ஆகஸ்ட் 2 புதன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : 1சாமு. 8:4-22 ஓசியா 13:9-11

சகல ஜாதிகளையும் போல

சகல ஜாதிகளையும் போல நாங்களும் இருப்போம்… 1சாமுவேல் 8:20

நம்மைச் சுற்றிலும் வாழுகின்ற மற்ற மனிதர்போல நாம் வாழ விரும்பி அதற்காக பலமுயற்சிகளை எடுக்கிறோமா? அல்லது, நமக்களிக்கப்பட்ட வாழ்வை, அது பெரிதோசிறிதோ, உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ, அதை நமக்கும், அதை தந்தவருக்கும் மகிமையாய் வாழ எத்தனிக்கிறோமா? சமூகத்துக்குள்ளே நாம் தனித்துவமானவர்களாக வாழுவதைவிட, வாழ்க்கை தரத்தில் எல்லாரிலும் சிறந்து விளங்கவே விரும்புகிறோம், அதற்குப் பிரயாசப்படுகிறோம் அல்லவா! ஒரு திருமண வைபவம் என்றாலும்,மற்றவர்களிலும் பார்க்க கவர்ச்சியாகவே ஒழுங்குசெய்கிறோம். அப்படியானால் இதன் அர்த்தம் என்ன? நாம் நாமாக இல்லாமல், நம்மைச் சூழ வாழுகிறவர்களிலும் உயர்வாக இருப்பதையே நம் மனம் நாடுகிறது. ஆக, தேவன் எதிர்பார்க்கின்ற தனித்துவமான, வேறுபிரிக்கப்பட்ட, உலகத்துடன் ஒத்து ஓடாத பரிசுத்த வாழ்வு எங்கே?

ஏற்கனவே இருந்த ஒரு ராஜ்யத்தைத் தமதாக்கி, அதனூடாக தம்மை, தமது அன்பை,ஆளுகையை தேவன் உலகுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. தனி மனிதன் ஆபிராமைத் தெரிந்தெடுத்த தேவன், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்றும், யாக்கோபிலிருந்து ஒரு திரளானஜனக்கூட்டத்தையும் தமக்கென்று பெருகப்பண்ணினார். இதைத்தான் மோசே, “நீ  உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம்; பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார்” என்றும், “அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்தினின்றும், அதின் ராஜாவான பார்வோனின் கையினின்றும் உங்களை மீட்டுக்கொண்டார்” என்றும் சொன்னார் (உபா.7:6-8). தேவன், தமது ஜனத்தை நடத்திய வழிகள், அவர்களுக்காகச் செய்த யுத்தங் கள், அவர்களுக்கு ஒரு குறைவுமின்றி கொடுத்த பாதுகாப்புகள், மாத்திரமல்லாமல், கர்த்தர் எந்த நோக்கத்துக்காக அவர்களைத் தெரிந்தெடுத்தாரோ இவை யாவையும் மறந்த இந்த இஸ்ரவேலர், சாமுவேலின் மகன்கள் ஒழுங்கானவர்கள் இல்லை என்ற ஒரே காரணத்தினால், ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி இருந்ததைப்போல, தங்களை விசாரிக்க ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தவேண்டும் என்கிறார்கள். அவர்கள் சாமுவேலிடம் ஆலோசனை கேட்க வரவில்லை; ஒரு ராஜாவைக் கேட்டு வருகிறார்கள்; “சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறபடி” என்ற கோரிக்கையை இங்கே கவனிக்கவேண்டும்.

இயேசுவின் இரத்ததாலே தேவனுக்கென்று மீட்கப்பட்ட நாம், நம்மைச் சூழ இருக்கும் மக்களுடன் இணங்கி வாழ விரும்புகிறோமா? அல்லது, நம்மைத் தமக்கென்று வேறுபிரித்த ராஜாவும் தேவனுமானவரை இந்த உலகுக்கு பிரதிபலிக்கும்படி அவர் நமக்கு தந்தருளின வாழ்வை இவர்கள் மத்தியில் அவருக்கு சாட்சியாக வாழுகிறோமா?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

   நம்மைச் சூழ வாழுகிறவர்களில் நாம் அன்பாயிருப்பது வேறு; அவர்களைப் போலவே வாழ எத்தனிப்பது வேறு. இதைக் குறித்து நமது மன எண்ணம் என்ன?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

3 thoughts on “ஆகஸ்ட் 2 புதன்

  1. This] Link in Bio feature holds huge value for both Facebook as well as Instagram users of the platform as it Link in Bio provides one solitary clickable linkage in a individual’s account which points users to external to the platform websites, blog site articles, goods, or any type of wanted spot. Instances of these sites giving Link in Bio offerings involve which often give personalizable landing page pages of content to really consolidate together various hyperlinks into one single reachable and furthermore user-friendly place. This particular capability becomes really particularly essential for businesses, influencers, and content creators of these studies searching for to effectively promote a specific to content items or even drive traffic to relevant for URLs outside the platform’s. With every limited alternatives for interactive connections within the posts of the platform, having the a dynamic and up-to-date Link in Bio allows for members to curate a their own online presence online effectively for and furthermore showcase the the newest announcements, campaigns to, or perhaps important updates for.The actual Link in Bio feature maintains immense significance for all Facebook and also Instagram platform users because offers one unique interactive connection in the the individual’s personal profile which leads visitors to the site into external sites, weblog entries, products or services, or perhaps any sort of wanted place. Examples of such websites giving Link in Bio offerings incorporate which usually provide adjustable landing page webpages to consolidate together several linkages into a single one accessible and user friendly place. This particular feature becomes especially for crucial for every organizations, influential people, and even content pieces makers seeking to promote the specifically content items or perhaps drive their web traffic to the relevant for URLs outside the actual platform’s.
    With limited options available for the clickable connections within posts of the platform, having the a lively and up-to-date Link in Bio allows users of the platform to curate their their very own online presence effectively and furthermore showcase a the newest announcements, campaigns to, or even important to updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin