ஜனவரி 14 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

எம்மாவூர் சென்ற சீஷர்கள்

அவர்கள் பேசி, சம்பாஷித்துக்கொண்டிருக்கையில், இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனேகூட நடந்துபோனார். லூக் 24:15

தேவனுடைய செய்தி:

எல்லாவிதமான விவாதங்களைக்குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

தியானம்:

எருசலேமில் இருந்து ஏழு மைல் தூரத்தில் எம்மாவூர் இருந்தது. எருசலேமில் நடந்தவை அனைத்தையும் குறித்து அங்கு சென்றுக்கொண்டிருந்த இரு சீடர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

எமது கண்கள் இயேசுவைக் காண பழக்குவோம்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

வசனம் 16ன்படி, “இயேசுவை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது” ஏன்? இன்று இவ்விதமான மக்கள் நம்மத்தியில் உள்ளனரா? அவர்கள் பேசிக்கொள்வது என்ன?

எம்மாவூர் சென்ற இயேசுவின் இரண்டு சீஷர்கள் பேசிக்கொண்டது என்ன? அதை இயேசு கவனித்தாரா?

நடந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையுங்குறித்து விவாதித்துக்கொண்டிருப்பது சரியா, தவறா, இங்கு இயேசு அருகே வந்து அவர்களோடு நடந்தது ஏன்?

சரியான பக்கத்தைக் காணமுடியாத மக்கள், ஒருபக்க சார்பாக பேசும் போது நீர் எவ்வாறு அதற்கு பதிலளிப்பீர்?

நீங்கள், மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து நடக்கும்போது பேசிக்கொண்டிருந்த விஷயங்கள் என்ன? அவற்றை ஆரோக்கியமானவைகளாக மாற்ற என்ன செய்யலாம்?

சீடர்கள் இருவரின் முகங்கள் சோகத்தால் நிரம்பி இருக்க காரணம் என்ன?

எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

19 thoughts on “ஜனவரி 14 சனி

 1. I just wanted to thank you for the fast service. or alternatively they look great. I received them a day earlier than expected. as good as the I will definitely continue to buy from this site. in any event I will recommend this site to my friends. Thanks!
  cheap real jordans

 2. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. on the other hand but thank god, I had no issues. such as received item in a timely matter, they are in new condition. either way so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap jordans online

 3. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. or even but thank god, I had no issues. prefer received item in a timely matter, they are in new condition. direction so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap jordan shoes

 4. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. or possibly a but thank god, I had no issues. like received item in a timely matter, they are in new condition. in any event so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap jordan shoes

 5. Mastering Online Casinos fur deutsche Spieler: Entdecken Sie die Welt des 5€ Spiels mit Paysafecard

  Mit der zunehmenden paysafe casino von Online-Glucksspielen sind deutsche Spieler standig auf der Suche nach verlasslichen und bequemen Zahlungsoptionen, um ihr Spielerlebnis zu optimieren. Die Paysafecard ist eine solche Moglichkeit. Sie ist ein weit verbreiteter Prepaid-Gutschein, der es Spielern ermoglicht, ohne Bankkonto oder Kreditkarte Einzahlungen auf ihr Online-Casinokonto vorzunehmen. In diesem ausfuhrlichen Leitfaden werfen wir einen Blick darauf, was die Paysafecard ausmacht, wie sie in Online-Casinos verwendet wird und empfehlen Top-Casinos, in denen Sie schon ab einem Betrag von nur 5€ ins Spiel einsteigen konnen.

  Was genau ist die Paysafecard?

  Die Paysafecard agiert als eine Art Prepaid-Zahlungsmittel, vergleichbar mit einem Gutschein. Sie ist in diversen Nennwerten erhaltlich und kann sowohl bei zugelassenen Einzelhandelspartnern und Tankstellen als auch online gekauft werden. Jeder Gutschein ist mit einem individuellen 16-stelligen PIN-Code ausgestattet, der fur Online-Zahlungen genutzt wird. Dieses Zahlungssystem bietet den Spielern eine zusatzliche Sicherheitsschicht, da wahrend des Zahlungsvorgangs keine personlichen oder finanziellen Daten preisgegeben werden mussen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin