மின்னஞ்சல் :
sathiyavasanam@backtothebible.lk

2021 ஏப்ரல் மாத ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF 2021 April 1-30

2021 மார்ச் மாத ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF 2021 March 1-31

2020 டிசம்பர் மாத ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF 2020 December 1-31

2020 நவம்பர் மாத ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF 2020 NOVEMBER 1-30

2020 செப்டெம்பர் மாத ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF 2020 SEPTEMBER 1-30

2020 ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான (1-31) ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF AUGUST 1-31

2020 ஜுலை மாதத்திற்கான (1-31) ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF July 1-31

2020 ஜுன் மாத 3 வாரத்திற்கான (17-23) ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF June 17-23
2020 ஜுன் மாத இரண்டாம் வாரத்திற்கான (9-16) ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF June 9-16
2020 ஜுன் மாத முதல் வாரத்திற்கான (1-8) ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF June 1-8

2020 மே மாத இறுதி வாரத்திற்கான ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) (PDF May 22-31)
2020 மே மாத முன்றாம் வாரத்திற்கான ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) (PDF May 15-21)
2020 மே மாத இரண்டாம் வாரத்திற்கான ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) (PDF May 8-14)
2020 மே மாத முதல் வாரத்திற்கான ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) (PDF May 1-7)

?‍♂️ Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: www.Sathiyavasanam.lk | Backtothebible.lk
Call: 011-4691500 | 011- 4691532