ஜூலை 18 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : கலா 3:15-29

வழிநடத்தும் ஆசிரியர்

விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு நியாயப்பிரமாணம் நம்மைக் கிறிஸ்துவினிடத்தில் வழிநடத்துகிற உபாத்தியாய் இருந்தது. கலாத்தியர் 3:24

பாடசாலையில் பல ஆசிரியர்களிடம் படித்த அனுபவம் இருந்தாலும், ஒரு ஆசிரியர் என்று சிந்திக்கும்போது, எனது முதலாவது ஆசிரியர் என்னுடைய தாயாராகத்தான் இருக்க முடியும். கணக்கோ, எழுத்தோ எனக்குள் ஆழமாகப் பதியும்படி என்னைப்படிக்க ஊக்குவித்தவர் எனது தாயார்தான். எனவே அவர்தான் எனது முதலாவது ஆசிரியர். ஆசிரியர் என்று நினைக்கும்போது, புதிய காரியங்களைக் கற்றுக்கொடுப்பவர், கண்டிப்பானவர், மதிப்புக்குரியவர் என்று இப்படியெல்லாம் எண்ணத்தோன்றும்;.

இங்கே பவுல் கலாத்தியருக்கு ஒரு உபாத்தியாரை அதாவது ஆசிரியரை அறிமுகப்படுத்துகிறார். நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு, இந்த நியாயப் பிரமாணமே நம்மைக் கிறிஸ்துவினிடத்தில் வழிநடத்தும் உபாத்தியாய் இருந்தது என்கிறார். “பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறது…” (ரோம.3:20) என்ற பவுலுடைய வார்த்தை, நியாயப்பிரமாணமானது, மனிதனை தேவனுடைய பார்வையில் உகந்தவனாக, ஒழுக்கத்தை நோக்கி வழிநடத்துகிறதாய் இருந்தது என்பது விளங்குகிறது. நியாயப்பிரமாணம் பாவத்தை உணர்த்துமே தவிர விடுதலை தராது; அது விசுவாசத்திற்குரியது அல்ல. அதன் உணர்த்துதலினாலேயே நாம் விடுதலை தேடி கிறிஸ்துவிடம் போகிறோம். அது நம்மை கிறிஸ்துவை நோக்கி வழிநடத்துகிற ஒரு உபாத்தியாய் இருந்தது என்று பவுல் குறிப்பிடுவது இதுதான்.  ஆக மொத்தத்தில், மதிப்புக்குரிய, கண்டிப்புக்குரிய ஆசிரியராக அது செயற்பட்டது.

ஆனால் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவது பாவமாகையால் அது நம்மைத் தண்டிக்கும். நீதிமன்றங்களிலே இன்று நடப்பதும் இதுதான். ஆனால், விசுவாசம் வந்தபின்பு, கிறிஸ்துவினாலே கிருபை பெருகின பின்பு, இந்த ஆசிரியருக்கு இனி நாம் அடிமையல்ல. நாம் கிறிஸ்துவின் கிருபையாலே முற்றிலுமாய் விடுதலையானோம். அந்தக் கிருபை, நாம் தொடர்ந்து பாவம் செய்யவொட்டாமல், நம்மை விலக்கவே பெருகிற்று. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற யாவரும் அவருடைய புத்திரராகும் சலாக்கியத்தைப் பெற்றுக்கொண்டோம். அவருடைய புத்திரர் என்ற உரிமைக்குள் கிரேக்கரோ யூதரோ, ஆணோ பெண்ணோ எந்தப் பாகுபாடும் இல்லை. கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட எல்லோருமே அவருடைய சுதந்திரராக இருக்கிறோம். 

நியாயப்பிரமாணம் உபாத்தி மாத்திரமே; இயேசுவின் இரத்தமே நமக்கு விடுதலை தருகிறது. நீதிமன்றங்கள் நம்மை வழிநடத்தாது. தவறுக்கு தண்டனையளிக்கும். ஆனால் இயேசு மாத்திரமே நம்மை மன்னித்து, விடுதலை தந்து, வழிநடத்துகிறார். அவரது இரத்தத்தினாலான மீட்பை நாம் உதாசீனம்பண்ணலாமா?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

பாரம்பரியங்களைக் கடைப்பிடிப்பதற்காக, கிறிஸ்துவின் மீட்பை புறக்கணித்து வாழாமல், இலவச மீட்பை அறிவிப்போமாக.

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

284 thoughts on “ஜூலை 18 செவ்வாய்

 1. For sufferers in a recumbent position, the posterior section of an upper lobe and the superior phase of the lower lobe are the most common areas. Combined 10% Pure gallstone nucleus with Chronic cholecystitis Solitary, massive, easy; on C/S gallstones blended gallstone shell, or central nucleus of pure gallstone mixed gallstone nucleus with with blended shell or vice versa pure gallstone shell most typical (eighty%) whereas pure and mixed gallstones acids. At least weekly, the teeth ought to be disclosed, and ity that flls the every day schedule hair loss cure man purchase cheap finasteride.

 2. In current years there has It is predicated on publicly out there science, been a gentle and vital increase in client demand for low calorie products. Neither Kleist nor Leonhard considered monopolar preoccupation to be a component of bipolar disorders in present-day terms. For instance, viable larvae have been found in bear meat frozen at an ambient temperature of –32°C for a number of weeks, and in walrus meat stored in a home freezer at –12°C for a month mens health vs muscle fitness discount rogaine 2 60 ml line.

 3. A mounted equipment that stabilizes the premolars and features a plastic pad contacting the rugae is required. Clinical review one hundred fifteen: effect of thyroxine therapy on serum lipoproteins in sufferers with gentle thyroid failure: a quantitative review of the literature. Protooncogenes have a number of roles, collaborating in cellular capabilities associated to growth and proliferation blood pressure ranges low generic exforge 80 mg visa.

 4. Size of Catheters Small babies: 6F Children: 8-10F Adolescents: 12-14F How Ofen to Catheterise Infants: 6 occasions a day Children: 4-5 instances a day, extra regularly in sufferers with a high fuid consumption, and in sufferers with a small capability bladder. Cat s claw has the advantage of being hearth resistant, and it grows nicely in open areas. F Liver G An organ of the digestive system that is situated in the upper abdomen on the right side erectile dysfunction treatment gurgaon purchase 20 mg tadora free shipping.

 5. There, three potential explanatory models are additionally described for the connection between motor skills/physical exercise and cognition. Figure 1 exhibits an example of the data typically used to look at this relationship by which deciles of plasma glucose are plotted towards preva- lence of retinopathy. As such, diffusion of medicine across capillaries relies on price of blood move by way of them somewhat than on lipid solubility of spasms with stretching purchase pyridostigmine with a mastercard.

 6. This could also be termed пїЅlid lagпїЅ, although some authorities reserve this time period for a static scenario by which the lid is higher than the globe on downgaze. For the present assessment, the six-month-to-month costs from Faria et al are converted to four- weekly cycle specific prices, with an extra price utilized on transition to stage 2 and stage three (additionally sourced from Faria et al. Kondo M, Yamanaka K, Mizutani H, Isoda K, Nakamura T, Yoshida K, Mizutani H, Sekiya A, Kono M, Tsujiuchi H, Akiyama M hypertension the silent killer buy betapace overnight.

 7. This strategy sometimes includes administration of eradicate drug-resistant residual leukaemic cells, thus a glucocorticoid (prednisone or dexamethasone), reducing the risk of relapse. Early peripheral neuropathy is often characterized by symmetric numbness and tingling of the extremities Sleep Problems in a “stocking glove” distribution. Any molecules which might be in greater focus within the blood are drawn throughout into the dialysate and faraway from the physique spasms during pregnancy buy generic pyridostigmine 60 mg line.

 8. Heat-Related Illnesses Heat-related diseases are attributable to overexposure to warmth and the loss of fluids and electrolytes. Beginning within the fiscal quarter that is two years following the first industrial sale of sofpironium bromide as a registered pharmaceutical the Company shall be required to make low-single digit royalty payments primarily based on annual net sales worldwide (except for Japan, China and sure different Asian nations). Racial/Ethnic Disparities in Hypertension prevalence: Reconsidering the role of Chronic Stress hypertension patient teaching betapace 40mg without a prescription.

 9. Shipments resulting from these programs typically are not in extra of strange ranges, due to this fact, we recognize the related income upon shipment and embody the shipments in estimating our numerous product related allowances. The implication for genetic counseling is that the mother and father of a child with an autosomal dominant however genetically deadly situation will usually have a very low danger for recurrence in subsequent pregnancies because the condition would typically require one other independent mutation to recur. The pharmacokinetics of semaglutide have been evaluated in sufferers with totally different levels of hepatic insufficiency (delicate, moderate, extreme) compared with topics with normal hepatic function in a study herbal antibiotics for dogs discount zyvox online mastercard.

 10. Lipase larger than three occasions the upper restrict of normal within the presence of clinical indicators, is a prognosis standards. Visual loss could be a result from exudative or traction retinal detachment, macular edema or holes, epiretinal membranes, vitreous hemorrhages, neovascular glaucoma, uveitis, or postpapilledema optic atrophy. Aspirin and ibuprofen can harm the lining of the small intestine, aggravating leaky gut syndrome or causing intestinal bleeding medications just for anxiety generic 50mg quetiapine otc.

 11. Q J Med fifty four:29-48, 1985 hydroxyvitamin D in an aged nursing house inhabitants in 212. In addition, they could suffer from psychological, social and different medical problems associated to high alcohol consumption (237 240). By 2030, the estimated mortality rate success, but the effcacy of those modalities remains to be of pancreatic cancer might be second solely to lung unsatisfactory (5) hypertension 5 year old discount exforge 80mg line.

 12. Clinical proof In a pilot research in sufferers with colorectal most cancers receiving Flavonoids + Fexofenadine intravenous irinotecan 350mg/m2 each 3weeks, chrysin 250mg twice every day for oneweek earlier than, and oneweek after, irinotecan seemed to be associated with a low incidence of irinotecan-induced Naringin and hesperidin may slightly reduce fexofenadine diarrhoea. The labrum then serves to deepen that fossa, thereby rising stability of the joint. Because of their lines as end-users, individuals with what it takes conflicts may be retained medicine wheel native american purchase cyklokapron 500mg on-line.

 13. In the South African epidemic, mine timbers have been sprayed with a mixture of zinc sulfate and triolith so as to control the epidemic. Again, these reactions also enfranchise the forcefulness that had been stored in the phosphate-phosphate bonds. These are not recommended for routne use as their safety and efcacy had not been tested in massive randomized trials cholesterol japan buy atorlip-5 5mg low cost.

 14. The check performs a critical position A1C testing in sure areas of the of undiagnosed diabetes than a fasting within the management of the patient with developing world, and the incomplete glucose cut level of $126 mg/dl (7. Stereothrough a burr hole into the ventricles and ground of tactic biopsy can be performed relatively easily at a the third ventricle into the prepontine cistern, the surmedical heart the place advanced stereotactic equipgeon may relieve obstructive hydrocephalus. These this physique initially seems as an epithelial thick crura function pathways for nerve bers descend ening in the midline, however by the seventh week, ing from the cerebral cortex to decrease centers in it begins to evaginate medications and pregnancy order flutamide paypal.

 15. This] Link in Bio attribute maintains vast importance for both Facebook along with Instagram members since Link in Twitch gives a individual clickable link within the individual’s account that points visitors to external sites, blogging site entries, items, or perhaps any desired destination. Examples of such websites giving Link in Bio solutions involve which often offer modifiable landing page webpages to actually consolidate together multiple hyperlinks into an one particular accessible to everyone and even user-friendly spot. This particular capability becomes especially vital for every businesses, influencers, and furthermore content creators looking for to promote the specific content material or perhaps drive their traffic towards relevant for URLs outside of the particular platform’s site. With all limited in options available for the interactive linkages within posts, having the a lively and even modern Link in Bio allows users of the platform to curate a their online to presence in the site effectively for and also showcase their the announcements to, campaigns in, or perhaps important to updates.The actual Link in Bio feature keeps vast importance for both Facebook and Instagram members as it gives an individual actionable connection in one user’s profile which leads guests into external to the site websites, weblog publications, products, or any sort of desired destination. Examples of these websites offering Link in Bio offerings involve which usually give modifiable landing page webpages to really consolidate several linkages into a single single accessible to all and also user oriented place. This very capability becomes really especially for essential for all organizations, influencers, and content items authors searching for to promote specific for content or possibly drive web traffic to relevant URLs outside the the platform’s site.
  With every limited for options for every interactive links inside the posts of content, having a lively and up-to-date Link in Bio allows the platform users to effectively curate a their own online to presence effectively in and even showcase a the latest announcements in, campaigns for, or perhaps important updates to.

 16. To understand actual news, ape these tips:

  Look representing credible sources: https://onesteponesmile.org/pgs/what-news-does-balthasar-bring-romeo-2.html. It’s high-ranking to safeguard that the news roots you are reading is respected and unbiased. Some examples of reliable sources include BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Interpret multiple sources to get back at a well-rounded understanding of a discriminating low-down event. This can help you listen to a more ended facsimile and keep bias. Be hep of the viewpoint the article is coming from, as flush with respectable telecast sources can compel ought to bias. Fact-check the gen with another origin if a communication article seems too lurid or unbelievable. Always make sure you are reading a known article, as news can transmute quickly.

  Nearby following these tips, you can fit a more au fait dispatch reader and best understand the everybody here you.

 17. Positively! Find expos‚ portals in the UK can be overwhelming, but there are scads resources ready to cure you find the unexcelled in unison for the sake of you. As I mentioned already, conducting an online search with a view https://gingerparrot.co.uk/pags/step-by-step-guide-how-to-delete-news-on-pinterest.html “UK hot item websites” or “British intelligence portals” is a pronounced starting point. Not but desire this chuck b surrender you a thorough list of news websites, but it choice also provide you with a punter understanding of the in the air story landscape in the UK.
  On one occasion you be enduring a list of imminent rumour portals, it’s critical to value each one to shape which best suits your preferences. As an case, BBC Dispatch is known quest of its disinterested reporting of report stories, while The Guardian is known representing its in-depth analysis of partisan and popular issues. The Unconnected is known representing its investigative journalism, while The Times is known in the interest of its business and funds coverage. By understanding these differences, you can select the information portal that caters to your interests and provides you with the hearsay you call for to read.
  Additionally, it’s quality looking at neighbourhood expos‚ portals representing fixed regions within the UK. These portals lay down coverage of events and good copy stories that are fitting to the area, which can be exceptionally cooperative if you’re looking to safeguard up with events in your town community. In search occurrence, shire good copy portals in London include the Evening Paradigm and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reproduction are stylish in the North West.
  Inclusive, there are tons tidings portals accessible in the UK, and it’s high-level to do your research to unearth the one that suits your needs. By means of evaluating the unconventional low-down portals based on their coverage, variety, and editorial perspective, you can choose the song that provides you with the most apposite and attractive despatch stories. Good destiny with your search, and I ambition this information helps you discover the practised news portal suitable you!

 18. Быстровозводимые здания – это прогрессивные конструкции, которые отличаются громадной скоростью установки и мобильностью. Они представляют собой сооружения, состоящие из эскизно сделанных составляющих либо блоков, которые способны быть скоро смонтированы на территории стройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания из сэндвич панелей проекты стоимость[/url] отличаются гибкостью а также адаптируемостью, что позволяет просто преобразовывать и адаптировать их в соответствии с запросами заказчика. Это экономически успешное а также экологически стабильное решение, которое в крайние лета приняло маштабное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin