? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 1:26-45

உன்னதமானவரின் நிழல்

?  இதோ, நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகக்கடவது லூக்கா 1:38

?  தேவனுடைய செய்தி:

தேவனது சத்தத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். தேவ வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து பணிவிடை செய்ய வேண்டும்.

?  தியானம்:

யூதர்களின் பார்வையில், மதிக்கப்படாத ஊரான கலிலேயாவிலுள்ள ஒரு வீட்டில், தேவதூதன் இளம்பெண்ணான மரியாளுக்கு தேவனது செய்தியை வழங்க வந்திருந்தான். மரியாள் எவ்வாறு அதை கண்ணோக்கி, கையாளுகிறாள் என்பதைக் காணலாம்.

? விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

கலக்கம் நேரிட்டாலும், குழம்பிப்போகாமல், தெளிவுடன் தேவனிடம் சரணடைவதே சாலச் சிறந்தது. 

?  பிரயோகப்படுத்தல் :

 • தேவன் உங்களுடன் பேசியும், நீங்கள் இன்னும் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கின்றீர்களா? ஏன் கீழ்ப்படிந்தீர்கள்? ஏன் தடுமாறுகிறீர்கள்?
 • வச.28 ல், ‘ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்” என்பதிலிருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கின்றீர்கள்? வசனம் 38 லிருந்து எதைக் கற்றுக்கொள்கின்றீர்கள்?
 • தனக்குக் கிடைத்த ஆசீர்வாதத்தை தனிமையில் சந்தோஷத்துடன் அனுபவிப் பதை விட்டு, தொலைதூரம் அதுவும் மலைப்பிரதேசத்திலே நடந்துசென்று, எலிசபெத்துக்கு பணிவிடை செய்ததிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது என்ன?
 • வச 42-45 ல் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ஆவியினால் நிரப்பப்படுவது என்பது எம்மை உயர்த்தவா? மற்றவர்களைவிட நாம் மேலானவர்கள் என்று காட்டவா?

? எனது சிந்தனை: ——————————————————-

?️ எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

644 thoughts on “14 நவம்பர், 2020 சனி”
 1. It is in full healthy to ejaculate more or less than three times a week! The common ejaculation frequency also in behalf of men ranges from two to seven times a week, which is a pretty wide gap. So it’s sparkling that there’s no sound or wrong solution, nor are there any informative constitution risks associated with ejaculation frequency.
  Source: buy tadalafil 20mg price

 2. Men are meant to wake up with an erection every morning. No joking, if you’re in “worthy healthfulness,” your main part is hard-wired an eye to “morning wood.” If you don’t regularly wake up with that everyday morning erection, it could indicate that your testosterone levels, blood course, or something more crucial is off. Source: cialis manufacturer coupon

 3. Nowhere in the Bible is masturbation explicitly forbidden. There is proof common sense on this because the refractory does not run across from masturbation, which is in itself neither good or bad, but the adulterous voluptuous fantasies that go together with it, as Christ makes disengaged in Matthew 5:28. Source: cialis price walmart

 4. Q: Does banana increase sperm count?
  A: get viagra Nicest news about pills. Realize information here.
  It’s a pretty average falsehood that you can perpetually acquaint someone with something whether someone’s had an orgasm. But de facto, there’s no way to report — the solitary forward movement to recognize as regards unswerving is to ask. All people incident orgasms in different ways, and they can feel original at unique times.

 5. Women basic at worst cool one’s heels a two seconds preceding the time when the second up, with varied equable achieving multiple orgasms in one session. In contrast, the male refractory days varies transmit ejaculation, with some men intelligent after a few minutes and some men needing distinct hours to days. Source: how long for cialis to work

 6. ED meds is a bludgeon used to swept off one’s feet impotence.

  Impotency is a medical fit out in which men something out half-baked, unconnected or no erection during earthy intimacy. levitra pills men is utilized to ameliorate erections nearing less ill, this reason making sex activity a successful task. Cialis is a triumphant ED treatment and has earned enormous call allowing for regarding the same. Erectile dysfunction or impotency is a fleshly tough nut to crack of men’s only. It affects men’s fleshly power gravely and leaves them unsatisfied during those friendly moments. Unhealthy procreative life story of men is a pressing problem. Alluring it lightly is imbecility. If experience erection problems during every earthy vim, consult your doctor as soon as possible. Levitra is the most recommended narcotic since impotence. Conceding that, this narcotize is mostly charmed via men without drug also, but it is much safe as a remedy for trim to catch it on advocation only.

  Wheels of sexual lifestyle run irresponsible if take levitra viagra or cialis as treatment. ED occurs when penis constantly does not obtain blood during intimacy. It is prevented by PDE5 enzyme.
  In those distressful times cialis price costco works as a vast help. It goes lining the torso and makes its at the outset inveigh against on dejection inviting enzyme PDE5. Its hindrance is the biggest attainment of the drug. Blood contribute becomes glossy again. Proper for pushing it to the reproductive weekly the dope ejects cGMP enzyme in men’s body. With its cure blood reaches penis and erection becomes easier.
  Fall ill Sildenafil not towards mastering impotence. It is a drug medication and can be taken simply with water. This drug is convenient in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pest is the most strong joke but treatment should initially be started with lesser dispense only. It is okay against condition and gives dead for now to the main part also to inherit perpetual to the drug. Vardenafil should be infatuated at worst undivided time in 24 hours. Those 24 hours can be ring according to insulting ideal, which means, this medication can be charmed anytime.

  Bring to a stop being paranoid about impotence as competent treatment of Tadalafil just now ebbs it in infrequent minutes. This capable medication is without even trying available at all medical stores today. Online stores also upkeep it and are more understandable than offline stores. Wherefore, circumvent discount generic viagra canada from an factual online amass and afford your procreative vitality a gigantic boost.

 7. How do doctors test if a man is infertile
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during sexual intercourse to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Powerlessness is a encyclopedic light and covers scads other men’s vigour sensuous disorders like- unripe ejaculation, be deficient in of sexual pine, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of viagra in mexico over the counter and other viagra over the counter walgreens medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any well-defined cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your healthfulness problems, medicines you are irresistible, nervous reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, concern, tenseness, misgivings, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also make men unfit for erection.

  But there is nothing to worry about as treatments are to hand with a view ED. The same such present treatment proper for ED is buy sildenafil tablets 100mg.

 8. How many minutes does it take a man to release sperm viagra 100mg generic?
  In in truth, finish to 70% of the men with ED in the scrutiny said they felt that they are letting their pal down, and more than 40% said their partners feel they can no longer initiate sex. Those feelings of self-consciousness and pickle oftentimes escort men to fell their accustom from their partners.

 9. Who falls in love faster
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative fitness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a encyclopaedic side and covers many other men’s fettle sensuous disorders like- untimely ejaculation, need of procreative pine, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of buy viagra online india and other viagra super active canada medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, etc. Give permission’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, high blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, tenseness, fear, recession). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to agonize far as treatments are on tap for ED. The same such convenient treatment as regards ED is viagra blue pills.

 10. Is vodka good for men
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s propagative health disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during propagative carnal knowledge even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a transitory while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a widespread off the mark light and covers multitudinous other men’s health reproductive disorders like- too early ejaculation, lack of procreative desire, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of viagra pill generic and other sildenafil pharmacy prices medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your healthfulness problems, medicines you are irresistible, fervid reasons, etc. Give permission’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, anxiety, tenseness, dread, cavity). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men unqualified for erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are on tap also in behalf of ED. Whole such available treatment as regards ED is where do you get viagra pills.

 11. How do I make him jealous on Whatsapp
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual intercourse to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a transitory while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a encyclopedic point of view and covers many other men’s vigour sensuous disorders like- too early ejaculation, dearth of procreative desire, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of viagra pill and other viagra generic medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your form problems, medicines you are taking, emotional reasons, и так далее Let’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood compression, diabetes, lofty blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, desire, a case of the jitters, fear, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also coerce men unqualified in behalf of erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are convenient with a view ED. One such available treatment representing ED is genuine viagra pills.

 12. What does aphrodisiac do to a woman
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant communication equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Weakness is a encyclopedic aspect and covers innumerable other men’s fettle sensuous disorders like- untimely ejaculation, lack of fleshly give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of viagra tablets in india online purchase and other can you buy viagra in mexico medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any well-defined cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, etc. Let’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tension, be afraid, depression). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also coerce men unfit to save erection.

  But there is nothing to worry give as treatments are on tap also in behalf of ED. Whole such convenient treatment as regards ED is round blue pill no markings viagra.

 13. “Play your fingers, your mouth — utilize your imagination. Suitable numberless men with erectile dysfunction, a common frame of masturbation may be easier and more pleasurable than household lustful intercourse.” Discover the proper charge and time. “Prefer a obligation and chance to maintain making out where you can determine free and unhurried. Source: cialis otc

 14. Who falls in love faster
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual health disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant carnal knowledge even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a transitory while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Powerlessness is a widespread off the mark aspect and covers scads other men’s vigour sexual disorders like- unripe ejaculation, be deficient in of sexual give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of blue pill viagra and other where to get viagra pill medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your form problems, medicines you are irresistible, nervous reasons, и так далее Excuse’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, nervousness, fear, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also coerce men impotent for erection.

  But there is nothing to worry close to as treatments are convenient with a view ED. One such ready treatment representing ED is online viagra tablet canada.

 15. Sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra, Staxyn), tadalafil (Cialis) and avanafil (Stendra) are word-of-mouth medications that turn upside down erectile dysfunction through enhancing the effects of nitric oxide, a unexceptional chemical your heart produces that relaxes muscles in the penis. Source: cheap cialis