📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை.

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு :2இராஜா 18:1-37

யார்மீது நம்பிக்கை

அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின்மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே, அவனுக்குப் பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த ராஜாக்களிலெல்லாம் அவனைப்போல் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. 2இராஜாக்கள் 18:5

சுகயீனமாக இருந்த ஒரு வயோதிபத் தாயாரைச் சந்தித்து, உங்கள் சுகத்திற்காக ஜெபித்தீர்களா என்று வினவியபோது, அவர்கள் சொன்ன பதில் என்னை ஆச்சரியப்பட வைத்தது. “வருடம் தொடங்கும்போதே இந்த வருடம் எனக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்குமோ என்று எண்ணி எல்லாவற்றையும் அவரிடமே ஒப்படைத்துவிட்டேன். இப்போது இந்த சுகயீனம் வந்திருக்கிறது என்றால் எல்லாம் அவருக்குத் தெரியுமே” என்றார்கள். நாமும் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ போராட்டங்கள், சோதனைகள் சந்தோஷங்கள் என்று கடந்து இந்தப் புதிய வருடத்தில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளோம். இந்த வருடம் எப்படிப்பட்டதாய் இருக்குமோ என்றதான அங்கலாய்ப்பு எம்மிடத்திலும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. எமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக எசேக்கியா ராஜா நிற்கின்றார்.

இருபத்தைந்து வயதிலே ராஜ்ய பாரத்தைக் கைப்பற்றிக்கொண்ட இந்த எசேக்கியா, கர்த்தருடைய பார்வைக்குச் செம்மையானவற்றையே செய்தான் என வாசிக்கிறோம். அதுமாத்திரமல்ல, இவன் மேடைகளை அகற்றி, விக்கிரகத்தோப்புக்களை வெட்டி, வெண்கலச் சர்ப்பத்தை உடைத்து இப்படியாக தேவையற்ற அனைத்தையும் அழித்து ஒழித்துவிட்டு. ஜீவனுள்ள தேவன்மேல் மாத்திரம் நம்பிக்கையுள்ளவனாக இருந்தான். இவனது நம்பிக்கையைக் குறித்து, தேவனாகிய கர்த்தர்மேல் நம்பிக்;கை வைத்தவர்களில் இவனுக்கு முன்போ, பின்போ எந்த ராஜாவுமே இவனைப்போல் இருந்ததில்லை என்று வாசிக்கிறோம். இதுமட்டுமல்லாமல் இவன் கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிறவனாகவும் இருந்தான். அதனால் கர்த்தர் அவனுடனே கூடவே இருந்தார். இப்போது இவனது நம்பிக்;கைக்குச் சவாலாக சனகெரிப் என்பவன் வந்து தனது வார்த்தைகளால் ஜனங்களைக் குழப்புகிறான். “நீ வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை என்ன? என்னையே விரோதிக்கும்படிக்கு அப்படி யார் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாய்” என்று கேள்வி எழுப்புகிறான். கர்த்தருடைய நாமத்தை அசட்டைபண்ணி, அவருக்கு விரோதமாக அவன் பேசுவதையும் காண்கிறோம். எசேக்கியா சோர்ந்துபோகவில்லை. தனது நம்பிக்கையை விட்டு விலகிப்போகவும் இல்லை. அவன் தெளிவுடன் இருந்தான்.

பிரியமானவர்களே, நமது நம்பிக்கைக்கு சவாலான காரியங்கள் நடக்கும்போது, நாம் எங்கே நிற்கிறோம்? தேவன்மீதுள்ள நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையிலே உறுதியாய் நிலைத்து நிற்கின்றோமா? இந்த வருடத்தின் முதல் நாளிலே வந்து நிற்கின்ற நமக்கு தேவையானது தேவன்மீதுள்ள நம்பிக்கை மட்டுமே. எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்கள்; நம்பின அவர்களை நீர் விடுவித்தீர். சங்கீதம் 22:4.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:   எனது நம்பிக்கை தளரும்போது நான் யாரை நோக்கிப் பார்க்கிறேன்.

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

770 thoughts on “2023 ஜனவரி 1 ஞாயிறு”
  1. 68 70 In a naturalistic study of 900 depressed patients prescribed venlafaxine, a total of 705 of 900 patients 78 took at least 1 other drug in addition to the antidepressant 18 Table 1 buy cialis online with prescription levitra posologia dostinex Decisions about future end strength and military readinessalso played into acquisition decisions, Shyu said, noting thatmilitary commanders were having to weigh what capabilities theycould give up, and what was good enough

  1. We don t want our future generations to get confused between our Mother Sarna nature and Mother Mary, he added priligy results The best diagnostic method in pediatric head trauma is A X ray of the skull B pneumoencephalography PEG C skull CT D EEG E radionuclide brain scan

  1. Following the Demon King is order, a large number of demon soldiers immediately left their opponents and flew towards the black clouds in does caffeine help lower blood pressure the sky accutane for cystic acne Subsequent identification was conducted by using 1 H NMR analysis

  1. azithromycin chlamydia If your cat has an infection caused by bacterium resistant to amoxicillin, it will have very serious consequences it will destroy the bacteria that are part of your cat s immune system and the infection causing bacteria will multiply without any bacterial competition, aggravating the condition in a very dangerous way

  1. Additionally, One Solution combines the dynamics of the Radio One s holdings to provide brands with an integrated and effectively engaging marketing approach that reaches 82 of Black Americans throughout the country nolvadex on cycle for gyno Whereas inactivation soon after injury was equally effective in decreasing the number of senescent TECs, inflammation, and fibrosis, it did not protect from tubular damage

  1. Animals were treated continuously for 35 months with either conjugated equine estrogens CEE; n 20; medroxyprogesterone acetate MPA; n 17; the combination of CEE MPA n 13; or tamoxifen n 17 for 35 months cheap generic cialis The majority of women who take tamoxifen live no longer than women who do not take it

  1. Results included themes for the delivery of information, content for education materials and preferences for sources of breast health and breast cancer information buy zithromax without a prescription Tamoxifen nitrosourea TAM NU showed dose related cytotoxicity in MCF 7 cells that was blocked by estradiol, whereas its activity in MDA MB 231 cells was unaffected by estradiol

  1. Methotrexate combined with craniospinal irradiation, particularly for childhood leukemia, has a high propensity to cause a severe leukoencephalopathy manifesting as cognitive decline and cerebral blindness buy cialis online prescription Whether or not miR 125b is prognostic in distinct breast cancer subsets remains elusive

  1. Saxagliptin Onglyza Bristol Myers Squibb, the second oral dipeptidyl peptidase 4 DPP 4 inhibitor to be marketed in the US, has been approved by the FDA for treatment of adults with type 2 diabetes buy cialis online In fact, as long as crystalloids or colloids are infused, they will exert a similar volume expansion effect and their distribution and or elimination and excretion will be slowed in case of shock, hypotension, sedation or general anaesthesia 29, 30

  1. With minimal stimulation IVF, we typically administer clomiphene citrate and low- dose gonadotropins, says Laura Detti, MD, Chair of the Department of Subspecialty Care for Women s Health cialis cheapest online prices These people may become long term carriers of the bacteria even though they have no symptoms and be the source of new outbreaks of typhoid fever for many years

  1. One serving of walleye also supplies 22 percent of the DRI of thiamin, 13 percent of riboflavin, 15 percent of niacin, 15 percent of pantothenic acid and 82 percent of B 12 cialis online pharmacy In a 29 year epidemiological study of 9, 136 patients who were treated on an anticonvulsant protocol that included phenobarbital, results indicated a higher than normal incidence of hepatic carcinoma

  1. buy cialis online reviews Some models of response propose that the impact of pre existing factors is confounded with the dose of exposure; when the dose is less, the impact of pre existing factors is more evident, and as the magnitude of the event increases, pre event characteristics become less important

  1. Scheduling If it s difficult to get to your healthcare provider s office or if you re prone to forgetting appointments, you might want to opt for a birth control method that you can take yourself, like birth control pills or hormonal patches, or more long term methods like the IUD how much is generic viagra

  1. Transforming growth factor ОІ TGF ОІ is a profibrotic cytokine that regulates cell growth, proliferation, and fibrosis 72 buy cheap generic cialis online Perhaps it means that politicians like Washington Governor Jay Inslee, who campaigned and won with heavy emphasis on climate change action, are on the right track

  1. Two types of template can be used for HDR small single stranded DNA ssDNA oligonucleotide donor with short 60 70 bp homology arms and a linear or circular dsDNA plasmid with long homology arms of 1 to 3 kb cheap cialis The what chips are good for high blood pressure old man Xuanxu is expression changed slightly, Zhao Ling is sword, the sword intent is incomparably fierce, if the general Venerable encounters it, there is only one way to die And even the Xuanxu old man in the Void breaking realm would not natural way to reduce blood pressure level dare to underestimate him Retreat all Elder Xuanxu knew that Zhao Ling is sword was terrifyingly powerful, and he shouted loudly

 1. In fact, nearby to 70% of the men with ED in the survey said they felt that they are letting their associate down, and more than 40% said their partners endure they can no longer introduce sex. Those feelings of self-consciousness and embarrassment often pass men to suppress their condition from their partners. Source: is cialis safe

  1. Tamoxifen has been shown to activate mitogen activated protein kinase MAPK in an ERО± independent manner; therefore, we investigated its effects on the MAPK mediated non canonical activation of EphA2, a critical event regulating cell migration buy brand lasix

  1. Absorption is enhanced by vitamin D and inhibited by dietary calcium and phosphate stromectol package insert VEGF is a potent growth and angiogenic cytokine that stimulate angiogenesis by stimulating proliferation and survival of endothelial cells, thus promoting vascular permeability in tumor regions 38, 39

  1. Oh well, tomorrow is a new day- 11dpo, but not feeling hopeful stromectol merck An inherent assumption in several such comparisons is that a single cell line, or even a panel of similar cell lines, should be a good reflection of what is a highly heterogeneous tumor intratumor variability and a highly heterogeneous disease intertumor variability within and among currently defined molecular subtypes

  1. Turpentine oil was a well known contact allergen for a long time, mainly through occupational exposure, but when the mass paint industry replaced it with petroleum based substitutes for paint thinning, reported cases of turpentine oil allergy decreased Schnuch et al 2004a azithromycin 250 mg tablet

  1. priligy cost Why is it so painful, so this is the feeling of heartache Uh, why is my butt hurting too, what the hell is dinner menu for type 2 diabetes attacking me Zhao Ling covered his butt and turned to look behind, and found that Master Bai Tu was pointing his sword at him Anderson type 1 diabetic medication and said coldly Come on Get out, or I will kill you

  1. 2016 Jul; 26985061 Exercise Prevents Diet Induced Cellular Senescence in Adipose Tissue cheap cialis generic online Related Cancer Update There Are Now 100 Scientific Studies That Prove Cannabis Cures Cancer Watch What Happens When Cannabis Is Injected Into Cancer Cells Countless women have been subjected to life damaging fear, testing, biopsies, radiation, breast amputations, drugs, and death, with little, if any, improvement in the quality or quantity of their lives

  1. We successfully recruited participants with CKD stage 3b and 4, but this limits the generalizability of the results to other patients with less severe CKD good rx viagra The 3D mammogram captures images at different angles, which allows thin slice images to be made by the computer

  1. Additionally, improved orthotopic transplantation of primary human cancer tissue fragments or cells into lungs of immune compromised mice can be valuable tools for preclinical research such as antitumor drug tests cialis on line However, natural post cycle therapy has a minimal side effect risk, and it comes without any of the risks associated with liver and kidney damage

  1. When they recur, salvage therapy with radiation therapy RT and or repeat excision is often successful п»їcialis According to the Journal article, RFID is a generic term for technologies that use radio things to suppress appetite waves to automatically identify items or people

  1. Importantly, our inducible PTEN shRNA model system allowed us to evaluate the effects of partial PTEN reduction on endocrine resistance and to explore new strategies to overcome this resistance in the in vivo setting cialis 20mg burgdorferi bacteria are tolerant to antibiotics and are used as a persister model for drug screens

  1. Tissue specific expression of ERs and their coactivators, as well as tissue specific differences in the uptake and metabolism of estrogen and SERMs, are all likely to help determine the effect of both estrogen and SERMs 44 viagra with food Tony, USA 2022 05 05 11 17 31

  1. cialis 5mg Indeed, other chemokines notably CCL5 can provide both survival and migration signals to airway epithelial cells and macrophages after respiratory viral infection in mouse and human models 6

  1. The potential advantages of imaging biomarkers are obvious, and initial clinical studies have been promising price for viagra A two decade family feud came to a violent end when a man shot dead the two home invaders that killed his wife and son, not knowing the assailants included his long estranged daughter, authorities said Sunday

  1. Inactive ingredients include acesulfame potassium, berry flavor natural artificial, citric acid anhydrous, glycerin, pregelatinized modified starch, polysorbate 80, sodium benzoate, purified water, sucrose, xanthan gum comprar lasix Tamoxifen and raloxifene are chemopreventive drugs that can reduce women s relative risk of primary breast cancer by 50; however, most women eligible for these drugs have chosen not to take them

  1. 5 mg Tablet, film coated Oral 0 generic cialis 20mg The higher amount of HCO 3 in the proximal convoluted tubule may buffer the higher amount of H as a result of cellular hypoxia and facilitate Na reabsorption through the electrogenic Na HCO 3 cotransporter

  1. 4 billion charge includes a settlement agreement reached last year with the Plaintiffs Steering Committee PSC an uncapped system funded by BP that pays out money to tens of thousands of people and business which filed claims saying the spill hurt their livelihoods stromectol scabies buy online If an NSAID is necessary, including SEGLENTIS, at about 20 weeks gestation or later in pregnancy, limit the use to the lowest effective dose and shortest duration possible