ஜுலை 21, 2020 செவ்வாய்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  சங்கீதம் 33:1-22 ?  அருகிலிருக்கும் கர்த்தர் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். சங்கீதம் 145:18 இதனோடு இன்னுமொரு வசனத்தையும் சேர்த்துப் படிப்போம். ‘கர்த்தரைத் தங்களுக்கு தெய்வமாகக்கொண்ட ஜாதியும், அவர் தமக்குச் சுதந்தரமாகத் தெரிந்துகொண்ட ஜனமும் பாக்கியமுள்ளது. கர்த்தர் வானத்திலிருந்து நோக்கிப் பார்த்து, எல்லா மனுபுத்திரரையும் காண்கிறார்” (சங்.22:12,13). இந்த ஜாதியும் ஜனமும் பாக்கியமுள்ளவை என்று

ஜுலை 20, 2020 திங்கள்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: சங்கீதம் 145:1-21 ? அனுபவமும் ஸ்தோத்திரமும் கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி, மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார். சங்கீதம்145:14 சங்கீதம் 145, தாவீது பாடிய ‘ஸ்தோத்திர” சங்கீதமாகும். ஸ்தோத்திரம் என்றால், கர்த்தர் செய்த மகத்துவமான கிரியைகளை எண்ணி அவருக்கு நமது நன்றிகளை ஏறெடுப்பதாகும். அப்படியானால் வெறுமையான இதயத்திலிருந்து ஸ்தோத்திரம் எழும்புவது கடினமல்லவா! விழுந்துவிட்ட ஒருவனுக்குத்தான் தூக்கிவிடப்பட வேண்டியதன் அவசியம் புரியும். தூக்கிவிடப்பட்டவனுக்குத்தான் விழுகையிலிருந்து எழுந்து

ஜுலை 19, 2020 ஞாயிறு

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோபு 9:1-10; 1சாமுவேல் 17:32-50 ?  விசுவாச அறிக்கை கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்துமுடிப்பார். சங்கீதம் 138:8 இது தாவீது செய்த ஆழமான உறுதியான ஒரு அறிக்கை. ‘என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்தப் பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார்” என்று அறிக்கைபண்ணிய வாலிப தாவீது, இஸ்ரவேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்தினாலேயே பெலிஸ்தியனை மடங்கடிக்கச் சென்றார்; கர்த்தரும் அவனது

ஜுலை 17, 2020 வெள்ளி

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 4:1-15 ?♀️  ஆவியானவராலே வனாந்தரத்துக்கு …ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டு போகப்பட்டு, நாற்பதுநாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார். லூக்கா 4:1-2 நம் பாவங்களை நமக்கு உணர்த்தவும், இயேசுவே கர்த்தர் என்று வெளிப்படுத்தவும், சத்திய பாதையில் நம்மை வழிநடத்தவும், தேற்றரவாளனாகிய பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு அருளப்பட்டுள்ளார். ஆனால் ஆண்டவருக்கு நடந்தது என்ன? முப்பது ஆண்டுகள் அமைதியாக ஒதுங்கியிருந்த இயேசுவை அவரது பெற்றோரும் அறிந்துகொள்ளவில்லை; ஜனங்களும் அவரை யார் என்று

ஜுலை 16, 2020 வியாழன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1பேதுரு 4:12-19 ?  அவரிடத்திற்குப் போவோம் ஆகையால், நாம் அவருடைய நிந்தையைச் சுமந்து, பாளயத்திற்குப் புறம்பே அவரிடத்திற்குப் போவோம். எபிரெயர் 13:13 நம்மை சுற்றிலும் எத்தனையோ அழிவுகள், பயங்கரங்கள் நம்மை பயமுறுத்தினாலும், களியாட்டங்களுக்கும் கேளிக்கைகளுக்கும் குறைவில்லை! பெருங்கூட்ட மக்கள் உணர்வின்றி ஓடிக்கொண்டிருக்க, இன்னொரு தொகை மக்கள் எத்தனை உபத்திரவங்களைச் சந்தித்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இது ஏன்? நமக்காக ஒருவர் பாளயத்திற்குப் புறம்பே, அதாவது நகரத்துக்குப் புறம்பே

ஜுலை 15, 2020 புதன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: மாற்கு 3:20-25 எபிரெயர் 13:8-13 ? நகரவாசலுக்குப் புறம்பே இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தைப் பரிசுத்தஞ் செய்யும்படியாக நகரவாசலுக்குப் புறம்பே பாடுபட்டார். எபிரெயர் 13:12 பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்திலே பாவ நிவாரண பலி செலுத்தப்படும்போது, இரத்தப் பலி பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியரால் கொண்டுவரப்படும்; பலியிடப்பட்ட காளையின் உடலோ பாளயத்திற்குப் புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும்; இது அவர்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டளை (லேவி.4:1-12). ஆனாலும், எத்தனை

ஜுலை 14, 2020 செவ்வாய்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  மாற்கு 16:1-10 2கொரிந்தியர் 1:3,4 ?  அழுகையிலும் ஆறுதல் அவரோடே கூட இருந்தவர்கள் துக்கப்பட்டு அழுதுகொண்டிருக்கையில் அவர்களிடத்திற்குப் போய், அந்தச் செய்தியை அறிவித்தாள். மாற்கு 16:10 இழந்துபோன நிலையிலே இருந்தாலும், எவனொருவன் ஆண்டவருக்காக உண்மையான உள்ளத்துடன் காத்திருக்கிறானோ, அவனே தமது நற்செய்தியை அறிவிக்க உகந்தவனென ஆண்டவர் காண்கிறார் என்று நேற்றுக் கவனித்தோம். இவர்களை இயேசு யாரிடத்தில் அனுப்புகிறார்? இயேசுவைக் கொலைசெய்தவர்கள் தோற்றுவிட்டார்கள் என்று அவர்களிடம்

ஜுலை 13, 2020 திங்கள்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: மாற்கு 16:1-10 ? நீயே ஏற்றவன்! அவள் புறப்பட்டு… அந்தச் செய்தியை அறிவித்தாள்.  மாற்கு 16:10 பிசாசு பிடித்திருந்தவள் என்று பிறரால் அறியப்பட்டவளாயிருந்த ஒருத்திதான் பின்பு, ஆண்டவர் தமது உயிர்த்தெழுந்த செய்தியை சொல்ல ஏற்றவள் என்று கண்டார் என்றால் நம்மை அவர் புறக்கணிப்பாரா? இயேசுவுடனேகூட இருந்த அநேக ஸ்திரீகளில் மகதலேனா மரியாளும் ஒருத்தி. இவள் ஏழு பிசாசுகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டவளாய் இருண்ட ஜீவியம் ஜீவித்தவள். இதனால்

ஜுலை 12, 2020 ஞாயிறு

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோவான் 19:38-42 ?  கல்லறையைச் சுற்றி ஒரு பூந்தோட்டம் அவா; சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடத்தில் ஒரு தோட்டமும், …ஒரு புதிய கல்லறையும் இருந்தது. யோவான் 19:41 மரணம் வாழ்க்கையின் முடிவு அல்ல; அத்துடன் மரணம் மறுவாழ்வின் தொடக்கம் என்பது நமக்குத் தெளிவு. ஆனால் அந்த மறுவாழ்வு எங்கே தொடரப்போவது என்பதுதான் காரியம். அதேசமயம் இன்னுமொரு காரியமும் உண்டு. சரீர மரணம் ஒருநாள் நிச்சயம் நடக்கும்.

ஜுலை 11, 2020 சனிக்கிழமை

குறிப்பு- வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 26 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள். ? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  26:5-9 ?  ஆலோசனை என்னோடேகூடச் சவுலிடத்திற்குப் பாளயத்தில் இறங்கி வருகிறவன் யார் என்றதற்கு, அபிசாய்: நான் உம்மோடே கூட வருகிறேன் என்றான்.1சாமுவேல் 26:6