ஜெப விண்ணப்பம்

மின்னஞ்சல் :
sathiyavasanam@backtothebible.lk

2023 ஜனவரி மாத ஜெப விண்ணப்ப மடல் (CLICK) PDF 2023 January 1-31

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: www.Sathiyavasanam.lk | Backtothebible.lk
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Solverwp- WordPress Theme and Plugin