ஜனவரி 22 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. LK

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : மத்தேயு 8:1-13

வார்த்தையை நம்பினான்

நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தரமாக: ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான். மத்தேயு 8:8

சொன்ன வார்த்தையைக் காப்பாற்றுவோர் சிலர், வார்த்தையைக் காப்பாற்றாதோர் பலர். அதைவிட சொல்லாமலேயே இருந்துவிடுவோம் என்று எண்ணுவோரும் உண்டு. ஆனால் ஒருவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பிப் போவது வேறு. “நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் அதை நம்பிப் போகிறேன்” என்று ஒருவர் நம்மைப் பார்த்துச் சொல்வாரானால், அது மிகவும் விசேஷமானது. அது அந்த நபர் நம்மீது வைத்திருக்கும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையையே சுட்டிக்காட்டுகிறது.

அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியும் இதைத்தான் அன்று செய்தான். இயேசுவிடம் வந்தவன், தனது வேலைக்காரன் திமிர்வாதமாய் மிகுந்த அவஸ்தைப்படுகிறான் என்று அறிவிக்கிறான். அப்பொழுது இயேசு நான் வந்து அவனைக் குணமாக்குவேன் என்கிறார். ஆனால் அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியோ, தனது அபாத்திர நிலையை உணருகிறான். தான் கட்டளையிடுவதைச் செய்வதற்கு எத்தனையோ வேலையாட்கள் இருந்தாலும், இயேசுவுக்கு முன்பாக தான் ஒன்றுமில்லை என்பதை உணர்ந்து, தாழ்மையுடன் அறிக்கை பண்ணுகிறான். இயேசுவை வீட்டிற்கு வரவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்ளாமல், “ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும்; அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான்” என்று நம்பிக்கையோடே கூறினான். ஆண்டவரே, அவனுடைய நம்பிக்கையைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார். இவனைப்போல இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் ஒருவனையும் காணவில்லை என்கிறார். அவன் ஆண்டவரின் வார்த்தையை நம்பினான். வார்த்தையின் வல்லமையை நம்பினான். அவர் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொன்னால் போதும், எல்லாமே நடந்துவிடும் என்று நம்பினான்.

இன்று நாம் தேவனின் வார்த்தையை மறந்து, நமது பெருமை பேசி வாழுகிற காலத்துக்குள் இருக்கிறோம். வார்த்தையில் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டோமோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. வார்த்தையை விட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். மீண்டுமாய் வார்த்தைக்குத் திரும்புவோம். அவருடைய வார்த்தையைத் தினமும் தியானிப்போம். அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்போம். அனுதினமும் எமது சரீர உணவுக்காக எப்படி பசியோடு காத்திருக்கிறோமோ, அதுபோலவே எமது ஆன்மீக உணவாகிய சத்திய வேத வார்த்தையை அனுதினமும் புசித்திட ஆவல்கொள்வோம். தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிப்போம். வேதாகம சத்திய வார்த்தையை எமது வாழ்வாகக் கொண்டு வாழுவோம். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது அவர் ஆதியிலே தேவனோடிருந்தார்.. யோவான் 1:1-2.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு: 

  வார்த்தைக்கு என் வாழ்வில் கொடுத்திருக்கும் முக்கியத்துவம் என்ன? அது என் நாளாந்த காரியங்களில் முதலிடத்தில் இருக்கிறதா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

80 thoughts on “ஜனவரி 22 ஞாயிறு

  1. We stated that we did not finalize a specific list of the drugs and biologicals because we did not want to inadvertently exclude drugs that may be substitutes for drugs identified and we wanted the ability to reflect new drugs and biologicals as they become available levitra 20 mg comentarios

  2. The samples were stored at 20 C cialis online pharmacy Table 2 Equivalent AUC Dosing Regimens Ciprofloxacin Tablets, USP Oral Dosage Equivalent ciprofloxacin IV Dosage 250 mg Tablet every 12 hours 200 mg intravenous every 12 hours 500 mg Tablet every 12 hours 400 mg intravenous every 12 hours 750 mg Tablet every 12 hours 400 mg intravenous every 8 hours

  1. com 20 E2 AD 90 20Pharmacie 20France 20Viagra 20 20Viagra 20Tablets 20Telugu viagra tablets telugu A Yemeni military source said a brigadier general, who had commanded a military brigade, six of his military escorts and two crewmen from the military helicopter were killed when the aircraft came down while on a reconnaissance flight in the central Maarib province buy cialis

  2. where to buy cialis cheap palmetto zantac and alcohol 20th AF continues to execute its mission of around the clock nuclear deterrence in a safe, secure and effective manner, Lieutenant General James Kowalski, commander of the Air Force Global Strike Command, said in a statement

  1. Clomid might not be an option if you have online cialis pharmacy The old lady suddenly shook her head and said to herself, what increases male libido Why would someone like you end up like this Meng Qiuchi didn t say anything, he just took a few horney goat weed premature ejaculation steps back and saluted the old lady again

  2. DETROL Tablets were evaluated for the treatment of overactive bladder with symptoms of urge urinary incontinence, urgency, and frequency in four randomized, double blind, placebo controlled, 12 week studies order cialis online But I have taking maca root for 3 months and it helped with regulating my cycle wonderfully

 1. What’s a winter wardrobe without a pair of trusty leggings? Reach for this thermal pair as a base layer or to wear alone, featuring deep pockets and a high waist. WANT 10% OFF YOUR ORDER? Subscribe to get 10% off, special deals, and VIP exclusive content! Cowboy boots are not for winter only: they are a very popular item for spring and summer outfits, matching well with light dresses and shorts. Together with combat boots, they are good choices for “festival looks”. However, as they are made of leather, they are automatically a good option for winter, too. They give outfits a bit of a countryside style. The winter time calls for a lot of soirées and evening events. And while you can always reach for that fluffy teddy to wear over your dress, a coat like this adds a touch of elegance to match your outfit.
  https://beckettblpv099980.bloggerswise.com/22463139/nude-two-piece-set
  Every piece I have purchased looks exactly as pictured… classy, timeless, and always fits like a glove! Chervil is 174cm, UK 6 for top and UK6-8 for bottom. Wears size S. Every piece I have purchased looks exactly as pictured… classy, timeless, and always fits like a glove! This website uses Google Analytics and StatCounter to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages. We believe in our products so much that we offer a 30-day No-Hassle refund policy. If you’re unhappy about your purchase, send us the product back and we’ll refund your money immediately. Discover our core collection—endlessly versatile, impeccably crafted, and timelessly designed. To enable personalized advertising (like interest-based ads), we may share your data with our marketing and advertising partners using cookies and other technologies. Those partners may have their own information they’ve collected about you. Turning off the personalized advertising setting won’t stop you from seeing Etsy ads or impact Etsy’s own personalization technologies, but it may make the ads you see less relevant or more repetitive.

 2. Mascara is a product that no make-up bag is without. Unlike bronzers and blushes, the makeup world has universally agreed upon the fact that a look is truly incomplete without a coat on the lashes. The right lengthening mascara can play a particularly important part in making the eye look bigger with makeup. Eyeko Lash Alert Mascara gives lashes instant energy thanks to caffeine and biotin. This lengthening mascara lifts the sleepiest of lashes and perks up the eye. The 22-year-old influencer, with over 3 million TikTok followers, has blown up over the last few months thanks to her candid “get ready with me” videos and vlogs about being a college student at the University of Miami. Menu.page-87128760(Makeup) If you’re ready for bigger, brighter eyes, these are some of the pros’ top picks.
  https://lukasielw741841.blogvivi.com/22492732/lower-back-pain-massage-near-me
  O HUI is sold at high-end department stores in Seoul such as Hyundai and Lotte. In Korea, it’s very well-known — the current face for it is is K-drama actress Kim Tae Hee. Seoul-side, having a star personality attached to your brand is a pretty big deal. Discount code cannot be combined with the offers applied to the cart. A biocompatible copolymer (a big molecule that consists of more than one type of building blocks) that has the same structure as important cell membrane ingredient, phospholipid. It’s a good skin moisturizer, leaves a silky, smooth feel on the skin and can help to reduce irritation caused by some not-so-nice ingredients (like surfactants). © K-BEAUTY4U LLC O HUI Miracle Moisture 3pcs Special Set View the product availability notifications you have requested.

 3. Charges of writing an essay service may vary due to various factors such as academic level, deadline, essay length, formatting, and subject. However, the average cost of writing an essay is between $6 to $30 per page. Edusson is here to provide the necessary aid and support when you lack the time or knowledge to create top-notch essay papers on your own. Edusson is where you can order writing papers that are carefully customized and completed by a proven expert – a native-speaking writer with a Master’s or Ph.D. degree and demonstrated experience in providing high-academic level assistance. 99Papers is a great option for students looking to get quality essays quickly and affordably. With experienced writers, helpful customer support, and an easy-to-use ordering process, they make it easy to get the essay you need in no time. Try them out today to see what they can do for you!
  http://www.jinkwang.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3051809
  The hook of your essay is the first line of your introductory paragraph or can be more than one also. But the essay hook is written first. If you do not want to aim for an action-packed scene, consider using emotion to drive your story. Intense emotions tap into the reader’s empathy and force them to identify and empathize with the character of the article. Developing an emotional connection with the character gives you a vital tool so that you can connect your audience later in your story with the protagonist. Many argumentative and informative essays start with an emotional connection. Emotions are meant to sway the audience in favour of your story. Depending on the tone of your paper, a good essay hook can always be a joke or comic statement. This type is common in informal essays. Such hooks grab the attention of your readers and make them yearn to read more. And by the time they get out of the trap, they are done with reading your essay and can only wish it was longer.

 4. 35 000 руб — 8% Сыворотка стимулятор для роста ресниц и бровей BIOAQUA Особая щеточка не только создает объем, но и подкручивает, придавая ресницам головокружительный изги.. Увлажняющий крем для век с жемчугом  Bioaqua Pure Pearls Eye Cream Крем для кожи вокруг глаз мо.. Bioaqua Nourishing Liquid Eyelashes стимулятор роста ресниц, бровей, бороды Гидролизованные протеины шелка способствуют удержанию влаги на поверхности ресниц, обволакивают каждый волосок невидимой защитной пленкой, которая не позволяет испаряться влаге. Придают ресницам естественный блеск. Протеины ускоряют процессы регенерации клеток, что стимулирует интенсивный рост и густоту новых ресниц. Салон красоты “Шоколад” приглашает вас ежедневно с 10:00 до 22:00. Зворотня доставка товарів здійснюється за рахунок покупця. Свойства: Сыворотка для роста ресниц и бровей бережно ухаживает, восстанавливает и стимулирует рост новых волосков. Благодаря действующим компонентам «будит» луковицы волосков и стимулирует их рост, делая тем самым реснички и брови гуще, помогает восстановить однородный покров, заполнить залысины на бровях.
  https://milodqwl566555.bloggazza.com/19751397/эмульсия-для-роста-ресниц
  Щеточка для ресниц из силикона, форма конус. Нам кажется, что сделать крутой макияж можно довольно просто и быстро – главное иметь нужные “инструменты” для его создания. Одним из таких инструментов является универсальный спонж beautyblender, с помощью которого можно придумать полноценный макияж лица Карандаш. Самый доступный и легкий вариант подводки. Он с легкостью наносится, позволяет прорисовать тонкие или толстые стрелки. Карандаш обладает отличной устойчивостью, выпускаются в классическом или механическом виде. При помощи подводки можно в считанные минуты сделать профессиональный макияж глаз. Но при выборе текстур самого продукта, новичкам следует учитывать некоторые нюансы. Так, при отсутствии опыта жидкий продукт может попасть в глаза, некрасиво растечься по веку, криво засохнуть. Оценить палитру краски для волос Фармавита можно тут.

 5. 2023年世界盃籃球賽

  2023年世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)為第19屆FIBA男子世界盃籃球賽,此是2019年實施新制度後的第2屆賽事,本屆賽事起亦調整回4年週期舉辦。本屆賽事歐洲、美洲各洲最好成績前2名球隊,亞洲、大洋洲、非洲各洲的最好成績球隊及2024年夏季奧林匹克運動會主辦國法國(共8隊)將獲得在巴黎舉行的奧運會比賽資格]]。

  申辦過程
  2023年世界盃籃球賽提出申辦的11個國家與地區是:阿根廷、澳洲、德國、香港、以色列、日本、菲律賓、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞以及土耳其]。2017年8月31日是2023年國際籃總世界盃籃球賽提交申辦資料的截止日期,俄羅斯、土耳其分別遞交了單獨舉辦世界盃的申請,阿根廷/烏拉圭和印尼/日本/菲律賓則提出了聯合申辦]。2017年12月9日國際籃總中心委員會根據申辦情況做出投票,菲律賓、日本、印度尼西亞獲得了2023年世界盃籃球賽的聯合舉辦權]。

  比賽場館
  本次賽事共將會在5個場館舉行。馬尼拉將進行四組預賽,兩組十六強賽事以及八強之後所有的賽事。另外,沖繩市與雅加達各舉辦兩組預賽及一組十六強賽事。

  菲律賓此次將有四個場館作為世界盃比賽場地,帕賽市的亞洲購物中心體育館,奎松市的阿拉內塔體育館,帕西格的菲爾體育館以及武加偉的菲律賓體育館。亞洲購物中心體育館曾舉辦過2013年亞洲籃球錦標賽及2016奧運資格賽。阿拉內塔體育館主辦過1978年男籃世錦賽。菲爾體育館舉辦過2011年亞洲籃球俱樂部冠軍盃。菲律賓體育館約有55,000個座位,此場館也將會是本屆賽事的決賽場地,同時也曾經是2019年東南亞運動會開幕式場地。

  日本與印尼各有一個場地舉辦世界盃賽事。沖繩市綜合運動場約有10,000個座位,同時也會是B聯賽琉球黃金國王的新主場。雅加達史納延紀念體育館為了2018年亞洲運動會重新翻新,是2018年亞洲運動會籃球及羽毛球的比賽場地。

  17至32名排名賽
  預賽成績併入17至32名排位賽計算,且同組晉級複賽球隊對戰成績依舊列入計算

  此階段不再另行舉辦17-24名、25-32名排位賽。各組第1名將排入第17至20名,第2名排入第21至24名,第3名排入第25至28名,第4名排入第29至32名

  複賽
  預賽成績併入16強複賽計算,且同組遭淘汰球隊對戰成績依舊列入計算

  此階段各組第三、四名不再另行舉辦9-16名排位賽。各組第3名將排入第9至12名,第4名排入第13至16名

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin