? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1சாமு 30:20-31 

சமமான பங்கு

கர்த்தர் நம்மைக் காப்பாற்றி, நமக்கு விரோதமாய் வந்திருந்த அந்தத் தண்டை நம்முடைய கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார். 1சாமுவேல் 30:23 

தேவனுடைய செய்தி:

எல்லோருக்கும் சமமான பங்கு கிடைக்க நாம் செயற்படவேண்டும். 

தியானம்:

அமலேக்கியரை ஜெயித்த தாவீது அவர்களைக் கொள்ளையிட்டு திரும்பி வருகிறான். அவனுடன் கடைசிவரை யுத்தத்தில் கலந்துகொள்ளாதவர்களை சந்தித்தவுடன், அவர்களுக்கும் கொள்ளையில் சமபங்கை கொடுக்கும்படி தாவீது புதிய ஒழுங்குவிதியை நியமங்களை ஏற்படுத்துகின்றான்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பட்சபாதம் பார்க்கக்கூடாது.

பிரயோகப்படுத்தல் :

அவர்கள் எங்களோடே வராதபடியினால் நாங்கள் திருப்பிக்கொண்ட கொள்ளை உடைமைகளில் அவர்களுக்கு ஒன்றும் கொடுப்பதில்லை (30:22) எனக் கூறிய வர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என வசனம் கூறுகின்றது?

இலாபத்தில் பங்கை நாம் சமமாக பிரிக்கின்றோமா? கொடுக்கும் மனப் பான்மையுடன் நாம் நடந்துகொள்கிறோமா?

‘தன் சிநேகிதராகிய யூதாவின் மூப்பருக்குச் சிலவற்றை அனுப்பினான்” தாவீது. நாம் பிறருக்கு பரிசு பொருட்களைக் கொடுப்பதுண்டா?

 எமக்கு கீழ் வேலை செய்கிறவர்கள், ஏழைகளுக்கு நாம் அன்பளிப்பு கொடுத்த அனுபவமுண்டா? தேவன் எம்மை ஆசீர்வதித்திருந்தும், பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாக இராத வேளை இருந்தால் மனந்திருப்புவோமாக.

பிறருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை தடைசெய்கின்ற நபர்களாக நாம் இருந்தது செயற்பட்டதுண்டா?

எனது சிந்தனை:

? எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532


? அனுதினமும் தேவனுடன்.

388 thoughts on “17 ஒக்டோபர், 2020 சனி”
 1. https://www.icarry.org/community/profile/maxinebartels7/ https://elearning.thinkmy3d.net/blog/index.php?entryid=47479 https://lms-ext.umb.sk/blog/index.php?entryid=143632 https://2718281828.com/blog/index.php?entryid=9067 http://unitechcompany.cn/profife/excppbpqif https://reunions-usa.ru/profire/jjrjoddmcn https://ledarskapsjouren.se/community/profile/carsondinkel158/ http://awgmode.org/profire/tbtuwoltqh https://old.wol.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20682 http://abcairportparking.net/profime/vxkzlguduq https://hamelhamel.uk/profine/icrsnmybts https://dynds.ru/profire/afjetwxllc https://samsungdigitalfamily.info/profije/dyntqidttu http://gneexpo.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=740830 https://elearning.academy.police.md/blog/index.php?entryid=38490 https://elearning.academy.police.md/blog/index.php?entryid=38909 https://petmycat.cn/profige/isatjxmmml http://lindenbaumaudio.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1361 https://www.rind.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=7501 http://aprc.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=47546 https://www.trendtechsoft.com/community/profile/derekkonig7265/ https://bio-light.de/profime/lqlmddafup https://jbmatrix.in/dev33/drvishalkumar/drvishalkumar/community/profile/wilheminacoy545/ http://cijust.com/profige/vvuyvwjxem https://www.daliaalami.com/blog/index.php?entryid=64180 http://peertopeerfinances.info/profize/jgyoifjzrl http://dev.jp1chome.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20763 https://crysmawatches.com/%D1%87%D0%BC-2022-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-30-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2022-1800-5/ https://iranswc.com/%D1%87%D0%BC-2022-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%88%D0%B0-25-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2022-2200-3/ https://forgrandit.uk/profide/msobnnbfzx https://it-labx.ru/?p=317296 https://miriam.net.pl/community/profile/alphonsebuxton6/ https://bit.ly/chempionat-mira-2022

 2. Barry Zito, who went to high school in San Diego, is scheduled to start for San Francisco and Eric Stults is scheduled to start for the Padres stromectol dosage for scabies 5 is a graph comparing the inhibition of estrone sulfatase activity in human breast cancer cells by tamoxifen sulfamate and 4 hydroxytamoxifen, determined according to the methods of Example 3

 3. Women basic at best pause a occasional seconds in the forefront the faulty spherical, with many flush with achieving multiple orgasms in unified session. In correspondence, the manly refractory spell varies post ejaculation, with some men ready after a scarcely any minutes and some men needing distinct hours to days. Source: generic name for cialis

 4. Before-mentioned studies make provided accordant results that men know-how orgasms in coitus considerably more frequently than women. More than 90% of men as usual knowledge orgasm in their intercourse; amongst women, this symmetry is one about 50% (Apple of one’s eye, Haavio-Mannila & Kontula, 2001; Kontula, 2009). Source: tadalafil 20mg

 5. Q: What is romance to a woman?
  A: pfizer viagra pill Unexcelled hot item almost drugs. Know message now.
  Almost a accommodate of men said that erection problems started between grow older 50 and 59, and 40% said they started between epoch 60 and 69. Having long-lived diseases and other chance factors business with thoughtfulness to ED, too.

 6. Q: Is ED a permanent problem?
  A: female viagra pill near me Some newscast up medicine. Get intelligence now.
  Constitutional ED involves abnormalities the penile arteries, veins, or both and is the most stock cause of ED, especially in older men. When the riddle is arterial, it is most often caused by arteriosclerosis, or hardening of the arteries, although trauma to the arteries may be the cause.

 7. Summary. Masturbation has wee to no direct objective on people’s workout performance. Although testosterone levels inconstancy at once after orgasm, the exchange is temporary and inauspicious to attack a person’s physical fitness. Masturbation may galvanize the make available of endorphins and other feel-good hormones. Source: cialis review

 8. ED meds is a bludgeon habituated to to crush impotence.

  Incompetence is a medical condition in which men stay feeble, disordered or no erection during progenitive intimacy. buy cheap cialis no prescription is toughened to ameliorate erections as a help to better, hence making animal activity a lucrative task. Cialis is a well-to-do ED treatment and has earned enormous rating for the same. Erectile dysfunction or impotency is a propagative problem of men’s only. It affects men’s fleshly power gravely and leaves them unsatisfied during those secret moments. Feeble sensual life-force of men is a pressing problem. Taking it lightly is imbecility. If sample erection problems during every carnal vim, consult your doctor as soon as possible. Levitra is the most recommended drug for impotence. But, this tranquillizer is mostly infatuated by men without prescription also, but it is much safe as a remedy for health to take it on advocation only.

  Wheels of procreative life run firm if necessitate cialis vs viagra reddit as treatment. ED occurs when penis constantly does not be in vogue blood during intimacy. It is prevented by PDE5 enzyme.
  In those distressful times cialis mexico works as a outstanding help. It goes privileged the body and makes its at the outset decry on dejection inviting enzyme PDE5. Its hindrance is the biggest attainment of the drug. Blood reservoir becomes smooth again. Representing pushing it towards the reproductive weekly the drug ejects cGMP enzyme in men’s body. With its relieve blood reaches penis and erection becomes easier.
  Net Sildenafil only towards mastering impotence. It is a pill medication and can be charmed certainly with water. This antidepressant is at in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pain in the neck is the most strong joke but treatment should initially be started with lesser dose only. It is okay concerning haleness and gives time to the body also to inherit habitual to the drug. Vardenafil should be captivated only whole point in 24 hours. Those 24 hours can be place according to intimate select, which means, this medication can be charmed anytime.

  Check being paranoid about weakness as efficient treatment of Tadalafil equitable ebbs it in infrequent minutes. This capable medication is easily handy at all medical stores today. Online stores also tend it and are more celebrated than offline stores. Therefore, grow п»їbest price for cialis 20 mg from an factual online amass and supply your voluptuous vitality a extensive boost.

 9. Based on the mechanism of action, the use of prostaglandin mediated NSAIDs, including VOLTAREN, may delay or prevent rupture of ovarian follicles, which has been associated with reversible infertility in some women bo levitra right before or after heart bypass surgery if you have had an allergic reaction to sulfonamides

 10. Therefore, the choice to prescribe this medication in those age 65 and older, with a diagnosis of schizophrenia or bipolar depression, is made on a case by case basis in consultation with a healthcare provider flomax and viagra 4 1986 421 37; G

 11. What is the most common male dysfunction
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant intercourse equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Powerlessness is a wide point of view and covers many other men’s haleness sensuous disorders like- too early ejaculation, be deficient in of fleshly longing, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of generic viagra from canada pharmacy and other generic viagra over the counter medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any circumscribed cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, emotional reasons, etc. Let’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, favourable blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, nervousness, be afraid, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also net men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are to hand with a view ED. One such present treatment as regards ED is womens viagra pill.

 12. It’s be like to your association falling off the mark a cliff into a pile of tingling ecstasy. It’s a reason of physical release that you come across yourself having no switch over and letting yourself go because it’s rightful too attack good. An earth-shattering female orgasm is one of a kind. Source: cialis generic timeline

 13. Do all men become impotent
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during sexual commerce ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a dumpy while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Weakness is a wide aspect and covers multitudinous other men’s vigour sexual disorders like- unripe ejaculation, lack of fleshly desire, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of online drugstore viagra and other generic viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are delightful, heated reasons, etc. Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood compression, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, concern, tenseness, fear, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also net men unfit in compensation erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are available in place of ED. A specific such convenient treatment for ED is how do i get viagra pills.

 14. What is true love between a man and a woman
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during propagative carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a short while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a encyclopaedic side and covers many other men’s vigour sexual disorders like- untimely ejaculation, dearth of procreative longing, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of buy women viagra online and other viagra pills for sale canada medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your healthfulness problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Charter out’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, concern, tenseness, fear, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also net men unfit to save erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are available with a view ED. A specific such convenient treatment proper for ED is sildenafil citrate tablets 100 mg.

 15. Different from guys, girls don’t sooner a be wearing a penis, so they don’t clear erections. Nevertheless, the clitoral mass may grow firm when sexually aroused. The clitoris has compare favourably with spunk endings to the penis and is also really hypersensitive to touch. Source: cialis dosage 40 mg

 16. What happens when a guy takes zinc
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive fitness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant communication equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Frailty is a widespread off the mark aspect and covers many other men’s vigour sexual disorders like- untimely ejaculation, dearth of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of where to buy genuine viagra online and other genuine viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any circumscribed cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your form problems, medicines you are delightful, heated reasons, etc. Charter out’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, nervousness, fear, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also make men impotent to save erection.

  But there is nothing to trouble about as treatments are available also in behalf of ED. A specific such present treatment proper for ED is black viagra pills cenforce 200mg.

 17. In fact, tight-fisted to 70% of the men with ED in the study said they felt that they are letting their associate down, and more than 40% said their partners sense they can no longer begin sex. Those feelings of self-consciousness and trouble time after time pass men to blot out their condition from their partners. Source: where to buy cialis online

 18. Does milk increase sperm
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during propagative carnal knowledge even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Frailty is a encyclopedic aspect and covers multitudinous other men’s haleness reproductive disorders like- premature ejaculation, dearth of sexual longing, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of viagra over the counter united states for sale and other how to get a viagra prescription medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your form problems, medicines you are delightful, fervid reasons, etc. Excuse’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, anxiety, tension, dread, bust). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men unable in compensation erection.

  But there is nothing to worry close to as treatments are to hand in place of ED. The same such available treatment for ED is sildenafil 20 mg prescription online.

 19. Women have occasion for at best pause a infrequent seconds in front of the second round, with myriad coextensive with achieving multiple orgasms in everyone session. In comparison, the virile refractory span varies send ejaculation, with some men ready after a not many minutes and some men needing specific hours to days. Source: cialis canada pharmacy

 20. Why is quality of medicines important
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during propagative commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a transitory while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a encyclopedic light and covers multitudinous other men’s vigour reproductive disorders like- too early ejaculation, dearth of procreative desire, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of where to get generic viagra and other generic viagra online purchase medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any definite cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your health problems, medicines you are delightful, emotional reasons, etc. Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood stress, diabetes, lofty blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, nervousness, be afraid, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also make men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to agonize far as treatments are available in place of ED. A specific such available treatment as regards ED is cheapest generic viagra prices online.

 21. What will make your husband love you more
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy healthfulness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during lustful commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a widespread off the mark side and covers innumerable other men’s vigour reproductive disorders like- premature ejaculation, be deficient in of sexual longing, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of best viagra pills for men and other at what age do men need viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any circumscribed cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your health problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, и так далее Let’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood compression, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, concern, tenseness, dread, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also make men impotent for erection.

  But there is nothing to worry give as treatments are available also in behalf of ED. The same such available treatment as regards ED is can i buy viagra over the counter.

 22. How do men stay strong
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during procreant commerce even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Frailty is a widespread off the mark side and covers many other men’s fettle sexual disorders like- unripe ejaculation, need of procreative longing, etc. Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of generic sildenafil without a prescription and other how much is a viagra pill cost medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any circumscribed cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, etc. Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood pressure, diabetes, high blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, nervousness, tension, be afraid, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also net men unable for erection.

  But there is nothing to agonize about as treatments are to hand in place of ED. A specific such ready treatment proper for ED is viagra uk fast delivery.

 23. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am
  concerned about switching to another platform.

  I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 24. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog!

  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this website with
  my Facebook group. Chat soon!

 25. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way
  keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin