ஒக்டோபர் 1 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 22:21-34

தாழ்மையாக இரு!

…நான் உங்கள் நடுவிலே பணிவிடைக்காரனைப்போல் இருக்கிறேன். லூக்கா 22:27

தேவனுடைய செய்தி:

உங்களில் பெரியவன் சிறியவனைப்போலவும், தலைவன் பணிவிடைக் காரனைப்போலவும் இருக்கக்கடவன்.

தியானம்:

தேவன் திட்டமிட்டபடியே மனுஷகுமாரன் மரணத்துக்கேதுவாககிறார். ஆனாலும், மனுஷகுமாரனைக் கொலை செய்ய காட்டிக்கொடுக்கின்ற மனிதனுக்கு ஐயோ.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினதுபோல, நானும்         உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறேன்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

உங்களுக்குள் மிகச் சிறந்தவன் சிறியவனைப்போன்று நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

யார் மிகவும் முக்கியமானவன்? மேசையின் அருகே உட்கார்ந்திருப்பவனா அல்லது அவனுக்குப் பரிமாறுகிறவனா?

மேசையருகே உட்கார்ந்திருப்பவன் முக்கியமானவன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் இயேசு, தாம் ஒரு வேலைக்காரனைப்போல இருப்பதாக கூறுவது ஏன்? என்னைத் தாழ்த்த நான் என்ன செய்கிறேன்?

எனது பிதா எனக்கு ஓர் இராஜ்யத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார். என்னோடு அரசாளுகிற அதிகாரத்தை உங்களுக்கு நானும் கொடுக்கிறேன். அதை நான் பெற்றிருக்கின்றேனா? பெற்றிருந்தால் என்ன செய்யவேண்டும்?

“நீ குணப்பட்டபின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து” என்ற வார்த்தையின் படி எனது சகோதரரைப் பெலப்படுத்த நான் செய்வது என்ன?

ஆண்டவரே, காவலிலும் சாவிலும் உம்மைப் பின்பற்றிவர, ஆயத்தமாய்  இருக்கிறேன் என்று என்னால் கூறமுடியுமா?

எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

99 thoughts on “ஒக்டோபர் 1 சனி

  1. I’m writing on this topic these days, baccaratcommunity, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

  2. online apotheke versandkostenfrei [url=http://onlineapotheke.tech/#]online apotheke preisvergleich[/url] online-apotheken

  3. Of course, there could be no such factor as the return of an issue unless it had frst been eradicated. Collagen has a excessive 1 bases, and within the center is pericardium sepamodulus of elasticity, such that a high stress is 2 score it from the guts. This indicates that the needle tip is involved with myocardium and must be withdrawn [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/buy-synthroid-online-no-rx/] medicine encyclopedia synthroid 150 mcg on-line[/url].
    It requires that there be a staff chief coordinating the response, however it additionally should empower all members of the group to share informa tion. YouпїЅll be higher geared up to help your member of the family if you draw on the help of others and take advantage of supportive providers in your neighborhood. Our Breg Vision built-in workfow software is designed specifcally for orthopedic care [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/order-online-periactin-no-rx/] allergy forecast hanover pa periactin 4 mg fast delivery[/url]. The fantastic and course focus controls are mounted coaxially on the stand just above the bottom. There may be concurrent posturing of the hand, often known as primary dпїЅaccoucheur for its resemblance to the posture adopted for handbook delivery of a child. These have attached to their nucleus novel aspect chains not encountered in nature, and have over-come some of the problems inherent in naturally happen-ring penicillins corresponding to instability and slim speciп¬Ѓmetropolis (Figure 14 [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/order-cefadroxil/] medication for feline uti buy cefadroxil online from canada[/url]. Action on voluntary but measurable The summit concluded that reduction programmes had been happening on a reductions in salt, sugar and fat con- broad entrance with action at different levels between completely different companies and tent and improved product information sectors. A number of sensory signs together with pricking, burning and stinging could also be felt with solar publicity or perspiration. Implications ache is current within the aura part пїЅ a potential of clinical subtypes of migraine with aura [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/purchase-cheap-slip-inn/] aasha herbals purchase generic slip inn online[/url]. Urine dipsticks embody reagent pads which are delicate for the detection of red blood cells (hemoglobin), neutrophils and eosinophils (leukocyte esterase), and micro organism (ni- trites). The discussion here focuses on patients treatment is determined by the study registries intended to evaluate specifc safety or protocol, which usually involves random effectiveness outcomes somewhat than these supposed assignment to a therapy regimen. Smaller or unchanged Larger Surgical excision of those nodules for full on progress ultrasound on progress ultrasound or histopathological evaluation is recommended, and stays asymptomatic more massive nodules seen 4 as 30% could also be malignant [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/order-cheap-metoclopramide-no-rx/] gastritis diet яндкс purchase metoclopramide 10mg mastercard[/url].
    X1 Post traumatic Page 150 Aggravating Factors Abdominal Cutaneous Nerve Certain actions, involving alternating flexion and extension of the backbone, e. Juvenile glaucoma is a uncommon situation with an onset between 10 and 35 years and the next incidence among individuals of 29–31 African heritage. If the main website of hematopoiesis is the spleen, a splenectomy might trigger extreme pancytopenia in these sufferers [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/buy-sildenafil-no-rx/] injections for erectile dysfunction cheap sildenafil 25 mg without prescription[/url]. Aryl hydrocarbon receptor-mediated impairment of chondrogenesis and fracture therapeutic by cigarette smoke and benzo(a)pyrene. When shopping for cloth, the heavier density Step 2: Peel the weave ought to be obtained as it will prolong the life of the drape glove again and and in addition give a better protective barrier. Other headache problems Comment: Several new headache entities have been described in the time between the ?rst version of the International Classi?cation of Headache Disorders and this third edition [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/purchase-cheap-brahmi-online-no-rx/] medications purchase brahmi overnight[/url]. Without therapy the condition incessantly becomes chronic with gentle, intermittent diarrhoea and stomach ache. Herpetic lesions should not be incised or debrided; as a substitute, oral antiviral remedy ought to be given. Mumps vaccine was licensed within the United States in 1967 and beneficial for routine childhood immunization in 1977 [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/buy-online-zyban-no-rx/] mood disorder 5 year old buy discount zyban on-line[/url]. Accurate assessment of gestational age and measurement for gestational age are important, as a result of this data will information the supply of safe and applicable new child care. If malnutri tion has set in, the skilled societies recommend the additional consumption of about 500 kcal per day using these formulation diets. It’s estimated that nearly everyone in growing international locations turns into infected with poliovirus, and that one out of every thousand poliovirus infections leads to paralytic poliomyelitis [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/purchase-online-amoxicillin-no-rx/] medications used for migraines purchase amoxicillin discount[/url].
    However, solely 10% of the L-AmB formulation was discovered to be excreted within the urine or feces. Most of the increase in overall cancer death rates for men prior to 1990 was attributable to the rapid improve in lung most cancers deaths as a result of tobacco epidemic. It is manifested normally with colicky abdominal pain, vomiting, dehydration, and absence of normal peristalsis [url=https://c3phamhongthai.edu.vn/library/purchase-viagra-with-fluoxetine-online/] erectile dysfunction insurance coverage purchase viagra with fluoxetine once a day[/url].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin