? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: புலம்பல் 3:1-26

?  வயலின் இசைக்கருவி

கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்துமா சொல்லும். ஆகையால் அவரிடத்தில் நம்பிக்கைகொண்டிருப்பேன். புலம்பல் 3:24

வயலின் இசைக்கருவியின் நரம்புகள் இழுக்கப்பட்டுச் சரிசெய்யப்பட வேண்டும். இசைப்பவர், நரம்புகளைத் தட்டித்தட்டி, அந்தந்த நரம்பு அததற்கேற்ற ஓசையை எழுப்புமளவும் அந்த நரம்புகளுக்கு விசை கொடுத்து இழுப்பார். மாறாக, நரம்புகள் இழுக்கப்படுவதற்கு இணங்காவிட்டால், தொய்ந்த நரம்புகளால் ஒலி எழுப்பமுடியாது, அவை செத்தது. இழுக்கப்படாத நரம்புகளைக்கொண்ட வயலின் இசைக்கருவி, இசை வல்லுனருக்கு உதவாது.

பழைய ஏற்பாட்டுத் தீர்க்கதரிசிகள் தேவனுடைய வார்த்தையைச் சொல்லுவது மட்டுமல்ல, செயலிலும் காட்டுவர். மிகவும் கடினமான பாதை அது. எரேமியா ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகளாக யூதாவுக்குத் தேவனுடைய வார்த்தையை உரைத்தும், செய்துகாட்டியும், யூதா ராஜாக்களாலும் மக்களாலும் சொல்லொண்ணா இன்னல்களுக்கும் ஆளானாரேதவிர, ஒரு யூதனும் மனந்திரும்பவில்லை. ஆனாலும் அவர் சோர்ந்துபோக வில்லை. உலகப்பார்வையில் அவர் தோற்றுப்போனவராகத் தெரியலாம்; ஆனால் அவரே வெற்றி மைந்தன். ஏன் தெரியுமா? என்னதான் நேர்ந்தாலும், தன் பணிக்காலம் முழுவதிலும் தேவனையே இறுகப் பற்றிக்கொண்டிருந்து, அவருக்குக் காத்திருந்தார்.  இன்றைய பகுதியில் தன் மனவேதனையை வெளிப்படையாகக் கொட்டின எரேமியா, கர்த்தரையே கெட்டியாகப் பிடித்திருந்ததைக் காண்கிறோம்.

எபிரெயு மொழியின் முதல் எழுத்துக்கள் 22. கவிதை நயத்துடன் எழுதப்பட்ட  புலம்பல் புத்தகமானது, அதன் 22 முதல் எழுத்துக்களுடனேயே ஆரம்பிக்கும். தேசத்தில் பயங்கர பாவம் காணப்பட்டாலும், ஒரு நம்பிக்கையின் ஒளியை எரேமியா கண்டு அதில் வடித்தார். தேவன் பாவத்தைத் தண்டிப்பார், ஆனாலும் தேவனுடைய உண்மைத்துவம், மனவுருக்கம் ஒருபோதும் ஒழியாது என்பது எரேமியாவுக்கு நன்கு தெரியும். ஆகவே, எல்லா இக்கட்டிலும் கர்த்தரையே தன் பங்காகக் கொண்டிருந்து, கர்த்தருடைய வேளைக்காகவே அவர் காத்திருந்தார்.

ஆம், கர்த்தர், தாம் சொன்னபடியே செய்வார். ஆனால் அதற்கு முன்னர் அவர் நம் நரம்புகளை இழுக்கவேண்டியிருக்கும், தமது துதியை எழுப்பத்தக்கதாக அதன் ஓசையைச் சரிசெய்யவேண்டியிருக்கும். அது கடினமான நேரம், என்றாலும் நாம் அவரையே அண்டியிருப்போமானால், மகா இசைமேதையாகிய தேவன் நம்மில் என்ன அழகான பாடல்களை உருவாக்குவார் தெரியுமா! அது எத்தனை உள்ளங்களை ஆறுதல்படுத்தும் தெரியுமா!

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

வயலின் நரம்புகளைச் சரிசெய்யும்போது மிகுந்த ஓசை எழுப்பும். பின்பு அதன் நாதம் இனிமையாயிருக்கும். இன்று நான் தேவ மகிழ்ச்சியைப் பெற கர்த்தருடைய நேரத்திற்காக காத்திருப்பேனா.

?♂️ எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whatsapp: +94768336006


? அனுதினமும் தேவனுடன்.

8 Responses

 1. даркнет 2024
  Темное пространство 2024: Скрытые аспекты виртуального мира

  С инициации теневого интернета представлял собой уголок интернета, где тайна и тень были обыденностью. В 2024 году этот скрытый мир продвигается вперед, предоставляя свежие задачи и опасности для сообщества в сети. Рассмотрим, какие тренды и модификации ожидают обществу в теневом интернете 2024.

  Технологический прогресс и Увеличение анонимности
  С развитием технологий, средства обеспечения скрытности в теневом интернете становятся более сложными и действенными. Использование криптовалют, современных шифровальных методов и сетей с децентрализованной структурой делает слежение за деятельностью пользователей еще более трудным для правоохранительных органов.

  Рост тематических рынков
  Даркнет-рынки, фокусирующиеся на различных товарах и услугах, продвигаются вперед развиваться. Наркотики, оружие, хакерские инструменты, краденые данные – ассортимент продукции становится все разнообразным. Это создает сложность для силовых структур, который сталкивается с задачей приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам преступной деятельности.

  Угрозы цифровой безопасности для обычных пользователей
  Сервисы проката хакеров и мошеннические схемы остаются активными в теневом интернете. Люди, не связанные с преступностью попадают в руки объектом для преступников в сети, стремящихся получить доступ к личным данным, счетам в банке и иных секретных данных.

  Возможности виртуальной реальности в теневом интернете
  С прогрессом техники цифровой симуляции, теневой интернет может перейти в новый этап, предоставляя участникам более реалистичные и захватывающие виртуальные пространства. Это может включать в себя новыми формами нелегальных действий, такими как цифровые рынки для передачи виртуальными товарами.

  Борьба структурам безопасности
  Силы безопасности совершенствуют свои технические средства и подходы противостояния даркнетом. Коллективные меры стран и международных организаций направлены на профилактику цифровой преступности и прекращение новым вызовам, связанным с ростом темного интернета.

  Вывод
  Теневой интернет в 2024 году остается сложной и многогранной обстановкой, где технологии продолжают изменять ландшафт нелегальных действий. Важно для участников продолжать быть бдительными, обеспечивать свою защиту в интернете и следовать законы, даже в виртуальном пространстве. Вместе с тем, противостояние с теневым интернетом нуждается в совместных усилиях от стран, технологических компаний и граждан, для обеспечения защиту в цифровом мире.

 2. В последние годы интернет превратился в бесконечный ресурс информации, сервисов и продуктов. Однако, в среде множества виртуальных магазинов и площадок, существует темная сторона, называемая как даркнет магазины. Данный уголок виртуального мира порождает свои опасные сценарии и влечет за собой серьезными рисками.

  Что такое Даркнет Магазины:

  Даркнет магазины представляют собой онлайн-платформы, доступные через анонимные браузеры и уникальные программы. Они действуют в глубоком вебе, скрытом от обычных поисковых систем. Здесь можно обнаружить не только торговцев запрещенными товарами и услугами, но и различные преступные схемы.

  Категории Товаров и Услуг:

  Даркнет магазины продают разнообразный выбор товаров и услуг, начиная от наркотиков и оружия вплоть до хакерских услуг и похищенных данных. На этой темной площадке действуют торговцы, предоставляющие возможность приобретения незаконных вещей без риска быть выслеженным.

  Риски для Пользователей:

  Легальные Последствия:
  Покупка незаконных товаров на даркнет магазинах подвергает пользователей риску столкнуться с правоохранительными органами. Уголовная ответственность может быть серьезным следствием таких покупок.

  Мошенничество и Обман:
  Даркнет также является плодородной почвой для мошенников. Пользователи могут столкнуться с обман, где оплата не приведет к получению товара или услуги.

  Угрозы Кибербезопасности:
  Даркнет магазины предоставляют услуги хакеров и киберпреступников, что сопровождается реальными опасностями для безопасности данных и конфиденциальности.

  Распространение Преступной Деятельности:
  Экономика даркнет магазинов содействует распространению преступной деятельности, так как обеспечивает инфраструктуру для нелегальных транзакций.

  Борьба с Проблемой:

  Усиление Кибербезопасности:
  Улучшение кибербезопасности и технологий слежения помогает бороться с даркнет магазинами, делая их менее поулчаемыми.

  Законодательные Меры:
  Принятие строгих законов и их эффективная реализация направлены на предупреждение и кара пользователей даркнет магазинов.

  Образование и Пропаганда:
  Увеличение осведомленности о рисках и последствиях использования даркнет магазинов способно снизить спрос на незаконные товары и услуги.

  Заключение:

  Даркнет магазины доступ к темным уголкам интернета, где появляются теневые фигуры с преступными намерениями. Рациональное применение ресурсов и активная осторожность необходимы, для того чтобы защитить себя от рисков, связанных с этими темными магазинами. В конечном итоге, секретность и законопослушание должны быть на первом месте, когда речь заходит о виртуальных покупках

 3. даркнет вход
  Даркнет – таинственное пространство Интернета, доступен только только для тех, кто знает верный вход. Этот прятанный уголок виртуального мира служит местом для скрытных транзакций, обмена информацией и взаимодействия сокрытыми сообществами. Однако, чтобы погрузиться в этот темный мир, необходимо преодолеть несколько барьеров и использовать уникальные инструменты.

  Использование приспособленных браузеров: Для доступа к даркнету обычный браузер не подойдет. На помощь приходят эксклюзивные браузеры, такие как Tor (The Onion Router). Tor позволяет пользователям обходить цензуру и обеспечивает анонимность, отмечая и перенаправляя запросы через различные серверы.

  Адреса в даркнете: Обычные домены в даркнете заканчиваются на “.onion”. Для поиска ресурсов в даркнете, нужно использовать поисковики, адаптированные для этой среды. Однако следует быть осторожным, так как далеко не все ресурсы там законны.

  Защита анонимности: При посещении даркнета следует принимать меры для защиты анонимности. Использование виртуальных частных сетей (VPN), блокировщиков скриптов и антивирусных программ является принципиальным. Это поможет избежать различных угроз и сохранить конфиденциальность.

  Электронные валюты и биткоины: В даркнете часто используются цифровые валюты, в основном биткоины, для конфиденциальных транзакций. Перед входом в даркнет следует ознакомиться с основами использования криптовалютных валют, чтобы избежать финансовых рисков.

  Правовые аспекты: Следует помнить, что многие поступки в даркнете могут быть запрещенными и противоречить законам различных стран. Пользование даркнетом несет риски, и неправомерные действия могут привести к серьезным юридическим последствиям.

  Заключение: Даркнет – это неисследованное пространство сети, насыщенное анонимности и тайн. Вход в этот мир требует специальных навыков и предосторожности. При всем мистическом обаянии даркнета важно помнить о предполагаемых рисках и последствиях, связанных с его использованием.

 4. Даркнет список
  Введение в Темный Интернет: Уточнение и Основополагающие Особенности

  Пояснение понятия даркнета, возможных отличий от обычного интернета, и фундаментальных черт этого загадочного мира.

  Каким образом Войти в Темный Интернет: Руководство по Скрытому Доступу

  Детальное описание шагов, необходимых для входа в даркнет, включая использование специализированных браузеров и инструментов.

  Адресация сайтов в Даркнете: Тайны .onion-Доменов

  Пояснение, как функционируют .onion-домены, и каковы ресурсы они представляют, с акцентом на секурном поисковой активности и применении.

  Защита и Конфиденциальность в Темном Интернете: Меры для Пользователей

  Обзор техник и инструментов для защиты анонимности при эксплуатации даркнета, включая виртуальные частные сети и инные средства.

  Цифровые Деньги в Даркнете: Функция Биткойнов и Криптовалют

  Анализ использования криптовалют, в основном биткоинов, для осуществления анонимных транзакций в даркнете.

  Поиск в Даркнете: Особенности и Риски

  Рассмотрение поисковиков в даркнете, предупреждения о потенциальных рисках и незаконных ресурсах.

  Юридические Стороны Даркнета: Ответственность и Последствия

  Рассмотрение юридических аспектов использования даркнета, предупреждение о потенциальных юридических последствиях.

  Даркнет и Информационная Безопасность: Возможные Угрозы и Противозащитные Действия

  Изучение потенциальных киберугроз в даркнете и рекомендации по обеспечению безопасности от них.

  Темный Интернет и Общественные Сети: Скрытое Общение и Сообщества

  Изучение влияния даркнета в области социальных взаимодействий и формировании анонимных сообществ.

  Перспективы Темного Интернета: Тенденции и Предсказания

  Прогнозы развития даркнета и возможные изменения в его структуре в перспективе.

 5. Взлом Вотсап: Реальность и Легенды

  Вотсап – один из самых популярных мессенджеров в мире, массово используемый для обмена сообщениями и файлами. Он прославился своей шифрованной системой обмена данными и гарантированием конфиденциальности пользователей. Однако в сети время от времени появляются утверждения о возможности нарушения WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют фактичности и почему тема нарушения WhatsApp вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в Вотсап: Охрана Личной Информации
  Вотсап применяет точка-точка шифрование, что означает, что только отправитель и получающая сторона могут читать сообщения. Это стало фундаментом для уверенности многих пользователей мессенджера к защите их личной информации.

  Легенды о Нарушении Вотсап: По какой причине Они Появляются?
  Сеть периодически заполняют слухи о нарушении WhatsApp и возможном доступе к переписке. Многие из этих утверждений порой не имеют обоснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Безопасность
  Хотя взлом Вотсап является трудной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на индивидуальные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Исполнение мер безопасности важно для минимизации этих рисков.

  Защита Личной Информации: Рекомендации Пользователям
  Для укрепления безопасности своего аккаунта в WhatsApp пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать подозрительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Заключение: Реальность и Осторожность
  Нарушение Вотсап, как правило, оказывается трудным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о актуальных угрозах и принимать меры предосторожности для сохранения своей личной информации. Соблюдение рекомендаций по охране помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера

 6. взлом whatsapp
  Взлом Вотсап: Фактичность и Легенды

  WhatsApp – один из самых популярных мессенджеров в мире, массово используемый для передачи сообщениями и файлами. Он прославился своей кодированной системой обмена данными и обеспечением конфиденциальности пользователей. Однако в сети время от времени появляются утверждения о возможности нарушения WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют фактичности и почему тема нарушения WhatsApp вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в Вотсап: Охрана Личной Информации
  WhatsApp применяет точка-точка кодирование, что означает, что только отправитель и получающая сторона могут понимать сообщения. Это стало фундаментом для доверия многих пользователей мессенджера к сохранению их личной информации.

  Мифы о Взломе WhatsApp: Почему Они Появляются?
  Интернет периодически наполняют слухи о нарушении WhatsApp и возможном входе к переписке. Многие из этих утверждений порой не имеют оснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Охрана
  Хотя нарушение WhatsApp является сложной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на отдельные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Исполнение мер охраны важно для минимизации этих рисков.

  Защита Личной Информации: Рекомендации Пользователям
  Для укрепления охраны своего аккаунта в Вотсап пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать сомнительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Заключение: Реальность и Осторожность
  Нарушение WhatsApp, как правило, оказывается сложным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о реальных угрозах и принимать меры предосторожности для защиты своей личной информации. Соблюдение рекомендаций по охране помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *