ஜெபியுங்கள்.

ஜுலை – ஆகஸ்ட் – செப்டெம்பர் சத்தியவசனம் சஞ்சிகை திருப்தியுடன் ஜெபியுங்கள். நான் எந்த நிலைமையிலிருந்தாலும் மனரம்மியமாயிருக்கக் கற்றுக்கொண்டேன். (பிலிப்பியர் 4:11) ‘ஆண்டவரே, நான் எல்லா சூழ்நிலையிலும் திருப்தியாக இருப்பதற்காக நன்றி.” பயமில்லாமல் ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன்? கர்த்தர்  என் ஜீவனின் பெலனானவர், யாருக்கு அஞ்சுவேன்? (சங்கீதம் 27:1) ‘உம்மைத்தவிர, எதற்கும் நான் பயப்படவேண்டியதில்லை. நன்றி ஆண்டவரே.” இடைவிடாமல் ஜெபியுங்கள். இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரஞ் செய்யுங்கள் (1தெசலோனிக்கேயர்