📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: தானி 6:1-10

குலைக்கப்பட்ட கையெழுத்து

…நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தைக் குலைத்து, அதை நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து, சிலுவையின் மேல் ஆணியடித்து… கொலோசெயர் 2:14

“ஒரு சகோதரன், வங்கியில் கடன் பெறுவதற்காக பிணையாளியாக என் கையெழுத்தைக் கேட்டார். நானும் போட்டேன். சில காரணங்களினால் அவரால் கடனைக் கட்டமுடியாமல் போனது. நான் கையெழுத்திட்டதால் அந்தப் பொறுப்பு என் தலையில் விழுந்துவிட்டது” என்று ஒருவர் தன் கையெழுதைப்பற்றிப் புலம்பினார். வங்கியில் இட்ட கையெழுத்து போட்டது போட்டதுதான்.

தரியு ராஜா ஏற்படுத்திய மூன்று பிரதானிகளில் ஒருவன் தானியேல். மட்டுமின்றி, அவன் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிகளுக்கும் மேற்பட்டவனாயிருந்தான், அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நினைத்தான். இதனைக்கண்ட பிரதானி களும் தேசாதிபதிகளும் தானியேலைக் குற்றப்படுத்த ஒரு காரணத்தை தேடியும் ஒரு முகாந்தரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்கமுடியாமல் போயிற்று. தேவனை பற்றிய விஷயத்திலே குற்றப்படுத்தும்படி வகைதேடி தானியேலின் ஜெபத்திற்குத் தடை ஏற்படும் படியாக ஒரு தந்திரம்செய்து, முப்பது நாள்வரையில் ராஜாவைத் தவிர, எந்தத் தேவனை யாகிலும் மனுஷனையாகிலும் யாதொரு விண்ணப்பம்பண்ணினால், சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்படுவார்கள் என்ற பத்திரத்திற்கு ராஜாவைக் கையெழுத்திட வைத்தார்கள். அதன்படி தினமும் மூன்றுவேளை ஜெபிக்கும் தானியேலுக்கு எதிராக அதைத் திருப்பி விட்டார்கள். ராஜாவாகிய தரியு அந்தக் கட்டளைப் பத்திரத்துக்குக் கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று தானியேல் அறிந்தபோதிலும், தான் முன்பு செய்துவந்தபடியே, தினம் மூன்றுவேளையும் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம்பண்ணி, ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் (தானி.6:10). அதன் பலனாக சிங்கத்தின் குகையில் போடப்பட்டான். ஆனாலும் கர்த்தர் அந்தக் கையெழுத்துக் குலைந்துபோகும்படிக்கு சிங்கத்தின் வாயைக் கட்டிப்போட்டார்.

அன்று ஏதேன் தோட்டத்தில், ஆதாம் ஏவாளைப் பாவத்தில் விழுத்தி, மனுக்குலமே தனக்கு அடிமை என்பதுபோல ஒரு கையெழுத்தைப் பதித்தான் சாத்தான். இதனால் நிலைகுலைந்துபோன மனுக்குலத்தைச் சீர்ப்படுத்துவதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட நியாயப்பிரமாணமும் மனிதனை நியாயந்தீர்க்கும் கையெழுத்தையே கொண்டிருந்தது. ஆனால், நமது ஆண்டவரோ நமக்கு எதிரிடையாகவும், பிரமாணங்களால் நமக்கு விரோதமாயிருந்ததுமான கையெழுத்தைக் குலைத்து, அதை நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையில் ஆணியடித்து வெற்றிசிறந்தார். அடித்த ஆணி அடித்ததுதான். அதை இனி எந்த அதிபதியும் பிடுங்கமுடியாது. நாமாகப் போய் சம்பாதிக்க முடியாத நித்திய கிருபையை அளித்த தேவன், இந்த உலக வாழ்வில் தமது பிள்ளைகளுக்கு எதிராக விழுந்த அதிகார கையெழுத்துக்களைச் சும்மாவிடுவாரா? உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப் படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம் (ஏசாயா 54:17).

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

சிலுவையில் நமக்குக் கிடைத்த வெற்றியை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி, தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா.

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (2,005)

 1. Reply
 2. Reply
 3. Reply
 4. Reply
 5. Reply
 6. Reply
 7. Reply
 8. Reply
 9. Reply
 10. Reply
 11. Reply
 12. Reply
 13. Reply
 14. Reply
 15. Reply
 16. Reply
 17. Reply
 18. Reply
 19. Reply
 20. Reply
 21. Reply
 22. Reply
 23. Reply
 24. Reply
 25. Reply
 26. Reply
 27. Reply
 28. Reply
 29. Reply
 30. Reply
 31. Reply
 32. Reply
 33. Reply
 34. Reply
 35. Reply
 36. Reply
 37. Reply
 38. Reply
 39. Reply
 40. Reply
 41. Reply
 42. Reply
 43. Reply
 44. Reply
 45. Reply
 46. Reply
 47. Reply
 48. Reply
 49. Reply
 50. Reply
 51. Reply
 52. Reply
 53. Reply
 54. Reply
 55. Reply
 56. Reply
 57. Reply
 58. Reply
 59. Reply
 60. Reply
 61. Reply
 62. Reply
 63. Reply
 64. Reply
 65. Reply
 66. Reply
 67. Reply
 68. Reply
 69. Reply
 70. Reply
 71. Reply
 72. Reply
 73. Reply
 74. Reply
 75. Reply
 76. Reply
 77. Reply
 78. Reply
 79. Reply
 80. Reply
 81. Reply
 82. Reply
 83. Reply
 84. Reply
 85. Reply
 86. Reply
 87. Reply
 88. Reply
 89. Reply
 90. Reply
 91. Reply
 92. Reply
 93. Reply
 94. Reply
 95. Reply
 96. Reply
 97. Reply
 98. Reply
 99. Reply
 100. Reply
 101. Reply
 102. Reply
 103. Reply
 104. Reply
 105. Reply
 106. Reply
 107. Reply
 108. Reply
 109. Reply
 110. Reply
 111. Reply
 112. Reply
 113. Reply
 114. Reply
 115. Reply
 116. Reply
 117. Reply
 118. Reply
 119. Reply
 120. Reply
 121. Reply
 122. Reply
 123. Reply
 124. Reply
 125. Reply
 126. Reply
 127. Reply
 128. Reply
 129. Reply
 130. Reply
 131. Reply
 132. Reply
 133. Reply
 134. Reply
 135. Reply
 136. Reply
 137. Reply
 138. Reply
 139. Reply
 140. Reply
 141. Reply
 142. Reply
 143. Reply
 144. Reply
 145. Reply
 146. Reply
 147. Reply
 148. Reply
 149. Reply
 150. Reply
 151. Reply
 152. Reply
 153. Reply
 154. Reply
 155. Reply
 156. Reply
 157. Reply
 158. Reply
 159. Reply
 160. Reply
 161. Reply
 162. Reply
 163. Reply
 164. Reply
 165. Reply
 166. Reply
 167. Reply
 168. Reply
 169. Reply
 170. Reply
 171. Reply
 172. Reply
 173. Reply
 174. Reply
 175. Reply
 176. Reply