📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு :யோபு 27:1-23

இறுதி நம்பிக்கை

மாயக்காரன் பொருளைத் தேடி வைத்திருந்தாலும், தேவன் அவன் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும்போது, அவன் நம்பிக்கை என்ன? யோபு 27:8

இன்றைய சமுதாயத்திலே மக்கள் தமது நம்பிக்கையை பல்வேறு காரியங்களில் வைத்திருக்கிறார்கள். பணம்தான் நம்பிக்கையென்று சொல்;லி, தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதுமே பணத்தைச் சம்பாதிப்பதிலேயே செலவிடுகிறார்கள். அதுபோல படிப்பு, சொத்துக்கள், பிள்ளைகள் என்று பல்வேறு காரியங்களில் நம்பிக்கையை வைத்து அதற்காகவே அயராது உழைக்கிறார்கள்.

நம் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான யோபுவின் வாழ்வின் சம்பவம் நமக்கு கற்றுத் தருகிற பாடம் என்ன? ஒரே நாளில் யோபுவின் வாழ்வின் அனைத்து காரியங்களும் அழிந்துபோயின. அவனுடைய வீடு, பிள்ளைகள், மிருகஜீவன்கள், வேலையாட்கள் இப்படியாக அவனுக்கென்று இருந்த அனைத்தையும் இழந்தவனாக யோபு நிற்கிறான். அவனது மனைவி விரக்தியில் பேசும் வார்த்தைகளும் அவனது காதுகளில் கேட்கிறது. இவை எல்லாமே அழிந்துபோனாலும், யோபுவின் நம்பிக்கையோ அழிந்துபோகவில்லை. காரணம் அவன் தனது நம்பிக்கையை இந்தக் காரியங்களில் வைக்கவில்லை. அவனது நம்பிக்;கையெல்லாம் சர்வவல்லவர் மேலேயே இருந்தது. அவனது ஆரம்ப மும், இறுதியுமான நம்பிக்கை கர்த்தர் மாத்திரமே. “நான் இந்த உலகிற்கு ஒன்றும் கொண்டுவந்ததும் இல்லை, இங்கிருந்து ஒன்றும் கொண்டுபோவதும் இல்லை. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார்; அவருடைய நாமத்துக்கே ஸ்தோத்திரம்” என்றார் யோபு. இவரேதான், “மாயக்காரன் பொருளைத் தேடி வைத்திருந்தாலும், தேவன் அவன் ஆத்துமாவை எடுத்துக்;கொள்ளும்போது அவன் நம்பிக்;கை என்ன” என்று சொன்னதும் இந்த யோபுவே.

இன்று நமது நம்பிக்கை என்ன? நமது பிறப்புக்கும், இறப்புக்கும் இடையான காலப் பகுதிதான் நாம் இந்த உலகில் வாழுகின்ற நாட்கள். நாம் எப்படியாக இந்த உலகிற்கு வந்தோமோ அதுபோலவே ஒருநாள் இந்த உலகத்தைவிட்டு மறைந்து போகப்போகிறோம். ஒரு ஊழியர் அடிக்கடி சொல்லுவார், நமது உடலைவிட்டு உயிர் பிரிந்துவிட்டால் அதன்பின் நம்மைப் பெயர் சொல்லிக்கூட யாரும் கூப்பிடமாட்டார்கள் எமக்குப் பெயர் வெறும் உடல்தான்; இந்த உடலை எப்போது அடக்கம்செய்கிறீர்கள் என்றே அனைவரும் கேட்பார்கள் என்பார். அது உண்மைதான். நம் உயிர் உடலை விட்டுப் புறப்பட்டுவிட்டால் இந்த உடலில் ஒன்றுமேயில்லை. ஆனால் நாம் இந்த சரீரத்துக்காகவே வாழ்நாளெல்லாம் பாடுபடுகிறோம். தேவனோடு வாழும் அந்த வாழ்வுக்காக நாம் யாரும் ஆயத்தப்படுவதே கிடையாது. ஆனால், நாம் மரித்தாலும் தேவனோடு நித்திய நித்தியமாய் வாழுவோம் என்பதுதான் நமது உறுதியானதும், இறுதியானது மான நம்பிக்கை. அதற்காக ஆயத்தப்படுவோமா? கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீரே என் நோக்கமும், என் சிறுவயதுதொடங்கி என் நம்பிக்கையுமாய் இருக்கிறீர். சங்.71:5

சிந்தனைக்கு:

என் உடலைவிட்டு உயிர் பிரியும்போது எனது நம்பிக்கை எதுவாக இருக்கும்?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

286 thoughts on “2023 ஜனவரி 4 புதன்”
  1. Mammography was repeated annually during follow up best price cialis 20mg To examine the kcc 2 expression pattern, we developed multiple kcc 2 promoter gfp kcc 2 3 UTR reporter transgenes, which contained the 5 promoter and 3 untranslated region sequences for the three different kcc 2 isoforms driving expression of the GFP supplemental Fig

  1. cialis coupon 2001 concluded that HCR polymorphisms display association with psoriasis due to linkage disequilibrium with Cw 0602 and are, therefore, unlikely to be directly involved in the development of psoriasis

  1. Objective Interest in breast cancer prevention has led to the Breast Cancer Prevention Trial BCPT, a controversial randomized trial of tamoxifen for women at risk for breast cancer gel kamagra fast Initially, tamoxifen was thought to stop cancer by displacing estrogen, one of the hormones that helped it grow

  1. Finally, the Cyclin D1 CDK4 complex directly phosphorylates speckle type POZ protein SPOP, and CDK4 6 inhibitors can enhance the immune escape of tumors by decreasing the ubiquitination of SPOP and reducing the degradation of PD L1 56, 57 over the counter clomid substitute The sex steroid hormone, estrogen, has been proposed to be protective against schizophrenia

  1. I would ve done the same thing cialis for sale in usa ticlid ursodiol patient reviews House Democrats said there was no discussion in the briefingabout whether the problems should lead to a delay of theindividual requirement that every American have insurance or paya tax penalty

  1. Joint pain and chronic diahrrhea on both femara and aromisin why doesn t viagra work for me The giant s thunderous laughter spread to another world, and the laughter was loud enough to shake the zombies is coricidin safe while on blood pressure medication hidden in the deepest depths I am the master of this world

  1. stromectol walmart canada Let s just say, hypothetically, you had an estrogen level on the top end of the reference range to begin with, and you take Finasteride and you push it outside of the therapeutic level, that in itself could cause estrogen dominance and result in estrogenic side effects

  1. She accepted the possible teratogenic effects that tamoxifen could have on the fetus and wanted to maintain her first pregnancy buy lasix australia com 20 E2 AD 90 20Gold 20Max 20Viagra 20Feminino 20 20Where 20To 20Buy 20Viagra 20Over 20The 20Counter gold max viagra feminino Last year, that jumped to 80, 000 seats, with CAPA predicting it will surpass 100, 000 this winter

  1. Placebo Controlled, Double Blind Study of the Non Purine Selective Xanthine Oxidase Inhibitor Febuxostat TMX 67 in Patients With Hyperuricemia Including Those With Gout in Japan; Phase 3 Clinical Study vol 17, pg S19, 2011 priligy cvs

  1. clomid side effects for men We tested whether IFNB1 also induces autophagy, measured by MAP1LC3B conversion and SQSTM1 degradation, in two other breast cancer cell lines, namely the MDAMB231 cell line, which is ER recepetor negative, and the SKBR3 cell line, which is ER negative but ERBB2 amplified

  1. In a phase I study performed to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of anastrozole, 20 women with regular ovulatory cycles received single dose of 5, 10, 15 or 20 mg, and 6 received five daily doses of 10 or 15 mg Tredway et al dosificacion kamagra This includes women with hyperplasia or lobular carcinoma in situ or women between the ages of 35 and 59 with a 5 year absolute risk of 3, or a 10 year absolute risk of 5

  2. Intracrine sex steroid synthesis and signaling in human epidermal keratinocytes and dermal fibroblasts lasix Look for signs of other illnesses, including hyper and hypothyroidism, galactorrhea, obesity associated with hirsutism, and liver disease

  1. lasix hyponatremia He stretched out his hand, and Arden Schildgen stepped forward and handed over his black knife Christeen Grisby Cialis 80 mg knife and put it on the ground, picked up some Cialis sold at Walgreens placed pills to last longer in bed over the counter rock

  1. buy oratane Women with thromboembolic events were at risk for a second related event 7 out of 25 women on placebo, 5 out of 48 women on Tamoxifen Teva tamoxifen citrate and were at risk for complications of the event and its treatment 0 25 on placebo, 4 48 on Tamoxifen Teva tamoxifen citrate

  1. I saw a neurologist and he explained so much I was having other symptoms and never put them all together limping gait, weakness, numbness in feet, bladder problems, buttoning problems 60mg priligy The lowest numbers of variants per residue were found in the TMD0 domains of ABCB transporters with 0

  1. buy cialis online overnight shipping Researchers at the National Eye Institute NEI have discovered a novel therapeutic strategy of using one or more SERMs compounds, which may include the FDA approved drug, Tamoxifen, for treating retinal degenerative diseases, like retinitis pigmentosa RP and age related degeneration AMD

  1. Although the possible involvement of autophagy in homeostasis, development, cell death, and pathogenesis has been repeatedly pointed out, systematic in vivo analysis has not been performed in mammals, mainly because of a limitation of monitoring methods accidental viagra porn Acute itching that occurs when certain chemotherapy drugs are administered may be a sign that you are having an allergic reaction to that drug

  1. No increase in the incidence of liver tumors was observed in mice at a dietary dose of 4 mg kg approximately 2 times the maximum recommended daily dose in adults on a mg m 2 basis cialis prescription In the cases that have a high probability to get pregnant, it is possible that the result of cycle will be no pregnancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin