ஆகஸ்ட் 24 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : தானி. 5:20-30

யெரொபெயாம்

என் பார்வைக்குச் செம்மையானதைச் செய்… நான் உன்னோடிருந்து, …உனக்கும் நிலையான வீட்டைக் கட்டி இஸ்ரவேலை உனக்குத் தருவேன். 1ராஜா.11:38

ஆபிரகாமை கர்த்தர் தெரிந்துகொண்டார்; ஆபிரகாம் தவறு செய்யவில்லையா? கர்த்தர் இஸ்ரவேலைத் தமக்கெனத் தெரிந்துகொண்டார்; இஸ்ரவேல் கீழ்ப்படிந்து தேவனைப் பிரியப்படுத்தியதா? சவுலை ராஜாவாகத் தெரிந்துகொடுத்தது யார்? அவனோ கீழ்ப்படியாமல் அழிந்துபோனான். கர்த்தரே, தாவீதைத் தெரிந்துகொண்டார்; அவன் இச்சையில் விழுந்தானல்லவா? கர்த்தரே, சாலொமோனுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுத்தார்; சாலொமோன் செய்தது என்ன? இப்போது யெரொபெயாம், இவனுக்கு நடந்தது என்ன? ஆக, கர்த்தருடைய தெரிவுகள் தவறு என்போமா? இல்லை! அவர்யாவையும் அநாதியாய் அறிந்திருக்கிறவர். ஆகவே, வேதவாக்கியம் நமக்கு விளக்குவது என்ன? விழுந்துபோன உலகிலே, விழுந்துபோன மனிதனின் இயல்பு நிலையும், பரிசுத்த தேவனுடைய ஒப்பற்ற குணாதிசயமும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கின்ற சந்திப்பு, இன்று வாழுகின்ற நமக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறது அல்லவா!

யார் இந்த யெரொபெயாம்? இவன் எப்பிராயீம் கோத்திரத்தான், சாலொமோனுடைய ஊழியன். இவன் பராக்கிரமசாலியும் காரியசமர்த்தனுமாயிருந்தான். ஆனால், இவன் ராஜ துரோகம் செய்தான் என்று குற்றம்சாட்டப்பட்டதால், எருசலேமைவிட்டு வெளியேறினான். அப்போது அகியா தீர்க்கதரிசி இவனைச் சந்தித்து, போர்த்துக்கொண்டிருந்த புதிய சால்வையை பன்னிரண்டு துண்டுகளாகக் கிழித்து, அதில் பத்துத் துண்டுகளைஎடுக்கச் சொன்னான். சாலொமோனும், இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் கர்த்தரைவிட்டு விக்கிரகங்களைப் பணிந்து, தேவகட்டளைகளை மீறியதால், சாலொமோனின் ராஜ்யபாரம் கிழிக்கப்பட்டு, பத்துக் கோத்திரங்களை இவனுக்குக் கொடுப்பதாகக் கர்த்தர் சொன்னதை அகியா யொரொபெயாமிடம் கூறினான். (ஆனாலும் தாவீதினிமித்தம் இரண்டு கோத்திரம் தாவீதின் வம்சத்தில் நிலைக்கும்.) “நீ உன் மனவிருப்பத்தின்படி ஆண்டுகொண்டு இஸ்ரவேலின்மேல் ராஜாவாய் இருப்பதற்கு நான் உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன்” என்று கர்த்தர் அவனுக்குச் சுதந்திரமும் கொடுத்திருந்தார். ஆனால் நடந்தது என்ன? யெரொபெயாம் கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்தானா? தனக்கு ராஜ்யத்தைத் தந்தவரைக் கனப்படுத்தினானா?

கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கைக்கொண்டு, தமது வழிகளில் பிள்ளைகள் நடக்கவேண்டும் என்பதைத் தவிர கர்த்தர் அன்றும் இன்றும் நம்மிடம் எதிர்ப்பார்ப்பது என்ன? நமது பணமா, சொத்தா, செயற்திறனா, ஊழியமா; இல்லை, கீழ்ப்படிவு ஒன்றைத்தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். தேவனது வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர்ஒருவரையே சேவிக்கவே நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். அன்று அந்த யெரொபெயாம், இன்று நம்மில் யார் கர்த்தரைத் துக்கப்படுத்துகிறோம்?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு: 

  இயேசு சிலுவைபரியந்தம் தமது பிதாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்க, இன்று பிதாவுக்குக் கீழ்ப்படிவுள்ள பிள்ளைகளாக வாழ நமக்கு இருக்கும் தடைகள் என்ன?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

200 thoughts on “ஆகஸ்ட் 24 வியாழன்

 1. A neural network draws a woman
  The neural network will create beautiful girls!

  Geneticists are already hard at work creating stunning women. They will create these beauties based on specific requests and parameters using a neural network. The network will work with artificial insemination specialists to facilitate DNA sequencing.

  The visionary for this concept is Alex Gurk, the co-founder of numerous initiatives and ventures aimed at creating beautiful, kind and attractive women who are genuinely connected to their partners. This direction stems from the recognition that in modern times the attractiveness and attractiveness of women has declined due to their increased independence. Unregulated and incorrect eating habits have led to problems such as obesity, causing women to deviate from their innate appearance.

  The project received support from various well-known global companies, and sponsors readily stepped in. The essence of the idea is to offer willing men sexual and everyday communication with such wonderful women.

  If you are interested, you can apply now as a waiting list has been created.

 2. Топ лучших казино, которые входят в рейтинг, самые популярные онлайн казино в 2023 году Лучшее казино 2023 с быстрыми выплатами и выгодными бонусами за регистрацию, положительными отзывами игроков и большими выигрышами.

 3. The neural network will create beautiful girls!

  Geneticists are already hard at work creating stunning women. They will create these beauties based on specific requests and parameters using a neural network. The network will work with artificial insemination specialists to facilitate DNA sequencing.

  The visionary for this concept is Alex Gurk, the co-founder of numerous initiatives and ventures aimed at creating beautiful, kind and attractive women who are genuinely connected to their partners. This direction stems from the recognition that in modern times the attractiveness and attractiveness of women has declined due to their increased independence. Unregulated and incorrect eating habits have led to problems such as obesity, causing women to deviate from their innate appearance.

  The project received support from various well-known global companies, and sponsors readily stepped in. The essence of the idea is to offer willing men sexual and everyday communication with such wonderful women.

  If you are interested, you can apply now as a waiting list has been created.

 4. The bone morphogenetic protein 15 gene is X linked and expressed in oocytes cialis coupons Benzhydrocodone and acetaminophen may cause serious or life threatening breathing problems, especially during the first 24 to 72 hours of your treatment and any time your dose is increased

 5. покердом вход в личный кабинет
  покердом зеркало на сегодня
  Жаждете большего? На официальном сайте Покердом Казино вы найдете уникальный клиент на ПК, который дарит вам возможность наслаждаться азартом в максимально комфортных условиях. Каждый экран вашего компьютера становится окном в мир азартных возможностей.Скачайте клиент на ПК, чтобы войти в мир PokerDom Casino через портал азарта, распахнутый специально для вас. Это ваш билет в мир невероятных ставок, волнений и выигрышей. Насладитесь игрой с удовольствием и без задержек — наш клиент на ПК сделает все, чтобы ваше путешествие было максимально плавным.

 6. Unveiling the Thrills of KOIN SLOT: Embark on an Adventure with KOINSLOT Online

  Abstract: This article takes you on a journey into the exciting realm of KOIN SLOT, introducing you to the electrifying world of online slot gaming with the renowned platform, KOINSLOT. Discover the adrenaline-pumping experience and how to get started with DAFTAR KOINSLOT, your gateway to endless entertainment and potential winnings.

  KOIN SLOT: A Glimpse into the Excitement

  KOIN SLOT stands at the intersection of innovation and entertainment, offering a diverse range of online slot games that cater to players of various preferences and levels of experience. From classic fruit-themed slots that evoke a sense of nostalgia to cutting-edge video slots with immersive themes and stunning graphics, KOIN SLOT boasts a collection that ensures an enthralling experience for every player.

  Introducing SLOT ONLINE KOINSLOT

  SLOT ONLINE KOINSLOT introduces players to a universe of gaming possibilities that transcend geographical boundaries. With a user-friendly interface and seamless navigation, players can explore an array of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. SLOT ONLINE KOINSLOT promises an immersive gameplay experience that captivates both newcomers and seasoned players alike.

  DAFTAR KOINSLOT: Your Gateway to Adventure

  Getting started on this adrenaline-fueled journey is as simple as completing the DAFTAR KOINSLOT process. By registering an account on the KOINSLOT platform, players unlock access to a realm where the excitement never ends. The registration process is designed to be user-friendly and hassle-free, ensuring that players can swiftly embark on their gaming adventure.

  Thrills, Wins, and Beyond

  KOIN SLOT isn’t just about the thrills; it’s also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games offered through KOINSLOT come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their risk tolerance and preferences. The allure of potentially hitting that jackpot is a driving force that keeps players engaged and invested in the gameplay.

 7. DRAGON77
  SLOT ONLINE DRAGON77: A World of Possibilities

  SLOT ONLINE DRAGON77 is the gateway to an adventure of epic proportions. The game features a dynamic selection of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. Whether you’re a seasoned player seeking high-stakes action or a newcomer looking to explore the world of online slots, SLOT ONLINE DRAGON77 offers an array of options to suit your preferences.

  Exploring SLOT GACOR DRAGON77

  SLOT GACOR DRAGON77 introduces players to the concept of a “gacor” experience, where gameplay is characterized by exciting wins, engaging features, and a seamless flow. The term “gacor” is a colloquial expression that resonates with the feeling of triumph and excitement that players experience during a winning streak. With SLOT GACOR DRAGON77, players can expect gameplay that keeps them on the edge of their seats.

  The Quest for Wins and Entertainment

  DRAGON77 isn’t just about the mythical aesthetics; it’s also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games within the SLOT ONLINE DRAGON77 portfolio come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their preferred risk levels. The allure of potential wins is an intrinsic part of the gaming experience that keeps players engaged and captivated.

 8. Selamat datang di Surgaslot !! situs slot deposit dana terpercaya nomor 1 di Indonesia. Sebagai salah satu situs agen slot online terbaik dan terpercaya, kami menyediakan banyak jenis variasi permainan yang bisa Anda nikmati. Semua permainan juga bisa dimainkan cukup dengan memakai 1 user-ID saja.

  Surgaslot sendiri telah dikenal sebagai situs slot tergacor dan terpercaya di Indonesia. Dimana kami sebagai situs slot online terbaik juga memiliki pelayanan customer service 24 jam yang selalu siap sedia dalam membantu para member. Kualitas dan pengalaman kami sebagai salah satu agen slot resmi terbaik tidak perlu diragukan lagi.

  Surgaslot merupakan salah satu situs slot gacor di Indonesia. Dimana kami sudah memiliki reputasi sebagai agen slot gacor winrate tinggi. Sehingga tidak heran banyak member merasakan kepuasan sewaktu bermain di slot online din situs kami. Bahkan sudah banyak member yang mendapatkan kemenangan mencapai jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

  Kami juga dikenal sebagai situs judi slot terpercaya no 1 Indonesia. Dimana kami akan selalu menjaga kerahasiaan data member ketika melakukan daftar slot online bersama kami. Sehingga tidak heran jika sampai saat ini member yang sudah bergabung di situs Surgaslot slot gacor indonesia mencapai ratusan ribu member di seluruh Indonesia

 9. SLOT ONLINE DRAGON77: A World of Possibilities

  SLOT ONLINE DRAGON77 is the gateway to an adventure of epic proportions. The game features a dynamic selection of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. Whether you’re a seasoned player seeking high-stakes action or a newcomer looking to explore the world of online slots, SLOT ONLINE DRAGON77 offers an array of options to suit your preferences.

  Exploring SLOT GACOR DRAGON77

  SLOT GACOR DRAGON77 introduces players to the concept of a “gacor” experience, where gameplay is characterized by exciting wins, engaging features, and a seamless flow. The term “gacor” is a colloquial expression that resonates with the feeling of triumph and excitement that players experience during a winning streak. With SLOT GACOR DRAGON77, players can expect gameplay that keeps them on the edge of their seats.

  The Quest for Wins and Entertainment

  DRAGON77 isn’t just about the mythical aesthetics; it’s also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games within the SLOT ONLINE DRAGON77 portfolio come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their preferred risk levels. The allure of potential wins is an intrinsic part of the gaming experience that keeps players engaged and captivated.

 10. Разрешение на строительство — это публичный запись, выдаваемый управомоченными органами государственного управления или местного руководства, который дает возможность начать строительную деятельность или осуществление строительного процесса.
  Разрешение на строительство на существующий объект формулирует законодательные основы и нормы к возведению, включая дозволенные типы работ, предусмотренные материалы и приемы, а также включает строительные нормы и наборы охраны. Получение разрешения на строительство является необходимым документов для строительной сферы.

 11. KOIN SLOT
  Unveiling the Thrills of KOIN SLOT: Embark on an Adventure with KOINSLOT Online

  Abstract: This article takes you on a journey into the exciting realm of KOIN SLOT, introducing you to the electrifying world of online slot gaming with the renowned platform, KOINSLOT. Discover the adrenaline-pumping experience and how to get started with DAFTAR KOINSLOT, your gateway to endless entertainment and potential winnings.

  KOIN SLOT: A Glimpse into the Excitement

  KOIN SLOT stands at the intersection of innovation and entertainment, offering a diverse range of online slot games that cater to players of various preferences and levels of experience. From classic fruit-themed slots that evoke a sense of nostalgia to cutting-edge video slots with immersive themes and stunning graphics, KOIN SLOT boasts a collection that ensures an enthralling experience for every player.

  Introducing SLOT ONLINE KOINSLOT

  SLOT ONLINE KOINSLOT introduces players to a universe of gaming possibilities that transcend geographical boundaries. With a user-friendly interface and seamless navigation, players can explore an array of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. SLOT ONLINE KOINSLOT promises an immersive gameplay experience that captivates both newcomers and seasoned players alike.

  DAFTAR KOINSLOT: Your Gateway to Adventure

  Getting started on this adrenaline-fueled journey is as simple as completing the DAFTAR KOINSLOT process. By registering an account on the KOINSLOT platform, players unlock access to a realm where the excitement never ends. The registration process is designed to be user-friendly and hassle-free, ensuring that players can swiftly embark on their gaming adventure.

  Thrills, Wins, and Beyond

  KOIN SLOT isn’t just about the thrills; it’s also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games offered through KOINSLOT come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their risk tolerance and preferences. The allure of potentially hitting that jackpot is a driving force that keeps players engaged and invested in the gameplay.

 12. Разрешение на строительство — это публичный запись, выдаваемый уполномоченными органами государственного управления или местного самоуправления, который дает возможность начать возведение или исполнение строительных операций.
  Получение рнс утверждает правовые основы и требования к возведению, включая допустимые разновидности работ, дозволенные материалы и подходы, а также включает строительные регламенты и наборы безопасности. Получение разрешения на строительство является необходимым документов для строительной сферы.

 13. To announce true to life dispatch, adhere to these tips:

  Look representing credible sources: https://co2living.com/pag/what-happened-to-sam-brock-nbc-news-the-latest.html. It’s important to ensure that the news origin you are reading is worthy and unbiased. Some examples of reputable sources tabulate BBC, Reuters, and The Different York Times. Review multiple sources to get a well-rounded view of a precisely statement event. This can help you carp a more ideal picture and escape bias. Be hep of the position the article is coming from, as flush with good hearsay sources can be dressed bias. Fact-check the dirt with another source if a communication article seems too staggering or unbelievable. Till the end of time make unshakeable you are reading a known article, as scandal can transmute quickly.

  Nearby following these tips, you can befit a more in the know rumour reader and better understand the everybody everywhere you.

 14. To announce verified scoop, ape these tips:

  Look fitted credible sources: https://carpetcleaningsevenhills.com.au/pag/where-are-they-now-bad-news-bears-cast-1977.html. It’s eminent to safeguard that the report source you are reading is respected and unbiased. Some examples of reliable sources categorize BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Interpret multiple sources to get back at a well-rounded aspect of a isolated low-down event. This can improve you get a more ended facsimile and avoid bias. Be cognizant of the position the article is coming from, as set good telecast sources can compel ought to bias. Fact-check the information with another fountain-head if a communication article seems too sensational or unbelievable. Till the end of time fetch persuaded you are reading a current article, as news can change quickly.

  Close to following these tips, you can become a more au fait dispatch reader and best know the world about you.

 15. Positively! Declaration news portals in the UK can be unendurable, but there are tons resources at to help you mark the unexcelled one as you. As I mentioned formerly, conducting an online search an eye to https://www.futureelvaston.co.uk/art/how-old-is-corey-rose-from-9-news.html “UK news websites” or “British intelligence portals” is a pronounced starting point. Not no more than desire this chuck b surrender you a thorough tip of report websites, but it determination also lend you with a heartier brainpower of the in the air story landscape in the UK.
  On one occasion you obtain a itemize of potential account portals, it’s powerful to gauge each one to influence which overwhelm suits your preferences. As an case, BBC Advice is known for its ambition reporting of information stories, while The Trustee is known quest of its in-depth criticism of political and social issues. The Unconnected is known for its investigative journalism, while The Times is known by reason of its vocation and investment capital coverage. Not later than arrangement these differences, you can choose the talk portal that caters to your interests and provides you with the rumour you have a yen for to read.
  Additionally, it’s worth all things close by scuttlebutt portals because specific regions within the UK. These portals yield coverage of events and news stories that are akin to the area, which can be specially cooperative if you’re looking to charge of up with events in your town community. In search event, shire news portals in London include the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reproduction are in demand in the North West.
  Inclusive, there are tons statement portals readily obtainable in the UK, and it’s important to do your experimentation to remark the one that suits your needs. At near evaluating the unalike news portals based on their coverage, variety, and editorial viewpoint, you can choose the song that provides you with the most related and captivating info stories. Meet success rate with your search, and I hope this bumf helps you reveal the perfect dope portal inasmuch as you!

 16. Altogether! Find information portals in the UK can be awesome, but there are tons resources at to cure you find the perfect the same for the sake of you. As I mentioned formerly, conducting an online search for https://marinamarina.co.uk/articles/age-of-eboni-williams-fox-news-anchor-revealed.html “UK newsflash websites” or “British information portals” is a great starting point. Not no more than desire this grant you a comprehensive slate of communication websites, but it will also provender you with a improved brainpower of the common news landscape in the UK.
  Once you secure a liber veritatis of embryonic account portals, it’s critical to evaluate each one to influence which overwhelm suits your preferences. As an example, BBC News is known in place of its intention reporting of report stories, while The Guardian is known representing its in-depth criticism of governmental and group issues. The Disinterested is known championing its investigative journalism, while The Times is known in search its affair and investment capital coverage. By arrangement these differences, you can decide the talk portal that caters to your interests and provides you with the news you have a yen for to read.
  Additionally, it’s worth all things local scuttlebutt portals because fixed regions within the UK. These portals yield coverage of events and news stories that are relevant to the area, which can be firstly utilitarian if you’re looking to keep up with events in your local community. For event, provincial dope portals in London include the Evening Pier and the Londonist, while Manchester Evening Talk and Liverpool Reproduction are stylish in the North West.
  Comprehensive, there are many tidings portals accessible in the UK, and it’s high-ranking to do your experimentation to see the joined that suits your needs. By evaluating the contrasting news portals based on their coverage, style, and position statement angle, you can judge the one that provides you with the most related and attractive low-down stories. Esteemed fortunes with your search, and I hope this bumf helps you find the practised expos‚ portal inasmuch as you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin