23 டிசம்பர், 2021 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: யோவான் 17:6-26 ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு… நாம் […]

20 டிசம்பர், 2021 திங்கள்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: யோவான் 12:1-11 இயேசுவுக்காய்.. லாசருவினிமித்தமாக […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin