நவம்பர் 17 வியாழன்

[📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு :கொலோ 3:1-25

மேலானவைகளை நாடு!

…கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளைத் தேடுங்கள். கொலோ.3:1

கிறிஸ்துவின் விசுவாசியாக வாழ்வதற்கு சீஷத்துவத்தின் பண்புகள் மிக அவசியம். சீஷன் என்பவன் தனது குருவின் போதனைக்குச் செவிகொடுத்து, கீழ்ப்படிந்து, தன்னைதாழ்த்தி, சுயத்தை வெறுத்து, குருவின் வழியில் நடந்து, அவர் சொற்படி வாழவேண்டும். இவைகளை அன்றைய இயேசுவின் சீஷர்கள் செய்து காட்டினார்கள். அவர்கள் இயேசுவின் வார்த்தைக்குள் அடங்கி கீழ்ப்படிந்து அப்படியே செய்தார்கள். இந்த வகையில் “நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள்” என்று கூறிக்கொள்கின்ற நாம், நமது குருவாகிய இயேசுவின் உபதேசத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறோமா? குருவின் தன்மைகளும் சாயலும் யாரில் வெளிப்படுகிறதோ அவர்களே அந்தக் குருவின் விசுவாசமுள்ள உண்மையான சீஷர்கள். கிறிஸ்துவே நமது குரு என்று அவரை நமக்குள் கொண்டிருக்கிற நாம் அவருக்கு விசுவாசமுள்ள உண்மையுள்ள சீஷர்களாக இருக்கிறோமா?

விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிரகாராதனையாகிய பொருளாசை இவைகளை உண்டுபண்ணுகிற அவயவயங்களை அழித்துப்போடவேண்டுமென பவுல் கொலொசேயருக்கு எழுதிய வார்த்தைகள் இன்று நமக்கும் பொருந்தும். இந்த அசுத்தங்களை விட்டால், பின் “நாய் கக்கினதைத் திரும்பத் தின்பதுபோல்” அவைகளைத் திரும்பிப் பார்க்கத் தோன்றும். அதனால்தான் பவுல் அழித்துப்போடுங்கள் என்கிறார். மேலும், ஒருவரையொருவர் தயக்கமின்றி மன்னிக்கவேண்டும் (வச.13), உள்ளத்தில் அன்பைத் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும் (வச.14), நன்றியறிதலுள்ளவர்களாய் இருக்கவேண்டும் (வச15), பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கவேண்டும் (வச.15), மனைவிகள் புருஷருக்குக் கீழ்ப்படியவேண்டும் (வச.18), புருஷர்கள் மனைவிகளிலே கசந்துகொள்ளாமல் அன்புகூரவேண்டும் (வச.19), பிதாக்கள் பிள்ளைகளைக் கோபமூட்டக்கூடாது (வச.21), வேலைக்காரர் தேவனுக்குப் பயப்படுகின்றவர்களாக கபடமில்லாத இருதயத்தோடு ஊழியம் செய்யவேண்டும் (வச.22), எதைச் செய்தாலும் கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய்ச் செய்யவேண்டும் (வச.24). அவரவர் எந்தெந்த நிலைகளில் வாழுகிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாழவேண்டிய கட்டளையே இவைகள்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டவை மாத்திரமல்ல, கோபம், மூர்க்கம், பொறாமை, தூஷண வார்த்தைகள், வம்பு வார்த்தைகள் இவைகளையும் விட்டுவிடவேண்டும் என்கிறார் பவுல். நம்மை நாமே சற்று ஆராய்ந்துபார்ப்போம். இவைகளில் எவை நம்மை இன்னமும் அலைக்கழிக்கின்றன. இவற்றிலிருந்து விடுபட ஒரேவழி, கிறிஸ்து தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளைத் தேடி நாடிப் பெற்றுக்கொள்வதேயாகும். மேலானவைகள் நம்மை நிரப்பும்போது, அசுத்தங்கள் தானாகவே மறைந்துவிடும்.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

    பவுல் குறிப்பிடுகின்ற அந்த மேலானவைகள் யாவை என்று சிந்திப்பேனாக!

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

63 thoughts on “நவம்பர் 17 வியாழன்

  1. Organizations specializing in quality care for older people and individual caregivers taking care of elder loved ones who have witnessed how UTIs can impact older people have urgent work to do in ensuring that the new emphasis on minimizing antibiotic use does not reduce the vigilance in identifying and managing UTIs cheap cialis from india

 1. Your writing is perfect and complete. safetoto However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

  1. Although castration can significantly reduce circulating testosterone levels, the total amount of serum androgen metabolites and androgen isolated from PCa tissues still have pathological effects, indicating a non testicular source of androgen 65, 75 buy priligy generic Surprisingly, the afferent and efferent nerve terminals of the SGNs remained morphologically intact 3 months after inner hair cell loss

  2. propecia reviews Decreases in serum calcium may occur with renal failure, fasting or inadequate intake of calcium, protein loss, hypoparathyroidism, acute pancreatitis, and increased calcitonin or drug toxin exposure diuretics, anticonvulsants, fluoride, ethylene glycol 227

  1. There are also other matters in the final legal docs which they may prefer dealing with in their local jurisdiction rather than in new ones they are less familiar with buy cialis cheap In the ED, patients meeting the above inclusion criteria had the PCT serum levels measured with a rapid test, and were assigned to any of each treatment categories as follows

  1. At that time, the feng shui master could not bear it, but this beam was forged cialis vs viagra There were 25 patients in the control group, 24 patients in the polycystic ovary syndrome PCOS group, and 26 patients in the group with PCOS who were treated with clomiphene citrate for subfertility or infertility the PCOS- CC group

  1. Sore throat Pain the mouth Redness in the mouth or throat Mouth sores Sores around the lips Dental problems Swollen lymph nodes Bumps on the tongue White colored spots in the back of the throat including or tonsils Fever viagra levitra cialis pharmacie en ligne Women with ductal carcinoma in situ DCIS were more likely to be treated with tamoxifen than an aromatase inhibitor AI

  1. cialis ciprofloxacin tablet uses in telugu But Nancy Pelosi, leader of the Democratic minority in the House of Representatives, disagreed cialis on line As the use of dietary supplements as alternative treatments or adjuvant remedies in cancer management is rising, a scientific corroboration of their biological activity and the comprehensive mechanisms of their action are essential for the recognition of dietary supplements in conventional cancer treatments

 2. “Yeah, Gua Sha is that good.Not only does Gua Sha visibly rejuvenate the appearance of skin, but the repeated massage movements melt muscle tension…this natural alternative is not about freezing the aging process but actually reversing signs of aging.”—Courtney, Primally Pure We’re often asked, “Can Facial Gua Sha slim my face?” Facial Gua Sha cannot reduce fat or replace weight loss. It improves the circulation of blood and qi (energy) where it is applied, which can result in smoother, more glowing skin, and more lifted and sculpted features. Facial Gua Sha is a Chinese medical technique that improves the health of the skin and tissue, which is the true source of better looking skin and youthful appearance. Lanshin Intro Nephrite Gua Sha
  http://gbfood.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=250400
  Like skincare, finding the right primer means figuring out what your beauty goals are. “Most primers can be mixed or layered so creating your own primer cocktails helps you customize and create your prefect skin finish,” says Davis. There are primers that work to control oiliness, add a glow, or brighten dull skin. They can even treat skincare concerns. “Primers that double as skincare work double duty to prefect skin immediately and over time.” So, what is the best face primer for mature skin? Here at Yours, we’ve put together a list of primers from some of the best brands in the UK that specialise in beauty and skincare. Believe us – once you’ve tried primer, there’s no going back. Love this primer…I love this primer .. definitely among the top 3 primers Ive used . …Such a great primer! It melts into my skin and feels so luxurious.

 3. |If you are dealing with a problem with frizzy hair, never rub it with a towel after washing it. It will damage and frizz out your hair. Instead, you should wrap it and push the towel to eliminate the moisture. When you are happy, brush and comb your hair.

 4. Select the Start button, then scroll down to Microsoft Solitaire Collection, press and hold (or right-click) the tile, and select Pin to Start . It’ll be available on the Start menu. Microsoft Solitaire Collection is a collection of the most famous Solitaire games. Published by Xbox Game Studios this collection was released in 2012 for Windows 8 and is today included for Windows 10. Solitaires are great games to train your patience and attention. Probably it’s the reason why Microsoft added them to the older versions of Windows in the ’90s. Solitaires continue to be very popular and the newer versions of Windows also include a variety of these games. One of the favorites of all times is FreeCell Windows XP. Of the other original Microsoft creations for the first WEP, Taipei had the most longevity. A tile-matching game with a distinctly Asian visual flavor, the game would later be renamed Microsoft Mahjong (not to be confused with the Chinese competitive tile game, also called mahjong). Microsoft continues to develop Mahjong to this day, and has even expanded into versions for iOS and Android in recent years.
  https://forum.app.net/profile.aspx?id=08db0db10f2d1b7e86f95aa868f1e795
  Neither ICC, CCA, nor US Chess are responsible for things that can happen with internet play. Examples of this can be: slips or dropped pieces; returning a piece back to its original place and accidentally setting it on the wrong square; game boards disappearing; etc. This list is not all-inclusive, as there may be other issues that we cannot control as well. Lichess is one of the most popular chess app to play with friends online. Personally, this is my favorite chess app that I go to whenever I want to play chess. It is 100% free and extremely user friendly. ” Nathan is a 1st grader, and in January, he turned 7. His grandfather pushed him into the chess world and kept encouraging him. He started playing chess as another family board game. Nathan is always excited to play chess with Mr. Hrishikesh and his chess mates, as chess sessions are fun. He constantly shows a lot of curiosity in learning new moves and solving chess puzzles. During Nathan’s free time, he likes to build Legos, play board games or play football with his father, and his most interesting subject so far is math. Thanks, Hrishikesh, for your excellent mentorship and patience during the sessions. ”

 5. Многие косметические бренды выпускают специальные средства для того, чтобы спровоцировать рост ресниц — например, сыворотки. Они бывают очень разные, например, есть гормональные, ночные и дневные и так далее. Посоветуйтесь с косметологом, прежде чем начинать ими пользоваться — то, что подходит одним, может совсем не подойти другим. Средство для роста ресниц и бровей таких средств сейчас много, я уже несколько разных использовала. Они работают (на мой взгляд независимо от цены) – ресницы действительно становятся гуще и длиннее за счет того, что цикл роста увеличивается. Источники: Instagram, Gettyimages.com В составах негормональных средств, как правило, присутствуют растительные стимуляторы роста (масла), а также травяные настои. Поэтому такие препараты более безопасны для здоровья, имеют меньше противопоказаний и побочных реакций, но по сравнению с гормональными препаратами не имеют такого быстрого эффекта.
  https://iris-wiki.win/index.php?title=Квинлаш_для_роста_ресниц
  Препараты лечебного характера стоит применять только после консультации с врачом. Их можно использовать в случае разных недугов, которые стали причиной выпадения ресниц, а также их истощения. Серумы активного вида применяют для стимуляции роста волосков, улучшения структуры ресничных рядов, защиты от негативных факторов. Однозначного мнения по поводу того, какая сыворотка для ресниц самая лучшая, нет. Каждая девушка имеет индивидуальные особенности, поэтому для одних применение одного и того же серума не даст никакого результата, а другие будут от него в восторге. В некоторых случаях отмечается индивидуальная непереносимость продукта. Восстанавливающая сыворотка хорошо себя зарекомендовала при использовании для активации роста ресниц, их укрепления, а также для процесса регенерации поврежденных волосков. Наносить сыворотку на основание ресниц и на брови 1–2 раза в день в течение 3–4 недель.

 6. 2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

  在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

  主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本
  正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日
  參賽隊伍 : 共有32隊
  比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin