உன்னில் தேவ மகிமை?

இ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட்
நன்றி : சத்தியவசனம் சஞ்சிகை. இலங்கை

நான் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன், எனது வீட்டினை ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்த விரும்புகிறேன், சபையில் பல நபர்களுக்கு முன்பாக, பாடல்கள் பாட விரும்புகிறேன், இசைக் கருவிகளை வாசிக்க விரும்புகிறேன், பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன்… என தாலந்து பெற்ற பலர் எதையாகிலும் ஆண்டவருக்காக செய்ய வேண்டும் என வாஞ்சிப்பதுண்டு. அதில் எவ்வித தவறுமில்லைதான்.

ஆயினும், சாதிக்க வேண்டும், என்ற வாஞ்சையுள்ள நபர்களிடத்தில், ஆண்டவரின் மகிமை தன்னில் காணப்பட வேண்டுமென்ற சிந்தனையும் பரிசுத்தமும் வெகு குறைவாயிருப்பதை தேவன் விரும்புவதில்லையே.

உன் தனிப்பட்ட வாழ்வில் தேவன் மகிமைப்படுவாரா?

ஆண்டவருக்காக பல அரிய சாதனைகளைச் செய்தாலும், உன் வாழ்க்கையில் நீ அவருக்கு கொடுத்த முதலிடத்தைக் குறித்தே தேவன் மகிமைப்படுவார். நம்முடைய திறமை, தாலந்து, ஆற்றல், தேவ பக்தி, ஜெபிக்கும் வாஞ்சை, சாதிக்கும் வல்லமை ஆகியவற்றை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி, தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக உபயோகித்தால் மாத்திரமே மிகப் பெரிய காரியங்களை உன்னால் செய்ய முடியும். இவை எல்லா வற்றையும்விட, தேவன் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையே கவனித்துப் பார்க்கின்றார்.

சாலொமோன் ராஜா, தனது காலத்தில், மகா பரிசுத்தமான ஆலயத்தைக் காட்டினான் (2நாளா 3:8) அந்த பிரமாண்ட ஆலயத்தை பிரதிஷ்டையும் செய்தான். அத்துடன், தனது ராஜரிகத்திற்கு ஒரு அரண்மனையையும் கட்டினான். அவன் சாதித்த விஷயங்களில், எவ்வித தவறுமில்லை தான். தேவாலயத்தில் கர்த்தருடைய மகிமை விளங்கியபோதிலும், அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில் தேவ நாமம் மகிமைப்படவில்லை, கர்த்தருடைய நாமம் தனது குடும்பத்தில், தனது அந்தரங்க வாழ்வில் மகிமைப்படவேண்டும், தனது ஜீவியத்தில் காணப்பட வேண்டுமென்ற எண்ணம் சாலொமோனிடம் காணப்படாதது பரிதாபத்திற்குரியதே. அதனால் அவனது வாழ்க்கையில் தேவ மகிமை வெளிப்படவில்லை.

தேவ மகிமையை காணாமல் நாம் வாழலாமா?

பிரமாண்டமான தேவாலயம் கட்டப்பட்ட போதிலும், தேவ மகிமை அங்கே வெளிப்பட்ட போதிலும், தேவமகிமை தொடர்ந்தும் தங்கியிருக்கும் இடமாக அது தொடரவில்லை. காரணம், ஜனங்களின் வாழ்வில் தேவன் மகிமைப்படாத காரணத்தினால், அந்த ஆலயத்தை இடித்துப்போடு வதற்கான ஏற்பாடுகளை தேவனே செய்தார்.

இந்நாட்களில், தேவ மகிமைக்காக எனக்கூறி, பலர் கட்டிடங்களைக் கட்டுகின்றனர். சபைகளில் பல காரியங்களை முன்னேடுக்கின்றனர். வாத்தியக் கருவிகளை வாசிக்கின்றனர். பாடல்களை பாடுகின்றனர். புத்தகங்களை வெளியிடுகின்றனர். புது பாடல்களை எழுதுகின்றனர். எல்லாமே நல்லது தான். ஆனால்…

அவர்களில் பலருடைய வாழ்க்கையில் தேவன் மகிமைப்படும் விதமான ஜீவியம் இல்லையே. நாம் இப்படி வாழலாமா? கூடாதே.

சபை என்பது கட்டிடமல்ல; அது மக்கள் ஒன்று கூடும் இடமாகும். மக்கள் தமது வாழ்க்கை மூலமாகவே கர்த்தருக்கு மகிமையைச் செலுத்தவேண்டும். அவரது நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டும். இந்த உணர்வோடு நாம் கர்த்தருக்காக பிரயாசப்பட வேண்டும். அவருக்குப் பிரியமான விதத்தில், வாழ கரிசனையெடுக்க வேண்டும். மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்தவும் வேண்டும்.

நமது ஜெபத்தில், உபவாசத்தில், விழிப்பாராதனைகளில், பாடல் நேரங்களில், பிரசங்கத்தில், தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கின்ற உணர்வுடன் இருக்க கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால். . .?

ஒருவன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும், தன் வாழ்வை நஷ்டப்படுத்தினால் என்ன பயன்? சாலொமோன் அழகான மகிமையான ஆலயத்தைக் கட்டினாலும், அது நிலைத்து நிற்கப் போவதில்லை.

தனது ஜீவியத்தை கன்மலையாகிய தேவன் மீது கட்டியிருந்தால், அவனது ஆத்துமா நஷ்டப்பட்டிருக்காது அல்லவா. கர்த்தருக்காக நம்மால் என்ன செய்ய முடிகின்றது? என்ற கேள்வி கேட்கின்ற தேவ பிள்ளையே, நம்முடைய வாழ்வில் கர்த்தரால் என்ன செய்ய முடிகின்றது என்பதே ஒரு நிமிடம் அலசி ஆராய வேண்டிய ஒன்றாயுள்ளது.

நமது சபையின் பெருமையோ, அங்கத்துவமோ, ஒன்றுகூடலோ நம்மை பரலோகம் கொண்டு செல்லாது. நீ விடியவிடிய ஜெபிக்கலாம், எலியாவைப்போல வல்லமையாக பேசலாம். ஆனால் உனது வாழ்க்கையில் எலியாவிடம் காணப்பட்ட பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிற தன்மை இல்லாவிட்டால் பயனில்லை.

நீ தாவீதைப்போல ஆடிஆடி நடனமாடி ஆராதிக்கலாம். ஆனால், கர்த்தரை உனக்கு முன்பாக மேய்ப்பனாக வைத்திருக்கும் தாவீதிடம் காணப்பட்ட விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் பயனில்லை. பவுலைப் போல ஓடி ஓடி பல நாடுகளில் நற்செய்தி அறிவிக்கலாம். ஆனால், பொன்னையும் வெள்ளியையும் இச்சிக்காத பவுலைப்போல மாறாவிட்டால் பயனில்லை.

நீ அன்னாளைப்போல அழுதுஅழுது ஜெபித்து ஆசீர்வாதங்களை கேட்கலாம். ஆனால், சுயஆசைகளை தேவபாதத்தில் அர்ப்பணித்து தனது மகனையே அவருக்காக அர்ப்பணித்த அன்னாளைப்போல மாறாவிட்டால் பிரயோஜனமில்லை.

“உன் மேல் கர்த்தர் உதிப்பார். அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும்” (ஏசாயா 60:2) என்ற தீர்க்கதரிசன வார்த்தை உன்னில் நிறைவேற நீ செய்யவேண்டியது என்ன என்பதை சிந்திப்பாயா?

ஆபிரகாமில் தேவ மகிமை!

அன்று, ஆபிரகாம் தேவனுக்காக ஒரு பெரிய ஆலயத்தைக் கட்டவில்லை. சாலோமோனைப் போல பிரமாண்டமான அலங்காரங்களை உருவாக்கவில்லை. தானியேலைப்போல உயர் பதவியில் இருக்கவில்லை. தாவீதைப்போல ஒரு நாட்டை ஆளவில்லை. மோசேயைப்போல பெரிய விடுதலை இயக்கங்களை முன்னெடுக்கவில்லை. எஸ்றா நெகேமியாவைப்போல தேசங்களுக்காக ஜெபிக்கவில்லை. அவன் செய்ததெல்லாம், கர்த்தர் எதையெல்லாம் செய்ய சொன்னாரோ, அதையெல்லாம் தயங்காமல் கீழ்ப்படிவோடு செய்தான். தனது மகனையே அவருக்காக இழக்க அவன் பின்நிற்கவில்லை. அதனால்தான், கர்த்தர், நான் ஆபிரகாமின் தேவன் (யாத் 3:15, மாற்கு 12:26) என்று கூற வெட்கப்படவில்லை.

ஆபிரகாம் பெரிய சாதனைகளை செய்ததாக தெரியவில்லை. ஆனால் அவன் தேவனை விசுவாசித்தான். தமது சொந்த ஜீவியத்தில் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். தேவன் விரும்பியபடியெல்லாம் வாழ விரும்பினான்.

கீழ்ப்படிதல், தாழ்மை, உண்மை, அர்ப்பணிப்பு, விசுவாசம், தேவன் மீது அன்பு, முன்மாதிரியான வாழ்க்கை ஆகிய குணாதிசயங்கள் மாத்திரமே அவனிடம் காணப்பட்டது. அவையே அவனை மிகப்பெரிய மனிதனாக மாற்றியது. அவனது வாழ்வில் வரங்கள் அல்ல, கனிகளே செழித்தோங்கியிருந்தது.

இன்று அநேகர் தாலந்துகளை, வரங்களை, அற்புதங்களை நாடி ஓடுகின்றார்கள். பெரிய கிறிஸ்தவ நிறுவனங்களுக்கு தமது நன்கொடைகளை அனுப்பி, அவர்களுடைய பங்காளர் திட்டங்களிலே இணைய விரும்புகின்றார்கள். பெரிய சபைகளிலே ஆராதிக்க, விரும்புகின்றார்கள். பெரிய சபைகளிலே, தாம் அமருவதற்கு ஒரு ஆசனத்தைத் தேடுகின்றார்கள். ஆனால், அவர்களின் வாழ்க்கையில் தேவனுக்கேற்ற குணாதிசயங்கள் இல்லாவிட்டால், நற்பண்புகள் இல்லாவிட்டால் தேவன் அவர்களில் மகிமைப்படமாட்டாரே.

யோபுவில் தேவ மகிமை!

யோபு தனது சொத்துக்களைவிட, தனது பிள்ளைகளைவிட, ஏன் தனது மனைவியையும் விட தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்தான். எவ்வளவு சேதம் நேரிட்டாலும், தேவனுக்கு மகிமையைக் கொண்டு வரும்விதத்தில் வாழ்ந்தான். அவன் தனது வாயினால் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை. அவ்வாறான வாழ்க்கையை நீ வாழும்போது, தேவனது மகிமை உனது வாழ்வில் காணப்படுவது உறுதி.

உனது வாழ்வில், தேவன் விரும்புகின்ற ஆவியின் கனியான அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம் (கலா 5:22) ஆகியவைக் காணப்படுமேயாயின், உன்னில் தேவமகிமை காணப்படுமல்லவா?

சங்கீதக்காரன் கண்ட தேவ மகிமை!

பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்மைப் பார்க்க ஆசையாயிருந்து, உமது வல்லமையையும் உமது மகிமையையும் கண்டேன் (சங்.63:2) என சங்கீதக்காரன் கூறுகிறான். ஆம், ஞானமும் வல்லமையும் தேவமகிமையாக இருந்தபோதிலும், தேவன் தமது பரிசுத்தத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நீதி நியாயத்தினாலும் தமது மகிமையின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் (ஏசா 6:3, எண். 14:22, எசே 39:21, சங் 29:3).

கர்த்தருடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் விளங்கும்; கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளிலே மகிழுவார் (சங்.104:31). நாம் அவரது கிரியைகளாக அவரது மகிமையை வெளிப்படுத்துகின்றோமா?

அன்று, மரணத்துக்கேதுவான ஊழியத்தைச் செய்த மோசேயினுடைய முகத்திலே மகிமைப் பிரகாசம் உண்டானபடியால், இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவன் முகத்தை நோக்கிப் பார்க்கக் கூடாதிருந்தார்களே (2கொரி 3:7).

இன்று நமது நிலை என்ன? நாமும் தேவ னுடைய சாயலை மகிமையை தரித்திருக்க வேண்டுமல்லவா?

அவரோடேகூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்களா?

பரிசுத்தவான்களாக அழைக்கப்பட்டுள்ள நாமும் குணமாக்கப்பட்டு தேவமகிமையைப் பெற்று விசுவாசத்தினாலே இந்த கிருபையை மேன்மை பாராட்டி, நீதிமான்களாக்கப்பட்டு, மறுரூபமாக வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். (ரோமர் 3:23, 5:2, 8:18,30, 2கொரி 3:18, 4:6, பிலி 3:21, கொலோ 3:4). நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது, நீங்களும் அவரோடேகூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்களா?

உனது வாழ்வில், உனது தாலந்தோ, திறமையோ, வரமோ உன்னை பரலோகம் கொண்டுபோய் சேர்க்காது. உனது சபை அங்கத்துவமோ, பங்காளர் திட்டமோ, ஒன்று கூடலோ, நாடகமோ, பாடல்களோ, ஆராதனையோ, பிரசங்கமோ, திருவிருந்தோ உன்னை பரலோகம் கொண்டுபோய் சேர்க்காது. உனது வாழ்வில் தேவனுக்கு நீ முதலிடம் கொடுத்து இவைகளையும் விட்டுவிடாமல் இருக்கும்போது, தேவன் எதிர்பார்க்கின்ற கீழ்ப்படிவும் தாழ்மையும் உண்மையும் விசுவாசமும் அர்ப்பணிப்பும் உன்னில் பெருகும்போது, நிச்சயமாக உன்னில் தேவமகிமை காணப்படும்.

ஆகவே, பிரியமானவர்களே, தேவனுக்காக சாதிக்க விரும்புகின்றீர்களா? நல்லதுதான். தேவனுக்காக உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும், தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுங்கள் (ரோமர் 12:1). உங்கள் வாழ்வில் பரிசுத்த ஜீவியத்தை, தேவனுடைய மகிமையை வென்றெடுங்கள்! அது ஒன்றே என்றென்றும் கனத்திற்குரியது. மேன்மையானது. நினைவுகூரத்தக்கது!

நன்றி : சத்தியவசனம் சஞ்சிகை. இலங்கை

359 thoughts on “உன்னில் தேவ மகிமை?

  1. As progesterone sensitivity has been the most commonly identified cause, dermatologic diseases associated with the menstrual cycle have been labeled alloimmune or autoimmune progesterone dermatitis APD 4 does viagra help dementia The traditional risks that are considered in the approval process include proof of efficacy against the target pathogen, target animal safety, environmental safety, and human health safety with a focus on toxicological effects residues

  2. So if you ve been feeling like your weight loss efforts are proving futile you might be right buy cialis 20mg Interestingly, hedgehog signaling was the only hallmark specifically enriched for tamoxifen regulated genes in noninjured carotid arteries Figure 3C

  1. The 60 million research project, sponsored by the National Cancer Institute and conducted by the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project at the University of Pittsburgh, will ultimately include 16, 000 women over the age of 35 in the United States and Canada priligy price In severe acne, Wedox and Wedox CAP may be useful adjunctive therapy

  1. I want to hold out until Feb 11th to test but the waiting is making me crazy cheapest cialis 20mg However, in the setting of type I CRS, such combination therapy should be done with caution when trying to optimize and stabilize the patient s clinical status

  1. Once engrafted, BC cells BCCs have the capacity to remain in a state of dormancy at these distant sites, either maintained as cancer stem cells CSCs or existing as disseminated tumour cells DTCs, often remaining in this dormant state for decades before growing out into aggressive macrometastatic lesions 9, 10 buy cialis on line

  1. People with gallbladder disease or without a gallbladder, because fat is more difficult to digest People who have had bariatric surgery weight loss gastric bypass because fats are harder to absorb People with rare metabolic disorders that interfere with normal fat metabolism Women who are pregnant or breastfeeding, because protein requirements are higher Children, because protein requirements vary by age People with pancreatic insufficiency, because fats are more difficult to digest People prone to kidney stones perhaps due to salt and fluid balance changes People who are naturally very thin BMI of 20 or less because weight loss may occur for some additional fat calories may be required People with anorexia read on below cialis generic cost

  1. Make this a regular habit active ingredient in viagra The patients in SOFT who received chemotherapy had received it previously, remained premenopausal, and underwent randomization within 8 months after completing chemotherapy, once a premenopausal estradiol level had been confirmed by a local laboratory

  1. Pancreatitis Pancreatic ascites can be seen in people with chronic long standing pancreatitis or inflammation of the pancreas how expensive is viagra interleukins and other cytokines; F42K and other cytokine analogs; or MIP 1, MIP 1beta, MCP 1, RANTES, and other chemokines

  1. ciproflaxin Thus quantification of the expression of NaPi IIc normalized to actin indicates that the Doxy treatment did not alter the abundance of NaPi IIc in renal BBM from Slc34a3 mice but lead to 50 and 90 reduction in Slc34a3 f and Slc34a3 f f animals, respectively

  2. Although side effects from supplemental calcium are minimal, individuals with a history of kidney stones should have a 24 hour urine calcium determination before starting viagra stock I would thank HCG and not the Clomid though

  1. Two way ANOVA was applied for SEM cells to SMC phenotype differentiation analysis, whereas unpaired Student t test was applied for quantitative reverse transcription polymerase chain reaction data analysis buy cialis online usa Stuart Gale Pharmacist Oxford Online Pharmacy info oxfordonlinepharmay

  2. After coming out of Hart s house, after the wind blew, Roger immediately blood pressure medication for seniors fought a cold war, Immediately, there was another loud ischemic colitis failure to take blood pressure medicine bang in the room cialis 5mg

  1. Generic Viagra is manufactured in accordance with World Health Organization standards and guidelines WHO- GMP home made viagra The method measures the isothermal boiling temperature of a pure liquid as a function of pressure, and the temperature equilibrium conditions of isothermal boiling are obtained within a dynamically heated environment

  1. Zanagnolo V, Pasinetti B, Sartori E 2004 Clinical review of 63 cases of sex cord stromal tumors cialis on sale in usa Interactions leading to increased concentrations of anti hypertensive medications, subsequent hypotension and AKI have been reported 18

  1. viagra honey Without being bound by any particular theory, it is believed that the compounds of the present invention exert their effects by binding to CRBN, recruiting a protein substrate which results in ubiquitination by the E3 complex and subsequent degradation of the protein by the proteosome

  1. The combined therapy with an ARB and a CCB has a potentially useful antiproteinuric effect in patients with type 2 diabetic nephropathy, even when their renal function is reduced buy cialis usa Tamodex 20 mg Tablet has an active ingredient, Tamoxifen is an aromatase inhibitor

  1. Guinamard R, et al where to buy viagra online RT for orbital tumors that are not conjunctival was usually performed by treating the entire orbit using a wedge pair technique to include dosing to the conus, although some patients, especially more recently, were treated by intensity modulated RT

  1. frumil differine creme prix maroc parapharmacie The city has become an archaeological site, with thousands of artifacts such as an 18th century bone toothbrush with animal hair bristles and wine and champagne bottles corked centuries ago unearthed to prove it levitra effets secondaires forum Just looking for advice, should I just stop all together and deal with losing my gains

  1. The mechanism of action of clindamycin is by the inhibition of protein synthesis, acting specifically on the 50S subunit of the bacterial ribosome rex md viagra The elbow for the best response to patients have a warm during sleep

  2. propecia 1 mg Best1 shRNA expressing astrocytes showed almost complete elimination of the sensor NMDAR current, which was fully reconstituted by a co expression of shRNA insensitive form of mBest1, whereas co expression of shRNA insensitive mBest1 W93C showed no recovery Figure 2M and 2N

  1. The echocardiograms were also reviewed in a similar randomized, blinded fashion by a second observer to detect any segmental wall motion abnormalities and to assess the presence and the severity of any mitral regurgitation, as revealed by the color Doppler studies generic cialis Antitumor efficacy profile of PKI 402, a dual phosphatidylinositol 3 kinase mammalian target of rapamycin inhibitor

  2. By two years, myomectomy plus occlusion was superior to hysterectomy in all domains except environment p best site to buy cialis online If the maximum dose of labetalol is inadequate to achieve the desired BP goal, then short acting oral nifedipine can be added at an initial dose of 10 mg orally every 6 hours and increased as needed up to 20 mg every 4 hours maximum total 120 mg d

  1. The immediate period 90 days after an AF diagnosis was associated with an increased risk of cancer cialis generic Therefore, there is an important need to identify new therapeutic approaches for rectal cancer that increase cancer free survival and reduce treatment related side effects

  2. org Гў The much anticipated close approach of comet ISON to the Sun this November may be spectacular as viewed from Earth, but it s unlikely to spell the end of the comet, according to a numerical simulation study sex with viagra Cigarette smoking leads to a high prevalence of lung cancer and malignant effusions

  1. Such decrease, possibly due to interference with B 12 absorption from the B 12 intrinsic factor complex, is, however, very rarely associated with anemia and appears to be rapidly reversible with discontinuation of metformin hydrochloride tablets or vitamin B 12 supplementation cialis online cheap

  2. Monitor Closely 1 tafamidis will increase the level or effect of leflunomide by Other see comment buy cheap generic cialis uk An immune intact transgenic breast cancer mouse model that expresses human MUC1 as a self antigen under the control of its own promoter in a pattern consistent with humans 52 was developed to study MUC1 specific immunotherapy

  1. These life saving medicines are highly demanded in hospitals, medical clinics and health centers for the purpose of effective treatment of various chronic and accurate diseases in the most efficient manner get viagra prescription online This effect was specific for TMX since the hypothalamic malonyl CoA content in pair fed and fasted rats was decreased Fig

  1. Edema Impugan is indicated in adults and pediatric patients for the treatment of edema associated with congestive heart failure, cirrhosis of the liver, and renal disease, including the nephrotic syndrome levitra 10 posologie 4 mg kg day may reduce total NSMCs in those who have had 2 previous NSMCs and thus use should be considered in those with previous skin cancer 97

  1. cyklokapron cephalexin dosage for dental infection Su said that with these images they could make estimates as to how quickly the magnetic fields reconnected, as well as how much material goes into the process and how much comes out cialis online generic

  1. Nowadays, a series of automatic liquid culture systems are available contributing to faster diagnosis viagra headache gemfibrozil orlistat hexal 60 mg hartkapseln 84 st preisvergleich Leaked emails have triggered claims that attempts are being made to rig the very body set up to protect motorists

  1. The expression levels of the coactivators were higher in the tumor tissue relative to the normal tissue for all treatment groups and for the nontreated group buy cialis generic The birds are starting to sing, the trees and flowers are waking up, and winter will soon be behind us once again

  1. The upper bound for the age at which reversal could have occurred is set by the first time when the patient was noted to have reversed as shown by right brackets in Figure 1 priligy pill Use Your Favourite Taco Recipe, Cook Up Some Beef, And Use Romaine For Shells Add In Some Full Fat Bitter Cream And Cheese, And You Ll Never Miss The Tortillas Bear With Me Here, As A Outcome Of I Was Skeptical At First, Too, However For A Quick, Delicious Meal, You Can T Go Mistaken Right Here

  1. The greatest proportion of the intrinsic hepatic clearance of haloperidol is performed by glucuronidation and followed by the reduction of haloperidol to reduced haloperidol and by CYP mediated oxidation cheap cialis from india Nevertheless, as illustrated in Table 2, the addition of exercise to cancer treatments may reduce treatment efficacy under some scenarios 17

 1. com 20 E2 AD 90 20Enfrentamiento 20De 20Viagras 20Vs 20Cjng 20 20Viagra 20Rezeptfrei 20Schweiz enfrentamiento de viagras vs cjng Sprint said it expects 2013 adjusted operating income beforedepreciation and amortization OIBDA between 5 buy online lasix If a default was possible, you would see bond prices fall through the floor

  1. Drug Induced Liver Injury Network has been established in the United States since 2003 to understand the causes, risk factors, and outcomes of drug induced liver injury by collecting and analyzing suspected cases cialis online prescription Left representative images of the wound region

  2. Otherwise, Zhao Ling is personality would not be able to act immediately cialis tablets for sale Alti Doxifarm reduces the reliability of contraception and increases the frequency of breakthrough bleeding while taking estrogen containing oral contraceptives

  1. DDX60 is involved in recognition of viral RNA DNA 35, STAT1 is an important mediator directly downstream of the IFN receptor 36, and OAS1, IFI6, and IFI27 are all IFN induced effectors that perform different functions in mediating the IFN response cialis 5mg best price

  1. Afatinib Afatinib Afatinib may decrease the excretion rate of Digoxin which could result in a higher serum level cialis online purchase We found that patients often did not understand their medical diagnosis, treatments, or the causes of their infertility

  1. Toothpaste Mouth rinse Baby oral wipes, gel, and pacifiers Nasal wash Dry mouth spray Granulated forms for cooking Granulated packets to add to drinks Commercially prepared foods propecia walmart However, grade 2 4 febrile neutropenia was more common on the concurrent arm 6 vs 2

  2. Eyelid problems may also cause increased tear evaporation, as can eye allergies, preservatives in eye drops, vitamin A deficiency, and external factors like dry air, smoke, wind, or concentrating on certain activities and blinking less what does propecia do Cefepime for Injection, USP is a sterile powder of cefepime in vials for reconstitution, available in the following strengths

  1. Smith ran out of her potassium and thought that because it was just a supplement, it would be OK to go without it until the next time she went to town to fill the prescription pharmacy sell viagra EMT is a biological process that enables transforming cells to lose their epithelial membrane adhesions, invading through the epithelium basement membrane, and elevating tumor cell migratory ability to move to distant organs via vascular routes

 2. Разрешение на строительство — это публичный письменное удостоверение, предоставленный правомочными инстанциями государственного управления или территориального самоуправления, который дает возможность начать возведение или исполнение строительного процесса.
  Разрешение на строительство формулирует правовые положения и требования к возведению, включая разрешенные типы работ, дозволенные материалы и техники, а также включает строительные стандарты и комплексы защиты. Получение разрешения на строительные работы является обязательным документов для строительной сферы.

 3. 539
  《539彩券:台灣的小確幸》

  哎呀,說到台灣的彩券遊戲,你怎麼可能不知道539彩券呢?每次”539開獎”,都有那麼多人緊張地盯著螢幕,心想:「這次會不會輪到我?」。

  ### 539彩券,那是什麼來頭?

  嘿,539彩券可不是昨天才有的新鮮事,它在台灣已經陪伴了我們好多年了。簡單的玩法,小小的投注,卻有著不小的期待,難怪它這麼受歡迎。

  ### 539開獎,是場視覺盛宴!

  每次”539開獎”,都像是一場小型的節目。專業的主持人、明亮的燈光,還有那台專業的抽獎機器,每次都帶給我們不小的刺激。

  ### 跟我一起玩539?

  想玩539?超簡單!走到街上,找個彩券行,選五個你喜歡的號碼,買下來就對了。當然,現在科技這麼發達,坐在家裡也能買,多方便!

  ### 539開獎,那刺激的感覺!

  每次”539開獎”,真的是讓人既期待又緊張。想像一下,如果這次中了,是不是可以去吃那家一直想去但又覺得太貴的餐廳?

  ### 最後說兩句

  539彩券,真的是個小確幸。但嘿,玩彩券也要有度,別太沉迷哦!希望每次”539開獎”,都能帶給你一點點的驚喜和快樂。

 4. Быстромонтируемые строения – это новейшие сооружения, которые различаются повышенной скоростью возведения и мобильностью. Они представляют собой сооружения, состоящие из предварительно созданных составных частей либо компонентов, которые имеют возможность быть быстро установлены на территории развития.
  Заводское строительство зданий обладают гибкостью также адаптируемостью, что дает возможность легко менять а также переделывать их в соответствии с интересами заказчика. Это экономически результативное и экологически стабильное решение, которое в крайние лета заполучило обширное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin