📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: லூக்கா 11:14-28

இயேசுவின் வல்லமை

தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டு, அதைக் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களே அதிக பாக்கியவான்கள்… லூக்கா 11:28

தேவனுடைய செய்தி:

தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதை நாம் உணர்ந்திட அறிந்திட அதிலே வாழ்ந்திட வேண்டும்.

தியானம்:

ஊமையான ஒரு மனிதனிடமிருந்து பிசாசை இயேசு துரத்தினார். அத்துடன், பல ஆயுதங்கள் ஏந்திய ஒரு வலிய மனிதன் தன் சொந்த வீட்டைக் காவல் காக்கும்போது அவன் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ற சத்தியத்தை எடுத்துரைக்கின்றார்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

தேவ வார்த்தையைக் கேட்போம். அதை இருதயத்தில் காத்துக்கொள்வோம்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதே என்றால் என்ன என்று இயேசு கூறுகின்றார்? ஒருவன் என்னோடு இருக்கவில்லை என்றால், அவன் எனக்கு எதிரானவன். என்னோடு வேலை செய்யாதவன் எனக்கு எதிராகச் செயல் புரிகின்றான். என இயேசு கூறுவதன் அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொண்டுள்ளேனா?

எந்த மனுஷனுடைய முன்னிலைமையிலும் அவன் பின்னிலைமை அதிக கேடுள்ளதாயிருக்கும்?

தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டு, அதைக் காத்துக்கொள்ளுகிறேனா?அதிக பாக்கியவான்களாக இருப்பது எப்படி?

“உங்களைப் பெற்றெடுத்து தன் மார்பில் பால் ஊட்டிய உங்கள் தாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்” என ஒரு ஸ்திரீ கூறியபோது இயேசுவின் பதில் என்ன? இன்று உங்களைப் பற்றி மற்றவர்கள் என்ன கூறுவார்கள்?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

——————————————————————————————————————–

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

154 thoughts on “18 டிசம்பர், 2021 சனி”
 1. Your testosterone very is at its highest in the morning after you wake up. It is highest instantly after waking up from the alacritous comprehension gesticulation (REM) beauty sleep stage. The broaden in this hormone unattended may be sufficiency to agency an erection, revenge oneself on in the lack of any specialist stimulation. Source: walmart pharmacy cialis prices

 2. Booze, tiredness and solicitude can all pretend to your ability to conclude d communicate with a arrive at or fence in an erection, so your performance can be sham every now and then. But if it’s episode often then it’s significance a stop in to your GP so they can dominion in any tenable healthiness issues. Source: cialis half life

 3. How do I make him want m
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during propagative communication to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a deficient rare while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Powerlessness is a encyclopaedic light and covers innumerable other men’s haleness reproductive disorders like- unripe ejaculation, dearth of procreative longing, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra pill for men and other cheap generic viagra 100mg medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any well-defined cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your health problems, medicines you are taking, heated reasons, и так далее Give permission’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, lofty blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, nervousness, tenseness, dread, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also make men unfit for erection.

  But there is nothing to trouble close to as treatments are available in place of ED. The same such present treatment for ED is generic sildenafil 20 mg cost.

 4. In the poop indeed, close to 70% of the men with ED in the survey said they felt that they are letting their colleague down, and more than 40% said their partners sense they can no longer introduce sex. Those feelings of self-consciousness and dilemma oftentimes lead men to suppress their condition from their partners. Source: does cialis lose effectiveness over time

 5. What are the 14 points of quality
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s propagative trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a widespread off the mark side and covers innumerable other men’s haleness sex disorders like- too early ejaculation, be deficient in of fleshly give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of why do men need viagra and other viagra over the counter united states medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any specific cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your form problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Excuse’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, nervousness, a case of the jitters, fear, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also net men unable in behalf of erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are to hand for ED. A specific such convenient treatment as regards ED is sildenafil over the counter nz.

 6. How do you know if a girl wants to be touched viagra tablet 150 mg?
  ED is when you regularly cannot around b be socially active and maintain an erection. It may exclusive materialize in some situations – in the direction of example, you may be gifted to get an erection when masturbating, but not when you’re with a partner.

 7. How do you say I love you a lot
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a widespread off the mark side and covers many other men’s haleness sexual disorders like- untimely ejaculation, need of lustful give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra pill for men and women and other buy real viagra online india medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your health problems, medicines you are entrancing, heated reasons, и так далее Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, high blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, nervousness, be afraid, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to trouble about as treatments are available in place of ED. Whole such convenient treatment proper for ED is online pharmacy viagra prescription.

 8. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 9. How can I turn my wife on in the mood
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during sexual carnal knowledge even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Weakness is a encyclopaedic side and covers multitudinous other men’s vigour sensuous disorders like- too early ejaculation, lack of fleshly longing, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of generic sildenafil 40 mg and other viagra pill cost medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any specific cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are entrancing, heated reasons, и так далее Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, anxiety, nervousness, misgivings, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also coerce men unable to save erection.

  But there is nothing to harry close to as treatments are convenient in place of ED. Whole such ready treatment representing ED is blue oval pill viagra.

 10. What exercises help erectile dysfunction
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy healthfulness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during propagative commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a wide side and covers multitudinous other men’s health sensuous disorders like- untimely ejaculation, lack of procreative give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of can i buy viagra over the counter and other the best viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are taking, fervid reasons, etc. Give permission’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, concern, nervousness, misgivings, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men impotent to save erection.

  But there is nothing to trouble about as treatments are convenient for ED. One such available treatment for ED is do viagra pills go bad.

 11. What is a woman’s wifely duties
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant commerce to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Frailty is a encyclopaedic aspect and covers innumerable other men’s haleness sexual disorders like- premature ejaculation, lack of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of free viagra pills and other how to buy viagra no prescription medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, и так далее Let’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, concern, tenseness, dread, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men unqualified for erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are on tap in place of ED. Whole such available treatment for ED is where can i get viagra pills.

 12. Which alcohol makes you last longer
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexual health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during propagative communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a transitory while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Frailty is a encyclopaedic side and covers innumerable other men’s haleness sex disorders like- unripe ejaculation, need of procreative pine, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of female viagra pill near me and other usa over the counter sildenafil medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any well-defined cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, nervous reasons, и так далее Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tension, misgivings, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unable to save erection.

  But there is nothing to agonize far as treatments are convenient for ED. A specific such present treatment proper for ED is how to get viagra pills.

 13. What is the fastest way to get pregnant
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Frailty is a encyclopedic aspect and covers scads other men’s health sexual disorders like- too early ejaculation, need of lustful pine, etc. Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of pink pill female viagra and other viagra pill price in mexico medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any well-defined cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your health problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Give permission’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, anxiety, tension, dread, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also make men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to harry give as treatments are on tap with a view ED. A specific such present treatment proper for ED is where to get viagra pill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin