28 மார்ச், 2021 ஞாயிறு

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: மத்தேயு 21:1-11 உன்னதத்தில் ஓசன்னா முன்நடப்பாரும் பின்நடப்பாருமாகிய […]

25 மார்ச், 2021 வியாழன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோவான் 19:17-42 விலாவிலே குத்தப்பட்டார். ஆகிலும், போர்ச்சேவகரில் […]

24 மார்ச், 2021 புதன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா7:36-50 மனம்வருந்தினாள்! …அழுதுகொண்டு, அவருடைய பாதங்களைத் தன் […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin