). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men unable to save erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are to hand for ED. The same such available treatment proper for ED is buy viagra pharmacy uk.

 2. We submit the required documents and the application to the government department dealing with the citizenship or residence permit by investment program on behalf of our clients. The government department starts its Due Diligence check when the applicant pays the Due Diligence fee. All family members over the age of 16 included in the application have to undergo this check.
  italian lesbian sex