30 ஒக்டோபர், 2020 வெள்ளி

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1தெச 5:1-11 இருளுக்குட்படாமல்… தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் […]

29 ஒக்டோபர், 2020 வியாழன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: எபே 4:14-24 கிறிஸ்துவுக்குள் வளருவோம்! …தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin