📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: சங்கீதம் 33:1-22

மரணத்திற்கும் விலக்கி விடுவிக்கிறவர்!

தமக்குப் பயந்து, தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிற… கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேலே நோக்கமாயிருக்கிறது சங்கீதம் 33:18,19

அது 1990ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம். பயங்கரமான வியாதியால் தாக்குண்டவளாய் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நாட்கள் அவை. பயம் ஒருபுறம், இனி என்ன ஆகுமோ என்ற அங்கலாய்ப்பு மறுபுறம். சிகிச்சை முறைமைகளும் இழுபறிப் பட்டதனால் அதிக கவலை உண்டாயிருந்தது. எந்தவேளையும் உயிருக்கு ஆபத்து நேரிடக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் அதிகரித்துக் கொண்டேயிருந்தது. அன்று ஞாயிற்றுக் கிழமை ‘முன்னே நான் பண்டிகையை ஆசரிக்கிற ஜனங்களோடே கூட நடந்து, கூட்டத்தின் களிப்பும் துதியுமான சத்தத்தோடே தேவாலயத்திற்குப் போய்வருவேனே” (சங் 42:4) என்ற வார்த்தை மனதில் தோன்றவே, ஒரு சோர்வும் உண்டானது. வேதாகமத்தைத் திறந்தேன். ஏற்கனவே வாசித்து நிறுத்திவிட்டிருந்த பகுதியிலிருந்து, ‘பிதாவே பேசும்” என்ற சிறு ஜெபத்துடன் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். அது 33ம் சங்கீதம். வாசித்துக்கொண்டே வந்தபோது, மேற்கண்ட வார்த்தைகள் என் உள்ளத்தில் ஒரு உந்துதலைக் கொடுத்தது. திரும்பத் திரும்ப இந்த வசனத்தை வாசித்து, அதனைப் பற்றிக்கொண்டு அந்த வைத்தியசாலைக் கட்டிலில் இருந்தவாறே என்னைத் தேவ கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்க ஆவியானவர் கிருபைஈந்தார். வைத்தியப் பொறுப்புக்கள் யாவையும் கர்த்தர் தாமே ஏற்றுக்கொண்ட உறுதி உண்டானது. பயம் அகன்றது. ‘பிதாவே, உமது நாமத்தை நான் நம்பியிருக்கிறபடியால் என் இருதயம் உமக்குள் களிகூருவதாக” என்று ஜெபித்துவிட்டு நிம்மதியாகப்படுத்துக்கொண்டேன்.

நாட்கள் கடந்தன. சரீர மரண பயமுறுத்தல்கள், தேவனைத் தூஷித்து ஆத்துமாவையும் இழந்து போகக்கூடிய பயங்கரங்கள், உணவிருந்தும் உண்ணமுடியாத, உடை யிருந்தும் உடுத்தமுடியாத நிலை. ஒரு வேதவார்த்தையைக்கூட ஞாபகத்தில் கொண்டு வர முடியாத சோதனை நிரம்பிய பஞ்ச நிலைமைகள். யாவும் ஒன்றுகூடி என்னை வதைத்தன. ஆனாலும் வாக்களித்த கர்த்தர் இன்றும் ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். எனக்கு இந்தக் கிருபையை அளித்தவர், நம் அனைவருடைய விடயத்திலும் கிருபை செய்யாமல் இருப்பாரா?

33ம் சங்கீதத்தைப் பாடியவர், ‘கர்த்தரைத் தங்களுக்குத் தெய்வமாகக்கொண்ட ஜாதியும், அவர் தமக்குச் சுதந்தரமாகத் தெரிந்துகொண்ட ஜனமும் பாக்கியமுள்ளது” என்று எழுதுகிறார். இந்தக் கிருபையைப் பெற்றிருக்கிற நாம், சரீர மரணமோ, ஆபத்தோ, எதற்குப் பயப்படவேண்டும்? லாசருவை மரணத்தினின்று எழுப்பியவர், தாமே மரணத்தை வென்றவர், அவர் நம்மைத் தப்புவிக்காமல் போய்விடுவாரா? பாவத்தின் கொடிய பிடியில் அகப்பட்டு, நித்திய மரணத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த நம்மைத் தம் பிள்ளைகளாகத் தேவன் மீட்டிருக்க, இவ்வுலகத்திற்கு நாம் ஏன் பயப்படவேண்டும்?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

இன்று என்னைப் பிடித்திருக்கிற பயம் எது? எல்லா நிலைமையிலும் என் தேவனையே பற்றியிருப்பேனா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

144 thoughts on “14 பெப்ரவரி, 2022 திங்கள்”
 1. The on demonstrated that ED is increasingly prevalent with maturity: around 40% of men are stilted at age 40 and precisely 70% of men are affected at ripen 70. The prevalence of complete ED increased from 5% at age 40 to 15% at years 70. Period was the unfixed most strongly associated with ED.
  Source: reddit cialis

 2. Organized ED involves abnormalities the penile arteries, veins, or both and is the most workaday cause of ED, uniquely in older men. When the riddle is arterial, it is almost always caused around arteriosclerosis, or hardening of the arteries, although trauma to the arteries may be the cause. Source: cialis com

 3. It’s a pulchritudinous low-class fable that you can unceasingly disburden oneself whether someone’s had an orgasm. But really, there’s no operating to recognize — the simply trail to know in return foolproof is to ask. All people adventure orgasms in new ways, and they can strike one distinctive at different times. Source: tadalafil interactions

 4. Q: What makes men wanna marry?
  A: viagra super active canada Overpower news forth drugs. Get here.
  It’s a mignonne common folk tale that you can always tell whether someone’s had an orgasm. But de facto, there’s no habit to blab about — the only route to recognize as regards unflinching is to ask. All people experience orgasms in unique ways, and they can caress discrete at unique times.

 5. Q: How do I make my husband want me?
  A: can you get viagra over the counter at cvs All information about medication. Get now.
  In in truth, close to 70% of the men with ED in the survey said they felt that they are letting their companion down, and more than 40% said their partners sense they can no longer set off sex. Those feelings of self-consciousness and mess often steer men to hush up their requirement from their partners.

 6. Q: How do you know if sperm is in you?
  A: blue viagra pills All around drug. Get knowledge here.
  In various cases, yes, erectile dysfunction can be reversed. A retreat published in the Register of Sexual Medicine establish a diminution charge of 29 percent after 5 years. It is important to note that tranquil when ED cannot be cured, the amend treatment can reduce or eliminate symptoms.

 7. There are two chambers that hare the reach of your penis called the corpora cavernosa. Each contains a convolutions of blood vessels that sire sponge-like spaces. When those blood vessels lessen and open, blood rushes result of and fills them, causing the penis to engorge, creating an erection. Source: cialis buy online

 8. ED meds is a bludgeon employed to swept off one’s feet impotence.

  Impotency is a medical fit out in which men stay weak, unconnected or no erection during sexual intimacy. how to use cialis is used to ameliorate erections to less ill, hence making fleshly vim a rich task. Cialis is a eminent ED treatment and has earned vast rating allowing for regarding the same. Erectile dysfunction or impotency is a sexual tough nut to crack of men’s only. It affects men’s voluptuous power gravely and leaves them unsatisfied during those secret moments. Infirm sexual entity of men is a nasty problem. Alluring it lightly is imbecility. If acquaintance erection problems during every animal action, consult your doctor as immediately as possible. Levitra is the most recommended knock out in the interest of impotence. Albeit, this cure-all is mostly entranced on men without prescription also, but it is much non-poisonous instead of well-being to catch it on advocation only.

  Wheels of sexual lifestyle look after fast if demand cheapest cialis 20 mg as treatment. ED occurs when penis constantly does not be relevant blood during intimacy. It is prevented aside PDE5 enzyme.
  In those distressful times tadalafil warnings works as a outstanding help. It goes lining the torso and makes its elementary inveigh against on come unstuck beckoning enzyme PDE5. Its curb is the biggest attainment of the drug. Blood give becomes unbroken again. In the service of pushing it to the reproductive medium the downer ejects cGMP enzyme in men’s body. With its relieve blood reaches penis and erection becomes easier.
  Get onto Sildenafil at worst towards mastering impotence. It is a pill medication and can be captivated simply with water. This narcotic is at in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pill is the most strong only but treatment should initially be started with lesser dispense only. It is conservative concerning health and gives time to the portion also to get perpetual to the drug. Vardenafil should be taken only whole loiter again and again in 24 hours. Those 24 hours can be ring according to derogatory best, which means, this medication can be charmed anytime.

  Check being paranoid back inefficacy as efficient treatment of Tadalafil just ebbs it in few minutes. This proficient medication is without even trying handy at all medical stores today. Online stores also keep it and are more dominant than offline stores. For that reason, respite c start canadian pharmacy cheap sildenafil from an authoritative online amass and allow your sexual life a extensive boost.

 9. Can too much exercise age you
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during propagative carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a transitory while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a encyclopaedic light and covers innumerable other men’s health sex disorders like- too early ejaculation, lack of sexual give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of can you buy viagra over the counter and other better than viagra over the counter medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are irresistible, nervous reasons, и так далее Excuse’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood compression, diabetes, lofty blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, anxiety, tension, misgivings, bust). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also coerce men unqualified in behalf of erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are on tap for ED. A specific such present treatment for ED is viagra over the counter europe reviews.

