1 ஜுலை, 2021 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோவான் 1:1-5

வார்த்தை

ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது. யோவான்.1:1

“இவர், சொன்ன வார்த்தை மாறவேமாட்டார்” என்று நாம் பேசுவதைக்குறித்து யாராவது சாட்சி சொல்லியிருக்கிறார்களா? வார்த்தை ஒன்று, அதற்குத்  னிசேர்க்கும்போது பேச்சாக வெளிவருகிறது. ஆம், சொல்லும் சத்தமும் இல்லையானால், இந்த உலகம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று கற்பனை செய்யமுடிகிறதா? வார்த்தை மகா வல்லமை மிக்கது! பேசமுடியாதவர்களுக்காக சத்தம் இல்லாத வார்த்தைகளுக்கு சைகைகள் உண்டு. இந்த வார்த்தைதான் நம் வாழ்வுக்கு ஒரு அர்த்தத்தைக் கொடுக்கிறது.

எபிரெய வேதநூலில் “வார்த்தை” என்பது படைப்புடனும், தீர்க்கர்கள் மூலமாகக்கொடுக்கப்பட்ட செய்திகளுடனும், தேவனுடைய பரிசுத்தம் நீதி விளங்கும் காரணிகளாகவும் கருதப்பட்டது. ஆனால் கிரேக்கரோ, இந்த உலகத்தை ஆளுகிற ஒன்றாகவே வார்த்தையைக் கண்டார்கள். யூதருக்கு தேவனுடைய இருதயத்தை வெளிப்படுத்து கின்றதாக இது இருந்தபோதும், கிரேக்கருக்கோ மனித மனதின் நினைவுகளின் வெளிப்பாடுகளாகவே தெரிந்தது. ஆனால் யோவானோ, “வார்த்தை” என்னும்போது அவர்,”இயேசுவையே” குறிப்பிடுகிறார். இயேசு யோவானால் அறியப்பட்டவரும், அன்புநிறைந்த ஒரு மனிதராக வாழ்ந்திருந்தாலும், அவரே இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளியும், தேவனுடைய இறுதி வெளிப்பாடும், தேவ பரிசுத்தத்தின் முழுமையான பிரதிபலிப்புமான வர் என்பதை யோவான் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டிருந்தார். ஆக, இயேசுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அல்ல, மாறாக அவரது மகிமையை, அவரே தேவனுடைய குமாரன் என்பதை வெளிப்படுத்துவதாகவே யோவான் சுவிசேஷத்தை எழுதியுள்ளார். இன்றுநாம் இயேசுவை யாராகக் காண்கிறோம்?

“ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது” இவரே கிறிஸ்து. “அந்த வார்த்தை மாம்சமானது” என்பதை யூதராலும் கிரேக்கராலும் நிராகரிக்கப்பட்டது. யோவானுக்கோ வார்த்தையைக் குறித்தபுரிந்துணர்வானது, இயேசு கிறிஸ்துவைக்குறித்த நற்செய்தியாயிருந்தது. இன்று இந்த வார்த்தை நமக்கு என்னவாக இருக்கிறது? சிருஷ்டிப்பிலே தேவனோடிருந்த அந்த வல்லமைமிக்க வார்த்தையே, மாம்சமாகி நம் மத்தியிலே வாசம்பண்ணினார் என்றால், அந்த வார்த்தையாகிய இயேசுவை நாம் மகிமைப்படுத்துவது மெய்யென்றால், இந்த வார்த்தை நமது வாழ்வில் எந்த இடத்தை வகிக்கிறது? பிரியமானவர்களே! “வார்த்தை” – “அவர் இயேசு!” இந்த இயேசு எனக்கு யார்? மாம்சமாகி வந்த வார்த்தையாகிய இயேசு பேசிய வார்த்தைகளை நாம் விசுவாசிக்கிறோமா? இந்த வார்த்தை நம்மை உருவாக்க, பாவத்தோடு போராடிக்கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு புதிய வாழ்வின் வழியைக் காட்ட உதவுகிறதே. நமது வார்த்தைகளும் அவ்வாறே இருக்கட்டுமே!

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

“தேவனாயிருந்து, தேவனிடத்திலிருந்து வந்த வார்த்தையே கிறிஸ்து” என்று விசுவாசிக்கின்ற எனது வாழ்வில், கிறிஸ்துவும் அவரது வார்த்தையும் உண்டா? அதை நான் பிரதிபலிக்கிறேனா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

579 thoughts on “1 ஜுலை, 2021 வியாழன்

 1. They want to be appreciated in the bedroom. Reassuring someone in the bedroom is a certain of the most outstanding ways to cause them uncover up to you and be fully present with you. One time they weaken, they’ll give themselves to the moment. Notwithstanding if a личность is wonderful fearless in the bedroom, they yet like to be appreciated.
  Source: cialis from canada

 2. Your testosterone unfluctuating is at its highest in the morning after you wake up. It is highest promptly after waking up from the high-speed regard position (REM) snore stage. The prolong in this hormone unaccompanied may be ample to agency an erection, revenge oneself on in the scarcity of any actual stimulation. Source: cialis on line

 3. Living with ED (Erectile dysfunction) takes more than a material toll. The tender crashing the condition can include on a chains and his consort can be principled as difficult. It is regular for men with ED to note irritability, frustration, dejection, or lack confidence. Nonetheless, the make ready can be treated. Source: cialis online

 4. Q: What Causes Love at first sight?
  A: viagra price per pill All what you necessitate to be versed about medicines. Peruse communication now.
  Can you arrange more than only erection in a only session? Yes and no. You may be able to ripen into establish more than for good occasionally, but you qualified won’t be skilful to ejaculate, or happen, without experiencing a latency period. Recall: Orgasm and ejaculation are uncommonly disparate things.

 5. Q: What makes a woman more wet in bed?
  A: sildenafil cheapest price in india Some information around medicines. Read here.
  Older inspection estimates that about 70 percent of men ages 70 and older report being “every now gifted” or “not till hell freezes over masterful” to complete an erection barely acceptable repayment for ok intercourse, compared with valid 30 percent of older men who report in investigate being “as usual skilled” or “always or almost on all occasions able.”

 6. ED meds is a bludgeon used to crush impotence.

  Incompetence is a medical fit out in which men stay feeble, loose or no erection during earthy intimacy. cheap vardenafil is acclimatized to ameliorate erections towards happier, hence making sex interest a lucrative task. Cialis is a triumphant ED treatment and has earned great call seeing that the same. Erectile dysfunction or frailty is a sexual tough nut to crack of men’s only. It affects men’s sexual power gravely and leaves them unsatisfied during those hidden moments. Feeble carnal entity of men is a nasty problem. Enchanting it lightly is imbecility. If acquaintance erection problems during every carnal vim, consult your doctor as in the near future as possible. Levitra is the most recommended knock out for the sake of impotence. Conceding that, this drug is mostly taken on men without medicament also, but it is much bona fide for trim to catch it on advocation only.

  Wheels of reproductive viability rove firm if look like vardenafil tablet as treatment. ED occurs when penis constantly does not be relevant blood during intimacy. It is prevented by means of PDE5 enzyme.
  In those distressful times levitra kaufen works as a vast help. It goes lining the centre and makes its first criticize on come unstuck beckoning enzyme PDE5. Its curb is the biggest attainment of the drug. Blood contribute becomes unbroken again. In the service of pushing it to the reproductive medium the dope ejects cGMP enzyme in men’s body. With its cure blood reaches penis and erection becomes easier.
  Fall ill Sildenafil only because mastering impotence. It is a drug medication and can be captivated simply with water. This antidepressant is within reach in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg bore is the most persuasive joke but treatment should initially be started with lesser dose only. It is okay concerning condition and gives span to the confederation also to inherit ingrained to the drug. Vardenafil should be captivated only entire many times in 24 hours. Those 24 hours can be set according to derogatory choice, which means, this medication can be entranced anytime.

  Stop being paranoid just about weakness as efficient treatment of Tadalafil equitable ebbs it in only one minutes. This capable medication is easily convenient at all medical stores today. Online stores also upkeep it and are more understandable than offline stores. Wherefore, grow us pharmacy generic viagra from an authoritative online store and give your procreative flair a gigantic boost.

 7. What can a man do naturally for erectile dysfunction
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a encyclopedic light and covers multitudinous other men’s vigour sex disorders like- premature ejaculation, dearth of procreative pine, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of buy real viagra online in india and other viagra no prescription canada medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, nervous reasons, и так далее Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, nervousness, be afraid, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also make men impotent in behalf of erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are on tap in place of ED. The same such ready treatment as regards ED is average cost sildenafil 20mg.

 8. Does playing hard for guys work 25 mg viagra cost?
  Although you allay reach fleshly crossroads, you potency ejaculate vastly inconsequential or no semen. This is again called a wearisome orgasm. Retrograde ejaculation isn’t noxious, but it can undertaking man’s infertility. Treatment seeing that retrograde ejaculation is generally only needed to strengthen fertility.

 9. Is men’s health credible
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexual healthfulness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during lustful commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a widespread off the mark light and covers many other men’s fettle sensuous disorders like- unripe ejaculation, need of sexual pine, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the help of sildenafil 20 mg tablet brand name and other sildenafil generic mexico medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any circumscribed cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, nervous reasons, и так далее Excuse’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood stress, diabetes, loaded blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, desire, a case of the jitters, misgivings, recession). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also coerce men unfit to save erection.

  But there is nothing to harry give as treatments are available in place of ED. Whole such present treatment as regards ED is over the counter viagra where to buy.

 10. How can I add value to my boyfriend
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative trim disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during propagative commerce even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a transitory while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Frailty is a encyclopaedic aspect and covers scads other men’s vigour sensuous disorders like- too early ejaculation, need of sexual longing, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of where can you buy viagra in australia and other what do generic viagra pills look like medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are irresistible, fervid reasons, и так далее Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood stress, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, nervousness, misgivings, recession). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also net men unable in behalf of erection.

  But there is nothing to agonize far as treatments are convenient in place of ED. Whole such available treatment for ED is viagra buy mastercard.

 11. Pingback: cipro pharmacy
 12. How do men show their strength
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during lustful communication equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a deficient rare while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Frailty is a widespread off the mark light and covers innumerable other men’s vigour sex disorders like- too early ejaculation, need of fleshly pine, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of buy viagra over the counter uk and other men viagra pill medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any well-defined cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are delightful, emotional reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood stress, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, a case of the jitters, be afraid, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to worry give as treatments are on tap for ED. A specific such ready treatment for ED is buy over the counter viagra.

 13. Back a thirteen weeks of men said that erection problems started between period 50 and 59, and 40% said they started between majority 60 and 69. Having long-lived diseases and other hazard factors amount with thoughtfulness to ED, too. Source: canada cialis

 14. Pingback: drug store online
 15. What to say to impress a girl
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s propagative fitness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during sexual communication even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Weakness is a encyclopedic side and covers many other men’s fettle reproductive disorders like- unripe ejaculation, be deficient in of sexual desire, etc. Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra pills near me and other viagra pills online india medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are delightful, nervous reasons, etc. Charter out’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, desire, nervousness, dread, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also coerce men unfit to save erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are to hand for ED. One such present treatment proper for ED is viagra pill price.

 16. How long are you laid up after prostate surgery
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during lustful intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Weakness is a widespread off the mark aspect and covers multitudinous other men’s vigour sex disorders like- premature ejaculation, be deficient in of lustful pine, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of male viagra and other sildenafil 100mg price comparison medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, heated reasons, и так далее Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood pressure, diabetes, loaded blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, desire, nervousness, dread, cavity). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also establish men unqualified to save erection.

  But there is nothing to trouble give as treatments are on tap with a view ED. A specific such available treatment for ED is can you buy viagra over the counter.

 17. How do I get my wife in the mood in the morning
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during lustful communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a short while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Powerlessness is a widespread off the mark point of view and covers many other men’s health reproductive disorders like- unripe ejaculation, need of sexual pine, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of buy viagra pills and other get viagra prescribed online medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your health problems, medicines you are taking, heated reasons, и так далее Let’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood compression, diabetes, high blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, concern, tension, misgivings, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also establish men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are to hand also in behalf of ED. One such convenient treatment as regards ED is how to get viagra online.

 18. Do boys have cramps
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during sexual communication to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Powerlessness is a wide side and covers scads other men’s vigour sexual disorders like- untimely ejaculation, dearth of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of female viagra buy online india and other buy generic viagra 100mg online medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your condition problems, medicines you are delightful, nervous reasons, и так далее Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, nervousness, tension, fear, recession). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men unfit in behalf of erection.

  But there is nothing to trouble close to as treatments are on tap also in behalf of ED. One such convenient treatment representing ED is when to take viagra pill.

 19. Pingback: stromectol cvs
 20. before and after accutane Dx 3 26 2017, IDC, Left, 2cm, Stage IIA, Grade 3, ER PR, HER2 Surgery 5 10 2017 Mastectomy; Mastectomy Left; Mastectomy Right; Prophylactic mastectomy; Prophylactic mastectomy Right; Reconstruction Left Tissue Expander; Reconstruction Right Tissue Expander Chemotherapy 7 21 2017 AC T Taxol Surgery 1 24 2018 Hormonal Therapy 2 17 2018 Arimidex anastrozole Surgery 4 9 2018 Reconstruction Right Latissimus dorsi flap, Silicone implant Surgery 9 27 2018 Reconstruction Left Silicone implant; Reconstruction Right Silicone implant Surgery 4 3 2019 Reconstruction Left Nipple reconstruction, Silicone implant; Reconstruction Right Nipple reconstruction, Silicone implant

 21. Pingback: porn
 22. Pingback: medicines for ed
 23. Pingback: meritking
 24. Pingback: buy cipro
 25. Pingback: buy ciprofloxacin
 26. Pingback: ed remedies
 27. Pingback: best ed pill
 28. The use of penile implants as a treatment option for severe ED is being investigated. These devices can provide rigidity and enable sexual intercourse for individuals who do not respond to other treatment modalities.

  purple pill viagra https://belviagra.com/ free little blue pill viagra

 29. Researchers are investigating the potential benefits of shockwave therapy for ED. Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) involves delivering acoustic waves to the penile tissues, promoting neovascularization and tissue regeneration.

  cost fildena 50mg https://fildena.makeup/ sildenafil ca

 30. Pingback: tops pharmacy
 31. Pingback: paxlovid for sale
 32. Pingback: meritking
 33. Pingback: ivermectin 50ml
 34. Pingback: purchase cytotec
 35. Pingback: izmir escort
 36. propecia for sale Sinusitis, chronic, when evidenced by chronic purulent nasal discharge, hyperplastic changes of the nasal tissue, symptoms requiring frequent medical attention or X ray findings h Larynx ulceration, polyps, granulated tissue or chronic laryngitis j

 37. Pingback: mexican rx online
 38. Pingback: kamagra
 39. Pingback: child porn
 40. Pingback: fuck google
 41. Pingback: xxlargeseodigi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin