நவம்பர் 24 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு 1 சாமுவேல் 3:11-15

கண்டிப்பும் கனிவும்

பிதாக்களே, நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளைக் கோபப்படுத்தாமல், கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக. எபே.6:4

நான் சிறுவனாயிருந்தபோது, துஷ்டத்தனம்பண்ணி பெற்றோரினால் அடிக்கடி தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு தடவை ஏதோ சாட்டுச்சொல்லிவிட்டு, பெற்றோருக்குத் தெரியாமல் என் நண்பர்களுடன் சினிமா பார்த்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தபோது, அதைக் கண்டுபிடித்த எனது அப்பா பலமாக என்னை அடித்துவிட்டார். உடம்பு முழுவதும் தழும்புகள்; இதைக் கண்ட எனது தாயார் மஞ்சளும் நல்லெண்ணையும் சேர்த்து சூடாக்கி பூசிவிட்டார். அன்றிலிருந்து வீட்டுக்குப் பொய் சொல்லிக்கொண்டு வெளியே போவதை நிறுத்தி விட்டேன். என் பெற்றோரில் கண்டிப்பையும், அதேசமயம் கனிவையும் கண்டு நான் பூரித்துப்போன சந்தர்ப்பங்கள் பல. அதையே இன்று நானும் செய்கிறேன்.

ஏலி என்பவர் ஒரு ஆசாரியன்; அதேசமயம் தனது குமாரருக்குத் தகப்பன். ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்திலிருந்து தன் பிள்ளைகளைக் கண்டித்து தேவனுடைய வழியில் வளர்ப்பதில் இந்த ஏலி தவறிவிட்டார். ஏலியின் குமாரர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் செலுத்தப்பட்ட பலியிலும் காணிக்கையிலும் தகாதவற்றை நடப்பித்து மிகுந்த பாவம் செய்தார்கள். “என் குமாரரே வேண்டாம்” என்று ஏலி தடுத்தும், அவரது குமாரர் கேட்கவில்லை. “நீ என்னைப்பார்க்கிலும் உன் குமாரரை மதிப்பானேன்” (1சாமு.2:29) என்று கர்த்தர் கேட்குமளவுக்கு ஏலியின் காரியங்கள் இருந்தன. மேலும், “அவர்களை அவன் அடக்கா மற்போன பாவத்தினிமித்தம்” என்கிறார் கர்த்தர் (1சாமு.3:13). அவனுடைய பிள்ளைகளின் தகாத பாவச்செயல்களைக் கண்டித்துக் கூறியும் அவர்கள் தமது தகப்பன் சொல் கேட்காமல் கீழ்த்தரமாக நடந்து தாங்களே தங்களுக்குச் சாபத்தைத் தேடிக்கொண்டார்கள். இதனால் அவர்கள் கர்த்தருடைய நீங்காத நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஆளானார்கள். அவைபலியினாலாவது காணிக்கையினாலாவது நிவிர்த்தி செய்யமுடியாத நியாயத்தீர்ப்பாக இருந்தது. ஏலியின் கண்டிப்பு சரியாக இல்லாமல் போனதால், கர்த்தர் ஏலியின் குடும்பத்திற்கு விரோதமாகக் கூறிய யாவும் நிறைவேறியது.

பிள்ளைகளைக் கண்டித்து அடிக்கக்கூடாது; அவர்களை அவர்கள் போக்கிலேயே விடவேண்டும், அவர்கள் சுதந்திரமாக வளரவேண்டும் என்பதெல்லாம் மேல்நாட்டு நவீன கலாச்சாரம்; அதே கலாச்சாரம் இன்று நமது நாட்டிலும் பிரபல்யமாகி வருவது எச்சரிப்புக்குரிய விடயம். பிரம்பைக் கையாடாதவன் தன மகனைப் பகைக்கிறான்; அவன்மேல் அன்பாயிருக்கிறவனோ அவனை ஏற்கனவே தண்டிக்கிறான் (நீதி.13:24). இது வேதவாக்கியம், இதற்கும் பலவிதமான சாதகமான விளக்கங்களைக் கொடுக்கிற வர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். பிள்ளைகளைக் கண்டித்து கனிவோடு வளர்ப்பதே நமது பண்பு. தவறுமிடத்து தேவன் நம்மிடம் கணக்குக் கேட்பார். பிரம்பும் கடிந்து கொள்ளுதலும் ஞானத்தைக் கொடுக்கும்; தன் இஷ்டத்திற்கு விடப்பட்ட பிள்ளையோ தன் தாய்க்கு வெட்கத்தை உண்டுபண்ணுகிறான் (நீதி.29:15)

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

 கர்த்தரின் கண்டிப்பையும் கனிவான மனதுடன் ஏற்று களிப்புடன் வாழ்வேனா!

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

1,265 thoughts on “நவம்பர் 24 வியாழன்

  1. Other anticipated complications of dropless cataract surgery, such as zonular injury, vitreous presentation, and retinal detachment have not been seen in tens of thousands of cases reported by surgeons who frequently perform this technique levitra que es yahoo

  1. While many claims and perform the functions of cutting cycles, and energy and endurance enhancers, Clenbutrol also claims that it supports people to lose weight and sustains lean muscle retention, dbol 8 weeks best price cialis vincristine will increase the level or effect of flibanserin by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

  1. The pharmacokinetic characteristics of piperacillin sodium were studied in five volunteers undergoing on line hemodiafiltration HDF where can i buy cialis on line Consistent with these results, ELF3 ectopic expression decreases E2 dependent MCF7 cell proliferation whereas ELF3 knockdown increases it

 1. The assignment submission period was over and I was nervous, safetoto and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.

  1. chloromycetin minoxidil mujeres precio Mueller, 68, became FBI director one week before the September 11, 2001, attacks, and is due to retire when his term expires on September 4 cialis pills

  1. Rose C, Mouridsen HT 1986 Combined endocrine treatment of postmenopausal patients with advanced breast cancer where to buy cialis online safely Supported by the National Institute of Child Health and Human Development Grant nr HD042157, Center for Neurogenomics and Cognition Research CNCR of the VU University Amsterdam, Twin- Family Database for Behavior Genetics and Genomics Studies NWO- MagW 480- 04- 004 and Spinozapremie NWO SPI 56- 464- 14192

  1. safe cialis online The use of cyclic AMP enhancing agents has been viewed as a particularly rational approach to the treatment of chronic heart failure, since the production of cyclic AMP is deficient in failing human hearts, especially those of patients in the terminal stages of the disease

  2. I was taking supplements like ubiquanol, bee pollen, omega 3 s, pycnogenol and DH was taking the same including melatonin I was gluten free not purely for IF but in my Drs inkling that I may be celiac or have an inflammatory response to gluten buy cialis online safely Furthermore, drug repositioning reduces the incurred research and development R D time and costs, as well as medication risks 8, 9

  1. However others have shown expression Fujiwaki et al, 1998; Sivridis et al, 1999 canadian healthcare mall levitra Even so, as we will soon see, Nolvadex side effects are for the most part extremely mild and often very rare with proper use; in fact, serious problems are almost unheard of

  1. Hypoxic mitophagy regulates mitochondrial quality and platelet activation and determines severity of I R heart injury cialis 20mg price A hemispherical coating might not be expected if the coat was a random, aggregate of nucleoplasmic heterochromatin, but could occur if the coat originated from a site specific inpocketing of peripheral heterochromatin Fig 16A

  2. Because of the ease of aerosol transmission, any potential Brucella specimens should be handled under a biohazard hood buy finpecia online The ER degrading agent, fulvestrant ICI 182, 780, blocks the proliferative action of thyroid hormone on ERО± positive human breast cancer cells 6

  1. cialis Hayward Centre for Liver Disease Research, Translational Research Institute, Faculty of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia; Pharmacy Department, Princess Alexandra Hospital, Brisbane, AustraliaView further author information

 2. safe and effective drugs are available. Get warning information here.
  men’s ed pills
  drug information and news for professionals and consumers. Everything what you want to know about pills.

 3. Comprehensive side effect and adverse reaction information. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://viagrapillsild.com/# how much is sildenafil from canada
  Everything what you want to know about pills. Everything information about medication.

 4. Read now. Top 100 Searched Drugs.
  cialis kopen
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 5. Natural ingredients like aloe, green tea extract, and honey are great for keeping skin hydrated, while hyaluronic acid is great for delivering a plump, dewy look. If your skin is prone to redness or irritation, look for K-beauty moisturizers with calming ingredients like centella asiatica or allantoin. This is a lightweight moisturizer that nourishes, replenishes and plumps the skin with maximum hydration. It is made of 92% all-natural snail secretion filtrate, which helps repair skin damage and promotes healing, nourishing and moisturizing the skin without making it greasy. Experts Share the Wrinkle Creams That Actually Work Ideal Korean Beauty ingredients include green tea, snail mucin, aloe, bamboo, honey/royal jelly/propolis and centella asiatica.There are a wide range of ingredients that are known to trigger or exacerbate rosacea and redness. The National Rosacea Society recommends avoiding products containing: Alcohol, Witch hazel, Fragrance, Menthol, Peppermint, Eucalyptus oil. It’s also a good idea to avoid astringent products, exfoliators and other skincare products that are harsh on Rosacea and sensitive skin.
  http://jin-design.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=38430
  We hope that our list of the 11 best mascaras for older women has been helpful to you. Mascara is a great way to help accentuate your eyes and give you that extra bit of oomph and confidence. Whether you are looking for a lengthening mascara or one that helps add volume, there is definitely an option on this list that will suit your needs. If you’re determined to find the best mascara for you, first think about what type of mascara you want. Mascaras come with various features and price tags — there are also waterproof mascaras, luxury mascaras, and affordable options. To find the perfect lashes in a tube, look no further: We made a list of some of the best mascaras on Flip. The best smudge proof mascara is always up for debate, but the Maybelline Great Last Waterproof Mascara has been one of the best-selling products for quite a time. It doubles the size of your lashes and won’t cause clumping. Plus, it conditions your lashes even though it’s waterproof.

 6. Мы спросили о подводке для глаз Таню Стрелову — бьюти-блогера с 2,7 млн подписчиков. Глядя на то, как легко у девушки получается рисовать стрелки, хочется сразу повторить! Чтобы красиво нарисовать на глазах растушеванные стрелки, лучше использовать карандаш, каял, тени или гелевую подводку, то есть средства, которые хорошо поддаются растушевке. Средства можно использовать тёмные или светлые, таким образом создавать стрелку как для дневного, так и для вечернего макияжа. Вопрос таков – у меня ровнее и аккуратнее получается правый глаз, левый рисовать правой рукой сложнее, а левой выходит неровно (я – правша). Как тут быть? Использую карандаш или жидкую подводку. Особенно сложно сделать аккуратно и симметрично “хвостик”. Если я пренебрегла всеми своими советами и накрасилась до того, как рисовать стрелки, а они не задались — всегда есть вариант взять мягкий черный карандаш, нанести его поверх и растушевать границы. Мягкие дымчатые стрелки никто не отменял!
  https://zaneevho881457.activosblog.com/19625900/гальванический-массажер-для-лица
  8 (499) 734-17-59 * Цвет в реальности может отличаться от цвета из-за настроек изображения, камеры и монитора. Профессиональный уход в домашних условиях Массажёр для лица Herbivore Rose Quarz Facial Roller не просто массирует, а позволяет коже получить лимфатический дренаж, который имеет противовозрастное действие. 31 Окт, 2016 Набор нефритовых роллеров для лица Купить кварцевый ролик стоит каждой девушке, которая заботится о состоянии здоровья своей кожи. Подтверждением явной пользы от его использования уже является тот факт, что при поисковом запросе “массажер для лица роликовый кварцевый отзывы”, можно найти информацию о целом списке его положительных свойств – и изменений при систематическом его использовании. Для телевизора Ролик / роллер для лица с двумя валиками мягко воздействует на мышцы лица и шеи, позволяя расслаблять их и укреплять одновременно. Отзывов пока нет. Преимущества массажного роллера

 7. Researchers are studying the impact of chronic lung conditions, such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma, on erectile function. Managing respiratory health and optimizing lung function can positively impact sexual well-being.

  buy fildena 100mg http://www.fildena.makeup/ purchase sildenafil sale