விசுவாச ஜெப பங்காளர் ஒன்றுகூடல் நிகழ்ச்சி

✝️ Sathiyavasanam Faith Partner Meeting
? Every first Wednesdays, 2021 | 10:30 AM Colombo

விசுவாச ஜெப பங்காளர் ஒன்றுகூடல் | Join Zoom Meeting


இலங்கை சத்தியவசனம் வழங்கும்

*வேத வினா விடை போட்டி*

15 செப்டெம்பர் 2021

காலை 10.00 முதல் 11:30 வரை.

Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82773544686?pwd=aehodtlav2lragxkyzrsdvrpdgxezz09

Meeting ID: 827 7354 4686
Passcode: 433929

*வாருங்கள்! கலந்துகொள்ளுங்கள்!*

https://us02web.zoom.us/j/82773544686?pwd=aEhOdTlaV2lraGxKYzRsdVRpdGxEZz09

(zoom Link)

https://us02web.zoom.us/j/89906567436?pwd=UXhBYkN6U0NyNVNobVB1a2FsVEE2Zz09

✝️ Sathiyavasanam Faith Partner Meeting
? Wednesday, June 17th 2020 at 10:30 AM Sri Lanka ??

? Join Zoom Meeting (click) ?
https://us02web.zoom.us/j/87550771688?pwd=aFNweWxLRmY3Sk1MZGZNWjMyNXYrdz09

✝️ Sathiyavasanam Faith Partner Meeting
? Wednesday, June 17th 2020 at 10:30 AM Sri Lanka ??
Join ? Zoom Meeting click ?
https://us02web.zoom.us/j/82619890785

Sathiyavasana Faith Partner Meeting
Wednesday, June 10, 2020
10:30 AM Sri Lanka Time

Solverwp- WordPress Theme and Plugin