? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

குறிப்பு-

வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 24 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள். நன்றி. – தொகுப்பாசிரியர்.

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  24:16-22

?  நன்மை செய்!

…நீ எனக்கு நன்மை செய்தாய். நானோ உனக்கு தீமைசெய்தேன். 1சாமுவேல் 24:17

? தியான பின்னணி:

சவுல் தாவீதுக்கு கொடுத்த கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல, எனினும் தாவீது சவுலுக்கு நன்மை செய்தான். மன்னித்தான். வாய்ப்பு கிடைத்தும் சவுலை கொன்றுபோடவில்லை. இதனை தாவீதின் வார்த்தைகளுக்கூடாக சவுல் உணர்ந்துகொள்கிறான். தன் ஜீவனுக்காக ஆணையும் வாங்கிக்கொண்டான்.

? பிரயோகப்படுத்தல் :

❓ உமக்கு அல்லது உம்மைச் சார்ந்தவர்களுக்கு யாராவது பெரிய தீங்கு செய்திருக்கிறார்களா? அவர்களைப் பழிவாங்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் வந்ததுண்டா? அப்படிப்பட்ட  ஒரு சிறிய  எண்ணம் கூட நம் ஆத்துமாவை அழித்துவிடும்! ஜாக்கிரதை!

❓ தாவீதைப் பாருங்கள்! தனது உயிரைக் குடிக்க அலைந்த சவுலை பழிவாங்காமல் நன்மை செய்கிறான். இதைத்தானே கர்த்தர் விரும்புகிறார். கர்த்தர் தமது நீதியை நிலைநாட்ட நான் இடமளிப்பேனா!

❓ பிறருடைய தவறை சுட்டிக்காட்டி அவர் திருந்த வாய்ப்பு அளிக்கின்றேனா? அல்லது அவரை எவ்விதத்தினாலாகிலும் கொன்று போடுகின்றேனா?

❓ கர்த்தருடைய பாதத்தில் எமது பிரச்சனைகளைக் கூறி நம்மை அவரது கரத்தில் ஒப்புவித்து அவர் தரும் நிம்மதி, சமாதானம், பாதுகாப்பை அனுபவிப்பேனா?

? தேவனுடைய செய்தி:

▪️ தனது பிழையை ஏற்றுக்கொண்டாலும், மன்னிப்பு கேட்டாலும்கூட, முன்பு செய்த பாவத்தை விட்டுவிட மனமின்றி, மனந்திரும்பாமல் தொடர்ந்து பாவத்தில் நிலைத்திருப்பவர்கள் உண்டு. சவுலின் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம்.

? விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

▪️கர்த்தரை நம்பி நான் நன்மை செய்ய வேண்டும்.

? எனது சிந்தனை குறிப்பு :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

? இன்றைய விண்ணப்பம்

கடந்த வாரத்தில், தமிழ் பேசும் விசுவாச ஜெப பங்காளர்களோடு நாம் நடத்திய முதலாவது ZOOM ஐக்கியத்திற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதோடு, இவ்வித வாய்ப்புக்களை மேலும் அபிவிருத்தி செய்திட தேவ ஞானத்தையும் தயவையும் வேண்டி மன்றாடுங்கள்.

⏩ இன்றைய தியானத்தை எழுதியவர் – இ. வஷ்னீ ஏனர்ஸ்ட். | 0094 771869710

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

(இன்றைய தியானத்தை நீங்கள் http://sathiyavasanam.lk/dailyreading/ இணையத்தளத்தில் அல்லது https://www.facebook.com/sathiyavasanam/ முகப்புத்தகத்தில் வாசிக்கலாம். நன்றி.)

?‍♂️ Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: www.Sathiyavasanam.lk | Backtothebible.lk
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whats-app : 0771869710

16 Responses

 1. Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

 2. I want to express my appreciation for this insightful article. Your unique perspective and well-researched content bring a new depth to the subject matter. It’s clear you’ve put a lot of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for sharing your knowledge and making learning enjoyable.

 3. I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

 4. I can’t help but be impressed by the way you break down complex concepts into easy-to-digest information. Your writing style is not only informative but also engaging, which makes the learning experience enjoyable and memorable. It’s evident that you have a passion for sharing your knowledge, and I’m grateful for that.

 5. Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

 6. I’d like to express my heartfelt appreciation for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a great deal of thought into this, and your ability to articulate complex ideas in such a clear and comprehensible manner is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the process of learning so enjoyable.

 7. Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

 8. I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

 9. Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

 10. This article resonated with me on a personal level. Your ability to connect with your audience emotionally is commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 11. I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *