? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 2:21-26 

நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே… 

நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங் களையானாலும் …நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். மத்தேயு 5:17

?    தேவனுடைய செய்தி:

கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்தார். கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவுகூர்ந்த நான் செய்தது என்ன?

தியானம்:

இரட்சகர் பிறந்தார். ஆதியாகமம் 17ல், விருத்தசேதனம் ஆபிரகாமுடனான  உடன்படிக்கை. முன்பு அறிவிக்கப்பட்டபடி இயேசு என பெயரிடப்பட்டது. லேவி 12 ன்படி 40 நாட்களுக்குப் பின்பு சுத்திகரிப்பு நிறைவேற்றப்பட்டது. யாத்திராகமம் 13 ன்படி முதல் ஆண்பிள்ளை கர்த்தருடைய சமுகத்தில் கர்த்தருக்காக ஒப்புவிக்கப்படுகின்றது.

?  விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

அர்த்தமும் தேவ வார்த்தையின் பிரகாரமுமான சம்பிரதாயங்கள் குடும்பத்தையும் சபையையும் வளர்க்கும். அர்த்தமற்ற வார்த்தையின் அஸ்திபார மில்லாத சம்பிரதாயங்கள் சரிவைக் கொண்டுவரும்.

?   பிரயோகப்படுத்தல் :

 • நியாயப்பிரமாணம் குறித்த உங்கள் கண்ணோக்கு யாது? இது யாருக்கு?  நியாயப்பிரமாணம் என்றால் என்ன?
 • சிருஷ்டிகர் எம்மோடு இருக்கிறார், ஆக எந்த நியாயப் பிரமாணத்தின்படியும் வாழ அவசியமில்லை என ஏன் அவர்கள் நினைக்கவில்லை?
 • கிறிஸ்தவ சமூகத்திற்கு நீதிச் சட்டங்கள், (10 கற்பனைகள்) அவசியமா?
 • குடும்பத்தில் நீங்கள் தவறிய, நிலைதடுமாறுகிற வேதாகம விழுமியங்கள், ஒழுக்கக் கட்டுபாடுகள் எவை?
 • சபையின் முறைமைகள், சம்பிரதாயங்கள் அர்த்தமற்றதாக இருக்கும்போது அது இக்கட்டாக மாறுவதைக் கண்டுள்ளீர்களா?
 • பிதாவானவர் யாவற்றையும் பார்த்துக்கொள்வார் என இருந்துவிடாது,
 • யோசேப்பும் மரியாளும் அறிந்திருந்த சத்தியத்தின்படி வாழ்ந்தார்களா?

? இன்றைய எனது சிந்தனை:

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (435)

 1. Reply
 2. iizsf911

  Reply
 3. Reply
 4. Reply

  Marked expression in the interstitial cells arrow heads, PT P and DT epithelial cells D in groups IV and VI and no expression in the DT D in groups I, II and III is noted lasix mechanism of action Other symptoms might include numbness and weakness in the legs, problems with the bowels or bladder, or numbness in the abdominal area

 5. Reply

  Can you require more than a particular erection in a separate session? Yes and no. You may be able to become build more than some time ago, but you able won’t be able to ejaculate, or be relevant to, without experiencing a latency period. Retain: Orgasm and ejaculation are hugely distinguishable things.
  Source: natural cialis

 6. ncxfq442

  Reply

  https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=265836 https://www.daliaalami.com/blog/index.php?entryid=64107 http://macrostation.cn/profize/tgaucuebwg http://www.jinguii.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1347 https://mbkfa.uk/profive/ubxwqhkyvu https://reviewusmle.com/profike/malrnlesyf https://www.cloudshoppes.com/index.php/shop/?s=&post_type=product&category=0&g-recaptcha-response=03AEkXODBj-jEaN76Qt26TqBlJH5k6SZH1hJuZR6pil-5YSlB10PiMZCDsBwO_nyxzN66KYxRDleDRoLyLLConXLeEKkz7J-2STpluqFC2QpBlGR2TiSYxLwi-8e2Bktpdunbq_u08LxTDdupSMH2KNnDikj7DRgdbKnttF4y1HN0XNGjIiyu24Nl1DJ32ah8HT9VWk7lmpMD0vBEcxrO7S6P_kzA7pDSdWUWitYqUODa1Br97wkPWTLTg3Mn7NIFgEC31YsWPYBxs52K3daEqk5cEZuWyeBmINclOZTNM5PN7rmLbRy57aDaVLyTJ6zoNx9SGz2VuMIKcADI3RZADw8ZXDohqmAiKK5v_XZNY4uTbYxUC4QF-UWuJG3gzohqnIqVwX90tAcklud7WT1Vrw98mwjMCJ046HU9h2qvSGSqXqatOlvqfS76re7Xkj67yv9eABhI7noFw-z7aHu7JjmD4Q6AnJ0zcqA6yb7PE_ytuZSkSFGlqcVqsHnmfNgFUOE3Jb6cnvmbhYdvMJZi2DuqTTeuoO_QFHu3GItDd7RCf3A8l5AH4k2scsWGwUI0AG5QNrN6HoLmLNC_xBtM9C8eHO7GKbJ6kMN_Z5srf2RssR_wQR0B2218&member%5Bsite%5D=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fchempionat-mira-2022&member%5Bsignature%5D=(%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.).+%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%26%23128309;+%3Ca+href%3D%22https://bit.ly/chempionat-mira-2022%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C+%D0%9F%D0%9E+%D0%A4%D0%A3%D0%A2%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%A3+2022+%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.+%D0%AD%D0%A4%D0%98%D0%A0+%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%26%23128311;+%3Ca+href%3D%22https://bit.ly/chempionat-mira-2022%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%26%23129306;+%3Ca+href%3D%22https://bit.ly/chempionat-mira-2022%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2022+%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://bit.ly/chempionat-mira-2022%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%3Cimg+src%3D%22https://i.imgur.com/eB3Zodr.jpg%22+width%3D%22450%22%3E%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2022+%D1%87%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2022+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%BC+2022+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2022+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+2022+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%BC+2022+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8+%D1%87%D0%BC+2022+%D1%87%D0%BC+2022+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+2022+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+2022+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+2022+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D1%87%D0%BC+2022+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%BC+2022+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2022+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+2022%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22http://voyager.temp.domains/%7Efre2cre8/forum/profile/angelinesummerv/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://gurupin.co.kr/bbs/board.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D12173%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://spacetelcomputercentre.com/community/profile/marcellacrouse0/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22http://tenset.marketing/bbs/profile/shereepaulsen25/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22http://dmonster163.dmonster.kr/bbs/board.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D38306%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://gurupin.co.kr/bbs/board.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D12173%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%A7%D0%9C-2022:+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81+-+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+30+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2022+18:00.%3C/a%3E https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=263922 https://miriam.net.pl/community/profile/eusebia59347330/ https://studying.tesla-non-school.ru/blog/index.php?entryid=87594 https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=264761 https://eback.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=118551 https://corea.com.br/bd/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=66808 https://drcsj.net/profihe/sccttvdqdu http://fantalucia.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6615 https://robmehta.cn/profine/rfolzujowx https://crysmawatches.com/%D1%87%D0%BC-2022-%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F-29-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2022-2200-3/ http://madeardana.zeta.co.id/community/profile/shannonqun5615/ https://oeredu.com/blog/index.php?entryid=124381 https://dectv.net/profige/wtvtchnchk https://greatfan.net/home/2022/11/20/%d1%87%d0%bc-2022-%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0-22-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2022-1900-2/ https://www.newlifekpc.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=89207 https://aredhat.uk/profire/poghepzfxx https://studying.tesla-non-school.ru/blog/index.php?entryid=87921 https://photocufi.it/community/profile/ilaschrantz2845/ https://plus-loan.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3170 https://evercook.org/profixe/xlwhgvmuig https://st-george.nl/profixe/qwgkioqorh https://bit.ly/chempionat-mira-2022

 7. Reply

  And erectile dysfunction is unlikely to above without some treatment or lifestyle changes. Your husband unquestionably should find out his constitution charge provider in erectile dysfunction. Erectile dysfunction is the unfitness to work out or keep an erection plc enough on sex. It’s a proverbial problem. Source: when does cialis go generic

 8. Reply

  In fact, work out to 70% of the men with ED in the assess said they felt that they are letting their buddy down, and more than 40% said their partners seem to be they can no longer activate sex. Those feelings of self-consciousness and superabundance again advance men to hide their qualification from their partners. Source: were can i buy cialis

 9. Reply

  Although ED and aging are categorically associated, turning 65 doesn’t miss to with the help that your sex existence has to suffer. Via maintaining the auspicious habits, focusing on robust living and using science-based medications suitable ED, it’s possible to receive stinking erections and maintain an active sex living healthy into your 60s and 70s. Source: cost of cialis 20mg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin