18 டிசம்பர், 2021 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: லூக்கா 11:14-28

இயேசுவின் வல்லமை

தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டு, அதைக் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களே அதிக பாக்கியவான்கள்… லூக்கா 11:28

தேவனுடைய செய்தி:

தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதை நாம் உணர்ந்திட அறிந்திட அதிலே வாழ்ந்திட வேண்டும்.

தியானம்:

ஊமையான ஒரு மனிதனிடமிருந்து பிசாசை இயேசு துரத்தினார். அத்துடன், பல ஆயுதங்கள் ஏந்திய ஒரு வலிய மனிதன் தன் சொந்த வீட்டைக் காவல் காக்கும்போது அவன் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ற சத்தியத்தை எடுத்துரைக்கின்றார்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

தேவ வார்த்தையைக் கேட்போம். அதை இருதயத்தில் காத்துக்கொள்வோம்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதே என்றால் என்ன என்று இயேசு கூறுகின்றார்? ஒருவன் என்னோடு இருக்கவில்லை என்றால், அவன் எனக்கு எதிரானவன். என்னோடு வேலை செய்யாதவன் எனக்கு எதிராகச் செயல் புரிகின்றான். என இயேசு கூறுவதன் அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொண்டுள்ளேனா?

எந்த மனுஷனுடைய முன்னிலைமையிலும் அவன் பின்னிலைமை அதிக கேடுள்ளதாயிருக்கும்?

தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டு, அதைக் காத்துக்கொள்ளுகிறேனா?அதிக பாக்கியவான்களாக இருப்பது எப்படி?

“உங்களைப் பெற்றெடுத்து தன் மார்பில் பால் ஊட்டிய உங்கள் தாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்” என ஒரு ஸ்திரீ கூறியபோது இயேசுவின் பதில் என்ன? இன்று உங்களைப் பற்றி மற்றவர்கள் என்ன கூறுவார்கள்?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

——————————————————————————————————————–

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

210 thoughts on “18 டிசம்பர், 2021 சனி

 1. Your testosterone very is at its highest in the morning after you wake up. It is highest instantly after waking up from the alacritous comprehension gesticulation (REM) beauty sleep stage. The broaden in this hormone unattended may be sufficiency to agency an erection, revenge oneself on in the lack of any specialist stimulation. Source: walmart pharmacy cialis prices

 2. Booze, tiredness and solicitude can all pretend to your ability to conclude d communicate with a arrive at or fence in an erection, so your performance can be sham every now and then. But if it’s episode often then it’s significance a stop in to your GP so they can dominion in any tenable healthiness issues. Source: cialis half life

 3. How do I make him want m
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during propagative communication to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a deficient rare while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Powerlessness is a encyclopaedic light and covers innumerable other men’s haleness reproductive disorders like- unripe ejaculation, dearth of procreative longing, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra pill for men and other cheap generic viagra 100mg medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any well-defined cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your health problems, medicines you are taking, heated reasons, и так далее Give permission’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, lofty blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, nervousness, tenseness, dread, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also make men unfit for erection.

  But there is nothing to trouble close to as treatments are available in place of ED. The same such present treatment for ED is generic sildenafil 20 mg cost.

 4. In the poop indeed, close to 70% of the men with ED in the survey said they felt that they are letting their colleague down, and more than 40% said their partners sense they can no longer introduce sex. Those feelings of self-consciousness and dilemma oftentimes lead men to suppress their condition from their partners. Source: does cialis lose effectiveness over time

 5. What are the 14 points of quality
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s propagative trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a widespread off the mark side and covers innumerable other men’s haleness sex disorders like- too early ejaculation, be deficient in of fleshly give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of why do men need viagra and other viagra over the counter united states medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any specific cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your form problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Excuse’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, nervousness, a case of the jitters, fear, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also net men unable in behalf of erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are to hand for ED. A specific such convenient treatment as regards ED is sildenafil over the counter nz.

 6. How do you know if a girl wants to be touched viagra tablet 150 mg?
  ED is when you regularly cannot around b be socially active and maintain an erection. It may exclusive materialize in some situations – in the direction of example, you may be gifted to get an erection when masturbating, but not when you’re with a partner.

 7. Pingback: sex
 8. How do you say I love you a lot
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a widespread off the mark side and covers many other men’s haleness sexual disorders like- untimely ejaculation, need of lustful give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra pill for men and women and other buy real viagra online india medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your health problems, medicines you are entrancing, heated reasons, и так далее Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, high blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, nervousness, be afraid, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to trouble about as treatments are available in place of ED. Whole such convenient treatment proper for ED is online pharmacy viagra prescription.

 9. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 10. How can I turn my wife on in the mood
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during sexual carnal knowledge even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Weakness is a encyclopaedic side and covers multitudinous other men’s vigour sensuous disorders like- too early ejaculation, lack of fleshly longing, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of generic sildenafil 40 mg and other viagra pill cost medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any specific cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are entrancing, heated reasons, и так далее Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, anxiety, nervousness, misgivings, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also coerce men unable to save erection.

  But there is nothing to harry close to as treatments are convenient in place of ED. Whole such ready treatment representing ED is blue oval pill viagra.

 11. Pingback: madridbet
 12. What exercises help erectile dysfunction
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy healthfulness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during propagative commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a wide side and covers multitudinous other men’s health sensuous disorders like- untimely ejaculation, lack of procreative give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of can i buy viagra over the counter and other the best viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are taking, fervid reasons, etc. Give permission’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, concern, nervousness, misgivings, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men impotent to save erection.

  But there is nothing to trouble about as treatments are convenient for ED. One such available treatment for ED is do viagra pills go bad.

 13. What is a woman’s wifely duties
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant commerce to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Frailty is a encyclopaedic aspect and covers innumerable other men’s haleness sexual disorders like- premature ejaculation, lack of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of free viagra pills and other how to buy viagra no prescription medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, и так далее Let’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, concern, tenseness, dread, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men unqualified for erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are on tap in place of ED. Whole such available treatment for ED is where can i get viagra pills.

 14. Which alcohol makes you last longer
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexual health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during propagative communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a transitory while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Frailty is a encyclopaedic side and covers innumerable other men’s haleness sex disorders like- unripe ejaculation, need of procreative pine, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of female viagra pill near me and other usa over the counter sildenafil medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any well-defined cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, nervous reasons, и так далее Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tension, misgivings, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unable to save erection.

  But there is nothing to agonize far as treatments are convenient for ED. A specific such present treatment proper for ED is how to get viagra pills.

 15. What is the fastest way to get pregnant
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Frailty is a encyclopedic aspect and covers scads other men’s health sexual disorders like- too early ejaculation, need of lustful pine, etc. Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of pink pill female viagra and other viagra pill price in mexico medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any well-defined cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your health problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Give permission’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, anxiety, tension, dread, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also make men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to harry give as treatments are on tap with a view ED. A specific such present treatment proper for ED is where to get viagra pill.

 16. Pingback: porn
 17. Pingback: meritking
 18. V igralnici je precej redko najti drugo barvo poleg zelene za žeton v vrednosti 25 $, toda nekatere poceni igre pokra za domačo uporabo imajo samo bele, rdeče in modre žetone. Po tradiciji je modri žeton tisti z najvišjo vrednostjo, zato je včasih vreden 25 dolarjev Trg Pohorskega bataljona 15, 1412 KISOVEC V igralnici je precej redko najti drugo barvo poleg zelene za žeton v vrednosti 25 $, toda nekatere poceni igre pokra za domačo uporabo imajo samo bele, rdeče in modre žetone. Po tradiciji je modri žeton tisti z najvišjo vrednostjo, zato je včasih vreden 25 dolarjev Obiščite tudi: POKER TEXAS HOLDEM Igranje tega POPULARNEGA POKERJA je prva stvar, ki se je morate naučiti! Na primer, splošni občutek je, da morajo igralniški žetoni tehtati 11,5 grama, da so uradni, vendar je to res mit. Dejansko v nekaterih igralnicah poker žetoni tehtajo od 8,5 grama do 10,6 grama.
  http://www.jscallvan.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=648604
  Če želite vedeti, kako igrati ruleto, morate poznati elemente, ki jo sestavljajo, da bi razvili popoln vodnik po igri: Če želite vedeti, kako igrati ruleto, morate poznati elemente, ki jo sestavljajo, da bi razvili popoln vodnik po igri: Za udobje igralcev ruleta Postavljen je na koncu mize, ki mora biti prekrita s to vrsto blaga, nelepljiva, odporna na vodo in toploto, obarvana v zeleni barvi. Ta tkanina vsebuje vrsto okenc za stave po želji igralca , stave so žetoni, ki so se spremenili v denar pred in po zmagi in / ali izgubi. Treba je opozoriti, da je v predpisih ES ruleta Ameriške dvojne ničle morajo obstajati, v evropski ruleti se uporablja z ničlo, zato je porazdelitev bolj nepravilna. Treba je opozoriti, da je v predpisih ES ruleta Ameriške dvojne ničle morajo obstajati, v evropski ruleti se uporablja z ničlo, zato je porazdelitev bolj nepravilna.

 19. Pingback: meritking
 20. This post has been updated to include a denial from Blackstone, and to reflect comments received after publication by Charles P. Herring, president of Herring Networks, OANN’s parent company. The network´s reliance on fees from cable, satellite and streaming providers, instead of commercials, inoculates it from advertiser boycotts faced by counterparts such as Fox News and rightwing online news site Breitbart, in McCabe´s view. OAN losing access to Verizon’s Fios’ television services could be a severe, even deadening knock to the far-right channel that was one of the largest and most influential promoters of the false claim that Trump was cheated out of victory in the 2020 presidential election. Details: OANN’s one-week suspension from posting new videos or livestreams is the result of a “strike” YouTube issued for violating its COVID-19 misinformation policy, which prohibits saying there is a guaranteed cure to the virus. YouTube took down the video that triggered the strike.
  http://mallds.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=366
  Read our latest blogs Commented By Alexxanderozzy008 ‘Shazam! Fury Of The Gods’ Strikes Out With $66M Global Bow – International Box Office   All 3,298 news lessons Premium subscribers enjoy unlimited access to all articles. But there’s more: discover your full benefits now. Subscribe for unlimited accessSite Map > Total Spotify streams: 2.21 billion\n> Peak position on Billboard Hot 100: No. 2 (for 8 weeks)\n> Total time spent on Billboard Hot 100: 58 weeks\n> Release year: 2014 breaking news tv urgent television Background SPRINGFIELD & CENTRAL ILLINOIS FORECAST Today is going to be the mildest day of the workweek, starting off in the 30s and jumping into the upper 50s to near 60 degrees inland today. Mostly sunny skies help the coastline reach the low to middle 50s today, as well (’tis the season for much cooler conditions at the coastline). Winds will be a bit breezy at times today.

 21. Если Вам нужны товары для дома, предлагаем посетить категории мебели и домашнего интерьера, бытовой техники и электроники, сантехники, ремонта, вентиляции, кухни и домашнего обихода. Масло для волос Esthetic House АРГАНОВОЕ CP-1 Morocco Argan Bonding Oil 100 мл Сделать касторовое масло для роста ресниц проще простого. Активизировать рост ресниц и укрепить их можно только с помощью использования качественной и натуральной косметики. Все гели, бальзамы, капли имеют накопительное действие, поэтому их важно использовать регулярно. Среди всего рейтинга выделяют несколько хороших средств для роста ресниц, которые можно купить в аптеке: Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все возможности покупателя BBcream! Некоторые девушки пробуют укреплять ресницы самостоятельно, используя смесь из растительных и эфирных масел. Конечно, в народных рецептах нет ничего плохого. Но если вы подберете масла неправильно или переборщите в пропорциях, то рискуете заработать раздражение нежной кожи век или слизистой. А, кроме того, такой вид ухода утяжеляет ресницы, и может быть очень утомительным для глаз.
  http://ohanataxi.com/us/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4848
  Что обещают: гель на основе экстрактов крапивы, конского каштана, лещины, зверобоя и яблока укрепляет корни ресниц и стимулирует их рост. Не раздражает чувствительные глаза и подходит для людей, использующих контактные линзы. Наносите гель два раза в день (утром и вечером) в течение первых 28 дней, затем один раз в день. Можно использовать под тушь. Если вы с недоверием относитесь к достижениям мировой бьюти-индустрии в области ухода за бровями, обратите свой взор на средства созданные самой природой. Полностью натуральные масла некоторых растений способны навсегда вернуть вашим бровям естественную красоту при регулярном использовании.  Очистите кожу лица от макияжа и загрязнений и снимите линзы (при наличии). Нанесите масло по линии роста верхних ресниц и по линии роста бровей. Подходит для ежедневного применения. 

 22. Pingback: child porn
 23. Pingback: fuck google
 24. Pingback: meritking
 25. Pingback: izmir escort
 26. Pingback: porn
 27. Pingback: fuck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin