? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1இராஜாக்கள் 21:17-22

?  ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பகைஞன்

அப்பொழுது ஆகாப் எலியாவை நோக்கி: என் பகைஞனே, என்னைக் கண்டுபித்தாயா? என்றான். அதற்கு அவன்: கண்டுபிடித்தேன்.  1இராஜாக்கள் 21:20

நமக்குப் பகைஞர்கள் என்று காணப்படுகிறவர்கள் நமக்குப் பல நன்மைகளைச் செய்யமுடியும். ‘ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு உண்மையான நண்பனும், கொடுமையான பகைவனும் இருக்கவேண்டும்” என்கிறார் சாக்ரட்டீஸ். ஒருவன் அவனுக்கு நல்லுபதேசம் செய்யவும், மற்றவன் அவனைச் சுற்றிலும் பார்த்துக்கொள்ளவும் இப்படி ஆகும். பிராங்க்ளின் என்பவர், ‘உங்கள் பகைவர்களைக் கவனியுங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் செய்யும் தவறுகளைக் கண்டுபிடித்து கூறுபவர்கள் அவர்களே” என்றார்.

ஆகாப் எலியாவுக்கு அனுமதி அளித்திருந்தால், ஆகாப் செய்யும் நடவடிக்கைகளில் தவறு இருந்தால், எலியா உடனே அதைக் கண்டுபிடித்து தெரிவித்திருப்பான். ஆனால், ஆகாப்  அனுமதி கொடுக்கவில்லை. ஆகாபைச் சுற்றிலும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் சூழ்ந்திருந்தார்கள். ராஜா எவ்விதமான காரியங்களைக் கேட்க விரும்புவாரோ, அவற்றை மட்டும் அவர்கள் அறிவித்து வந்தார்கள். தவறுகளையோ, தீமையான காரியங்களையோ சுட்டிக்காட்டுவதில்லை. ஆகாபின் மனைவி யேசபேல் பாகால் வழிபாட்டை இஸ்ரவேல் முழுவதிலும் நிலைநாட்ட முயற்சித்தாள். அதற்கூடாக ஆகாபை அழிவுக்கு நேராக வழிநடத்திக் கொண்டிருந்தாள். ஆகாபுக்கு எலியாமீது மட்டும் நம்பிக்கை உண்டு. ஆனால் அவன் தனக்குப் பகைஞன் என்று எண்ணியதால் அவனைத் தன் சமுகத்தைவிட்டு விலக்கிவிட்டான். அதனால்தான், ஆகாப் எலியாவை நோக்கி: என் பகைஞனே, என்னைக் கண்டுபித்தாயா? என்றான். அதற்கு அவன்: ‘கண்டுபிடித்தேன்; கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்ய நீ உன்னை விற்றுப்போட்டாய்” எனக் கூறுகின்றான்.

ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆண்டவருக்காக வாழ்வானானால் அவனுக்குப் பல பகைவர்கள் இருப்பார்கள். காரணம், இந்த உலகம் நற்செய்திக்குத் தருகின்ற பிரதிவினை இதுவே. இந்தச் சூழ்நிலையை நாம் நமக்குச் சாதகமாக்கிக் கொள்ளலாம். தேவன் நமது வாழ்வில் நம்மைப் பகைக்கிறவர்களைக்கொண்டே தமது சித்தத்தை நிறைவேற்றி விடுவார். உங்களுக்கு ஒரு பகைஞன் அல்லது விரோதமான நபர் இருந்தால், அவர்களை நன்றாகக் கவனியுங்கள். அவர்களுடைய பகைக்கும், கோபத்துக்கும் அடியில் உங்கள் பேரில் சிறிதளவு கரிசனையும் பற்றும் இருக்கிறதா என்று கவனித்துப் பாருங்கள். பகைவர்கள் நம்மிடம் காணும் குறைகளை நமது நண்பர்களைக் காட்டிலும் தெளிவாகக் கவனித்து வைத்திருப்பார்கள். நீங்கள் ஏன் அவர்கள் சொல்வதைக் கவனித்து கேட்கக்கூடாது? இது காலப்போக்கில் உங்களைக் கிறிஸ்துவைப்போல ஆக்கிவிடுமல்லவா. உங்களை சரிசெய்துகொள்ளலாம் அல்லவா?

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

உங்கள் பகைவர்களைப் பாராட்டுங்கள்; அவர்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள்.

? இன்றைய விண்ணப்பம்

ஊழியத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லத்தக்கதாக ஊழியர்களின் தேவைகளை சந்திக்க முற்படும் எமக்கு தேவ போஷிப்பும் ஞானமும் கிடைக்க ஜெபிப்பதோடு, இந்தப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களை திறமையுள்ளவர்களை தேவன் கொண்டு வரும்படிக்கு மன்றாடுங்கள்.

⏩ இன்றைய தியானத்தை எழுதியவர் – டாக்டர் வுட்ரோ குரோல்

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whats-app : 0771869710

12 Responses

 1. Даркнет 2024: Скрытые аспекты цифровой среды

  С начала даркнет был собой сферу интернета, где секретность и неявность были рутиной. В 2024 году этот темный мир развивается, предоставляя дополнительные требования и риски для интернет-сообщества. Рассмотрим, какие тенденции и модификации ожидают нас в даркнете 2024.

  Технологический прогресс и Увеличение анонимности
  С развитием техники, инструменты для обеспечения анонимности в даркнете превращаются в сложнее и эффективными. Использование криптовалют, новых алгоритмов шифрования и децентрализованных сетей делает отслеживание за деятельностью участников более сложным для правоохранительных органов.

  Развитие тематических рынков
  Даркнет-рынки, специализирующиеся на разнообразных продуктах и сервисах, продвигаются вперед развиваться. Наркотики, оружие, хакерские инструменты, персональная информация – ассортимент продукции бывает все более многообразным. Это создает сложность для силовых структур, стоящего перед необходимостью адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам нелегальных действий.

  Опасности кибербезопасности для обычных пользователей
  Сервисы аренды хакерских услуг и мошеннические схемы остаются работоспособными в теневом интернете. Обычные пользователи попадают в руки объектом для преступников в сети, стремящихся получить доступ к личным данным, банковским счетам и другой конфиденциальной информации.

  Перспективы цифровой реальности в даркнете
  С развитием технологий цифровой симуляции, даркнет может войти в совершенно новую фазу, предоставляя участникам более реалистичные и захватывающие виртуальные пространства. Это может включать в себя новыми формами нелегальных действий, такими как виртуальные торговые площадки для передачи цифровыми товарами.

  Противостояние структурам защиты
  Органы обеспечения безопасности совершенствуют свои технические средства и методы борьбы с теневым интернетом. Коллективные меры стран и международных организаций ориентированы на профилактику цифровой преступности и прекращение новым вызовам, связанным с развитием темного интернета.

  Вывод
  Теневой интернет в 2024 году остается сложной и разносторонней обстановкой, где технологии продолжают изменять пейзаж преступной деятельности. Важно для пользователей оставаться бдительными, гарантировать свою кибербезопасность и следовать нормы, даже при нахождении в цифровой среде. Вместе с тем, противостояние с теневым интернетом нуждается в совместных усилиях от стран, фирм в сфере технологий и граждан, для обеспечения безопасность в сетевой среде.

 2. даркнет магазин
  В последние годы интернет превратился в бесконечный ресурс информации, сервисов и товаров. Однако, в среде множества виртуальных магазинов и площадок, есть скрытая сторона, называемая как даркнет магазины. Данный уголок виртуального мира порождает свои рискованные реалии и влечет за собой значительными рисками.

  Каковы Даркнет Магазины:

  Даркнет магазины являются онлайн-платформы, доступные через скрытые браузеры и уникальные программы. Они оперируют в скрытой сети, невидимом от обычных поисковых систем. Здесь можно найти не только торговцев запрещенными товарами и услугами, но и различные преступные схемы.

  Категории Товаров и Услуг:

  Даркнет магазины продают широкий выбор товаров и услуг, начиная от наркотиков и оружия вплоть до хакерских услуг и похищенных данных. На этой темной площадке действуют торговцы, предоставляющие возможность приобретения незаконных вещей без риска быть выслеженным.

  Риски для Пользователей:

  Легальные Последствия:
  Покупка незаконных товаров на даркнет магазинах подвергает пользователей опасности столкнуться с правоохранительными органами. Уголовная ответственность может быть значительным следствием таких покупок.

  Мошенничество и Обман:
  Даркнет тоже представляет собой плодородной почвой для мошенников. Пользователи могут столкнуться с обман, где оплата не приведет к получению в руки товара или услуги.

  Угрозы Кибербезопасности:
  Даркнет магазины предлагают услуги хакеров и киберпреступников, что сопровождается реальными угрозами для безопасности данных и конфиденциальности.

  Распространение Преступной Деятельности:
  Экономика даркнет магазинов способствует распространению преступной деятельности, так как предоставляет инфраструктуру для противозаконных транзакций.

  Борьба с Проблемой:

  Усиление Кибербезопасности:
  Улучшение кибербезопасности и технологий слежения помогает бороться с даркнет магазинами, делая их менее доступными.

  Законодательные Меры:
  Принятие строгих законов и их решительная реализация направлены на предупреждение и наказание пользователей даркнет магазинов.

  Образование и Пропаганда:
  Повышение осведомленности о рисках и последствиях использования даркнет магазинов способно снизить спрос на незаконные товары и услуги.

  Заключение:

  Даркнет магазины предоставляют темным уголкам интернета, где появляются теневые фигуры с преступными намерениями. Рациональное применение ресурсов и активная осторожность необходимы, для того чтобы защитить себя от рисков, связанных с этими темными магазинами. В сумме, секретность и соблюдение законов должны быть на первом месте, когда идет речь об виртуальных покупках

 3. Даркнет – таинственное пространство Интернета, доступное только для тех, кому знает верный вход. Этот прятанный уголок виртуального мира служит местом для неизвестных транзакций, обмена информацией и взаимодействия сокрытыми сообществами. Однако, чтобы погрузиться в этот темный мир, необходимо преодолеть несколько барьеров и использовать особые инструменты.

  Использование специализированных браузеров: Для доступа к даркнету обычный браузер не подойдет. На помощь приходят эксклюзивные браузеры, такие как Tor (The Onion Router). Tor позволяет пользователям обходить цензуру и обеспечивает анонимность, персонализируя и перенаправляя запросы через различные серверы.

  Адреса в даркнете: Обычные домены в даркнете заканчиваются на “.onion”. Для поиска ресурсов в даркнете, нужно использовать поисковики, подходящие для этой среды. Однако следует быть осторожным, так как далеко не все ресурсы там законны.

  Защита анонимности: При посещении даркнета следует принимать меры для гарантирования анонимности. Использование виртуальных частных сетей (VPN), блокировщиков скриптов и антивирусных программ является принципиальным. Это поможет избежать различных угроз и сохранить конфиденциальность.

  Электронные валюты и биткоины: В даркнете часто используются цифровые финансы, в основном биткоины, для анонимных транзакций. Перед входом в даркнет следует ознакомиться с основами использования цифровых валют, чтобы избежать финансовых рисков.

  Правовые аспекты: Следует помнить, что многие операции в даркнете могут быть противозаконными и противоречить законам различных стран. Пользование даркнетом несет риски, и непоследовательные действия могут привести к серьезным юридическим последствиям.

  Заключение: Даркнет – это неизведанное пространство сети, полное анонимности и тайн. Вход в этот мир требует уникальных навыков и предосторожности. При всем мистическом обаянии даркнета важно помнить о потенциальных рисках и последствиях, связанных с его использованием.

 4. Даркнет список
  Введение в Темный Интернет: Определение и Основополагающие Характеристики

  Пояснение термина даркнета, возможных отличий от привычного интернета, и фундаментальных черт этого темного мира.

  Каким образом Войти в Темный Интернет: Путеводитель по Скрытому Входу

  Подробное описание шагов, необходимых для доступа в даркнет, включая использование специализированных браузеров и инструментов.

  Адресация в Темном Интернете: Секреты .onion-Доменов

  Пояснение, как работают .onion-домены, и каковы ресурсы они содержат, с акцентом на секурном поисковой активности и применении.

  Защита и Конфиденциальность в Даркнете: Шаги для Пользовательской Защиты

  Обзор техник и инструментов для защиты анонимности при эксплуатации даркнета, включая VPN и другие средства.

  Электронные Валюты в Даркнете: Роль Биткойнов и Криптовалют

  Анализ использования криптовалют, в основном биткоинов, для осуществления анонимных транзакций в даркнете.

  Поиск в Темном Интернете: Специфика и Риски

  Рассмотрение поисковиков в даркнете, предупреждения о потенциальных рисках и незаконных ресурсах.

  Правовые Аспекты Даркнета: Ответственность и Результаты

  Рассмотрение законных аспектов использования даркнета, предостережение о потенциальных юридических последствиях.

  Темный Интернет и Информационная Безопасность: Потенциальные Опасности и Защитные Меры

  Анализ потенциальных киберугроз в даркнете и рекомендации по обеспечению безопасности от них.

  Даркнет и Общественные Сети: Скрытое Взаимодействие и Сообщества

  Изучение влияния даркнета в области социальных взаимодействий и формировании скрытых сообществ.

  Перспективы Темного Интернета: Тренды и Предсказания

  Предсказания развития даркнета и возможные изменения в его структуре в будущем.

 5. Взлом телеграм
  Взлом Телеграм: Мифы и Фактичность

  Telegram – это известный мессенджер, признанный своей превосходной степенью шифрования и защиты данных пользователей. Однако, в современном цифровом мире тема вторжения в Телеграм периодически поднимается. Давайте рассмотрим, что на самом деле стоит за этим понятием и почему взлом Telegram чаще является фантазией, чем фактом.

  Шифрование в Telegram: Основные принципы Безопасности
  Telegram славится своим высоким уровнем кодирования. Для обеспечения конфиденциальности переписки между участниками используется протокол MTProto. Этот протокол обеспечивает полное шифрование, что означает, что только передающая сторона и получатель могут читать сообщения.

  Легенды о Нарушении Telegram: Почему они возникают?
  В последнее время в сети часто появляются утверждения о нарушении Телеграма и возможности доступа к персональной информации пользователей. Однако, большинство этих утверждений оказываются мифами, часто развивающимися из-за непонимания принципов работы мессенджера.

  Кибератаки и Раны: Фактические Угрозы
  Хотя нарушение Телеграма в общем случае является трудной задачей, существуют реальные угрозы, с которыми сталкиваются пользователи. Например, кибератаки на индивидуальные аккаунты, вредоносные программы и прочие методы, которые, тем не менее, требуют в активном участии пользователя в их распространении.

  Охрана Персональных Данных: Рекомендации для Пользователей
  Несмотря на отсутствие конкретной угрозы взлома Телеграма, важно соблюдать базовые меры кибербезопасности. Регулярно обновляйте приложение, используйте двухэтапную проверку, избегайте сомнительных ссылок и фишинговых атак.

  Итог: Реальная Опасность или Излишняя беспокойство?
  Нарушение Телеграма, как правило, оказывается мифом, созданным вокруг обсуждаемой темы без явных доказательств. Однако безопасность всегда остается приоритетом, и пользователи мессенджера должны быть бдительными и следовать рекомендациям по обеспечению безопасности своей личной информации

 6. Взлом WhatsApp: Реальность и Легенды

  WhatsApp – один из самых популярных мессенджеров в мире, широко используемый для передачи сообщениями и файлами. Он известен своей кодированной системой обмена данными и гарантированием конфиденциальности пользователей. Однако в интернете время от времени появляются утверждения о возможности взлома WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют фактичности и почему тема нарушения WhatsApp вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в WhatsApp: Защита Личной Информации
  Вотсап применяет end-to-end кодирование, что означает, что только передающая сторона и получатель могут понимать сообщения. Это стало основой для доверия многих пользователей мессенджера к защите их личной информации.

  Легенды о Нарушении Вотсап: Почему Они Появляются?
  Сеть периодически заполняют слухи о нарушении Вотсап и возможном входе к переписке. Многие из этих утверждений часто не имеют обоснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Реальные Угрозы: Кибератаки и Безопасность
  Хотя нарушение WhatsApp является трудной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на отдельные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Соблюдение мер охраны важно для минимизации этих рисков.

  Защита Личной Информации: Рекомендации Пользователям
  Для укрепления безопасности своего аккаунта в Вотсап пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать подозрительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Заключение: Реальность и Осторожность
  Нарушение WhatsApp, как правило, оказывается трудным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о актуальных угрозах и принимать меры предосторожности для сохранения своей личной информации. Исполнение рекомендаций по безопасности помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера

 7. Взлом WhatsApp: Реальность и Мифы

  WhatsApp – один из известных мессенджеров в мире, массово используемый для обмена сообщениями и файлами. Он известен своей кодированной системой обмена данными и обеспечением конфиденциальности пользователей. Однако в интернете время от времени возникают утверждения о возможности нарушения WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют реальности и почему тема взлома WhatsApp вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в Вотсап: Защита Личной Информации
  WhatsApp применяет точка-точка шифрование, что означает, что только отправитель и получатель могут читать сообщения. Это стало фундаментом для уверенности многих пользователей мессенджера к защите их личной информации.

  Легенды о Нарушении Вотсап: Почему Они Появляются?
  Сеть периодически наполняют слухи о взломе Вотсап и возможном доступе к переписке. Многие из этих утверждений часто не имеют оснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Охрана
  Хотя взлом Вотсап является трудной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на индивидуальные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Исполнение мер охраны важно для минимизации этих рисков.

  Защита Личной Информации: Советы Пользователям
  Для укрепления охраны своего аккаунта в WhatsApp пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать подозрительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Заключение: Реальность и Осторожность
  Взлом WhatsApp, как правило, оказывается сложным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о реальных угрозах и принимать меры предосторожности для защиты своей личной информации. Соблюдение рекомендаций по безопасности помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *