குறிப்பு-

வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 28 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  28:20-25

?  தண்டனை

நாளைக்கு நீயும் உன் குமாரரும் என்னோடிருப்பீர்கள். இஸ்ரவேலின் பாளயத்தையும் கர்த்தர் பெலிஸ்தரின் கையில் ஒப்புக்கொடுப்பார்… 1சாமுவேல் 28:19

? தியான பின்னணி:

கர்த்தரை தேடாமல், கர்த்தர் கூறியவற்றிற்கு கீழ்ப்படியாத சவுலின் மீது தேவனுடைய தண்டனை நிறைவேறப்போகின்ற நேரம் வந்தது.  

? பிரயோகப்படுத்தல் :

❓ சவுலிடம் அதைரியப்படுத்தும் வார்த்தைகளைக் கூறியது யார்? அவனை வஞ்சித்தது யார்? கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவிகொடுக்காதவர்களின்  முடிவு எப்படிப்பட்டது?

❓ கர்த்தருடைய ஆலோசனையின்படி நடக்காத சவுலுக்கு ஆலோசனை கூற யாரும் இல்லை! நம்மில் எத்தனைபேர் இன்று சவுலைப்போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்?

❓ இராப்பகல் முழுதும் ஒன்றும் சாப்பிடாதிருந்த சவுல் (வச 20), புசிக்கமாட்டேன் (வச 23) என்றவன், அஞ்சனக்காரியின் கைகளினால் சமைக்கப்பட்ட இறைச்சியையும் அப்பங்களையும் பின்பு புசித்ததேன்? சவுலும் அவனது ஊழியக்காரரும் எப்படிப்பட்டவர்கள்? ஏன் இப்படி நிலையற்றவர்களாக மாறினார்கள்?

❓ உங்களுடன் தேவன் எவ்வாறு பேசுகிறார்? வேத வார்த்தைக்கூடாகவா? உங்களோடு கர்த்தர் பேச நீங்கள் சொப்பனம், தீர்க்கதரிசனம், தீர்க்கதரிசிகள், ஊழியர்களிடமா தங்கியுள்ளீர்கள்? ஏன்?

? தேவனுடைய செய்தி:

▪️ தேவனுடைய வார்த்தையாகிய முழுமையான வேதாகமம் நமக்குண்டு.  பரிசுத்த ஆவியானவரின் வழிநடத்துதலும் நமக்குண்டு. அதைவிட்டு எப்பொழுதும் விலகாதிருப்போம்.

? விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

உண்மையுடன் பொய்யையும் கலந்துபேசுபவன் சாத்தான். அவனால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் பலர்.

? எனது சிந்தனை குறிப்பு :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whatsapp: +94768336006

8 thoughts on “19 செப்டெம்பர், 2020 சனிக்கிழமை”
  1. 59805 915082I cannot thank you fully for the blogposts on your internet page. I know you placed a great deal of time and effort into all of them and hope you know how considerably I appreciate it. I hope I will do precisely the same for an additional individual at some point. Palm Beach Condos 891903

  2. 571515 24392Fascinating point of view. Im curious to think what type of impact this would have globally? Sometimes folks get a bit upset with global expansion. Ill be around soon to have a look at your response. 103899

  3. 570577 452443Spot lets start function on this write-up, I in fact believe this wonderful site requirements much a lot more consideration. Ill apt to be once again to read a great deal more, a lot of thanks for that info. 809049

  4. 632824 98523Up to now, you need to term of hire an absolute truck or van and will also be removal equipments to valuable items plus check out the new destination. From the long run, which end up with are few things except anxiety moreover stress and anxiety. removals stockport 507583

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin