? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 8:40-42, 49-56

யவீருவின் குமாரத்தி

பயப்படாதே. விசுவாசமுள்ளவனாயிரு, அப்பொழுது அவள் இரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார். லூக்கா 8:50

தேவனுடைய செய்தி:

காலதாமதமானாலும், எந்தச் சூழ்நிலையானாலும் நாம் பயப்படாமல் விசுவாசமுள்ளவர்களாக ஜீவிக்கவேண்டும்.

தியானம்:

ஜெப ஆலயத்தலைவனாகிய யவீருவுக்கு பன்னிரண்டு வயதுள்ள ஒரே குமாரத்தி மரித்துப் போனாள். இயேசுவோ, “அழாதீர்கள், இவள் இறக்க வில்லை, உறங்குகிறாள்” என்றார். பின்பு சிறுமியின் கையைப்பிடித்து: பிள்ளையே எழுந்திரு என்றார். அப்பொழுது அவள் உயிர் திரும்ப வந்தது.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

நமது தேவைகளைக் குறித்து இயேசு அக்கறையுள்ளவர்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

யவீருவைப்போல, இயேசுவின் காலில் விழுந்து, எக்காரியத்திற்காக, எப்போது நான் கடைசியாக மன்றாடினேன்?

சாகும் தறுவாயிலிருந்த மகள் மரித்துவிட்டாள் என்று கேள்விப்பட்ட தந்தையின் உணர்வு எப்படியிருந்திருக்கும்?

வசனம் 52-53 ன்படி, மகள் மரித்துப்போனாளென்று அறிந்த ஜனங்கள், அவள் மரித்துப்போகவில்லை, நித்திரையாயிருக்கிறாள் என்ற இயேசுவைப் பார்த்து நகைத்தார்கள். இன்றும் இப்படி, இயேசுவின் வார்த்தைகளைக் குறித்து நகைப்பவர்களை அறிந்துள்ளீர்களா?

சிறுமியின் கையைப் பிடித்து, “சிறுமியே, எழுந்திடு!” என்று கூப்பிட்டபோது, உயிர் மூச்சுத் திரும்பி வரவே, உடனே அவள் எழுந்தாள், இயேசு அவளுக்கு உடனடியாக உணவு கொடுக்கக் கட்டளையிட்டார்.

? இன்றைய எனது சிந்தனை:

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

5 Responses

 1. Даркнет список
  Введение в Темный Интернет: Уточнение и Основные Характеристики

  Пояснение понятия даркнета, возможных отличий от обычного интернета, и основных черт этого таинственного мира.

  Как Войти в Темный Интернет: Руководство по Скрытому Входу

  Детальное разъяснение шагов, требуемых для входа в даркнет, включая использование специализированных браузеров и инструментов.

  Адресация в Темном Интернете: Секреты .onion-Доменов

  Пояснение, как работают .onion-домены, и какие ресурсы они представляют, с акцентом на секурном поисковой активности и использовании.

  Защита и Конфиденциальность в Темном Интернете: Меры для Пользовательской Защиты

  Рассмотрение техник и инструментов для защиты анонимности при использовании даркнета, включая виртуальные частные сети и другие средства.

  Электронные Валюты в Даркнете: Функция Биткоинов и Криптовалютных Средств

  Анализ использования цифровых валют, в главном биткоинов, для совершения анонимных транзакций в даркнете.

  Поиск в Даркнете: Особенности и Опасности

  Рассмотрение поисковых механизмов в даркнете, предостережения о возможных рисках и нелегальных ресурсах.

  Правовые Аспекты Темного Интернета: Ответственность и Последствия

  Рассмотрение законных аспектов использования даркнета, предупреждение о потенциальных юридических последствиях.

  Темный Интернет и Кибербезопасность: Потенциальные Опасности и Защитные Меры

  Изучение возможных киберугроз в даркнете и советы по обеспечению безопасности от них.

  Темный Интернет и Социальные Сети: Анонимное Общение и Сообщества

  Рассмотрение влияния даркнета в сфере социальных взаимодействий и создании анонимных сообществ.

  Перспективы Даркнета: Тренды и Прогнозы

  Предсказания развития даркнета и возможные изменения в его структуре в перспективе.

 2. Взлом Telegram: Легенды и Реальность

  Телеграм – это популярный мессенджер, признанный своей высокой степенью кодирования и защиты данных пользователей. Однако, в современном цифровом мире тема вторжения в Telegram периодически поднимается. Давайте рассмотрим, что на самом деле стоит за этим термином и почему взлом Telegram чаще является мифом, чем реальностью.

  Шифрование в Telegram: Основы Безопасности
  Telegram известен своим высоким уровнем кодирования. Для обеспечения приватности переписки между участниками используется протокол MTProto. Этот протокол обеспечивает конечно-конечное кодирование, что означает, что только отправитель и получатель могут читать сообщения.

  Мифы о Нарушении Телеграма: Почему они возникают?
  В последнее время в сети часто появляются слухи о нарушении Telegram и возможности доступа к персональной информации пользователей. Однако, основная часть этих утверждений оказываются неточными данными, часто развивающимися из-за непонимания принципов работы мессенджера.

  Кибернападения и Раны: Реальные Опасности
  Хотя нарушение Telegram в большинстве случаев является сложной задачей, существуют реальные угрозы, с которыми сталкиваются пользователи. Например, атаки на индивидуальные аккаунты, вредоносные программы и прочие методы, которые, тем не менее, нуждаются в активном участии пользователя в их распространении.

  Охрана Личной Информации: Рекомендации для Участников
  Несмотря на непоявление конкретной угрозы взлома Telegram, важно соблюдать основные меры кибербезопасности. Регулярно обновляйте приложение, используйте двухфакторную аутентификацию, избегайте подозрительных ссылок и фишинговых атак.

  Заключение: Реальная Опасность или Излишняя беспокойство?
  Нарушение Телеграма, как правило, оказывается неоправданным страхом, созданным вокруг темы разговора без конкретных доказательств. Однако защита всегда остается важной задачей, и пользователи мессенджера должны быть бдительными и следовать рекомендациям по обеспечению защиты своей персональных данных

 3. Взлом WhatsApp: Реальность и Мифы

  WhatsApp – один из известных мессенджеров в мире, широко используемый для передачи сообщениями и файлами. Он известен своей кодированной системой обмена данными и обеспечением конфиденциальности пользователей. Однако в сети время от времени возникают утверждения о возможности взлома Вотсап. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют фактичности и почему тема взлома WhatsApp вызывает столько дискуссий.

  Кодирование в WhatsApp: Защита Личной Информации
  WhatsApp применяет end-to-end шифрование, что означает, что только отправитель и получатель могут читать сообщения. Это стало фундаментом для доверия многих пользователей мессенджера к защите их личной информации.

  Легенды о Нарушении WhatsApp: По какой причине Они Появляются?
  Сеть периодически наполняют слухи о взломе WhatsApp и возможном входе к переписке. Многие из этих утверждений порой не имеют обоснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Охрана
  Хотя нарушение Вотсап является трудной задачей, существуют актуальные угрозы, такие как кибератаки на индивидуальные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Соблюдение мер охраны важно для минимизации этих рисков.

  Охрана Личной Информации: Рекомендации Пользователям
  Для укрепления охраны своего аккаунта в Вотсап пользователи могут использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять приложение, избегать подозрительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Итог: Фактическая и Осторожность
  Нарушение WhatsApp, как обычно, оказывается сложным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о актуальных угрозах и принимать меры предосторожности для защиты своей личной информации. Соблюдение рекомендаций по охране помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *