? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: எபிரெயர் 1:1-3

 சகலத்தையும் முடித்துவிட்டார்!

அவர் …தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறார். தேவதூதர்களும் அதிகாரங்களும் வல்லமைகளும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. 1பேதுரு 3:22

இயேசுவின் கீர்த்தியைக் கேள்விப்பட்டு, அவரைப் பார்க்கவேண்டுமென்ற ஆவலில் ஒருவன் எருசலேமுக்கு வந்தானாம். ‘அவரைச் சிலுவையில் அறைந்துவிட்டனர்” என்று சொல்லப்பட்டது. மனமுடைந்த அவனைச் சந்தித்த ஒரு சீஷன், ‘ஏன் அழுகிறாய். இயேசு உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்திற்குச் சென்றுவிட்டார்” என்றாராம். இச்சம்பவம் போலவே இன்றும் இயேசுவின் புகழைக் கேள்விப்படும் அநேகர் அவரைக் காணமுடியாதபடியினால், துக்கத்துடன் செல்கின்றனர்.

பெரும்பாலும் யூதக் கிறிஸ்தவர்களைக் கொண்டிருந்த எபிரெய சபைக்கு எழுதப்பட்ட இந்த நிருபம், ஏனைய நிருபங்களிலிருந்து ஆரம்பத்திலேயே வேறுபட்டு நிற்பதை அவதானிக்கலாம். தேவன் முன்னோருக்குத் தமது செய்தியை அனுப்பப் பல வழி களைப் பிரயோகித்தார். ஆபிரகாமுடனும் மோசேயுடனும் நேரடியாகவே பேசினார்.

யாக்கோபுடன் சொப்பனத்தினூடாக பேசினார். ஏசாயாவுடன் தரிசனத்தின் வாயிலாகபேசினார். இப்போது, தமது குமாரன் இயேசுவின் மூலமாகத் தம்மையே வெளிப்படுத்தி னார். எபிரெயர் 1:2,3 வசனங்களில் கர்த்தர், சுவிசேஷ செய்தி முழுமையையும் நமக்கு எழுதியே தந்திருக்கிறார். ஒன்று, இவரே(இயேசு) தேவனுடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமானவர். இரண்டாவதாக, இவரைக்கொண்டே உலகங்களை உண்டாக்கினார். மூன்றாவதாக, இவரே வார்த்தையாய் நின்று சகலத்தையும் தாங்குகிறவரானார். நான்காவதாக, நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணினார். ஐந்தாவதாக, இப்போது உயிர்த்தெழுந்தவராக உன்னதத்தில் மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார். மாத்திரமல்ல,

 யாவரும் அவரைத் தொழுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றும், அன்றைய யூதர்  விளங்கிக்கொள்ளும்படியும் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆம், தேவனுடைய முதற்பேறானவரே சகலவற்றுக்கும் மேலானவர், அவரே என்றென்றும் தொழுதுகொள்ளப்படவேண்டியவர்.

‘உட்கார்ந்தார்” என்பது நமது நினைவின்படி கதிரையில் உட்கார்ந்தார் என்பதல்ல. இயேசு மனுக்குலத்தின் மீட்புக்கான சகலத்தையும் செய்துமுடித்துவிட்டார்; அவரிடம் திரும்புகிற ஒவ்வொருவனுக்கும் மன்னிப்பும், நித்திய வாழ்வும் உண்டு@ இனி ஒரு பலியுமில்லை, கிறிஸ்துவின் பலியே இறுதியானது. அவரே நமது அழுக்கைப் போக்கினார்; அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் நமக்கு இரட்சிப்பை அருளியிருக்கிறது; அவர் பரலோகிற்குப்போய் தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறார் என்றும், தேவதூதர்களும் அதிகாரங்களும் வல்லமைகளும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது என்றும் பேதுருவும் எழுதியிருக்கிறார். இந்த இயேசுவை இன்று நாம் என்ன செய்கிறோம்? அவருடைய பிறப்பின் மகத்துவத்தை நாம் எப்படிப்பார்க்கிறோம்? சகலத்தையும் முடித்துவிட்டவருக்கு நாம் கொடுக்கின்ற கனம் என்ன? சிந்திப்போம்.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

இன்று இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு யார்? எனது உண்மையான பதில் என்ன?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

319 thoughts on “11 டிசம்பர், 2020 வெள்ளி”
 1. http://voyager.temp.domains/~fre2cre8/forum/profile/lenardhardee750/ https://mapleleafhomebrewers.net/community/profile/andreasgoshorn/ https://makemold.org/profike/vjdbpulvmf https://elearning.academy.police.md/blog/index.php?entryid=38308 https://oeredu.com/blog/index.php?entryid=124175 https://inomaterials.org/profige/ldhggzfgak http://crystal-crystal.uk/profipe/ohncbnnyle https://onlinetraining.nmcadv.org/blog/index.php?entryid=351282 https://elearning.academy.police.md/blog/index.php?entryid=38330 http://boysax.cn/profixe/xsbybkbkew http://internetone.com.ua/profixe/ppalfdavfu http://yaksunwon.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=22509 https://lms-ext.umb.sk/blog/index.php?entryid=142490 https://homeownernetwork.com.ua/profiqe/erlqindfpy http://www.masung.co.kr/bbs/board.php?bo_table=s04_02_eng&wr_id=19387 https://videogameworlds.de/profire/iezycjwhmb http://xn--9d0bz8qvi19kenbr09a98u8tcsl.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=7000 http://majungmul.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19988 https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=264858 http://damoa8949.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12996 http://pratika-insegnanti.net/blog/index.php?entryid=98152 http://demo7.1stopwebsitesolution.com/ahrideandshop/community/profile/clifton5658159/ https://elearning.academy.police.md/blog/index.php?entryid=38434 https://pozitivailem.az/community/profile/rolandkilgour20/ https://toweinsurance.com.ua/profize/lisgeoslpq https://superemployment.net/profice/nwkmmzfjem https://campus.g4learning.com/blog/index.php?entryid=55182 http://vreuls.info/profise/ucsccboeql https://sos.djbea.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4763 https://internetesmercadeo.ru/profike/toieqedfpr http://agnusangel.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=61506 http://tasteofcake1.de/profise/oxwrvdsvyb https://studying.tesla-non-school.ru/blog/index.php?entryid=88105 http://gongsaok.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24282 https://bit.ly/chempionat-mira-2022

 2. Q: Who is Deming Juran and Crosby?
  A: viagra over the counter europe All communication relating to medicament. Assume from word here.
  Various cases of it moved well to lifestyle changes, medications, surgery, or other treatments. Even if your efforts to explore ED are unfruitful, you and your companion can still enjoy physical intimacy and a satisfying sexual life.

 3. Q: How do you make a girl fall for you through touch?
  A: what are viagra pills used for A-one trends of meds. Get now.
  Men are expected to wake up with an erection every morning. Candidly, if you’re in “satisfactory fitness,” your consistency is hard-wired benefit of “morning wood.” If you don’t regularly wake up with that well-known morning erection, it could indicate that your testosterone levels, blood flow, or something more grave is off.

 4. ED meds is a bludgeon employed to crush impotence.

  Sterility is a medical fettle in which men stomach enervated, loose or no erection during earthy intimacy. levitra prescription online is utilized to ameliorate erections as a help to happier, hence making sex interest a rich task. Cialis is a well-to-do ED treatment and has earned gargantuan hero pro the same. Erectile dysfunction or impotency is a sensual tough nut to crack of men’s only. It affects men’s fleshly power gravely and leaves them unsatisfied during those friendly moments. Unsound procreative life of men is a pressing problem. Enchanting it lightly is imbecility. If sample erection problems during every carnal bustle, consult your doctor as quickly as possible. Levitra is the most recommended narcotic for the sake of impotence. Albeit, this tranquillizer is mostly entranced on men without drug also, but it is much non-poisonous on trim to turn to it on advocation only.

  Wheels of sexual viability rove firm if demand cialis 100mg as treatment. ED occurs when penis constantly does not be in vogue blood during intimacy. It is prevented sooner than PDE5 enzyme.
  In those distressful times sildenafil tablets 150mg works as a great help. It goes privileged the torso and makes its primary decry on ruth tempting enzyme PDE5. Its impediment is the biggest attainment of the drug. Blood contribute becomes unbroken again. In the service of pushing it towards the reproductive member the dope ejects cGMP enzyme in men’s body. With its relieve blood reaches penis and erection becomes easier.
  Net Sildenafil only towards mastering impotence. It is a pill medication and can be enchanted with no with water. This narcotic is available in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pill is the most strong joke but treatment should initially be started with lesser quantity only. It is okay benefit of haleness and gives dead for now to the confederation also to away ingrained to the drug. Vardenafil should be captivated at worst whole time in 24 hours. Those 24 hours can be place according to intimate select, which means, this medication can be taken anytime.

  Stop being paranoid just about impotence as efficient treatment of Tadalafil equitable ebbs it in handful minutes. This effectual medication is without even trying handy at all medical stores today. Online stores also tend it and are more dominant than offline stores. Therefore, grow cialis vs levitra from an factual online store and supply your procreative vitality a great boost.

 5. How are babies made for kids
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexual healthfulness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during lustful carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a deficient rare while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Weakness is a encyclopaedic light and covers innumerable other men’s fettle reproductive disorders like- premature ejaculation, need of sexual give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of how to get viagra or cialis and other can i buy sildenafil in canada medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any well-defined cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are taking, emotional reasons, и так далее Let’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood weight, diabetes, favourable blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, a case of the jitters, dread, cavity). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unfit to save erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are convenient in place of ED. Whole such available treatment for ED is whats a viagra pill.

 6. Mr Tilley says kissing, caressing, genital monkeyshines and articulated stimulation can all be experienced as pleasurable whether there is an erection or not. In telling to partnered coition, Dr Fox stresses it is something for both parties to achievement on together. “The collaborator may not be the producer, but they may be part of the solution.” Source: cialis dose

 7. Why do men cheat in good relationships
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual trim disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during sexual commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Impotence is a encyclopaedic aspect and covers scads other men’s haleness sexual disorders like- premature ejaculation, lack of lustful give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of over the counter brand viagra and other viagra pill generic medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your health problems, medicines you are delightful, nervous reasons, etc. Give permission’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood compression, diabetes, high blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tenseness, fear, recession). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men unfit in compensation erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are convenient with a view ED. The same such ready treatment for ED is best online viagra pharmacy.

 8. How effective is pulling out if done perfectly
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during lustful carnal knowledge to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Frailty is a encyclopaedic light and covers scads other men’s fettle sex disorders like- premature ejaculation, need of procreative give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the help of best canadian pharmacy generic viagra and other how to use viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are taking, nervous reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, a case of the jitters, be afraid, depression). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also coerce men unfit to save erection.

  But there is nothing to trouble far as treatments are convenient for ED. Whole such ready treatment for ED is viagra pill identifier.

 9. Somatic issues like will ailment, height cholesterol, high blood demands, diabetes, corpulence, and smoking can all cause erectile dysfunction. On the other hand, dejection, anxieties, suffering, relationship problems, and other mental health concerns can also interfere with sexual feelings. Source: cialis medication

 10. What age does male impotence start
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during propagative intercourse ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Frailty is a widespread off the mark light and covers many other men’s vigour reproductive disorders like- too early ejaculation, be deficient in of lustful desire, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of sildenafil 20 mg tablets cost and other viagra over the counter walgreens medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, heated reasons, etc. Excuse’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, desire, a case of the jitters, be afraid, cavity). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also coerce men impotent in behalf of erection.

  But there is nothing to worry close to as treatments are available for ED. The same such convenient treatment representing ED is female viagra pill.

 11. What Happens If We Deliver Sperm Daily? There’s nothing to call to mind that ejaculating commonplace is unhealthy. Regular ejaculation has no specialist side effects and, so prolonged as it’s not associated with inveterate masturbation or porn addiction, it can in reality be profitable to your excited well-being. Source: cialis coupon walmart

 12. Does banana increase sperm count
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during lustful communication to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Impotence is a wide point of view and covers multitudinous other men’s fettle sex disorders like- premature ejaculation, be deficient in of sexual longing, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of cheapest place to buy viagra and other discount generic viagra canada medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your form problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, tenseness, be afraid, bust). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unfit in behalf of erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are to hand for ED. The same such present treatment as regards ED is canadian generic viagra.

 13. How do I make sure I don’t have erectile dysfunction
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during sexual commerce even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a deficient rare while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Weakness is a widespread off the mark aspect and covers scads other men’s haleness reproductive disorders like- unripe ejaculation, dearth of fleshly give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of how to get a viagra prescription from your doctor and other viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any circumscribed cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, etc. Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood stress, diabetes, lofty blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tenseness, misgivings, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also establish men impotent for erection.

  But there is nothing to harry give as treatments are available in place of ED. One such available treatment representing ED is us viagra over the counter.

 14. It depends on the sort of erectile dysfunction (ED). You can calm convene morning erections with ‘psychogenic ED’ – Some people give birth to erection problems because of factors such as carrying-on desire, relationship problems, being over-tired, or they’ve had too much alcohol. This species of ED is called psychogenic ED. Source: cialis vs viagra cost

 15. How do u know if your sperm count is low
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative healthfulness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during lustful carnal knowledge ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Weakness is a encyclopedic point of view and covers innumerable other men’s health sensuous disorders like- too early ejaculation, be deficient in of lustful pine, etc. Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of buy viagra online us pharmacy and other viagra in mexico over the counter medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any specific cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your form problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, и так далее Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood weight, diabetes, high blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, tenseness, fear, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also net men unable in behalf of erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are on tap for ED. One such ready treatment representing ED is mens viagra pills.

 16. In act, airless to 70% of the men with ED in the survey said they felt that they are letting their collaborator down, and more than 40% said their partners lean to they can no longer activate sex. Those feelings of self-consciousness and excess ordinarily supervise men to blot out their fitness from their partners. Source: purchase cialis online

 17. Faça suas apostas esportivas online no betboo.com! O melhor site de apostas esportivas da america latina! Conheça nossos bonus para novos apostadores.

 18. In many cases, yes, erectile dysfunction can be reversed. A bookwork published in the Daily of Procreant Medicine institute a abatement rating of 29 percent after 5 years. It is substantial to note that parallel with when ED cannot be cured, the right treatment can slacken up on or omit symptoms. Source: buying tadalafil

 19. Is it normal to miss a period
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive health disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during lustful carnal knowledge to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a short while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a widespread off the mark point of view and covers multitudinous other men’s health sensuous disorders like- premature ejaculation, dearth of fleshly give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the help of buy generic viagra 100mg online and other what does viagra pills look like medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any circumscribed cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, и так далее Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, nervousness, fear, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also establish men unfit for erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are available in place of ED. Whole such available treatment for ED is viagra pill images.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin