27 ஜனவரி, 2021 புதன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஆதியாகமம் 15:13-21

தேவனுடைய பொறுமை

…நாலாம் தலைமுறையிலே அவர்கள் இவ்விடத்துக்குத் திரும்பவருவார்கள். ஏனென்றால், எமோரியரின் அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை… ஆதியாகமம் 15:16

நெருக்கடியான நேரங்களில் நீண்ட வரிசையில் வாகனங்கள் காத்திருக்கும்போது, சமிக்ஞை விளக்கில் சிவப்பு நிறம் மாறி பச்சை வந்ததும், நமக்குப் பின்னால் நிற்கும் வாகனங்களின் ஓட்டுநர்கள் ஒலிப்பான்களை உரக்க ஒலிக்கச் செய்வதுண்டு. இது அவர்களது பொறுமையற்ற தன்மையையே காட்டுகிறது, ஒரு மளிகைக் கடையில் பணம் செலுத்தக் காத்திருக்கும் நீண்டவரிசையில் மக்களின் பொறுமையற்ற முறுமுறுப்பைக் கேட்டிருக்கிறோம். நம்மைக் காட்டிலும் மிக அதிகமாக நமது ஆண்டவர் எவ்வளவாய்ப் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கிறார் என்று நாமறிவோமா!

இனி நடக்கப்போகிற பல விடயங்களைத் தேவன் ஆபிராமுக்கு வெளிப்படுத்தினார். ஆபிரகாமின் சந்ததியினர் நான்கு தலைமுறை காலம்வரை தங்கள் நாட்டுக் திரும்பிவரமாட்டார்கள் என்று ஆண்டவர் கூறினார். ஏனென்றால், எமோரியரின் அக்கிரமம் இன்னும் பூர்த்தியாகவில்லை. இந்த எமோரியர் புறவினத்தாராக இருந்தாலும், தேவன் அவர்களில் நீடிய பொறுமை கொண்டிருந்தார். ஆபிராம் அவர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்தபோதிலும் (ஆதி.13:7), தேசம் முழுவதும் இல்லாவிட்டாலும், பல தனி நபர்கள் ஆபிராமின் தேவனை விசுவாசித்துத் தொழுதுகொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. ஆகவே, ஆபிரகாமின் காலத்தில் அவர்களை தண்டிக்காமல், தேவன் நீடிய பொறுமையாக இருந்தார். ஆபிரகாமும் நல்ல முதிர்வயதிலே அடக்கப்பண்ணப்பட்ட பின்பு, இந்த நியாயத் தீர்ப்பு வரவிருந்தது. மக்கள் விரைந்து நியாயத்தீர்ப்புச் செய்தாலும், தேவன் பொறுமையுடன், இந்தப் புறவின மக்கள் மனந்திரும்பி மெய்யான தேவனை அறிந்து அண்டிக்கொள்ள 400 வருடகாலம் கொடுத்தார், அவர்கள் தங்கள் விக்கிரகாராதனையை விட்டுவிட்டு, ஜீவனுள்ள தேவனைக் கண்டுகொள்ளட்டும் என்று காலத் தவணையை நீட்டிக் கொடுத்தார்.

தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தைக் குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டுமென்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார் (2பேது.3:9) என்கிறார் பேதுரு. தேவன் நம்மீது வைத்திருந்த பொறுமை முடிந்துவிட்டது என்று நம்மை நம்பச்செய்யச் சாத்தான் விரும்புகிறான். நாம் அநேக பாவங்களைச் செய்திருக்கிறோம்; எனவே தேவன் நம்மைக் கை கழுவிவிட்டார். என்று நினைக்க சாத்தான் நம்மைத் தூண்டுகிறான். ஆனால் நாம் இந்தப் பொய்யை நம்பக்கூடாது. நமது தேவன் இப்போதும் நம்மை மன்னிக்கவும், ஏற்றுக்கொள்ளவும் ஆயத்தமாய் நம்மருகில் பொறுமையோடு நிற்கிறார். நாம் மனந்திரும்பக் காத்திருக்கிறார்.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

நமது முறைகேடான தன்மை, தேவனுடைய பொறுமையை இல்லாமற்செய்ய முடியாது. ஆகவே இன்றே அவரிடம் திரும்பிவிடுவோம்.

? எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

872 thoughts on “27 ஜனவரி, 2021 புதன்

 1. Many cases of it respond kind-heartedly to lifestyle changes, medications, surgery, or other treatments. Even if your efforts to dine pay the bill for ED are unprofitable, you and your cohort can stillness enjoy bones intimacy and a satisfying lustful life. Source: cialis cvs

 2. Q: What is a secret word for love?
  A: where to get viagra near me Some newscast about medication. Pore over word now.
  Your testosterone au courant with is at its highest in the morning after you wake up. It is highest promptly after waking up from the hurried eyesight movement (REM) nod off stage. The growing in this hormone solitary may be plenty to cause an erection, requite in the scarcity of any sawbones stimulation.

 3. Q: When a man is ready for marriage?
  A: purple viagra pill Finest fro medicament. Announce now.
  No matter how, as compared to men, women advocate d occupy a little longer to tails of the erection. The clitoris has a dyad of corpus cavernosa, which gets erected when aroused. An upright clitoris tends to swell, becomes more hypersensitive, and increases in size.

 4. Your testosterone equivalent is at its highest in the morning after you wake up. It is highest directly after waking up from the alacritous appreciation movement (REM) rest stage. The strengthen in this hormone toute seule may be ample supply to origin an erection, even in the non-appearance of any bones stimulation. Source: cialis from canada

 5. ED meds is a bludgeon employed to best impotence.

  Impotence is a medical condition in which men endure feeble, unconfining or no erection during sexual intimacy. viagra coupon code is acclimatized to ameliorate erections towards happier, hence making sex interest a rich task. Cialis is a eminent ED treatment and has earned gargantuan rating for the same. Erectile dysfunction or frailty is a propagative question of men’s only. It affects men’s libidinous power gravely and leaves them unsatisfied during those intimate moments. Infirm procreative life-force of men is a pressing problem. Alluring it lightly is imbecility. If experience erection problems during every sexual action, consult your doctor as soon as possible. Levitra is the most recommended knock out in the interest of impotence. But, this cure-all is mostly infatuated on men without prescription also, but it is much safe for robustness to peculate it on advocation only.

  Wheels of sexual life look after fast if look like tadalafil citrate as treatment. ED occurs when penis constantly does not be relevant blood during intimacy. It is prevented sooner than PDE5 enzyme.
  In those distressful times cialis canadian pharmacy works as a outstanding help. It goes lining the body and makes its first inveigh against on dejection tempting enzyme PDE5. Its hindrance is the biggest attainment of the drug. Blood contribute becomes unbroken again. In the service of pushing it towards the reproductive weekly the benumb ejects cGMP enzyme in men’s body. With its cure blood reaches penis and erection becomes easier.
  Net Sildenafil only because mastering impotence. It is a drug medication and can be charmed easily with water. This drug is convenient in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pest is the most persuasive one but treatment should initially be started with lesser dose only. It is out of harm’s way for health and gives dead for now to the main part also to away regular to the drug. Vardenafil should be bewitched at most entire point in 24 hours. Those 24 hours can be fasten on according to intimate best, which means, this medication can be captivated anytime.

  Check being paranoid hither inefficacy as competent treatment of Tadalafil condign ebbs it in few minutes. This capable medication is indisputably handy at all medical stores today. Online stores also provide for it and are more popular than offline stores. Therefore, grow when will cialis be generic from an factual online store and supply your voluptuous vitality a loyal boost.

 6. Can you entertain more than harmonious erection in a celibate session? Yes and no. You may be masterly to fit vertical more than one time, but you plausible won’t be capable to ejaculate, or come, without experiencing a latency period. Tip: Orgasm and ejaculation are quite singular things. Source: cialis online canada

 7. How do you know a man loves you
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive health disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Frailty is a widespread off the mark side and covers innumerable other men’s health sexual disorders like- untimely ejaculation, be deficient in of sexual give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of where to buy viagra in singapore and other herbal viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any definite cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, nervousness, nervousness, be afraid, recession). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are convenient with a view ED. The same such available treatment proper for ED is where can i buy over the counter sildenafil.

 8. Your testosterone upfront is at its highest in the morning after you wake up. It is highest directly after waking up from the alacritous eye stir (REM) rest stage. The distend in this hormone alone may be enough to producer an erection, consistent in the absence of any woman stimulation. Source: tadalafil research

 9. Is period good for health
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual health disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a dumpy while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Weakness is a widespread off the mark aspect and covers innumerable other men’s health sexual disorders like- too early ejaculation, dearth of procreative desire, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of can i buy viagra over the counter and other gas station viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your health problems, medicines you are irresistible, heated reasons, etc. Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, tenseness, be afraid, recession). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to harry give as treatments are to hand in place of ED. The same such convenient treatment representing ED is viagra pills online.

 10. Living with ED (Erectile dysfunction) takes more than a physical toll. The emotional crashing the fettle can possess on a humanity and his consort can be just as difficult. It is garden-variety also in behalf of men with ED to feel anger, frustration, despondency, or lack confidence. However, the make ready can be treated. Source: cialis 5mg price cvs

 11. Have you given any kind of thought at all with converting your current web-site into French? I know a couple of of translaters here that will would certainly help you do it for no cost if you want to get in touch with me personally.

 12. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 13. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 14. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 15. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 16. Can a watery sperm get a girl pregnant
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexual trim disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant intercourse ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a widespread off the mark point of view and covers many other men’s fettle sensuous disorders like- premature ejaculation, lack of sexual longing, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of buy brand viagra online canada and other viagra pills for women medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any definite cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, etc. Let’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood compression, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, concern, tension, fear, bust). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also net men impotent in behalf of erection.

  But there is nothing to worry give as treatments are convenient also in behalf of ED. The same such present treatment representing ED is sildenafil 100mg price australia.

 17. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, awesome blog!

 18. you’re in reality a just right webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a great process on this topic!

 19. No substantiation suggests blocking sperm can cause harm or disputatious side effects. Unejaculated sperm is not deleterious to the main part and does not develop intensify up. The heart reabsorbs sperm that does not assign through ejaculation. This has no side effects on shacking up impetus or fertility. Source: tadalafil powder

 20. How do I treat my boyfriend
  Erectile dysfunction is story of the men’s progenitive fitness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant carnal knowledge to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Weakness is a wide aspect and covers multitudinous other men’s haleness sensuous disorders like- untimely ejaculation, need of procreative pine, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of can young men take viagra and other get viagra online medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any well-defined cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your health problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, и так далее Let’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, nervousness, a case of the jitters, fear, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unable for erection.

  But there is nothing to agonize about as treatments are on tap in place of ED. A specific such convenient treatment proper for ED is where can i buy over the counter sildenafil.

 21. Hello there I am so delighted I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

 22. What is a double pregnancy
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexy healthfulness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during propagative carnal knowledge ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a deficient rare while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a widespread off the mark light and covers multitudinous other men’s fettle sexual disorders like- premature ejaculation, be deficient in of procreative longing, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of yellow pills viagra and other male viagra before and after size medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any well-defined cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your form problems, medicines you are taking, emotional reasons, etc. Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood weight, diabetes, high blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, concern, tenseness, fear, recession). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also make men unable in behalf of erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are on tap with a view ED. A specific such present treatment representing ED is viagra singapore pharmacy.

 23. What are the qualities of a high value man
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during propagative communication even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Weakness is a wide aspect and covers innumerable other men’s fettle sexual disorders like- too early ejaculation, lack of procreative pine, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of can i buy generic viagra in canada and other buy brand name viagra online medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any definite cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, и так далее Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood compression, diabetes, high blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, nervousness, tenseness, misgivings, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men impotent to save erection.

  But there is nothing to trouble close to as treatments are convenient with a view ED. The same such available treatment for ED is why do men take viagra.

 24. I favored your idea there, I tell you blogs are so helpful sometimes like looking into people’s private life’s and work.At times this world has too much information to grasp. Every new comment wonderful in its own right.

 25. Can you have more than one erection in a one session? Yes and no. You may be capable to behove vertical more than once upon a time, but you likely won’t be able to ejaculate, or loosely transpire b nautical tack, without experiencing a latency period. Muse on: Orgasm and ejaculation are exceptionally unique things. Source: cialis coupon discounts

 26. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 27. The post is absolutely fantastic! Lots of great info and inspiration, both of which we all need! Also like to admire the time and effort you put into your website and detailed info you offer! I will bookmark your website!

 28. How long does it take to rebuild muscle
  Erectile dysfunction is story of the men’s propagative fitness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during lustful commerce to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a deficient rare while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Frailty is a encyclopedic point of view and covers scads other men’s fettle sex disorders like- untimely ejaculation, dearth of fleshly pine, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the help of where can i get generic viagra online and other what does a viagra pill do medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any well-defined cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your healthfulness problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, и так далее Excuse’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, desire, nervousness, fear, cavity). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to worry far as treatments are available also in behalf of ED. The same such ready treatment proper for ED is generic viagra over the counter.

 29. Great blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 30. I ve only taken an HPT two or three times in my 11 months of TTC because of the LPD cialis Twenty million children would attend public schools in 1908, and of those, 5 million would drop out, and, McKelway writes, For every one of these deserters, going into an occupation that has any advantage for the employee, four enter a cotton mill or become messengers or cash girls