2023 ஜுன் 4 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : ரோமர் 8:5-9

முதல் சத்துரு  மாம்ச சிந்தை மரணம்.

மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை. ரோமர் 8:6,7

“நமக்கு சத்துரு யார்” என்றால், உடனே “சாத்தான்” என்போம். ஆனால், “நானேதான் எனது முதல் சத்துரு” என்றால் மறுக்கமுடியுமா? உள்ளான வாழ்வின் குழப்பங்களுக்கும் முதற்காரணம் நாமே என்றால் மிகையாகாது. நமது கட்டுப்பாட்டை மீறிய பல விடயங்கள் நம் மனதை அரித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. நமது பழைய பாவமாக இருக்கலாம், இச்சையைத் தூண்டுகின்ற பாவ எண்ணங்களாக இருக்கலாம்; மாம்ச சிந்தை என்பது இதுவே, அதாவது, தனது கட்டுக்குள் நம்மை வைத்திருக்கும் நமது சுயம். ஆனால் ஆவியின் சிந்தை என்பது தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு, வார்த்தைக்கு அடங்குவது, அவரது அன்புக்குக் கட்டுப்படுவது. காலத்தின் கடைசியில் நிற்கும் நாம், தேவனைச் சந்திக்க ஆயத்தமா? நமது முதல் சத்துரு “நான்” அதாவது, எனது சுயம் நிறைந்த மாம்ச சிந்தையே என்பதை உணருகிறோமா?

பவுல் மக்களை இரண்டு ரகங்களாகப் பிரிக்கிறார்; ஒன்று, தங்கள் பாவ சுபாவத்தால் ஆளப்படுகிறவர்கள், மற்றது, பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆளுகையில் வாழுகிறவர்கள். நமது முந்திய வாழ்வை சற்று திரும்பிப் பார்ப்போமாக. “அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களை” (எபே.2:1) என்று பவுல் நமது முந்தியநிலைமையை உணர்த்துகிறார். இயேசு சிலுவையில் நமக்கு வழி திறந்திருக்கா விட்டால், நாம் இன்றும் பவுல் குறிப்பிடுகிற முதலாவது ரகத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவே இருந்திருப்போம். நாம் ஆண்டவருக்கு ஒருதடவை “ஆம்” என்று சொன்ன பின்பு, பாவத்தைவிட்டு ஓடவேண்டும் என்ற வாஞ்சை நமக்குள் வந்தாலே போதும், அது மனந்திரும்புதலின் அடையாளமாக இருப்பதால், கிருபையாய் நாம் தேவனுடைய ஆளுகைக்குள் வருகிறோம். பின்னர், சோதனைகள் சவால்கள் தாக்கினாலும், திரும்பவும் மாம்ச இச்சைக்கு இடமளிக்கும்படி நமது ஆத்துமா பின்வாங்கிப்போகாது. அப்படிப் பின்வாங்கிப்போனால், அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது (எபி.6:4-6). 

தினமும் தேவ பிரசன்னத்தில் வாழுவதைத் தெரிவுசெய்வோமாக. தேவனது வழியை தெரிந்துகொண்டு அதிலே நடக்க நம்மை ஒப்புக்கொடுப்போம். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தி லும் “ஆண்டவரின் சித்தம் என்ன” என்பதை சிந்திக்கத் தவறாதிருப்போம். சரியான பாதையை பரிசுத்த ஆவியானவர் சுட்டிக்காட்டும்போது கலகம்பண்ணாமல் அதையே பின்பற்றுவோமாக. அந்த பரிசுத்த வழி நடக்க ஆரம்பிக்கும்போதே நமது முதல் எதிரியாகிய மாம்ச சிந்தை நடுங்கும். நாளடைவில் அது செத்துப்போக நமது ஆவி உயிர்பெறும். ஆவியானவர் நமக்கு துணை நிற்பார். மாம்ச சிந்தையா, ஆவியின் சிந்தையா? உலகமா, சிலுவையா? நமது வாழ்வின் மையத்தை இன்றே தீர்மானிப்போமாக.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

தேவனுக்கு விரோதமான மாம்ச சிந்தையும், தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவியின் சிந்தையும் எனக்குள் போராடுமானால், இன்றே ஆவியானவரின் உதவியை நாடுவேனாக.

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

592 thoughts on “2023 ஜுன் 4 ஞாயிறு

 1. Официальный сайт ПинАп Казино Проект PinUp Casino получил лицензию на Curacao и работает в соответствие с требованиями известного регуляра. Официальный сайт запустили в 2017 году и с тех пор он вызывает неизменный интерес у российских любители азартных игр в интернете. Требования к игровому сервису, которые выдвигает пользователь казино в наши дни, намного выше, чем 5 лет назад. Это связано с повсеместным развитием мобильных технологий, появлением новых платежных методов и способов разработки игр. Современные игровые автоматы отличаются от моделей эпохи зарождения онлайн казино. Пользователь казино сегодня имеет возможность выбора: классические, прогрессивные, видеослоты, джекпоты, VR, живое казино. Oфициальный сайт pin up Casino предлагает конкурентные бонусы. Пользователь казино оценит приложения для Android, iOS, шикарную подборку автоматов от ведущих поставщиков отрасли. Даже в условиях постоянных блокировок игровых платформ бесперебойный доступ ко всем видам развлечений дает зеркало PinUp Casino. Подбирая игровые автоматы под свой банкролл, участвуя в акциях, пользователь казино получит не только удовольствие от игрового процесса, но и доход. Официальный сайт pinup Casino оформлен ярко, но без лишних деталей. Пользователь казино легко погрузится в игровой процесс. Навигацию по сайту облегчает компактное меню и понятный интерфейс, переведенный на несколько языков. Игровой автомат ultra hot pinup играть на деньги в казино рокс – https://rusone.ru/
  Как зарегистрировать новый игровой счёт в Пин Ап Pin Up подчиняется международным требованиям, поэтому он не позволяет пройти процесс регистрации несовершеннолетним пользователям. Здесь предусмотрена многоступенчатая регистрация, которая включает в себя следующее: заполнение анкетных данных пользователя, указание мобильного телефона, привязка банковской карты, предоставление фото себя на фоне паспорта для верификации личности игрока. Стоит понимать, что пользователь может пройти верификацию не сразу, но в этом случае он не сможет вывести свой выигрыш, пока не предоставить службе безопасности все необходимые данные. Именно поэтому рекомендуется делать все сразу. Регистрация доступна не только на рабочем зеркале сайта игрового клуба, это можно сделать через смартфон, использую мобильное приложение. В этом случае доступна синхронизация с данными владельца телефона. Те сведения, которые не будут заполнены автоматически, придется ввести самостоятельно. Еще доступна регистрация пользователей через социальные сети, которая работает по такому же принципу.
  На что обращать внимание при выборе казино с бездепом Каждое казино с бездепозитным бонусом за регистрацию имеет отличительные условия по получению и отыгрышу. Чтобы не кусать потом локти из-за невыполнимых условий, заострите внимание на следующих критериях: Надёжности и честности азартного заведения, Значении вейджера, Размере и количестве бонусов, Доступных играх, в которых удастся отыграть бонусы. Отдельно стоит отметить, что в зависимости от клуба отличаются и сами подарки. Профессиональные гэмблеры любят получать деньги на игру. В то время как неопытные пользователи будут рады бесплатным вращениям и фриплей бонусам. При выборе игорного заведения стоит отталкиваться от навыков и стратегий. Одни с лёгкостью сорвут джекпот при помощи фриспинов, а другим понадобится кругленькая сумма для освоения аппарата.

 2. Golden Empire
  Prepare yourself for an exhilarating online bingo adventure with iRich Bingo. This innovative and immersive bingo platform offers players a chance to dive into a world of excitement, camaraderie, and, most importantly, big wins. With its unique features, free gameplay, and lucrative betting options, iRich Bingo is set to redefine the way you experience this classic game. Join us as we explore the captivating world of iRich Bingo and discover the boundless opportunities it holds.

  Unraveling the iRich Bingo Experience:
  iRich Bingo takes the traditional game of bingo and elevates it to new heights. With cutting-edge technology and a user-friendly interface, players can effortlessly navigate through various bingo rooms, each with its own distinct theme and atmosphere. From the elegant halls of Monte Carlo to the vibrant streets of Rio de Janeiro, iRich Bingo brings the excitement of global destinations right to your screen.

  Engaging Gameplay:
  At iRich Bingo, the fun never stops. Choose from an extensive range of bingo games, including classic 75-ball and 90-ball variations, as well as exciting speed bingo and themed bingo games. Whether you’re a seasoned bingo enthusiast or a newcomer to the game, iRich Bingo offers a level playing field for all players. Its intuitive gameplay ensures that you can easily participate and enjoy the thrill of marking off those winning numbers.

  Socialize and Connect:
  One of the most exceptional aspects of iRich Bingo is its emphasis on community and social interaction. Engage in lively conversations with fellow players through real-time chat features, share tips, and cheer each other on as the numbers are called. iRich Bingo goes beyond a mere game of chance; it creates a vibrant and inclusive environment that fosters friendships and camaraderie.

  Lucrative Betting Options:
  iRich Bingo understands the importance of keeping the stakes high and the excitement even higher. With a wide range of betting options available, players can choose the level of risk and reward that suits their preferences. From low-stakes games for casual players to high-stakes tournaments for the adrenaline junkies, iRich Bingo ensures there’s something for everyone. Brace yourself for thrilling moments as you eagerly anticipate that final number to complete your winning pattern.

  Free Games and Prizes:
  iRich Bingo not only offers real money games but also provides ample opportunities for players to enjoy free gameplay and win exciting prizes. Daily, weekly, and monthly promotions are offered, giving you a chance to participate in special events and tournaments where incredible rewards await. Experience the rush of victory as you compete against other players and aim for the top spot on the leaderboard.

  Accessible Anytime, Anywhere:
  iRich Bingo’s mobile-friendly platform ensures that the fun never stops, even on the go. Whether you’re playing on your smartphone or tablet, you can enjoy a seamless gaming experience with iRich Bingo’s responsive design and optimized gameplay. So, whether you’re commuting, relaxing at home, or taking a break at work, you can always dive into the world of iRich Bingo and indulge in thrilling bingo sessions.

  Conclusion:
  iRich Bingo is revolutionizing the online bingo landscape with its immersive gameplay, social engagement, and enticing prizes. Get ready to immerse yourself in a world of luck, laughter, and endless possibilities. Whether you’re a bingo aficionado or new to the game, iRich Bingo offers an unparalleled experience that combines the excitement of bingo with the thrill of winning big. Join iRich Bingo today, unleash your luck, and prepare for a bingo journey like no other!

 3. 777 jilibet

  In the dynamic world of online gaming, Jilibet has emerged as a true trailblazer, reshaping the industry with its unparalleled thrills, rewards, and cutting-edge features. With a commitment to innovation and a customer-centric approach, Jilibet has captured the hearts of players worldwide, offering an extraordinary gaming experience that surpasses expectations. Join us as we delve into the exceptional qualities that make Jilibet stand out from the crowd and redefine the landscape of online gaming.

  A Multiverse of Captivating Games:
  Jilibet takes players on an exhilarating journey through a multiverse of captivating games. From classic slots that evoke nostalgia to immersive video slots with breathtaking graphics, the platform offers an extensive selection to cater to every player’s taste. Additionally, players can indulge in thrilling table games, participate in live dealer experiences that bring the casino atmosphere to their screens, or explore unique specialty games for a refreshing change. With Jilibet, there’s never a dull moment as the game library continues to expand with new and exciting titles.

  Unleashing the Power of Rewards:
  Prepare to be dazzled by the generous rewards and bonuses that await at Jilibet. The platform believes in pampering its players from the start, offering enticing welcome bonuses that boost your gaming adventure. But the rewards don’t stop there. Jilibet continually surprises and delights its players with exciting promotions, loyalty programs, cashbacks, and exclusive tournaments, providing ample opportunities to win big and enhance the thrill of every gaming session.

  Cutting-Edge Technology for Unparalleled Gameplay:
  Jilibet harnesses cutting-edge technology to deliver a gaming experience like no other. The platform’s state-of-the-art software ensures seamless gameplay, allowing players to navigate effortlessly through the intuitive interface. With stunning graphics, immersive animations, and realistic sound effects, Jilibet creates an immersive environment that transports players into the heart of the action. The mobile-responsive design ensures that players can enjoy their favorite games on the go, anytime and anywhere.

  A Safe and Secure Gaming Haven:
  Jilibet prioritizes the safety and security of its players. The platform employs robust security measures, including advanced encryption technology and firewalls, to protect sensitive data and financial transactions. Jilibet is fully licensed and regulated, adhering to stringent industry standards to ensure fair play and transparency. Furthermore, the platform promotes responsible gaming, offering tools and resources to help players maintain control over their gaming activities and create a healthy balance.

  Customer Care Excellence:
  Jilibet takes pride in providing exceptional customer care. The dedicated support team is available around the clock to assist players with any inquiries or concerns they may have. Whether it’s technical assistance, account-related queries, or general guidance, Jilibet’s customer support professionals are committed to ensuring a seamless and enjoyable gaming experience for every player.

  Conclusion:

  Jilibet has redefined online gaming, offering a remarkable blend of captivating games, generous rewards, cutting-edge technology, and unwavering customer support. With its commitment to innovation and a focus on delivering unmatched thrills and rewards, Jilibet has established itself as a leader in the industry. Embark on an unforgettable gaming adventure and experience the excitement that awaits within the virtual realm of Jilibet. Get ready to elevate your gaming experience to new heights with Jilibet as your trusted companion

 4. Mult34.com proudly celebrates love in all its forms with our captivating gay cartoon collection. Immerse yourself in a world where diverse relationships are celebrated and passion knows no bounds.

  Explore the beautifully illustrated stories that bring to life the joys, complexities, and desires of LGBTQ+ characters. Our talented artists and writers have crafted a collection of gay cartoons that capture the essence of connection, intimacy, and self-discovery.

  At Mult34.com, we understand the importance of providing a safe and inclusive space for individuals aged 18 and above to explore their adult fantasies. Our platform embraces the power of representation and offers a supportive environment where diverse relationships can be celebrated.

  Join us at Mult34.com and let our gay cartoon collection inspire and ignite your imagination. Discover the beauty of love, connection, and desire in a world where boundaries are meant to be pushed and passions are set free.

  satisfy your cravings: discover the pleasures of erotic comics – rule 34 hentai