📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : ரோமர் 15:1-16

நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு

பரிசுத்தாவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு, நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக. ரோமர் 15:13

இன்று அநேகர் தேவ நம்பிக்கையில் தளர்ந்தே காணப்படுகிறார்கள். இது தப்பா, தவறு என்று எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எப்படி இதை நம்புவது என்று சாட்சி கேட்கிறார்களே தவிர, சரியான நம்பிக்கையில் ஊன்றி வளர முயற்சிப்பதில்லை. எல்லாவற்றையும் கண்டு, ஆராய்ந்து, உறுதிப்படுத்திக்கொண்டு நம்புவது உண்மையான நம்பிக்;கை கிடையாது. “தோமாவே, நீ என்னைக் கண்டதினாலே விசுவாசிக் கிறாய், காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவனே பாக்கியவான்” என்றார் இயேசு.

பவுல் ரோமருக்கு எழுதும்போது, “பரிசுத்தாவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு” என்று எழுதுகிறார். அன்று, இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு, மரித்து, அடக்கம் செய்த பின்னர், அவருடைய சீஷர்கள் பயத்தோடு அறையிலே முடங்கிக் கிடக்கிறார்கள். அவர்கள் மத்தியில் ஆண்டவர் வந்து “உங்களுக்குச் சமாதானம்” என்றார். அவர் உயிர்த்தெழுந்துவிட்டார் என்று தேவதூதரால் அறிவிக்கப்பட்ட பின்பும், எம்மாவூருக்குச் சென்ற சீஷர்கள் துக்கத்துடனேயே சென்றுகொண்டிருந்தனர். அதனால் அவர்களோடு பேசிக்கொண்டு வந்தது இயேசுதான் என்பதையும் அவர்களால் அடையாளங் காணமுடியவில்லை. இப்படிப்பட்ட சீஷருக்குத்தான் ஆண்டவர், தாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முன்பு, “பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது, நீங்கள் பெலனடைந்து எனக்குச் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள்” என்று சொன்னார்.

பரிசுத்தாவியானவரின் அபிஷேகத்தைப் பெற்ற சீஷர்கள் உண்மையிலேயே பெலன் அடைந்தனர். பதுங்கியிருந்த பேதுரு, பயத்தினால் மறுதலித்த பேதுரு, எழுந்து நின்று இந்த கிறிஸ்துவை, நீங்கள்தான் சிலுவையில் அறைந்தீர்கள், அவரைத் தேவன் மரித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்தருளச் செய்தார். அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள் என்று தைரியமாகப் பேசுகிறார். அந்த ஒரே நாளில் ஒரே பிரசங்கத்தில் மூவாயிரம் பேர்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு, சபையிலே சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம்.

பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே வரும்போது, நாம் பெலனடைகிறோம், அந்தப் பெலத்தினாலே நம்பிக்கையும் நமக்குள் உருவாகிறது. அந்த நம்பிக்கை நமக்குள் பெருகுகிறது. நாம் நமது பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு, இயேசுவை ஆண்டவராகவும், இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகின்றோம். அப்பொழுது பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள் வாசம்பண்ணி, சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் வழிநடத்துகிறார். தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை உண்டாக்கினார், சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் எனக்கு உயிர்கொடுத்தது. யோபு 33:4

💫இன்றைய சிந்தனைக்கு:

  நம்பிக்கையில் குன்றிப்போகாதபடிக்கு ஆவியானவரில் பெலப்படுவேனாக.

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

4,210 thoughts on “2023 ஜனவரி 12 வியாழன்”
  1. rd10 mice were provided either standard chow control group or tamoxifen supplemented chow from P21 and evaluated at different time points during photoreceptor degeneration viagra alzheimers disease She recommended doing ovulation predictor kits first for 3 months then clomid and then iui with clomid then letrozole then menopur

 1. 가장 큰 단점이라고 볼 수 있는 것은 가전제품 렌탈의 번호판이다. 일반 신차할부, 오토리스와 틀리게 신차장기렌트는 일반 렌터카와 동일한 호, 하 번호판을 사용한다. 자가용리스는 나이 관여없이 누구나 이용이 가능하며 취급 제한 차종 그런가 하면 없다.

  가전제품 렌탈

  1. In the UK, 62 adults were questioned regarding antenatal testing and only 24 of those questioned stated that they would proceed to termination of pregnancy if a prenatal test indicated that the unborn baby was affected; however, in clinical practice this was not requested 64 stromectol buy europe Instead, look up tables are needed to provide physicians information about the functional impact of any possible genetic variant

  1. About 1 in 3 of the nearly 8 million women in the US with infertility have received drugs to induce ovulation and the 1 reason why women don t ovulate anovulation is Polycystic Ovary Syndrome PCOS order priligy The current research was done to evaluate the implement of stattic, specific STAT3 inhibitor on the anti proliferative and apoptotic behavior of doxorubicin on ZR 75 1 breast cancer cells

  1. buy priligy paypal Щ€ЩЋШ№ЩЋЩ†Щђ Ш§Щ„Щ†Щ‘ЩЏШ№Щ’Щ…ЩЋШ§Щ†Щђ ШЁЩ’Щ†Щђ ШЁЩЋШґЩђЩЉШ±ЩЌ Ш±ЩЋШ¶ЩђЩЉЩЋ Ш§ЩЋЩ„Щ„Щ‘ЩЋЩ‡ЩЏ Ш№ЩЋЩ†Щ’Щ‡ЩЏЩ…ЩЋШ§ Ш№ЩЋЩ†Щђ Ш§Щ„Щ†Щ‘ЩЋШЁЩђЩЉЩ‘Щђ ШµЩ„Щ‰ Ш§Щ„Щ„Щ‡ Ш№Щ„ЩЉЩ‡ Щ€ШіЩ„Щ… Щ‚ЩЋШ§Щ„ЩЋ Ш±ЩЋЩ€ЩЋШ§Щ‡ЩЏ Ш§ЩЋЩ„Щ’ШЈЩЋШ±Щ’ШЁЩЋШ№ЩЋШ©ЩЏ, Щ€ЩЋШµЩЋШ­Щ‘ЩЋШ­ЩЋЩ‡ЩЏ Ш§ЩЋЩ„ШЄЩ‘ЩђШ±Щ’Щ…ЩђШ°ЩђЩЉЩ‘ЩЏ

  1. is stromectol the same as ivermectin The action mechanisms involve the following aspects i pegylated liposomes with suitable particle sizes render a prolonged circulation in blood by escaping the rapid uptake of reticuloendothelial system and thus enhancing drug concentrations via leaky vasculatures in the tumor location; ii OCT peptide facilitated cellular uptake and enhanced the intracellular concentrations of therapeutic agents; iii dihydroartemisinin incorporation increased the suppression on breast cancer invasion by regulating associated proteins E cadherin, О±5ОІ1 integrin, TGF ОІ1, VEGF and MMP2 9 in breast cancer cells

  1. menosan loperamide preparation mims Prof Espie is a co founder of the online sleep improvement programme Sleepio para que sirve nolvadex Treatment with BYL 719 in mice blocked insulin mediated Akt activation in the heart, caused weight loss and elevated fasting glucose levels, but did not affect heart function

  1. N Engl J Med 2007; 356 1711 1722Crossref, Google Scholar lasix for heart failure Van Gieson staining revealed areas with disrupted elastic layers in the aortic wall of CCN2 KO mice, both in untreated and Ang II treated mice, as well as elastic layer thinning or absence in aortic aneurysm sections Figure 4B, arrows

  1. But according to a recent study from the Physicians Health Study published in the Journal of the American Medical Association, multivitamins can lower cancer incidence in male cancer survivors buy cialis online 20mg Hu Z, Yang X, Ho PC, Chan SY, Heng PW, Chan E, Duan W, Koh HL, Zhou S

  1. 61 Tarabishy Y, Hartmann LC, Frost MH, Maloney SD, Vierkant RA, Pankratz VS cialis 20mg If you ve ever been on it maybe you could tell me about your experience; it s effects on breasts or any side effects you noticed

  1. Stories include uUing low dose tamoxifen, the latest findings from the KATHERINE trial, results of a meta analysis of neoadjuvant chemotherapy, and capecitabine in early stage triple negative breast cancer buying cialis online Impetigo is treatable, doesn t cause a fever, and healthcare providers will most likely be able to identify it just by looking at it

  2. Can I continue taking Myoinositol after getting a positive pregnancy test cialis 20 mg Taken together, the results in Fig 5 demonstrate that WT1 BASP1 acts as a transcriptional repressor complex in taste cells that normally inhibits the expression of Wnt and Shh signaling components in the differentiated cells

  1. Not to mention anything else, this year alone, his canning factory has made a profit of more than 3 million Besides, the goldfish eye is the big boss of the Zonia Catt in the Tami Guillemette He mainly deals in all best CBD gummy bears sold do CBD gummies work brandy, vodka, etc women’s viagra

  1. For VHL genotyping, three primers were used to amplify wild type 244 bp PCR product, floxed 277 bp PCR product and deleted 161 bp PCR product VHL alleles; P1 5 GGCAAGCACTCTGTCACTGTTC 3, which is specific to genomic sequence upstream of the 5 loxP sequence; P2 5 GGCTATGGCATTGGGTGAGCTA 3, which is upstream of 3 loxP sequence; P3 5 CACCAGGACTCCTCTCGGACAT 3, which is downstream of 3 loxP sequence buy liquid cialis online Layla FUwzKWuUHpgq 6 27 2022

  1. For patients whose BP is more than 20 mm Hg above the systolic BP goal or more than 10 mm Hg above the diastolic BP goal, initiation of therapy using 2 agents, one of which usually will be a thiazide diuretic, should be considered kamagra gel oral She is most known for haunting her house, dressing up in various costumes who knew spaghetti and meatballs was a costume choice

  1. Although 5 10 years of adjuvant endocrine therapy reduces recurrence and death after early hormone receptor positive HR breast cancer, approximately 50 of patients are non adherent do not take endocrine therapy as prescribed or non persistent discontinue endocrine therapy early 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 get doctor to prescribe azithromycin staxyn ciprofloxacina 500 para que sirve Serving on this jury has been a highly emotional and physically draining experience for each of us, the statement continued

  1. Although a majority of patients in Western countries with operable BC have axillary lymph node negative disease at diagnosis, 9 most taxane trials include node positive patients with BC and only a few include both patient populations tamoxifen buy online

  1. If you want to ask Zhao Ling to become familiar with the formations of the skeleton clan, it is because when he became the ancient emperor, in order to please Zhao Ling, the skeletons The patriarch of the clan directly presented Zhao Ling with a complete book of the formation list of diabetes medication that start with de of the skeleton clan can i buy cialis online

  1. cialis 20mg price This difference remained statistically significant when comparing levels between normal samples and all malignant subgroups according to their NPI, grade, stage, local recurrence, and distant metastasis in both oestrogen receptor ER positive and negative samples

 2. Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

  За неделю общее число заболевших составило более 580 тысяч человек, что на 52 процента ниже, чем за предыдущий аналогичный период. Кроме того, в праздники зафиксировано минимальное число обращений граждан к медикам. Несмотря на это, ситуация остается не простой, подчеркнула главный санитарный врач страны Анна Попова.

  Источник новостей: marc jacobs рюкзак официальный сайт

 3. PassTo, making currency transactions easy, is committed to becoming the currency exchange benchmark in the financial industry. By creating a platform of “real-time quotations, convenient solutions, and the most complete MSO”, it will be more convenient for everyone to exchange currency. During your currency transactions, PassTo will never be absent. home page: https://www.passto.io/

 4. What are a woman’s needs in a relationship
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual healthfulness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant carnal knowledge even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a transitory while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a wide light and covers scads other men’s vigour reproductive disorders like- unripe ejaculation, be deficient in of procreative give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of viagra pill for men and other female viagra buy online india medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your form problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, и так далее Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tension, fear, recession). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also net men impotent to save erection.

  But there is nothing to worry give as treatments are on tap in place of ED. A specific such convenient treatment representing ED is generic viagra pills.