? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  சங்கீதம் 33:1-22

?  அருகிலிருக்கும் கர்த்தர்

தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். சங்கீதம் 145:18

இதனோடு இன்னுமொரு வசனத்தையும் சேர்த்துப் படிப்போம். ‘கர்த்தரைத் தங்களுக்கு தெய்வமாகக்கொண்ட ஜாதியும், அவர் தமக்குச் சுதந்தரமாகத் தெரிந்துகொண்ட ஜனமும் பாக்கியமுள்ளது. கர்த்தர் வானத்திலிருந்து நோக்கிப் பார்த்து, எல்லா மனுபுத்திரரையும் காண்கிறார்” (சங்.22:12,13). இந்த ஜாதியும் ஜனமும் பாக்கியமுள்ளவை என்று எழுதப்பட்டுள்ளது, ஏன் என்று சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? நமது தேவனே மெய்த்தேவன்; சர்வ சிருஷ்டிகர். நம்மை மீட்டெடுத்தவர். மறுபடியும் நம்மைத் தம்முடன் சேர்த்துக்கொள்பவர். இவை யாவும் சத்தியம். ஆனால், நம் வாழ்வில் இவை அனுபவமாக மாறாவிட்டால், இவற்றினாலாகும் பயன்களை நம்மால் ருசிக்கமுடியாது.

தாவீது இன்னுமொரு மேலான அனுபவத்தையும் பெற்றிருந்தார். ‘சமீபமாயிருக்கின்ற கர்த்தர்”. தம்மை நோக்கி, யார் கூப்பிட்டாலும், பாரபட்சமின்றி அவர்கள் அருகில் கர்த்தர் நிற்கிறார். ஆனாலும் ‘உண்மையாய்” என்று தாவீது குறிப்பிடுவதையும் கவனிக்கவேண்டும். ‘கடவுளே, கடவுளே” என்ற வார்த்தைகள் எமக்கு மிகவும் பழக்கப்பட்டு விட்டன. எதற்கொடுத்தாலும் கடவுளைக் கூப்பிட நாம் தயங்குவதில்லை. ஆனால் மெய் மனஸ்தாபத்துடன், உடைந்த உள்ளத்துடன் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடும்போது, அது வித்தியாசமான அனுபவத்தை நமக்களிக்கின்றது. எகிப்திலே அடிமைகளாக இருந்த இஸ்ரவேலர் நானூறு வருடங்களாகக் கூப்பிடாமலா இருந்திருப்பார்கள்? ஆனால் எப்பொழுது அவர்கள் உண்மையாகவே கூக்குரலிட்டார்களோ அப்போதுதான் தேவனுடைய கரத்தைக் காணமுடிந்தது.

இப்படியாக, உண்மையாய் கூப்பிடும் வேளைகளிலெல்லாம் சமீபத்தில் வந்துநிற்கும் கர்த்தர் நமக்கிருக்க, துக்க சமயத்தில் நாம் ஏன் மனுஷரை நாடி ஓடவேண்டும்? வியாதியா, வியாகுலமா? சிறையிருப்பா, சீர்குலைந்துவிட்ட வாழ்க்கையா? விடுபட முடியாத பாவங்களா, விழுந்துவிட்ட பள்ளத்தாக்குகளா? எதுவாயினும் முதலாவது, நாம் ஆண்டவரண்டைக்குச் செல்ல நம்மைப் பழக்கப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுது நாம் போகவேண்டிய வழியையும், சந்திக்கவேண்டிய மனுஷர்களையும் அவரே நம் சமீபத்திலிருந்து காட்டுவார். மாத்திரமல்ல, பிரயோஜனமானவைகளை நமக்குப் போதித்து, நம்மீது தம் கண்ணை வைத்து அவரே நம்மை நடத்துவார். இன்னும் ஒரு காரியம். நாம் எப்போது அமர்ந்திருக்கவேண்டும், எப்போது பேசவேண்டும் என்ற ஞானத்தையும் அவரே நமக்கு அளிக்கின்றார். இப்படியொரு தேவன் நமக்கிருக்க நாம் ஏன் வாழ்வின் இயல்பான இடர்களைக் கண்டு துவண்டுபோகவேண்டும். இப்போது சொல்லுங்கள் நாம் மெய்யாகவே பாக்கியவான்களல்லவா!

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

நான் கூப்பிடும் போதெல்லாம் ஆண்டவர் என் அருகில் இருக்கிறார் என்பதை அனுபவத்தில் நான் உணர்ந்திருக்கிறேனா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

330 thoughts on “ஜுலை 21, 2020 செவ்வாய்”
 1. Q: What is attractive in a woman?
  A: what does a viagra pill look like Authentic news about pills. Elude one’s captors here.
  Older inspection estimates that just about 70 percent of men ages 70 and older check into being “off expert” or “not in the least proficient” to effect an erection barely acceptable representing ok coition, compared with honourable 30 percent of older men who research being “as usual able” or “many times or on the brink of always able.”

 2. It depends on the sort of erectile dysfunction (ED). You can tranquillity convene morning erections with ‘psychogenic ED’ – Some people give birth to erection problems because of factors such as carrying-on desire, relationship problems, being over-tired, or they’ve had too much alcohol. This kind of ED is called psychogenic ED. Source: tadalafil 10mg price

 3. ED meds is a bludgeon employed to best impotence.

  Impotency is a medical fit out in which men stomach feeble, loose or no erection during sensual intimacy. generic cialis is toughened to ameliorate erections as a help to better, as a result making sexual activity a successful task. Cialis is a successful ED treatment and has earned great name for the same. Erectile dysfunction or impotency is a fleshly problem of men’s only. It affects men’s voluptuous power gravely and leaves them unsatisfied during those hidden moments. Feeble sexual life-force of men is a nasty problem. Alluring it lightly is imbecility. If common sense erection problems during every sexual vim, consult your doctor as quickly as possible. Levitra is the most recommended hypnotic since impotence. Albeit, this cure-all is mostly infatuated beside men without prescription also, but it is much suitable for robustness to turn to it on advocation only.

  Wheels of sex subsistence rove firm if take levitra active ingredient as treatment. ED occurs when penis constantly does not acquire blood during intimacy. It is prevented sooner than PDE5 enzyme.
  In those distressful times levitra 10 mg reviews works as a vast help. It goes privileged the centre and makes its first attack on dejection tempting enzyme PDE5. Its impediment is the biggest attainment of the drug. Blood reservoir becomes unbroken again. For pushing it to the reproductive weekly the dope ejects cGMP enzyme in men’s body. With its help blood reaches penis and erection becomes easier.
  Fall ill Sildenafil not for mastering impotence. It is a drug medication and can be enchanted certainly with water. This drug is convenient in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pest is the most strong only but treatment should initially be started with lesser dispense only. It is out of harm’s way concerning haleness and gives time to the main part also to get habitual to the drug. Vardenafil should be taken barely undivided many times in 24 hours. Those 24 hours can be fasten on according to intimate ideal, which means, this medication can be captivated anytime.

  Stop being paranoid about weakness as competent treatment of Tadalafil condign ebbs it in infrequent minutes. This efficient medication is without even trying convenient at all medical stores today. Online stores also provide for it and are more dominant than offline stores. For that reason, respite c start vardenafil from an accurate online inventory and allow your voluptuous life a extensive boost.

 4. What makes a man want to commit to you
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant communication equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a dumpy while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a encyclopaedic side and covers many other men’s haleness sensuous disorders like- untimely ejaculation, lack of lustful longing, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of buy over the counter viagra and other what does viagra do to men medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any well-defined cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are irresistible, nervous reasons, etc. Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood pressure, diabetes, loaded blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, nervousness, a case of the jitters, fear, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also net men impotent in behalf of erection.

  But there is nothing to worry close to as treatments are on tap for ED. One such present treatment representing ED is female viagra buy online india.

 5. What are the top 10 reasons for erectile dysfunction viagra 25 mg coupon?
  It’s similar to your fuselage falling off a bluff into a over-abundance of tingling ecstasy. It’s a judgement of sensual unchain that you learn yourself having no contain in excess of and letting yourself to because it’s just too swear at good. An earth-shattering female orgasm is one of a kind.

 6. What causes intimacy problems in men
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual healthfulness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a short while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a widespread off the mark light and covers innumerable other men’s haleness reproductive disorders like- unripe ejaculation, need of procreative pine, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the help of what color are viagra pills and other viagra for young men medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any circumscribed cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are delightful, heated reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood pressure, diabetes, high blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, nervousness, a case of the jitters, fear, recession). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men impotent for erection.

  But there is nothing to worry close to as treatments are to hand in place of ED. The same such convenient treatment for ED is buy viagra without presc.

 7. What keeps your prostate healthy
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy health disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant intercourse equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Impotence is a widespread off the mark aspect and covers many other men’s haleness sensuous disorders like- premature ejaculation, be deficient in of sexual desire, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra over the counter united states and other buy over the counter viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any well-defined cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your health problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, и так далее Charter out’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, concern, tension, dread, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also coerce men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are convenient for ED. The same such ready treatment for ED is generic sildenafil without a prescription.

 8. What Happens If We Deliver Sperm Daily? There’s nothing to bring up that ejaculating day after day is unhealthy. Frequent ejaculation has no solid side effects and, so prolonged as it’s not associated with persistent masturbation or porn addiction, it can as a matter of fact be supportive to your heated well-being. Source: tadalafil 5mg price

 9. How do I get closer to my boyfriend
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexy health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during sexual carnal knowledge ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a encyclopaedic aspect and covers scads other men’s health sensuous disorders like- untimely ejaculation, lack of procreative desire, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of pictures of viagra pills and other best viagra over the counter medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any well-defined cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your condition problems, medicines you are delightful, emotional reasons, и так далее Let’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood stress, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, tenseness, fear, bust). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also make men impotent in behalf of erection.

  But there is nothing to agonize about as treatments are on tap in place of ED. A specific such ready treatment as regards ED is substitute for viagra over counter.

 10. What do men find valuable in a woman
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual trim disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Frailty is a widespread off the mark point of view and covers innumerable other men’s health sexual disorders like- unripe ejaculation, dearth of procreative longing, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of viagra over the counter united states open and other how do i get viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any circumscribed cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, fervid reasons, etc. Charter out’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood pressure, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, nervousness, tenseness, be afraid, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also make men unfit in compensation erection.

  But there is nothing to trouble give as treatments are available for ED. A specific such convenient treatment as regards ED is buy online sildenafil citrate.

 11. In the poop indeed, compact to 70% of the men with ED in the study said they felt that they are letting their alter ego down, and more than 40% said their partners sense they can no longer launch sex. Those feelings of self-consciousness and embarrassment time after time pass men to suppress their working order from their partners. Source: is cialis better than viagra

 12. Do girls wake up hard
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s propagative trim disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during sexual commerce even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Impotence is a encyclopedic light and covers multitudinous other men’s health sexual disorders like- too early ejaculation, be deficient in of fleshly longing, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of female viagra for sale australia and other can i buy viagra over the counter in mexico medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, etc. Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, anxiety, nervousness, misgivings, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also make men unqualified in behalf of erection.

  But there is nothing to trouble about as treatments are available also in behalf of ED. A specific such available treatment for ED is viagra pills online in india.

 13. Living with ED (Erectile dysfunction) takes more than a material toll. The tender effect the fettle can include on a humanity and his participant can be fair-minded as difficult. It is regular also in behalf of men with ED to note anger, frustration, sadness, or be deficient in confidence. Nonetheless, the modify can be treated. Source: cialis vs.levitra

 14. How do you check fertility
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during sexual carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a deficient rare while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Powerlessness is a encyclopedic aspect and covers innumerable other men’s haleness reproductive disorders like- untimely ejaculation, dearth of fleshly desire, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of sildenafil prescription prices and other sildenafil over the counter us medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any circumscribed cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your form problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, и так далее Let’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, desire, a case of the jitters, misgivings, recession). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also net men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are on tap also in behalf of ED. The same such available treatment as regards ED is lowest price for sildenafil 20 mg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin