யாரிடத்திலிருந்து உதவி வரும்?

சகோ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட்

“ஒரு வீதியில் நாம் நடந்து செல்லும் பொழுது, அல்லது ஒரு விபத்தில் அகப்பட நேரிடும்பொழுது, ஒரு பரீட்சைக்கு முகங்கொடுக்க நேரிடும்பொழுது, போக்குவரத்துப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளினால் சோதனைக்குள்ளாக்கப்படும் பொழுது, ஒரு தொழிலைத் தேடும்பொழுது, பொருளாதார விலைவாசி உயர்ந்துகொண்டே போகும்பொழுது, காரணமின்றி கைது செய்யப்படும்பொழுது, அல்லது நாம் கடத்தப்படும் பொழுது……“ இவ்வாறான சமயங்களில் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? ஆம், நாம் அத்தகைய நிமிடங்களில் செய்வதறியாது திகைத்து விடுகின்றோம். ஆயினும் எந்தவிதமான ஒரு பாதகமான சமயத்திலும்கூட நம்மைக் காப்பாற்றும், வழிநடத்தும் ஒருவர் உண்டு என்பதை நாம் சிந்தித்துள்ளோமா?

எல்லா நேரங்களிலும் நாம் நம்மைக் குறித்து மட்டுமே சிந்திக்கின்றவர்களாக இருக்கின்றோம். துன்பப்படுகின்ற மக்களைக் குறித்தோ, நம்மை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஆண்டவரைக் குறித்தோ சிந்திப்பதேயில்லை என்பதுதான் எல்லாவற்றையும்விட பரிதாபகரமான ஒரு விஷயம்! சகல சந்தர்ப்ப சமயங்களிலும், நாம் செய்யவேண்டிய காரியமென்ன? தேவனிடம் விசுவாசம் வைப்பதொன்றையே அவர் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றார்.

தேவன் நல்லவராக இருப்பதினாலும், தமது வாக்கின்படி நம்மைப் பாதுகாப்பதினாலும் அவரிடமே நாம் நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும். சந்தோஷம், மனமகிழ்ச்சி, சமாதானம் போன்றவை தேவனிடமிருந்தே வருவதினால், நாம் செய்யவேண்டிய காரியம் அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். இவ்வுலகத்தில், பலவிதமான துன்பங்களின் ஊடாக நடக்க நேரிட்டபோதும், தேவன் நம்முடனிருப்பதால், தேவபிள்ளைகளான நாம் கலக்கமடையத் தேவையில்லை. மரணமே நமக்கு நேரிடுமாயினும், நாம் பயப்பட தேவையில்லை.

வாழ்வின் பொருளாதாரத் தேவைகள் நம்மை மிகவும் நெருக்கும்போது நாம் நினைக்க வேண்டிய காரியம் ஏசாயா 59:1ன் படி, “…கர்த்தருடைய கை குறுகிப்போகவுமில்லை; கேட்கக்கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவுமில்லை“ என்பதே. ஆகவே, தேவனில் விசுவாசம் வைத்துள்ள நாம், நமது குடும்பங்களில் ஏற்படும் பொருளாதாரச் சுமைகளை, பாதுகாப்பற்ற நிலைகளை எண்ணிக்கலங்கும் மக்களாயிராமல், தேவனைச் சார்ந்து வாழவும் அவருடைய வசனத்தின்மேல் உறுதியாய் நிலைத்திருக்கவும் வேண்டியது அவசியமாகின்றது. ஆகாயத்துப் பறவைகள், காட்டுப் புஷ்பங்கள், காட்டுப்புல் போன்றவற்றினை பராமரிக்கும் (மத்.6:25-29) தேவனை இனி மேலாகிலும் நாம் நோக்கிப் பார்ப்போமா?

இன்று ஒருசில குடும்பங்கள், போக்குவரத்துச் செலவு, பால், மா, அரிசி, தேங்காய் போன்ற அன்றாட உணவுப்பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வினாலும், யுத்தத்தின் தாக்கங்களினாலும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை காண்கிறோம். உலகிலுள்ள யாவற்றையும் பிழைப்பூட்டுகிற பரமபிதா உங்களையும் கவனிக்கிறார் என்பதை இன்று உணர்வீர்களானால் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள். உங்கள் சிந்தனைகளை இந்த உலகத்திற்குரிய பொருட்களின்மீது வைத்து விடாதிருங்கள். இன்று இவை தேவைதான். ஆனால் என்றென்றும் தேவையானதொன்றல்ல. உங்கள் தேவைகளைச் சந்திக்கும் தேவன்மீது எப்பொழுதும் உங்கள் கவனத்தை வைத்திருப்பீர்களாயின், அவர் உங்கள் நல்ல மேய்ப்பனாக இருந்து, அன்றன்றுள்ள ஆகாரத்தை அனுதினமும் தந்து, புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீரண்டை உங்களை வழிநடத்துவார்.

தினம் தினம் கவலைப்படும் மனிதர்களின் மத்தியில் கடைசிவரை நம்மைப் பாதுகாக்கும் சர்வவல்ல தேவனின் கரத்திலே தஞ்சம் புகுந்தவர்களாக வாழ்கின்றோமா? “சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது“ (சங்.34:10). என சங்கீதக்காரன் கூறியுள்ளாரே. இயேசு கூறினார்: “நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்“ (யோவா.11:25). ஆகவே “ஆத்துமாவைக் கொல்ல வல்லவர்களாயிராமல், சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்; ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள்“ (மத். 10:28).

ஆபகூக் தீர்க்கதரிசி இவ்வாறு அனுபவித்து கூறுகிறார். “அத்திமரம் துளிர்விடாமற்போனாலும், திராட்சச்செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற்போனாலும், ஒலிவமரத்தின் பலன் அற்றுப்போனாலும், வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற்போனாலும், கிடையில் ஆட்டுமந்தைகள் முதலற்றுப்போனாலும், தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமற்போனாலும், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன், என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களிகூருவேன்“ (ஆபகூக் 3:17,18). ஆகவே நமது கையின் பிரயாசம் நமக்கு இல்லா மற்போனாலும்கூட எப்பொழுதும் நாம் கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியாயிருக்கப் பழகிக்கொள்வதே சிறப்பான காரியமாக இருக்கின்றது.

நமக்கு தேவனிடத்திலிருந்து உதவி வருவது நிச்சயம். இன்னுமொரு காரியமும் உண்டு, அது நாம் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறோமா இல்லையா என்பதை அறியும்படிக்கே இவைகள் நேரிடலாம் அல்லவா? (உபா.13:3) மாராவின் தண்ணீரண்டையிலே இஸ்ரவேல் மக்கள் முறுமுறுத்தபோதும் தேவன் அந்தத் தண்ணீரை மதுரமாக்கிக் கொடுத்தாரல்லவா? (யாத். 15:23-26).

உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய தேவை இன்னது என்பதை சர்வவல்லவரான தேவன் அறிந்தவராகவே இருக்கிறார். இஸ்ரவேல் மக்களின் வனாந்தர பயணத்திலே மன்னா, காடை, தண்ணீர், இறைச்சி என அவர்களுக்குத் தேவையான யாவற்றையும் சந்தித்த தேவன், இன்று உங்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளையும் சந்திக்க வல்லமையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். தேவனிடத்தில் மாத்திரம் உங்கள் எதிர்பார்ப்பு, நம்பிக்கையை வைத்திருக்கும்போது வாழுவதற்கான வழியை அவர் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பார். ஏலீமில் இஸ்ரவேல் மக்கள் இளைப்பாறி அங்கு தங்கியது தேவனுடைய இரக்கத்தினால் மாத்திரமே. நமது வாழ்க்கையில் சுமை நம்மை அழுத்துகையில் தேவன் ஒருவரே நமது முழு எதிர்பார்ப்பையும் நிறைவேற்றுபவராக இருக்கிறார்.

அன்று யோசேப்போடே சிறைச்சாலைக்குள் கூடவேயிருந்த ஆண்டவர், எல்லாச் சூழ்நிலையிலும் உங்களுடனே கூட இருந்து, கோழி தன் குஞ்சுகளைப் பாதுகாப்பதுபோல் தமது சிறகுகளினாலே உங்களைப் பாதுகாப்பார். “உன் பக்கத்தில் ஆயிரம்பேரும், உன் வலது புறத்தில் பதினாயிரம்பேரும் விழுந்தாலும், அது உன்னை அணுகாது“ (சங்.91:4-7). எனவே நீங்கள் பயப்படாமல் நம்பிக்கையோடே வாழுங்கள். தேவன் உங்கள் வழிகளிலெல்லாம் உங்களைக் காப்பாற்றுவார். நீங்கள் அவரை நோக்கிக் கூப்பிடும்போது அவர் உங்களுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்செய்வார். இவையெல்லாவற்றைப் பார்க்கிலும், மாறாத அவருடைய வாக்குத்தத்தமானது, “ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன்“ (சங்.91:15) என்பதாகும்.

வழிதெரியாமல், செய்வதறியாமல் திகைத்து சித்தங்கலங்கி நிற்கும் தேவபிள்ளைகளே, பயப்படாதேயுங்கள். “…உங்கள் வழிகளைப் பார்க்கிலும் என் வழிகளும், உங்கள் நினைவுகளைப் பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது“ என ஏசா.55:9ல் நமது தேவன் வாக்குப்பண்ணியுள்ளார். தேவனிடமிருந்து மட்டுமே நமக்கு உதவி வரும். “அவன் என்னி டத்தில் வாஞ்சையாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன்; என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன்.“ (சங்.91:14). இதை வாசித்து, அவரிலே அடைக்கலம் புகுந்தால், உங்கள் வாழ்வை அவரே வெற்றி சிறக்கப்பண்ணுவார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.

“எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும்.“ (சங்.121:1-2) என்ற சங்கீதக்காரனின் வார்த்தைகளின்படி நமக்கு எல்லாவிதமான உதவியும் ஒத்தாசையும் நம்மைப் பாதுகாத்து வழிநடத்தி, நம்மைப் போதித்து நல்வழிப்படுத்தும் தேவனிடமிருந்தே வரும். அந்த ஒப்பற்ற கன்மலையை நோக்கிப்பார்க்கும் எவரும் வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை.

அருமையானவர்களே, தேவன் உங்களைப் பாதுகாக்க வல்லவர். உங்களது தேவைகளை சந்திக்க வல்லவர். தற்போது உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை அவர் நன்கறிந்தவர். அவர் கண்களுக்கு மறைவானது எதுவுமேயில்லை. அவரை நோக்கிப் பார்ப்பீர்களா? எத்தகைய சூழ்நிலையிலும், நீங்கள் பரீட்சைக்கு முகங்கொடுக்கும்போதும், சோதனையிடப்படும்போதும், படுத்திருக்கும்போதும், எழுந்திருக்கும்போதும், நடக்கும்போதும் தேவனை நோக்கிப் பார்ப்பீர்களா?

அவரை மட்டும் நம்பி வாழ்வீர்களானால், எத்தகைய பாதகமான சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர்தாமே உங்களைப்  பாதுகாப்பார்!

இ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட்
நன்றி : சத்தியவசனம் சஞ்சிகை. இலங்கை

2,082 thoughts on “யாரிடத்திலிருந்து உதவி வரும்?

  1. Jackson eYRNQKaoladEMnqhBFf 5 29 2022 buy cialis online 20mg Our findings suggest that initiatives to ensure that surgeons are informed about the role of RT after mastectomy, to encourage provider participation in the postmastectomy RT decision, and to improve patient education in this setting, would further optimize care for patients with breast cancer

  1. Ivory sjVdRSVOQlx 5 29 2022 overnight cialis delivery This big bag of scrolls is just the price of ten dwarven slaves, The dwarves elite warriors had already been exhausted does garlic help to lower blood pressure in the previous World War II, and now the miners in battle have how many take blood pressure medication become the absolute main force, with adult dwarf women and older children accounting for the vast majority

  1. Estrogens lack of absorption significantly reduces estrogenic side effects, as well as prohibits gynos development by starving existing gyno growth of the nourishing estrogen necessary to sustain and or increase it soft tab cialis 10 who concluded that cabergoline can be administered safely in PCOS patients with hyperprolactinemia to improve the menstrual cycles

  1. Most firms that have dropped coverage have done so for their active workers planning to retire in the future, rather than for current retirees buy propecia online Unexplained subfertility was defined as a failure to conceive after one year of regular unprotected intercourse and a prewash total motile sperm count TMSC of at least 3 million NICE clinical guideline

  2. Currently used modalities to treat infertility are controlled ovarian stimulation with or without IUI, surgery and assisted reproduction techniques 4 viagra nitroglycerin Block Reference 7a71fd51 3224 11ed 8941 4259474b7a76 VID IP 37

  1. Resistance to methicillin is present in more than 80 of the coagulase negative staph isolates what is viagra for women 5 in double transgenics with nGFP reporter and controls lacking Mos iCsp3, respectively Figure 3F, and was statistically significant P P Pou4f3 Cre; Mos iCsp3 mice and showed that the ablation was tightly defined by exposure to dimerizer and occurred in a mosaic pattern, followed by a wound healing response by surrounding supporting cells but not by hair cell replacement Supplemental Figure 7H

  1. Association between density of coronary artery calcification and serum magnesium levels among patients with chronic kidney disease cialis daily Do not use the FORTEO delivery device if it looks damaged

  2. Previously, we showed that in the absence of hormone, SRC3 did not bind to WT ERО± LBD, whereas Y537S ERО± bound SRC3 markedly in the absence of E2 with a 10 fold reduced affinity, and D538G ERО± bound SRC3 with a 100 fold reduced affinity compared to hormone bound WT receptor 8 propecia results after 3 months

  1. An attractive hypothesis emanating from our mammalian Kcc2 alignment is the significance of dual RE 1, exerting repression by binding to its cognate transcriptional repressor complex REST to meet the regulatory needs of Kcc2b exquisitely fine regulation for plasticity adaptation of inhibitory transmission by GABA and glycine in mature neurons and the dramatic perinatal increase in KCC2 female viagra pornhub

  1. Story after story has appeared highlighting various alleged weaknesses in the regulatory apparatus, again never quite directly stating they were responsible, but alluding vaguely to the Гў questionsГў they supposedly Гў raise buy cialis online usa Does it help some how

  2. does propecia work An individual patient meta analysis from four randomised controlled trials including 839 patients with HFrEF and ID, of whom 504 were randomised to IV ferric carboxymaltose, suggests that short term mean follow up 31 weeks treatment could also reduce HF hospitalisations when compared with placebo

  1. Coughing is a relatively insensitive indicator of the presence of heart failure and can also be caused by a wide range of diseases affected the airways or lungs propecia for hair loss Washington approved, writing, Гў The spirit of enterprise so conspicuous in your plan for surprising in their quarters, and bringing off the Prince William Henry

  1. NAPDH provides reducing equivalents needed for catalase function and for maintenance of the reduced states of glutathione and thioredoxin where can i buy viagra connect The differences in clinical outcomes and quality of life among patients of various age groups were found to be statistically insignificant

  1. More time passed viagra and cannabis Human breast cancer is one of the most well known malignancies, representing almost 1 out of every 3 female tumors examined, and it is the second leading cause of cancer death among women DeSantis et al

  2. It is possible that coleslaw consumption counted as raw consumption dilutes the association of raw cabbage intake with breast cancer risk, because it is usually consumed with mayonnaise, buttermilk, cream, etc generic cialis 5mg Effect of Nigella sativa oil versus metformin on glycemic control and biochemical parameters of newly diagnosed type 2 diabetes mellitus patients

  1. The aim of perioperative fluid therapy, in parallel with the maintenance of the effective circulating blood volume, is to avoid both fluid overload and under hydration, while maintaining patients fluid balance as close as possible to zero best gas station viagra

  1. To him, you re just a free prostitute signs clomid is working ticlid ursodiol patient reviews House Democrats said there was no discussion in the briefingabout whether the problems should lead to a delay of theindividual requirement that every American have insurance or paya tax penalty

  1. In the primary analysis based on the Finkelstein Schoenfeld method, no imputation was done for missing cases cheapest cialis available Exclusion criteria were dogs under medications known to affect the cardiovascular, renal or respiratory systems; dogs with uncooperative temperament that might require sedation for an echocardiogram; the evidence of arrhythmias on ECG except sinus arrhythmia; cardiac abnormalities and a SBP 160 mmHg

  1. Androni thought absentmindedly, She woke up suddenly, and her face flushed red, You say, even if all of our can sudafed lower your blood pressure more than 10, 000 elves go to the battlefield, how much can we resist finasteride receding hairline Precision Medicine Research Center, Advanced Institute of Convergence Technology, Seoul National University, Suwon, Gyeonggi do, 16229, Republic of Korea

  1. Tamoxifen therapy was associated with a reduction in fractures of the hip 45, radius Colles fracture, 39, and spine 26 olive oil and lemon benefits viagra When the strengths does apple cider vinegar really lower blood pressure of the two sides are similar, the waste of these subtleties often accumulates into the final defeat of the entire battle

  1. c Single image from the dynamic post contrast sequence shows diffuse parenchymal thinning of the right kidney with delayed excretion into the renal collecting system relative to the left, indicative of clinically relevant obstruction buy z pack over the counter Higher weight A higher weight can decrease the chances of Clomid working successfully

  2. viagra honey com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Tabletki 20Ceneo 20 20Viagra 20Sildenafil 20Mercadolibre viagra tabletki ceneo A class action complaint by four users has charged the professional networking site with hacking into their external email accounts and downloading addresses of their contacts for monetary gain by repeatedly promoting its services to these contacts

  1. The efficacy of metronidazole has been limited at best, and resistance has also now been reported buy cialis online using paypal We collected gender and age; duration, cause and provenience of hospitalization; symptoms and pH at admission; glucose control HbA1C at hospitalization and 6 month after discharge

  2. is filled with a Teva product cialis reviews Orally ingested drugs must typically pass through both a water based environment the intestinal tract and an oil based environment the intestinal lining in route to their intended targets

  3. can you drink on viagra It reflects an inflammatory state, and plays a crucial role in the inflammatory progression, it is also positively related to the severity of the infection and can be used as a reliable indicator to predict the occurrence of severe infection as a sensitive marker 27

  1. For the study, researchers analyzed data from 1, 090 patients with breast cancer mail order propecia Depletion of Hhat decreased anchorage dependent and anchorage independent proliferation of ER positive, but not triple negative, breast cancer cells

  1. Before, during and after my chemo radiation I m not on Tamoxifen, I started immediately taking Glucosamine Chondrite, twice a day I am a short person, and have joint pain anyway, so this really really helped walgreens viagra price So anyway she said after a blood tests and ultrasound that I have a huge cyst on one of my ovaries

  2. cialis hydroxyzine hydrochloride tablet uses Deputy Prime Minister and Liberal Democrat leader Nick Clegg blocked the childcare ratio plans, later saying that the proposals were widely opposed by parents and experts, and could have pushed costs up cialis coupons All mice were randomly assigned to be euthanized either on the day of injection or on day 4, 8, 10, 12 or 16 post injection to collect the tongue for further processing

  1. It did notdefine how big a part of the ship must be order cialis online There is evidence that, in addition to providing all of the benefits of a topical retinoid, adapalene has anti inflammatory effects similar to betamethasone 17 valerate and therefore may be the most anti inflammatory topical retinoid available

  1. There have been infrequent reports of ovarian neoplasms, both benign and malignant, in women who have had multiple drug therapy for controlled ovarian stimulation; however, a causal relationship has not been established cialis 10mg

  2. The clinical pregnancy rate was 66 and the live birth rate was 40 generic for cialis While the sensitivity and specificity of HSG in this study were higher than studies looking at HSG mentioned above, it must be noted that this was a smaller cohort of women evaluated

  1. Awareness should be raised regarding MBD s potential to elicit tissue necrosis resulting in significant morbidity, cosmetically unsatisfactory results and even delayed cancer treatment buy cialis 5mg I was told iv a pers Show More I had 2 doses of Reclast a year apart

  1. It s a combination of place names and words favored by his ownership interests Jamie Diaz, originally from Spain but now in Miami; and Peacock Racing, a partnership of Venezuelans Guillermo Guerra and Guerra s father in law Solomon Del Valle, who ended up with the horse just six weeks before his first run cialis professional Most cancers are named for the organ or type of cell in which they start for example, cancer that begins in the colon is called colon cancer, cancer that begins in basal cells of the skin is called basal cell carcinoma

  1. If and when the drug goes away, the lost weight is apt to come back buying cialis online safe All doses of CDB 4124, as well as the Lucrin dose, on average reduced distress related to pain over the course of the six month exposure to the drug, with the 50 mg CDB 4124 dose reducing both the duration and intensity of pain more effectively than the 12

  1. 05 progesterone secretion only in ewes treated with INDO or MECLO is cialis generic 1 5- 15 Clinical pregnancy c rate per attempt b n 56 20 Clinical pregnancy c rate per embryo transfer b n 47 23 a Primary efficacy outcome b Secondary efficacy outcomes

  1. Not good Xing Feng thought that he had escaped the disaster, but he did not expect that only the aftermath would still have such a terrifying can alka seltzer lower blood pressure power, so he could not help shouting Everyone, be careful After speaking, Xing Feng hurriedly propped up his true qi to resist does chia seeds lower blood pressure the terrifying aftermath where to buy finasteride Monitor Closely 1 lemborexant, primidone

  1. They told us it was 20 an hour, and most people were like, ok, sounds great where to buy cialis After several fierce battles, the Dali army has completely adopted the method of shrinking and defending, and even the city gates have been sealed

  1. com 20 E2 AD 90 20Aturan 20Pakai 20Viagra 20100 20Mg 20 20Viagra 20Masticabile aturan pakai viagra 100 mg His response is typically honest I d like to hope that I d never raise an accusation against God, I intend to look for the good story that s being told in the midst of this levitra pas cher pour

  1. This is merely a primer into the world of anabolic steroids tamoxifen action As excited state electrons return to a more stable configuration, they transfer their energy to oxygen, leading to the formation of reactive oxygen intermediates

  1. Dimehydrinate was first described in the literature in 1949, 5 and patented in 1950 buy cialis pills Although the mean baseline creatinine clearance was higher in patients who received placebo, this was not statistically significant

  1. Furthermore, when an ageing circadian system is coupled with a deteriorating physiology, the side effects of a 24 7 artificially illuminated indoor environment can be especially debilitating, especially for older adults with dementia viagra patent expiration Of these, 30 articles were selected for inclusion Fig

  1. slowly, over 1 2 minutes; an alternate day schedule or a 3 4 daily dosing regimen with rest periods of 1 2 days in between may be the most tolerable and effective regimen for the continued control of edema; reserve I female viagra name

  1. Because the success of novel anticancer therapies is measured primarily by their ability to extend life, prognosis is a central element of oncologic research cialis viagra combo pack If You Re In A Rush And Need A Keto Fast Food Option, There Are Some Out There Plus, A Keto Or Very Low Carb Method Would Require The Least Quantity Of Insulin And Improve The Probability Of Remaining Within A Wholesome Blood Sugar Vary Throughout The Day And drastic weight loss tips Evening When Following A Keto Food Regimen, The Thought Is To Eat Only A Few Carbs, A Reasonable Quantity Of Protein, And Just As A Lot Fat As You Have To Really Feel Happy, Quite Than Stuffed A Keto Diet Is One That Limits Carbs And Has Many Potential Well Being Advantages On A Keto Food Regimen, You Narrow Means Again drastic weight loss tips Buy Shark Tank Weight Loss Drink On Carbohydrates, Also Identified As Carbs, drastic weight loss tips To Find A Way To Burn Fat For Gasoline The Number Of Carbohydrates You Should Devour On A Keto Diet Depends On Your Present Calorie Consumption

  2. The active ingredient in Dupixent is dupilumab, a monoclonal antibody that partly blocks the ability of the body to activate immune cells in response to an allergen generic cialis online europe Fortunately, by the mid 1990s, there was a proven and expanding market developed by tamoxifen, so risks were minimized for the pharmaceutical industry as the kingdom was divided

  1. We next examined the effect of targeting components of the HRGОІ1 signalling pathway in Tam R cells to assess whether such a strategy, in combination with gefitinib, would more effectively reduce growth and invasive capacity cialis generic 5mg

  1. Int Immunopharmacol 2001; 1 5 891 901 cialis 20mg 13 Because serum concentrations of endoxifen are 6 to 12 times higher than 4 hydroxy tamoxifen in patients receiving long term tamoxifen therapy, many think endoxifen is the most significant tamoxifen metabolite

  1. Part 2 focused on the patient s health condition by examining the following parameters Eastern Cooperative Oncology Group ECOG score, diagnosis of breast cancer, time since initial diagnosis, metastatic status, therapy, diagnosis of other cancer, and menopausal status propecia results after 3 months

  1. best place to buy generic cialis online 25 trypsin Invitrogen at 37 C for 45 min, resuspended in L15 FBS Invitrogen, dissociated, and plated onto collagen coated coverslips at a density of 150, 000 cells 25 mm 2 coverslip in M1 medium containing MEM Invitrogen, glucose Sigma Aldrich, and Hyclone FBS Fisher Scientific plus neural growth factor NGF AbD Serotec

  1. cialis While the majority of women are able to make decisions that reflect their personal preferences, others are ineligible due to absolute or relative contraindications relating to existing health issues

  1. Those with most of their sales in Europehave slipped 1 how do you get viagra I have use this everyday twice a day and my acne has improved greatly with only a few pimple near my hairline so as you said, you can get dermaplane if you don t have active acne

  1. Bunone G Briand PA Miksicek RJ et al dose of clomid One or the other substance might not slow these systems to dangerously low rates, but when they are combined, the body may not be able to control their depressing effects

  2. As a diuretic, Lasix helps the body get rid of extra water where to buy cialis online safely Several classes of chemotherapeutic drugs cause peripheral neuropathy, including the plant alkaloids vincristine and vinblastine, taxanes paclitaxel and docetaxel Taxotere, platinum based compounds cisplatin, carboplatin, and oxaliplatin Eloxatin, and other drugs, such as thalidomide

  1. Inappropriate activation of growth factor receptors, especially in the EGFR family, is reportedly responsible for development of tamoxifen resistance 5, 31, 32 cialis for sale online Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI, et al

  2. rosuvastatin methocarbamol and chlorzoxazone interactions The town has required the workers handling the teardown of the building to sign agreements banning them from discussing any aspect of the work as Newtown officials attempt to fade out of the media spotlight that hit the bucolic commuter suburb after the December 14 attack shelf life of viagra S sulfonamido refers to a S O 2 NR x R y group, with R x and R y as defined above

  1. finasteride 1 mg buy uk 32 showed, in a dataset derived from patients enrolled in a randomized, double blind, phase II neoadjuvant trial, that lower scores of a genomic signature of PIK3CA mutation PIK3CA GS were able to identify those patients with the largest relative decreases in Ki67 a surrogate marker of response to letrozole everolimus R 0

  2. That panel did however recognise the potential prohibitive cost of wide spread multigene expression analysis, and instead propositioned immunohistochemical surrogates such as dichotomising ERО± positive breast cancer cases on the basis of PR and Ki67 positivity thresholds and HER2 status, even though such measures have been found to be less accurate 17, 60, 65 how long does it take viagra to take effect

  3. Her bare feet were equally beautiful and flawless, A greasy feeling brushed Roger s forehead, the tip of his are high blood pressure meds affected by grapefruit nose, and his lips buy cheap propecia Impact of point spread function reconstruction on thoracic lymph node staging with 18F FDG PET CT in non small cell lung cancer

  1. At its September 17 19, 2002, meeting in Washington, DC, the NOSB recommended adding xylazine to the National List as a synthetic substance to be allowed for use in organic livestock production, with the restrictions that it 1 Be for emergency use only; and 2 carry a withdrawal period the interval between the time of the last administration of a sponsored compound and the time when the animal can be safely slaughtered for food or the milk can be safely consumed for use of the substance be extended twice beyond what would be required by the FDA cialis 5 mg

  1. 53 For patients with invasive cancer, it has been difficult to prospectively identify patient subgroups in whom irradiation can be routinely omitted finasteride 1mg tablets for sale Depending on what kind of diabetes you ve, blood sugar monitoring, insulin and oral medications may play a job in your therapy Eating a nutritious diet, sustaining a healthy weight and taking part in regular exercise are also important factors in managing diabetes Throughout the day, it s not unusual for blood sugar levels to go up and down retinopathy diabetes based mostly on whenever you eat and the way your physique releases a hormone called insulin

  1. Headache Inflammation Nasal congestion Weight increased buy cialis 7 of patients, catheter was replaced after completion of this study; hospital s instructions on replacement of the catheter are 48 hours

  1. A Cell viability after transfection of negative control Mock 200 pM, precursor miR 34b 200 pM or antagomir 34b 200 pM was detected by using 3 4, 5 dimethylthiozol 2 yl 2, 5 diphenyltetrazolium bromide n 3 viagra side effects blood pressure Now I was spotting so getting ready for an other month and the doc told me to start provera again

  1. He suddenly acute blood pressure lowering meds in stroke felt extremely regretful, For the so called power, hegemony, and the so called millennium dynasty, is the heavy price he paid really worth it buy cialis generic No breast cancer does not manifest in nails

  1. Two month old baby with 20 45 seizures per day cialis and viagra sales However, patient important outcomes favor oral antibiotics over OPAT, especially considering catheter complication rates with their resulting need for unscheduled revisits and rehospitalizations

  1. Total RNA isolated from overnight cultures grown in the presence of 0 200 Ојg ml doxycycline was fractionated by agarose gel electrophoresis, transferred to nylon membranes, and probed with a 32 P labeled hph probe buy generic cialis

  1. 99m Tc pertechnetate 555 MBq 15 mCi, with a minimum of 185 MBq 5 mCi for the pediatric population is injected intravenously, with the acquisition started immediately to ensure the flow portion of the study is not missed cialis order online

  1. These diseases can be treated with either combined topical and oral corticosteroids prednisone, 0 can i take viagra 12 hours apart In this case, evaluating the ability of tamoxifen to influence gene and protein expression, invasion and motility through ECM and in the context of multiple cell types, and determination of tamoxifen metabolism, provides a more comprehensive analysis that adds information to proliferation and apoptosis that could better inform patient response to tamoxifen and provide insight into complementary strategies

  1. A short term one week study indicates that patients do not experience the expected drop in blood levels when crossed over to the intramuscular route if the phenytoin IM dose is increased by 50 percent over the previously established oral dose order cialis online

  1. As a result, Clomid is a common treatment to cure male infertility cheapest cialis We are working towards our vision to Make it Safe Simple for anyone wishing to do trade in India, be it exporting or importing products

 1. piracetam clobetasol coupon costco Гў Unless and until either the General Assembly repeals or suspends the Marriage Law provisions or a court of competent jurisdiction orders that the law is not to be obeyed or enforced, the Marriage Law in its entirety is to be obeyed and enforced by all commonwealth public officials, Гў Pellegrini wrote how long does it take for lasix to start working

  1. It s worth noting that research has shown that GLP 1 receptor agonists, including Ozempic, can have other health benefits for people with type 2 diabetes, including positive effects on blood pressure, cholesterol levels, and beta cell function how to buy cialis Macrofilaricidal activity after doxycycline treatment of Wuchereria bancrofti a double blind, randomised placebo controlled trial

  2. 054 Subtype Link Type Annot endobj 175 0 obj endobj xref 0 1 0000000000 65535 f 50 2 0000311472 00000 n 0000316077 00000 n 131 1 0000316262 00000 n 172 1 0000316457 00000 n 174 2 0000316595 00000 n 0000316733 00000 n trailer Prev 311167 startxref 316803 EOF 50 0 obj stream 2022 07 20T12 35 02 03 00 2022 07 20T12 39 45 03 00 2022 07 20T12 39 45 03 00 Adobe InDesign CC 14 generic cialis 5mg So, while OCT A is storming into clinical practice right now, it does not replace FA for many conditions

  1. what color is viagra pill It is further recommended that expected patient response to serious side effects, such as neutropenic sepsis, are rehearsed with patients and carers, and that key points are reviewed at the end of the consultation to ensure optimal management of complications

  2. Drug inhibitors that target components of the mitogen activated protein kinases MAPK signaling pathway show clinical efficacy in a variety of cancers, particularly those bearing mutations in the BRAF protein kinase proscar Breastfeeding Since it is possible to pass amoxicillin to the baby through breast milk, you should talk to your doctor about whether to start a prescription