 10. What food makes you produce more sperm
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a transitory while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a encyclopaedic aspect and covers many other men’s health sex disorders like- untimely ejaculation, need of fleshly give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the help of can you buy viagra in canada over the counter and other viagra in mexico over the counter medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any well-defined cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your form problems, medicines you are entrancing, heated reasons, и так далее Excuse’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, nervousness, tenseness, misgivings, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unqualified in behalf of erection.

  But there is nothing to harry close to as treatments are to hand in place of ED. Whole such convenient treatment for ED is price of viagra 50mg in india.

 11. What tests should a man have every year
  Erectile dysfunction is story of the men’s propagative healthfulness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during propagative communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Weakness is a widespread off the mark point of view and covers many other men’s haleness reproductive disorders like- untimely ejaculation, need of procreative desire, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of us pharmacy generic viagra and other can you get viagra over the counter medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are irresistible, heated reasons, etc. Give permission’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood compression, diabetes, lofty blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, desire, tension, misgivings, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also establish men unfit in compensation erection.

  But there is nothing to worry about as treatments are to hand with a view ED. A specific such ready treatment proper for ED is can i buy viagra over the counter in canada.

 12. How do you know that he’s not the one
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during lustful carnal knowledge even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a wide point of view and covers innumerable other men’s vigour sensuous disorders like- too early ejaculation, lack of fleshly longing, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra over the counter united states and other pills like viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your form problems, medicines you are irresistible, heated reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood weight, diabetes, favourable blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tenseness, dread, recession). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to trouble give as treatments are convenient in place of ED. A specific such present treatment as regards ED is purple pill viagra.

 13. How far should a 65 year old walk every day
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive fitness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during procreant intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a deficient rare while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a wide point of view and covers many other men’s haleness sensuous disorders like- untimely ejaculation, be deficient in of sexual give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of order viagra online canadian pharmacy and other how to get a prescription for viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any specific cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your health problems, medicines you are irresistible, nervous reasons, etc. Give permission’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, tenseness, fear, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also net men impotent in behalf of erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are convenient for ED. One such convenient treatment for ED is where can you get viagra pills.

 14. How do you keep a woman wet
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual commerce ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a encyclopedic point of view and covers innumerable other men’s vigour reproductive disorders like- too early ejaculation, dearth of procreative longing, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of generic sildenafil 40 mg and other viagra no prescription canada medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, nervous reasons, и так далее Let’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, high blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, anxiety, a case of the jitters, fear, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also make men unable to save erection.

  But there is nothing to agonize about as treatments are convenient also in behalf of ED. The same such convenient treatment proper for ED is amazon viagra pills.

 15. What special thing can I do for my boyfriend
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during lustful communication equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Powerlessness is a wide light and covers scads other men’s health sexual disorders like- untimely ejaculation, need of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of order viagra online without script and other viagra pill images medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any specific cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are taking, emotional reasons, и так далее Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood stress, diabetes, high blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, nervousness, dread, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men impotent for erection.

  But there is nothing to worry far as treatments are available also in behalf of ED. A specific such convenient treatment for ED is can i get viagra over the counter.

 16. Summary. Masturbation has little to no without interference power on people’s workout performance. Although testosterone levels fluctuate forthwith after orgasm, the change is temporary and unlikely to upset a личность’s medical man fitness. Masturbation may galvanize the discharge of endorphins and other feel-good hormones. Source: cialis with prescription online

 17. What muscles get weak from sitting
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during lustful intercourse equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a wide point of view and covers scads other men’s health sexual disorders like- premature ejaculation, need of lustful pine, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of viagra pills price in usa and other viagra blue pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any circumscribed cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are delightful, fervid reasons, etc. Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, desire, tenseness, fear, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also net men impotent to save erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are convenient for ED. A specific such available treatment for ED is real viagra pills online.

 18. Older research estimates that around 70 percent of men ages 70 and older probe being “every now adept” or “not ever qualified” to accomplish an erection not at all bad exchange for sufficient intercourse, compared with reasonable 30 percent of older men who backfire being “by able” or “always or almost in perpetuity able.” Source: how many years can you take cialis?

 19. What shouldn’t you do before sleep
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s propagative health disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during lustful intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a encyclopaedic light and covers multitudinous other men’s fettle sex disorders like- too early ejaculation, be deficient in of sexual pine, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of sildenafil 100mg price comparison and other viagra over the counter united states store medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any specific cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your healthfulness problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, etc. Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood stress, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tension, fear, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also net men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are on tap for ED. Whole such convenient treatment for ED is cost of viagra per pill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin