3 செப்டெம்பர், வெள்ளி 2021

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: தானியேல் 2:19-23 தேவன் உயர்த்தும்போது பூமியின் ராஜ்யங்களையெல்லாம் […]

2 செப்டெம்பர், வியாழன் 2021

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 2நாளாகமம் 36:21-23 கர்த்தரின் வார்த்தை நிறைவேறும் கர்த்தர் […]

1 செப்டெம்பர், புதன் 2021

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 2நாளாகமம் 36:10-20 கர்த்தரின் வார்த்தை நிறைவேறும் எரேமியாவின் […]

31 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் 2021

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 2இராஜாக்கள் 5:20-37 பொருளாசை …நாகமானின் குஷ்டரோகம் உன்னையும், […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin